13. 05. 2021, Ing. Petr Kučera
Průměrný výdělek a jeho výpočet. Průměrný hodinový výdělek, průměrný hrubý a čistý měsíční výdělek. Postup v Účtu.

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK

Definice

Průměrným výdělkem se rozumí průměrný hrubý výdělek.

Výpočet

Průměrný výdělek se zjistí z hrubých mezd za rozhodné období a doby odpracované v rozhodném období.

Do výpočtu průměrného výdělku se nezapočítávají náhrady mzdy, odstupné, odměna za pracovní pohotovost, cestovní náhrady, odměny při životních a pracovních jubileích atd.

Pokud je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována mzda za delší období (například roční odměna), určí se pro zjištění průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí. Zbývající část se zahrne do hrubé mzdy v dalších obdobích.

Rozhodné období

Rozhodné období je předcházející kalendářní čtvrtletí. Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí, za předpokladu odpracování alespoň 21 dnů.

Průměrný hodinový výdělek

Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek.

Použití

Průměrný hodinový výdělek se používá například:

Minimální výše průměrného výdělku

Pokud je průměrný výdělek nižší než minimální mzda, zvýší se na výši odpovídající minimální mzdě. Platí i v případě, pokud průměrný výdělek je nižší než příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, pak se zvýší na tuto nejnižší úroveň (platí od 30.7.2020).

Pravděpodobný výdělek

Použije se v případě, pokud zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů.

Pravděpodobný výdělek lze stanovit několika způsoby:

Průměrný hrubý měsíční výdělek

Vypočte se vynásobením průměrného hodinového výdělku, týdenní pracovní doby a průměrným počtem týdnů v měsíci (4,348). Použije se např. při výpočtu odstupného.

Průměrný čistý měsíční výdělek

Zjistí se z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení (a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti), pojistného na veřejné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti vypočtených podle podmínek a sazeb platných v měsíci, v němž se průměrný čistý výdělek zjišťuje. Používá se v případě podpory v nezaměstnanosti.

POSTUP V ÚČTU

Průměr pro náhrady

Průměrný hodinový výdělek se v Účtu nazývá průměr pro náhrady (zkratka PPN).

Výpočet PPN program nabízí při přesunu mezd za poslední měsíc v kalendářním čtvrtletí do archivu.

Výpočet PPN probíhá podle vzorce:

Hrubá mzda - Náhrady - Mimo základ pojistného +- Úprava
------------------------------------------------------- [Kč/hod]
             Odpracované hodiny

Úprava základu pro výpočet PPN

V /Základ průměru za delší období, ve sloupci Úprava je umožněno opravit základ pro výpočet PPN v případě odměn za delší období než čtvrtletí (pololetní nebo roční prémie apod.). Pak se bere do výpočtu jen poměrná část této částky připadající na příslušné čtvrtletí a odpovídající v něm odpracované době.

Příklad: Zaměstnanci Novotnému byla v mzdě za 12/2020 vyplacena roční prémie 60.000. Pro výpočet PPN za období IV.Q.2020 je třeba snížit částku pro výpočet PPN o alikvotní část roční odměny (3/4 odměny = -45000). Pro výpočet PPN za období I., II. a III.Q.2021 se musí částka zvýšit (1/4 odměny = +15000). Kladná částka základ zvyšuje, záporná snižuje.

Pokud by zaměstnanec Novotný neodpracoval v rozhodném období celý pracovní fond (např. 512 hod. za I.Q.2021), ale pouze část (např. 472 hod.), spočítala by se úprava základu daně takto: 472/512 * 15000 = 13828 Kč.

Porovnat vypočítané a evidované průměry

V /Porovnat vypočítané a evidované průměry si prohlédněte, sestavu "Průměrný výdělek pro náhrady mzdy".

Sloupec "Prům.výdělek předp." je průměr vypočítaný z mezd za zadané období, sloupec "Prům.výdělek skut." je průměr připravený v osobní evidenci. Jsou-li částky různé, upozorňuje na to vykřičník (!).

Dosadit vypočítané průměry

Opusťte sestavu Esc a volte /Dosadit vypočítané průměry do osobní evidence.

Pravděpodobný výdělek

Pokud zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, je třeba do Osobní evidence ručně zadat průměr odpovídající jeho pravděpodobnému hodinovému výdělku.

Výpočet průměru pro náhrady zpětně

Výpočet PPN lze vyvolat i zpětně. V /Archiv /Souhrnné sestavy (/Všichni - /Jeden - /Skupina ...) určete /Období a volte /Průměry pro náhrady.

Zaokrouhlení průměru pro náhrady

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Parametry /Parametry mezd zkontrolujte "zaokrouhlení průměru pro náhrady". Doporučená hodnota je 2 (zaokrouhlení na haléře).

Průměrný hrubý měsíční výdělek, průměrný čistý měsíční výdělek

Najdete je v /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Zápočtové listy /Průměrný výdělek

nebo v /Archiv /Souhrnné sestavy /Průměry pro náhrady.

S tím souvisí:
Minimální průměr pro náhrady
Průměrný výdělek na zápočtovém listu