17. 02. 2021, Ing. Petr Kučera
Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

OBECNĚ

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 (MFin 5405 vzor 26) je součástí Účta 2021.

Kopírování přiznání

Máte-li vytvořené přiznání za rok 2019 využijte možnosti jej zkopírovat. V /Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 2020 /Seznam poplatníků stiskněte ShiftF4 a volte /Zkopírovat s vynulovanými příjmy a výdaji.

Vytvoří se nový řádek - přiznání pro rok 2020. Ušetříte tak vyplňování adresních údajů.

Podobně je možné zkopírovat jakékoliv archivované přiznání. V /Loňské tiskopisy /Daň z příjmů /Seznam poplatníků vyberte příslušné přiznání, stiskněte ShiftF4 a volte /Zkopírovat do letošních přiznání.

ZÁKLADNÍ ČÁST PŘIZNÁNÍ

Finanční úřad

Číslo a název finanční úřadu a územního pracoviště dosaďte s použitím číselníku (klávesa F7).

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze závislé činnosti zadejte podle potvrzení o příjmech (tiskopis 5460 vzor 28). V daňovém přiznání stiskněte CtrlF7, vyberte /Zaměstnání §6 a zde doplňte:

Potvrzení o příjmech je povinnou přílohou daňového přiznání.

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti zdaněné srážkovou daní je může zahrnout do svého daňového přiznání a současně započíst sraženou daň na svou výslednou daňovou povinnost.

Ztráta

Při uplatňování ztráty za předchozí období v ř44 nejprve stiskněte CtrlF7, vyberte /Uplatněná ztráta ř44 a vyplňte údaje tabulky. Součet sloupce Letos se přenese do ř44. Účto upozorní na maximální hodnotu uplatňované ztráty (maximálně do výše částky uvedené v ř41a). Uplatnit lze ztrátu vzniklou v letech 2015 až 2019 nebo v rámci dodatečného přiznání ztrátu vyměřenou za rok 2021 a 2022. Při uplatnění ztráty bude součástí přiznání příloha Uplatněná ztráta.

Nezdanitelné částky

Hodnota darů ř46: Účto upozorní na překročení maximální výše ze základu daně (ř42). Klávesou F7 lze dosadit maximální nezdanitelnou částku daru. Úhrnná hodnota darů musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1.000 Kč. Jeden odběr krve se oceňuje částkou 3.000 Kč. Pro rok 2020 lze uplatnit nejvýše 30 % základu daně!

Ř47 až ř51: Účto kontroluje maximální hranice odečtu, tj. 300.000 Kč u ř47 (úroky), 24.000 Kč u ř48 (penzijní připojištění) i ř49 (životní pojištění), 3.000 Kč u ř50 (odborové příspěvky).

Solidární zvýšení daně a ztráta

Vykáže-li poplatník u příjmů z podnikání daňovou ztrátu, lze o ni pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6.

Sleva na manželku/manžela ř65a: Na slevu má nárok poplatník, který žije v domácnosti s manželkou, jejíž příjmy nepřesahují 68.000 Kč. Pouze při uplatnění slevy na manželku/manžela se vyplňují údaje příjmení, jméno, titul manželky/manžela a RČ v tabulce č.1 (strana 3 DPFO nahoře). V případě ePodání doporučujeme vyplnit ve tvaru TJ P, př. Mgr.Marie Stehlíková.

Sleva za umístění dítěte ř69a: Jde o slevu za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (včetně mateřské školky) a maximálně lze uplatnit 14.600 Kč za každé vyživované dítě žijící ve společně hospodařící domácnosti.

Sleva na evidenci tržeb ř69b: Lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona evidovat. Maximální výše slevy je 5.000 Kč.

Daňové zvýhodnění

Jména dětí, rodná čísla a počty měsíců dosaďte do tabulky přes CtrlF7 /Děti.

Při dvou dětech uplatňovaných jako 1. a 2. dítě (a nejsou ZTP) po celý rok bude zápis

Uplatní-li poplatník paušální výdaj, může uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Pokud poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění a druhý z manželů pracuje, nezapomeňte přiložit Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Bonus, maximální bonus, minimální bonus

Účto hlídá hranici pro přiznání bonusu, tj. 6násobek minimální mzdy (87.600 Kč - počítají se pouze příjmy dle § 6 a § 7, nezahrnují se příjmy od daně osvobozené, vyjmuté ze zdanění či podléhající srážkové dani s výjimkou postupu dle § 36/7,8 ZDP) v řádku 75. Účto kontroluje maximální (60.300 Kč) i minimální (100 Kč) hodnotu daňového bonusu.

