07. 12. 2021, Ing. Petr Kučera
Jak získat podklady pro vyúčtování v programu Antivirus B.

PROGRAM ANTIVIRUS B

Princip

Podstatou Programu Antivirus B je částečná kompenzace mzdových nákladů firmám, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy. Postiženým zaměstnavatelům je vyplácen finanční příspěvek.

Příspěvek nenáleží

například:

Podmínky pro nárok na kompenzaci

Platnost

Program Antivirus B je možné využívat od 1.11.2021 do 31.12.2021.

Výše kompenzace

Zaměstnavatelé žádají o příspěvek Úřad práce.

Režim B - související hospodářské potíže

Příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29.000 Kč.

Žádost o příspěvek, uzavření dohody

Uzavřená dohoda s úřadem práce je podmínkou pro podání Vyúčtování. Žádat lze na stránkách MPSV.

Vyúčtování

Zaměstnavatel po vyplacení mezd za příslušný kalendářní měsíc a úhradě povinných odvodů předloží ÚP ČR vyúčtování, a to prostřednictvím webové aplikace.

ÚČTO A ANTIVIRUS B

Podklady pro vyúčtování Antiviru B

Podklady najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy (také /Archiv /Tiskové sestavy) /Antivirus A+,A,B /B Související hospodářské potíže.

Do sestavy nebudou zařazeni zaměstnanci s kategorií DPP a DPČ, zaměstnanci ve výpovědi (přesněji ti, kteří mají vyplněn datum ukončení a ten je starší než dnešní). Také sem nepatří zaměstnanci, jejichž pracovní poměr je kratší než tři měsíce (počítá se od dne podání žádosti). Proto před vstupem do sestav se zobrazí nabídka "Datum podání žádosti: ...".

Částky z vyúčtování v režimu Antivirus B opište do tabulky ÚP.

Kontrola podkladů

Do sestavy /B Související hospodářské potíže (_) vstupují zaměstnanci, kteří ve mzdě mají vyplněnou druhou nepojmenovanou náhradu (5. řádek v bloku náhrady mzdy, absence P60).

Proto je třeba mít náhradu ve správném řádku formuláře mzdy, respektive mít správně zadanou absenci.

Příklad absence

Číselník absencí

Nemáte-li absenci v číselníku (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí), stiskem AltF2 vyvolejte vzorový číselník a chybějící absenci P60 převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

Příklad mzdy

Před výběrem procent náhrady

Po výběru procent náhrady

Pokud procenta náhrady jsou u všech pracovníků stejná, pak můžete nastavit sazbu v /Ostatní /Parametry /Parametry /Parametry mezd v řádku "jiná sazba než 100% PPN pro náhradu Kč/h".

Příklad vyúčtování

Souběh náhrad

Zaměstnanec byl 14 dnů v karanténě (absence K2) a další dny byl doma z důvodů hospodářských potíží zaměstnavatele s náhradou 60 % (absence P60). Zaměstnanec vystoupí v obou vyúčtováních. V režimu A bude náhrada za karanténu, v režimu B náhrada za prostoj. V obou vyúčtováních bude zaměstnanec označen písmenem A či B a v legendě se objeví informace "A (B) souběh Antiviru A i B v jedné mzdě".

Zaměstnanec má souběžné pracovní poměry (HPP a VPP). Byl 14 dnů v karanténě. Zaměstnanec vystoupí ve vyúčtování A na dvou řádcích. Sečíst do jednoho řádku je nutno ručně (každý pracovník se uvádí pouze jednou). V sestavě bude zaměstnanec označen znakem + a v legendě se zobrazí informace "+ souběžné pracovní poměry, prověřte maximum".

Náhrady, které nepatří do Vyúčtování

V /Měsíční mzdy (/Archiv /Tiskové sestavy) /Antivirus A+,A,B /Parametry lze vyloučit náhrady, které se nemají zahrnovat do Vyúčtování.

CSV soubor

Po odskoku z podkladových tabulek se vytvoří soubor ANTI_B.CSV (v podadresáři {MAIL}), který je možné otevřít v tabulkovém editoru a případně obsah překopírovat do xlsx souboru Vyúčtování (vyžaduje odborné znalosti tabulkového editoru). Po vygenerování CSV souboru se cesta k němu uloží do schránky Windows.

S tím souvisí:

Antivirus A
Antivirus - podpora zaměstnanosti