seznam

DPH u sdružení

Přiznání a hlášení k DPH

Dodání zboží do EU

Pořízení zboží z EU

Přijetí služby z EU

Dovoz zboží

Plnění osvobozená od daně

Poskytnutí služby do EU

Vývoz zboží

Režim přenesení daňové povinnosti

Speciality v přiznání k DPH

Souhrnné hlášení

Dodatečné přiznání k DPH

Změna režimu – neplátce se stává plátcem

§ 91 – příklad

Doklad o použití

Kontroly DPH

Plátci DPH v členských státech EU

Vypořádací koeficient

seznam s anotací

DPH u sdružení

Postup z hlediska DPH u sdružení fyzických osob po 1. 1. 2019, kdy za sdružení jedná vybraný člen. Daňové doklady mezi členy sdružení.

Přiznání a hlášení k DPH

Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení. Povinnost podat přiznání či hlášení, termíny a forma podání, nulové, opravné, následné, dodatečné přiznání nebo hlášení.

Dodání zboží do EU

Dodání zboží plátci do jiného členského státu EU patří do řádku 20 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

Pořízení zboží z EU

Pořízení zboží z jiného členského státu v přiznání k DPH. Daň na výstupu (ř03/ř04), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

Přijetí služby z EU

Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku. Daň na výstupu (ř05/ř06), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

Dovoz zboží

Dovoz zboží ze zemí mimo EU patří do řádků 7/8 a 43/44 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

Plnění osvobozená od daně

Uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet patří do řádku 50 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

Poskytnutí služby do EU

Poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má místo podnikání v jiném členském státě EU, patří do řádku 21 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

Vývoz zboží

Vývoz zboží do třetí země patří do řádku 22 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

Režim přenesení daňové povinnosti

V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň plátce-odběratel.

Speciality v přiznání k DPH

Jak vyplnit řádky 9, 12/13, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 45, 47, 51, 52, 53, 60, 62 přiznání k DPH v programu Účto.

Souhrnné hlášení

Kdo podává souhrnné hlášení. Termín předložení, následné hlášení, forma podání, kódy. Příklady zápisů v Účtu, chyby a problémy.

Dodatečné přiznání k DPH

Způsob zpracování dodatečného přiznání k DPH v programu Účto. Příklady zaúčtování dodatečných oprav – neodvedená daň na výstupu, nesprávná sazba daně na vstupu, dvakrát uplatněný odpočet.

Změna režimu – neplátce se stává plátcem

Podmínky odpočtu DPH při změně režimu. Postup v programu Účto - parametry, daňové přiznání, úprava výsledku pro daň z příjmů.

§ 91 – příklad

Postup pro plátce, kteří stanovují daň na výstupu podle § 91. Podmínky použití, parametry výpočtu. Příklady evidence nákupů a prodejů. Příloha dle § 91, ručně vyplněné přiznání. Kontrolní hlášení.

Doklad o použití

Co je doklad o použití, jaké má náležitosti. Vystavení a evidence tohoto dokladu v programu Účto.

Kontroly DPH

Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH.

Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.

Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.