30. 05. 2023, Ing. Petr Kučera
Peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné.
Postup v Účtu - absence, příloha k žádosti o dávku.

OBECNĚ

Z nemocenského pojištění se poskytuje 6 peněžitých dávek, a to:

V tomto textu se budeme zabývat třemi, tj. peněžitou pomocí v mateřství, otcovskou a dlouhodobým ošetřovným.

Dávky vyplácí ČSSZ a vyplácejí se za kalendářní dny.

PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů.

OTCOVSKÁ

Nárok na dávku má otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Otcovská náleží jen jednou.

Podpůrčí doba (tj. doba výplaty dávky) činí u otcovské maximálně 2 týdny bez možnosti přerušení a začíná dnem nástupu na otcovskou. Pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou.

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

U dlouhodobého ošetřovného jsou stanoveny podmínky jednak pro ošetřovanou osobu a jednak pro osobu ošetřující.

U ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň 4 denní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů. Žádost lze podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace.

Ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě.

U ošetřující osoby se vyžaduje čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů.

Podpůrčí doba (doba výplaty dávky) činí maximálně 90 kalendářních dnů.

VÝŠE DÁVEK

Výše peněžité pomoci v mateřství i výše otcovské činí 70 % denního vyměřovacího základu. Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

POSTUP V ÚČTU

Absence

Nejdříve zkontrolujte číselník absencí (/Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí), zda obsahuje absence M, DM, OTC a OCD.

Druh Název        DN23 Zdrav VylNem VylDuch MList ZapList
-----------------------------------------------------------------
M  mateřská do porodu    2  K   A   A   A   A
DM mateřská od porodu vč.  2  K   A   N   A   A
OTC otcovská         2  K   A   A   A   A
OCD dlouhodobé ošetřovné   2  K   A   A   A   A

Stiskem AltF2 můžete vyvolat vzorový číselník a chybějící absenci převzít do svého číselníku klávesou Enter.

U absence z důvodu mateřské rozlišujte dobu od začátku mateřské do dne předcházejícímu dni porodu (absence M) a dobu ode dne porodu včetně do konce mateřské (absence DM).

Absence zadejte před zpracováním mzdy v /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Absence /Všechny absence.

Příklady: Podešvová (celý měsíc mateřská, den porodu 11.05.2023), Novotný (otcovská), Doucha (dlouhodobé ošetřovné):

Příloha k žádosti o dávku

Přílohu k žádosti o ošetřovné najdete v menu /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Období (nastavte rozhodné období) /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti o dávku. Rozhodným obdobím je obvykle období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost.

Ve /Formulář nezapomeňte na typ žádosti (P - peněžitá pomoc v mateřství, C - otcovská, D -dlouhodobé ošetřovné), doplnění čísla rozhodnutí (pouze pro dlouhodobé ošetřovné), případně další údaje.

Tiskopis lze vytisknout jako PDF tiskopis či ho lze poslat elektronicky přes VREP (/e-Podání NEMPRI20 /Poslat přes VREP) nebo pomocí datové schránky (/e-Podání NEMPRI20 /Datová schránka) nebo přes portál ČSSZ (/e-Podání NEMPRI20 /Portál ČSSZ).

S tím souvisí:
Ošetřovné
Příloha k žádosti o dávku