29.03. Sazby DPH v EU

Přehled sazeb daně z přidané hodnoty v jednotlivých zemích Evropské unie.

S tím souvisí: Plátci DPH v členských státech EU

28.03. Dohoda o pracovní činnosti

Příjem z dohody o pracovní činnosti podléhá zálohové nebo srážkové dani z příjmů a od měsíční částky 3.000 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

27.03. Daňový balíček 2019

Pod číslem 80/2019 Sb. vychází zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). S účinností od 1. 4. 2019 dochází například k těmto změnám:
1) zvyšují se limity paušálních výdajů na dvojnásobek,
2) zvyšuje se hranice pro srážkovou daň z 2.500 na 3.000 Kč/měsíc (od 5/2019),
3) ruší se výpočet DPH z ceny včetně daně pomocí zaokrouhleného koeficientu.

S tím souvisí: Paušální výdaje

26.03. Termín podání přiznání k dani z příjmů

Pondělí 1. dubna 2019 je termínem pro odevzdání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a úhradu daně za rok 2018. Bez sankce lze přiznání podat do 5 pracovních dnů po zákonné lhůtě, tj. do 8. 4. 2019. Pokuta za pozdě podané přiznání činí 0.05 % stanovené daně (0.01 % stanovené ztráty) za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (ztráty). Za pozdní platbu daně vzniká poplatníkovi povinnost uhradit úrok z prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Bez sankce je tedy platba připsaná do 5. 4. 2019. Pokuta či úrok menší než 200 Kč se nepředepíší. Při zpracování a podání přiznání daňovým poradcem musí být plná moc uplatněna u správce daně do 1. 4. 2019 (např. předložením na podatelně či odesláním poštovní přepravou).

25.03. Změna sazeb pojistného

Od 1. 7. 2019 se snižují sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %, tj. z 2,3 % na 2,1 % z vyměřovacího základu.

22.03. Žádost o zvýšení starobního důchodu

O navýšení starobního důchodu mohou pracující důchodci (zaměstnaní či podnikající) žádat (formulář žádosti) vždy po 360 odpracovaných dnech. Důležitou podmínkou je, že jde o výdělečnou činnost podléhající odvodům na důchodové pojištění. Za každých 360 dnů odpracovaných při pobírání důchodu se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu, tj. částky, z níž byl důchod původně vypočítán. Nikoliv z aktuální výše důchodu, jak se někdy lidé domnívají. Více informací na portále ČSSZ.

21.03. Paušální výdaje

Srovnání výdajů procentem z příjmů pro roky 2018 a 2019. Podmínky použití, pokyn GFŘ.

20.03. Starobní důchod – na co se lidé často ptají

Česká správa sociálního zabezpečení formou otázek a odpovědí přináší nejčastější informace, které jsou spojeny se starobním důchodem. Např. výše starobního důchodu je závislá na získané době pojištění a na výši příjmů v tzv. rozhodném období. Starobní důchod se tak vypočítává z příjmů od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu.

19.03. Zálohování na USB flash disk

Postup zálohování dat z Účta na flash disk a postup obnovy dat z flash disku do Účta.

18.03. Elektronická podání pro Finanční správu

Finanční správa vydala leták Elektronická podání pro Finanční správu – EPO, kde informuje co je EPO, kde ho najít, jak načíst podání ze souboru, typy chyb, úplný opis tisku, možnosti podepsání podání, potvrzení o odeslaném podání, zjištění stavu podání, uložení k odeslání do datové schránky, technická podpora. Možnosti ePodání z Účta.

15.03. Bezplatná daňová složenka

Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí mohou fyzické osoby využít bezplatnou Poštovní poukázku A – doklad V/DS. Bezplatná daňová složenka je k dispozici na všech pobočkách České pošty. Pokyny k vyplnění včetně vzoru.

14.03. Lhůty pro vyúčtování daní

Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně za rok 2018 byla do 1. března 2019, ale v případě elektronického podání je prodloužena do 20. března. Termín předložení vyúčtování srážkové daně za rok 2018 je 1. dubna 2019. Tiskopisy včetně možnosti ePodání najdete v v Účtu 2019.
Postupy:
Vyúčtování zálohové daně,
Vyúčtování srážkové daně.

13.03. ELDP – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP, pomocí datové schránky a přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

12.03. Údaje pro daň z nemovitostí emailem

Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, mohou požádat místně příslušný finanční úřad o zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu. Zřizovaná služba nahrazuje tištěné složenky. O zřízení služby žádá poplatník podáním tiskopisu Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Žádost musí být podána do 15. března. Bude-li podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období.

11.03. ELDP za rok 2018

Do 30. května 2019 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2018. Postup v Účtu.

08.03. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

07.03. Nejčastější chyby v daňových přiznáních

Finanční správa přináší souhrn nejčastějších chyb v přiznáních k dani z příjmů fyzických osob:
- špatné uplatnění odčitatelných položek a slev
- započítání slevy a zvýhodnění, i když na ně není nárok
- chybné uplatnění slevy na manželku/manžela
- špatné uplatnění slevy na dítě
- chybí podpis či povinné přílohy

06.03. Příjmy ze zaměstnání v Německu

Jak zapsat příjmy ze zaměstnání v Německu do daňového přiznání. Použití metody vynětí s výhradou progrese. Příjmy ze Slovenska.

05.03. Přeplatek na dani

Přeplatek na dani z ročního zúčtování daně vraťte zaměstnanci ve formuláři mzdy prostřednictvím kolonky DopZúč, na které stiskněte klávesy CtrlF7 a zadejte výši přeplatku na dani, případně doplatku na daňovém bonusu. Více o ročním zúčtování záloh.

04.03. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

01.03. Oznámení o osvobozených příjmech

Oznamovací povinnost pro příjmy fyzických osob platí od 1. 1. 2015. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Oznamuje se osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, za rok 2018 nejpozději do 1. 4. 2019. Doporučený vzor tiskopisu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP.