seznam

Stav banky nesouhlasí se skutečností

Přijatá záloha a konečné vyúčtování

Zaplacená záloha a konečné vyúčtování

Vzájemný zápočet

Druhý účet

Práce s cizí měnou

Krácení odpočtu DPH podle § 76

Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Úrok z prodlení

seznam s anotací

Stav banky nesouhlasí se skutečností

Jak řešit situace, kdy skutečný stav banky nesouhlasí se stavem v programu Účto. Ideální stav. Příklady, chyby, řešení.

Přijatá záloha a konečné vyúčtování

Postup v případě přijetí zálohy na budoucí plnění. Doklad o přijetí zálohy. Konečné vyúčtování bez doplatku, s doplatkem i přeplatkem.

Zaplacená záloha a konečné vyúčtování

Postup evidence zaplacené zálohy a konečného vyúčtování v programu Účto z hlediska odběratele.

Vzájemný zápočet

Podrobný postup při vzájemném zápočtu závazků a pohledávek v programu Účto.

Druhý účet

Založili jste druhý bankovní účet a chcete jej používat v Účtu? Pak si přečtěte tento návod.

Práce s cizí měnou

Postup při vedení valutové pokladny či devizového účtu. Vystavená faktura s cizí měnou. Cizí měna obecně.

Krácení odpočtu DPH podle § 76

Postup pro plátce, který je povinen krátit odpočet daně na vstupu podle § 76. Kdy se krátí odpočet. Příklad zápisu, zálohový a vypořádací koeficient.

Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů – součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.