19. 04. 2021, Ing. Petr Kučera
Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

Tiskopis přiznání k DPH

Pro rok 2020 platí vzor 22.

Přiznání a hlášení k DPH

Obchodování s EU a třetími zeměmi

Kontrolní hlášení

Ostatní

Elektronické podání

Plátce je povinen podat elektronicky:

  1. přiznání i dodatečné přiznání k DPH
  2. kontrolní hlášení
  3. souhrnné hlášení

Platba daně

Daň je splatná ke dni podání daňového přiznání. Dnem platby je den, kdy dojde k připsání částky na příslušný účet správce daně.

Sankce

a) Pokuta za pozdě podané přiznání (§ 250 DŘ):
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0.05 % stanovené daně nebo daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně nebo daňového odpočtu. Pokuta se nepředepíše, pokud její výše je menší než 1000 Kč.

b) Úrok z prodlení za pozdní platbu (§ 252 DŘ):
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje čtvrtým dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby. Výše úroku z prodlení odpovídá výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku.

Metodika

Metodické informace, sdělení a stanoviska najdete na webu Finanční správy