29.01. Rozhodné částky pro roky 2014 až 2016

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2014 62.261 Kč, pro rok 2015 je 63.865 Kč a pro rok 2016 je stanovena ve výši 64.813 Kč.

28.01. OSVČ a výše důchodu

V tiskové zprávě MPSV upozorňuje, že pokud živnostníci odvádí na důchodové pojištění minimum, dočkají se velmi malého důchodu.

27.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2016

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, splatnost daně, způsoby platby. Novinky pro rok 2016.

26.01. Pojistné přiznání

Pojistné přiznání musí podat každý poplatník, který byl v roce 2015 účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkou je ten, jehož pojistné je ve výši 0 Kč nebo za něj pojistné odvádí výhradně zaměstnavatel. Pojistné přiznání se podává pouze v papírové formě buď jako příloha přiznání k dani z příjmů fyzických osob, případně jako samostatné podání. Více v tiskové zprávě Finanční správy. Vyplnit, vytisknout a uložit pojistné přiznání jako přílohu k přiznání k dani z příjmů můžete zde.

25.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2015

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2015 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, vypořádat daň na výstupu při použití § 91, provést korekci či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období. Povinné ePodání. Den platby, sankce.

22.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

20.01. Kontrolní hlášení – speciality

Jak docílit naplnění kontrolního hlášení údaji kód předmětu plnění, kód režimu plnění, § 44, použit poměr. Export, import podkladů.

19.01. Jednotné kurzy za rok 2015

Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-25 jednotné kurzy za rok 2015. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle zákona o účetnictví (aktuální či pevný kurz). Pro 1 EUR platí kurz 27.27 Kč, pro 1 USD (americký dolar) 24.69 Kč, pro 1 GBP (anglická libra) 37.66 Kč.

18.01. Kontrolní hlášení – jak na to

Jak pracovat s novými údaji určenými pro kontrolní hlášení, tj. DatumKH a DokladKH. Podklady, kontroly.

15.01. Silniční daň za rok 2015 a v roce 2016

Přiznání k silniční dani za rok 2015, termín odevzdání, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. Epodání, daňový portál, datová schránka.

14.01. Novinky v Účtu 2016 II

Představujeme další novinky v Účtu 2016. Kontrolní hlášení, dokladKH, datumKH, kontrolní sestavy pro KH, opis KH, speciální údaje, kódy RPDP, kontroly DIČ, ručně zadaná firma, § 91, přiznání a přehledy za rok 2015.

13.01. Novinky v Účtu 2016 I

Představujeme významnější novinky v Účtu 2016 v oblasti mezd. Zvýšení minimální mzdy, daňové zvýhodnění za rok 2015 a v roce 2016, přehled o výši pojistného 2016, portál ZP, exekuční kalkulačka.

12.01. Přiznání k DPH – ePodání

Přiznání k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. XML soubor.

08.01. Paušální výdaje pro roky 2014 až 2016

Srovnání výdajů procentem z příjmů pro roky 2014 až 2016. Podmínky použití.

06.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2016

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2016, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2015. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2015. Den platby.

05.01. Přiznání k DPH pouze elektronicky

Od 1. 1. 2016 dochází ke zrušení § 101a/3 zákona o DPH, který upravoval výjimku z elektronické formy podávání přiznání k DPH pro fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč. Tito plátci byli oprávněni podávat daňové přiznání k DPH v listinné podobě. Nově vzniká i těmto plátcům povinnost podávat přiznání k DPH pouze elektronicky, a to u všech přiznání, která budou podávána po 1. 1. 2016. To znamená, že i daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2015 nebo IV. čtvrtletí 2015 musí být činěno výlučně elektronicky. Toto lze uskutečnit ve formě datové zprávy v požadovaném formátu a struktuře, která je odeslána přes daňový portál Finanční správy anebo z datové schránky. K autentizaci lze využít buď uznávaný elektronický podpis, přihlašovací údaje z datové schránky anebo lze podání odeslat bez autentizace a následně v zákonem stanovené lhůtě potvrdit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu.

05.01. Kontrolní hlášení v Účtu

Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že agenda kontrolního hlášení bude součástí Účta 2016. Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky. Poprvé se bude podávat za měsíc leden 2016, lhůta je do 25. 2. 2016. Plátce-právnická osoba podává hlášení měsíčně, plátce - fyzická osoba podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH. Více v zákoně o DPH, § 101c až § 101i.

04.01. Přehled nejdůležitějších daňových změn na rok 2016

Ministerstvo financí vydalo informaci Přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016 v oblasti daní. Předkládáme stručný výtah.