17. 06. 2020, Ing. Petr Kučera
Poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má místo podnikání v jiném členském státě EU, patří do řádku 21 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

POSTUP V ÚČTU

Poskytnutí služby do EU – příklad

Český podnikatel, plátce DPH, provedl práce na movité věci pro německou firmu, plátce DPH v Německu. Místem plnění je Německo. Plnění patří do řádku 21 přiznání k DPH a zahrnuje se do souhrnného hlášení. Německý příjemce služby je povinen aplikovat systém reverse charge.

Zápis v peněžním deníku


Rozdíl mezi částkou dle tabulky DPH a celkovou částkou může být způsoben jinými kurzy ke dni povinnosti přiznat daň a ke dni úhrady.

Zápis v číselníku druhů


Zápis v adresáři firem


Zápis v číselníku států


Shrnutí

  1. U použitého druhu v číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno SL.
  2. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.
  3. Odběratel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát) musí být u příslušné zkratky země EU=A.
  4. Odběratel je plátce DPH; v adresáři firem je vyplněno v údaji DPH písmeno A.
  5. Odběratel má vyplněno DIČ ve tvaru XXYYYYYYYYY, kde XX je kód země a YYYYYYYYY je DIČ odběratele.

Souhrnné hlášení

Poskytnutí služby do EU patří do souhrnného hlášení s kódem plnění 3.


LEGISLATIVA

Místem plnění při poskytování služby osobě povinné k dani, která jedná jako taková, je místo, kde má tato osoba sídlo.

Při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění tohoto plnění, tj. nelze vázat na den vystavení daňového dokladu.

Daňový doklad musí obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“.

Je-li daňový doklad vystaven v cizí měně, použije se pro přepočet kurz ČNB (nebo Evropské centrální banky) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Osoba povinná k dani (neplátce), která poskytne službu s místem plnění v EU, je ode dne poskytnutí služby identifikovanou osobou.

Prováděcí nařízení Rady číslo 282/2011 definuje status příjemce, tj. jak určit, zda příjemce je osobou povinnou nebo nepovinnou k dani. Poskytoval služby může příjemce služby usazeného v EU považovat za osobu povinnou k dani, pokud příjemce sdělí poskytovateli platné DIČ nebo ho informuje, že o DIČ již požádal. Nařízení umožňuje považovat příjemce služby z EU, který platné DIČ nesdělí, za osobu nepovinnou k dani.