12. 09. 2018, Ing. Petr Kučera
Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

Termín splatnosti

Pondělí 17. září 2018 je termínem splatnosti čtvrtletní zálohy na daň z příjmů u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 tisíc Kč. Čtvrtletní zálohy se platí ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti (§ 38a/4 zákona o daních z příjmů).

Den platby

Dnem platby je den, kdy dojde k připsání částky na příslušný účet správce daně.

Sankce za pozdní platbu

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně (§ 252 daňového řádu).

Poslední daňová povinnost

Poslední známá daňová povinnost u fyzických osob je daň po uplatnění slevy (řádek 74 daňového přiznání).

Zaokrouhlení záloh

Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.

Výpočet záloh v Účtu

Pro výpočet záloh v Účtu (/Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 20xx /Tisk daňového přiznání) využijte v nabídce /Kalendář záloh na daň možnosti /Sestava se zobrazením částek záloh a jejich splatností

či pomocí /Zálohy do závazků přesuňte zálohy do závazků.

Zálohy jinak

Podle ustanovení § 174 daňového řádu může správce daně v odůvodněných případech stanovit zálohy jinak. Žádost nepodléhá správnímu poplatku.

Zálohy v přiznání k DPFO

Příklad: Z přiznání za rok 2016 vyplynuly čtvrtletní zálohy k 15. 06. 2017, 15. 09. 2017, 15. 12. 2017 a 15. 03. 2018 ve výši 40.000 Kč. Z přiznání za rok 2017 vyplývají čtvrtletní zálohy k 15. 6. 2018, 17. 09. 2018, 17. 12. 2018 a 15. 03. 2019 ve výši 41.000 Kč. Všechny předepsané zálohy poplatník zaplatil. V přiznání za rok 2018 se uvede (do ř85) částka 163.000 Kč, tj. platby záloh z 15. 03. 2018 (40.000), 15. 06. 2018 (41.000), 17. 09. 2018 (41.000) a 17. 12. 2018 (41.000).