31.01. Mzdy v roce 2019

Změny v oblasti mezd v roce 2019. Minimální mzda, nízké příjmy, vysoké příjmy, redukční hranice, exekuční kalkulačka, náhrada za nemoc. Porovnání s rokem 2018.

30.01. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

29.01. Vyúčtování srážkové daně za rok 2018

Vyúčtování srážkové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

28.01. Vyúčtování zálohové daně za rok 2018

Vyúčtování zálohové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

25.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2019

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

24.01. Kdy není povinnost podat přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

23.01. Plošný reverse charge

Česká republika zaslala žádost o možnost využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u DPH (plošný reverse charge). Tomuto režimu podléhají veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivých transakcí nad 17.500 eur (v přepočtu cca 450.000 Kč). Žádost je podána Evropské komisi, která ji předloží ke schválení Radě EU. Po schválení žádosti bude v ČR zahájen legislativní proces, na němž bude záviset zavedení tohoto opatření, které se předpokládá od 1. 7. 2020. Podrobněji v tiskové zprávě Ministerstva financí.

22.01. Formuláře Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování

Pro rok 2019 platí vzor 26 tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Finanční správa informuje, že vzor 25 a vzory předchozí (na tři zdaňovací období) bude možné i nadále využívat u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou. U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění je využitelný vzor 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR se doporučuje nepoužívat vzory nižší než je vzor tiskopisu 25. V Účtu 2019 najdete Prohlášení k dani vzor 26 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění vzor 1.

21.01. Přiznání k DPH v roce 2018

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

18.01. Výluka datových schránek

Upozorňujeme na výluku Informačního systému datových schránek, která proběhne od 19. 01. 2019 12:30 do 20. 01. 2019 15:00 hodin. Během této doby dojde k nasazení nové verze.

17.01. Hromadná přeprava do 10 % sazby DPH

Změnou zákona o DPH (číslo 6/2019 Sbírky předpisů ČR) se pozemní hromadná pravidelná přeprava cestujících a jejich zavazadel (s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky ) i vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel přeřazují ze sazby 15 % do sazby 10 %. Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů. Účinnost nastane 1. 2. 2019.

16.01. Přeplatek v přiznání k DPFO

Podáte-li současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob žádost o vrácení přeplatku, bude se na Vaši žádost hledět jako by byla podána v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Příklad číslo 1: Přiznání za rok 2018 s přeplatkem podáno 16. 1. 2019. Na žádost se hledí jako by byla podána 1. 4. 2019. Správce přeplatek vrátí do 30-ti dnů ode dne podání žádosti. Příklad číslo 2 (dřívější postup): Přiznání za rok 2017 s přeplatkem podáno 16. 1. 2018. Žádost o vrácení přeplatku správce daně zamítne, neboť do 60 dnů přeplatek nevznikl.

15.01. Rozhodné částky pro roky 2017 až 2019

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2017 67.756 Kč, pro rok 2018 je 71.950 Kč a pro rok 2019 je stanovena ve výši 78.476 Kč. Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

14.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2018

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2018 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

11.01. Novinky v Účtu 2019

Informace o novinkách v Účtu 2019 najdete v programu v /Nápověda /Novinky a tipy /Novinky 2019 nebo /Nápověda /Příručky k programu /Rozdílová dokumentace 2019.

10.01. Jednotné kurzy za rok 2018

Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-40 jednotné kurzy za rok 2018. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví (denní či pevný kurz). Pro 1 EUR platí kurz 25.68 Kč, pro 1 USD (americký dolar) 21.78 Kč, pro 1 GBP (anglická libra) 28.98 Kč.

09.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

08.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2019

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2019, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2018. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2018. Den platby.

07.01. Silniční daň za rok 2018

Přiznání k silniční dani za rok 2018, termín odevzdání, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. Epodání, daňový portál, datová schránka.

04.01.Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

03.01. Daňové tiskopisy za rok 2018 a pro rok 2019

Jaké jsou novinky v daňových formulářích k 1. 1. 2019?

1) Nové formuláře za rok 2018: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Žádost o roční zúčtování, Výpočet daně a daňového zvýhodnění.

2) Nové formuláře pro rok 2019: Potvrzení o příjmech ze ZČ – záloha, Potvrzení o příjmech ze ZČ – srážka.

3) Formuláře beze změny: Přiznání k dani silniční za rok 2018 (aktualizovány pouze pokyny k vyplnění), Vyúčtování zálohové daně za rok 2018 (aktualizovány pokyny), Vyúčtování srážkové daně za rok 2018 (aktualizovány pokyny), Přiznání k DPH, Žádost o poukázání měsíčního bonusu, Žádost o poukázání ročního bonusu, Potvrzení zaměstnavatele děti, Potvrzení zaměstnavatele děti pro DPFO, Prohlášení k dani.

02.01. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV číslo 333/2018 Sb. se od 1. 1. 2019 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2018.