Sražené zálohy

Řádky 84 a 87a (87b) vyplňte v přiznání přes CtrlF7 /Zaměstnání §6.

Přílohy DAP

Účto kontroluje vyplněné řádky 31, 44, 46 až 49, 51, 69a, 72 v návaznosti na přílohy.

Údaje o zástupci

Údaje o zástupci se uvádí pouze v případech, kdy je daňové přiznání zpracováno a podáváno zástupcem za daňový subjekt, například daňovým poradcem.

Pokud máte údaje o zástupci vyplněny v /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin /Zástupce, pak je převezměte do daňového přiznání klávesami CtrlF4.

Žádost o vrácení přeplatku

Vyjde-li Vám v řádku 91 přeplatek, využijte žádosti o vrácení na poslední stránce formuláře. Údaje přebírejte klávesami CtrlF4. Vlastník účtu a měna se u tuzemských účtů nevyplňují.

PŘÍLOHA č.1 PODNIKÁNÍ

Co lze do převzít do přílohy č.1

1) Příjmy a výdaje ř101, ř102 pomocí klávesy F7 buď podle /Peněžního deníku a uzávěrkových operací nebo podle /Tabulky hlavní a dalších činností §7.

2) Výdaje procentem do ř102 pomocí klávesy F7. Podmínkou je "uplatňuji výdaje procentem z příjmů" A a vyplněné příjmy v ř101.

3) Uzávěrkové operace ř105, ř106 klávesami CtrlF7 /Převzít uzávěrkové operace. Podmínkou je, že jsou uvedeny v /Přehledy /Účetní výkazy /Uzávěrkové operace /Editace s aktualizací odpisů a ve sloupci DoDeníku mají údaj N.

4) Název činnosti do tabulky B převezměte z číselníku (klávesa F7), kde pro hledání podle textu využijte ShiftF1.

5) Výdaje procentem do tabulky B Další činnosti. Tabulka se vyvolá pomocí CtrlF7. Po dosazení sazby a příjmů se doplní výdaje.

6) Tabulka D pomocí klávesy F7 /Převzít přehled o majetku a závazcích. Podmínkou je, že výkaz o majetku a závazcích byl vytvořen (/Přehledy /Účetní výkazy /Výkaz o majetku a závazcích). Účto umožňuje převzít první sloupec výkazu z druhého sloupce loňského přiznání (/První sloupec (začátek období) z loňského přiznání.

Do údaje Mzdy doplňte součet hrubých mezd, který zjistíte například v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Tiskové sestavy /Období (01.01.2020 až 31.12.2020) /Mzdové náklady /Roční součty. Tabulku nevyplňují poplatníci uplatňující výdaje paušálem.

Sdružení, spolupracující osoby

Údaje o společnících společnosti (tabulka F), o spolupracující osobě (tabulka G) a o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje (tabulka H) vyplňte přes CtrlF7 /Spolupracující osoby.

Osoba, která rozděluje příjmy na spolupracující osobu vyplňuje řádky 107 a 108. Spolupracující osoba vyplní řádky 109 a 110.

PŘÍLOHA č.2 NÁJEM A OSTATNÍ PŘÍJMY

Příjmy z nájmu

Výdaje procentem (30%, ř202) spočítá Účto po stisku F7. Podmínkou je "uplatňuji výdaje procentem z příjmů" A a vyplněné příjmy v ř201. Ř201a lze naplnit podle ř201 pomocí CtrlF4.

Ostatní příjmy

Ostatní příjmy ř207 až ř209 naplňte pomocí CtrlF7 /Ostatní příjmy. Pokud je příjem z prodeje nemovitosti (typ B) nebo jde o bezúplatný příjem nemovitosti (kód n), nezapomeňte vyplnit číslo rozhodnutí katastrálního úřadu.

DALŠÍ PŘÍLOHY

Příloha č.3 Příjmy ze zahraničí

Vyplňte v případě, že máte příjmy ze zahraničí a uplatňujete metodu zápočtu daně zaplacené v zahraničí.

Příloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku

Použijte v případě, že uplatňujete ztrátu z minulých let v ř44. Vyplňte ji ve volbě /Daň z příjmů 2020 /Uplatněná ztráta ř44 nebo ji můžete vyvolat při vyplňování daňového přiznání po stisku kláves CtrlF7 /Uplatněná ztráta ř44.

Seznam pro poplatníky uplatňující vyloučení z dvojího zdanění

Použijte v případě, že uplatňujete nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f/10. Vyplňte v pdf formuláři.

POKYNY K VYPLNĚNÍ

Pokyny k vyplnění daňového přiznání včetně příloh č.1 až č.3 jsou v /Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 2020 /PDF pokyny.

TISK

V Účtu najdete kromě /Stručného přiznání a /Zkráceného opisu (výpis pouze vyplněných údajů) i /Kompletní přiznání DOS a /PDF tiskopis.

DPFO EMAILEM

Kompletní přiznání včetně příloh č.1, 2, 3 i tabulkou uplatněných ztrát jako soubor ve formátu pdf vhodný k odeslání emailem najdete v /Tisk daňového přiznání /PDF tiskopis /Přiznání+přílohy.

DOPLATEK/PŘEPLATEK, ZÁLOHY

V /Tisk daňového přiznání využijte možnosti převést /Doplatek do závazků či /Přeplatek do pohledávek. Přesáhne-li daňová povinnost částku 30.000 Kč, využijte v /Kalendáři záloh na daň přehledné sestavy (/Sestava) či převeďte zálohy do závazků (/Zálohy do závazků).

POROVNAT DVĚ PŘIZNÁNÍ

V /Daň z příjmů /Daň z příjmů 2020 /Seznam poplatníků daně umístěte kurzor na aktuální přiznání. Stiskněte ShiftF6, zvolte /Porovnat dvě přiznání a ke stávajícímu vyberte druhé (/Z letošních ... či /Z loňských daňových přiznání). Hodí se např. pro porovnání přiznání za rok 2019 a 2020. Uvidíte nejen odlišnosti v číselných údajích, ale i vyplněné/nevyplněné řádky.

EPODÁNÍ

Číselníky pro ePodání

V některých údajích vyžaduje elektronické podání přesnější vyplnění (většinou kód z předepsaného číselníku) než na papírových tiskopisech, kde stačí zadat text. Týká se finančního úřadu, typu daňového subjektu, obce, státu, hlavní činnosti. údaje určené pouze pro ePodání jsou označeny ~ (vlnovkou) a jejich hodnoty se dají vyhledat a vyplnit pomocí klávesy F7 - číselník.

Povinnost ePodání

Má-li daňový subjekt zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání (např. Přiznání k DPFO) učinit pouze elektronicky.

ePodání přes daňový portál

V /Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 2020 /Tisk daňového přiznání po výběru /e-Podání se objeví hláška "Přiznání k dani z příjmů - vytvořen soubor pro e-Podání na internetu: C:\UCTO2021\{MAIL}\DPFDP5.XML (Ctrl-V)".

Postupte na menu /e-Podání na internetu. Na daňovém portálu vytvořený soubor načtěte (/Načtení souboru), zkontrolujte (/Protokol chyb), doplňte/opravte (/Úprava ve formuláři) a odešlete (/Odeslání písemnosti).

ePodání datovou schránkou

Pokud xml soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

Po /e-Podání DPFDP5 a vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

ePřílohy

Potřebujete k přiznání přidat naskenované přílohy (potvrzení o zdanitelných příjmech atd.)?

Na daňovém portále po načtení přiznání v /Úprava ve formuláři volte /Přílohy DAP (případně /Jiné přílohy) a požadované přílohy k přiznání přidejte.

Pokud soubor uložíte prostřednictvím /Uložení k odeslání do Datové schránky, bude obsahovat i tyto ePřílohy.

ZKRÁCENÉ PŘIZNÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Poplatníci mající příjmy pouze ze závislé činnosti mohou (ale nemusí) použít zkrácené dvoustránkové přiznání MFin 5405/D vzor 3
Tiskopis v Účtu 2021 získáte přes nabídku /e-Podání DPFZC1, načtením souboru DPFZC1.XML na daňový portál a tiskem přes /Úplný opis k tisku /Vyplněný formulář písemnosti - bez barevného pozadí.

S tím souvisí:
Sleva na manželku/manžela
Uzávěrkové operace v Účtu
Paušální výdaje
Příjmy a výdaje spolupracující osoby