seznam

Pořízení nového hmotného majetku

Vyřazení dlouhodobého majetku

Mimořádné odpisy majetku

Majetek – speciality

Technické zhodnocení majetku

Drobný majetek

seznam s anotací

Pořízení nového hmotného majetku

Jak zařadit nový hmotný majetek do evidence majetku. Odpisy předpokládané a skutečné, odpisový plán, odpisy v přiznání DPFO. Vazba na řádek 47 přiznání k DPH.

Vyřazení dlouhodobého majetku

Jak vyřadit dlouhodobý hmotný majetek z evidence majetku. Majetek odepsaný i neodepsaný. Odpisy, zůstatková cena.

Mimořádné odpisy majetku

Jak správně zaevidovat majetek, u kterého se uplatní mimořádné odpisy. Odpisový plán, rozpis odpisů.

Majetek – speciality

Zápis majetku na kartu. Již odpisovaný majetek, majetek vyloučený z odpisování, snížení/přerušení odpisů, ručně odpisovaný majetek.

Technické zhodnocení majetku

Zápis technického zhodnocení na kartu majetku. Již odpisovaný majetek, technické zhodnocení v prvním roce, změna vstupní ceny.

Drobný majetek

Postup při pořízení, evidenci a vyřazení drobného majetku. DPH při zrušení registrace.