16. 04. 2020, Ing. Petr Kučera
Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus najdete v Účtu 2020 od verze 4.

PRINCIP

Podstatou Programu Antivirus je částečná kompenzace mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, krizovými opatřeními související se šířením koronaviru a dobrovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů. Postiženým zaměstnavatelům bude vyplácen finanční příspěvek.

PŘÍSPĚVEK NENÁLEŽÍ

například:

PODMÍNKY PRO NÁROK NA KOMPENZACI

VÝŠE KOMPENZACE

Zaměstnavatelé budou žádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

Příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39.000 Kč.

Režim B – druh překážky:

Příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29.000 Kč.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK, UZAVŘENÍ DOHODY

Uzavřená dohoda s úřadem práce je podmínkou pro podání Vyúčtování. Žádat lze na stránkách MPSV.

VYÚČTOVÁNÍ

Zaměstnavatel po vyplacení mezd za příslušný kalendářní měsíc a úhradě povinných odvodů předloží ÚP ČR vyúčtování, a to elektronicky (datovou schránkou či elektronickým podpisem).

Podklady najdete v Účtu 2020 (od verze 4) v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy (také /Archiv /Tiskové sestavy) /Antivirus MPSV.


Do sestav nebudou zařazeni zaměstnanci s kategorií DPP a DPČ a zaměstnanci ve výpovědi (přesněji ti, kteří mají vyplněn datum ukončení a ten je starší než dnešní).

Režim A

Do sestavy /A-Nucené omezení provozu a karanténa (80 %, max. 39 tis) program zařadí zaměstnance se mzdou, která má vyplněnou první nepojmenovanou náhradu (3. řádek v bloku náhrady mzdy, absence P)nebo pobírá náhradu za dobu karantény (blok neodpracovaná doba, absence K2)Režim B

Do sestavy (B-Související hospodářské potíže (60 %, max. 29 tis) vstoupí zaměstnanci se mzdou s vyplněnou druhou nepojmenovvanou náhradou (4. řádek v bloku náhrady mzdy, absence P60).Kombinace náhrad

Zaměstnanec byl 14 dnů v karanténě (absence K2) a další dny byl doma z důvodu uzavření provozu (absence P). Zaměstnanec vystoupí ve Vyúčtování režimu A, kde náhrada (sloupec Náhr) bude součtem náhrady za prostoj a náhrady za dobu karantény.

Zaměstnanec byl 14 dnů v karanténě (absence K2) a další dny byl doma z důvodů hospodářských potíží zaměstnavatele s náhradou 60 % (absence P60). Zaměstnanec vystoupí v obou vyúčtováních. V režimu A bude náhrada za karanténu, v režimu B náhrada za prostoj. Program vydá hlášení „souběh náhrad A i B v jedné mzdě“.

Zaměstnanec byl doma s tím, že několik dnů měl náhradu 100 % (absence P), několik dnů měl náhradu pouze 80 % (absence P60). Zaměstnanec vystoupí v obou vyúčtováních. V režimu A bude náhrada za uzavření provozu (absence P), v režimu B bude náhrada za související hospodářské potíže (absence P60). Program vydá hlášení „souběh náhrad A i B v jedné mzdě“.

Zaměstnanec má souběžné pracovní poměry (HPP a VPP). Byl 14 dnů v karanténě. Zaměstnanec vystoupí ve vyúčtování A na dvou řádcích. Sečíst do jednoho řádku je nutno ručně (každý pracovník se uvádí pouze jednou). Program zaměstnance označí znakem +. Také vydá hlášení "+ souběžné pracovní poměry, sečtěte ručně, prověřte maximum".

Náhrady, které nechcete zahrnout do Vyúčtování

V /Měsíční mzdy (/Archiv /Tiskové sestavy) /Antivirus MPSV /Parametry vyloučit náhrady, které nepatří do Vyúčtování.

CSV soubor

Současně s podkladovými tabulkami se vytvoří (v podadresáři {MAIL}) soubory ANTI_A.CSV a ANTI_B.CSV, které je možné otevřít v tabulkovém editoru a případně obsah překopírovat do souboru xlsx souboru Vyúčtování. Po vygenerování CSV souboru se také uloží do schránky Windows.

S tím souvisí: Antivirus – podpora zaměstnanosti, Prostoj v měsíční mzdě