20. 03. 2023, Ing. Petr Kučera
Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

Tiskopis přiznání k DPH

Pro rok 2023 platí vzor 23.

Přiznání a hlášení k DPH

Elektronické podání

Obchodování s EU a třetími zeměmi

Ostatní

Často se ptáte

Co znamená zkratka RZÚ?

Pokud se při přípravě přiznání k DPH objeví v dolní části obrazovky zkratka RZÚ, pravděpodobně jste nakoupili dlouhodobý majetek a program vám předvyplnil ručně zadávané údaje (= RZÚ) na řádku 47 (hodnota pořízeného majetku). Údaje můžete zkontrolovat či opravit v nabídce /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje.

Platba daně

Daň je splatná ke dni podání daňového přiznání. Dnem platby je den, kdy dojde k připsání částky na příslušný účet správce daně.

Sankce

  1. Pokuta za pozdě podané přiznání (§ 250 DŘ): Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0.05 % stanovené daně nebo daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně nebo daňového odpočtu. Pokuta se nepředepíše, pokud její výše je menší než 1000 Kč.
  2. Úrok z prodlení za pozdní platbu (§ 252 DŘ): Úrok z prodlení vzniká od čtvrtého dne následujícím po dni splatnosti až do dne platby. Výše úroku z prodlení odpovídá výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku.

Metodika

Metodické informace, sdělení a stanoviska najdete na webu Finanční správy.