rok 2021

29.11. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů - součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

25.11. Prominutí DPH u elektřiny a plynu

Jak správně zapsat doklad na dodání elektřiny nebo plynu, když DPH u těchto plnění je prominuto. Zápis z pozice dodavatele i odběratele.

22.11. Antivirus A

Jak získat podklady pro vyúčtování v programu Antivirus A.

13.10. Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.

13.09. Technické zhodnocení majetku

Zápis technického zhodnocení na kartu majetku. Již odpisovaný majetek, technické zhodnocení v prvním roce, změna vstupní ceny.

06.09. Pořízení nového hmotného majetku

Jak zařadit nový hmotný majetek do evidence majetku. Odpisy předpokládané a skutečné, odpisový plán, odpisy v přiznání DPFO. Vazba na řádek 47 přiznání k DPH.

23.08. Průměrný výdělek na zápočtovém listu

Příloha zápočtového listu obsahuje průměrný hrubý i čistý měsíční výdělek zaměstnance. Způsob výpočtu výdělku v programu Účto, příklad.

02.08. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

07.07. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list).

21.06. ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ.
XML soubory.

18.06. Zaúčtování odměny zdravotníků ve mzdách

Jak zaúčtovat odměny zdravotníkům za zásluhy v boji s druhou vlnou pandemie nemoci covid-19 za období 1.10.2020 až 28.2.2021.

17.06. Přehled o výši pojistného PVPOJ - ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

09. 06 Fio banka a Účto

Import výpisu z Fio banky do Účta. Postup zpracování.

31.05. Paušální výdaj na dopravu

Uplatňování paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem ve smyslu zákona o daních z příjmů. Plátce DPH a odpočet z PHM.

28.05. Paušální výdaje finančních poradců

Výše výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje) se uplatňuje dle § 7/7 zákona o daních z příjmů v závislosti na druhu vykonávané činnosti.

19.05. Odměna člena zastupitelstva

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

17.05. Odměna člena družstva

Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

13.05. Průměrný výdělek

Průměrný výdělek a jeho výpočet. Průměrný hodinový výdělek, průměrný hrubý a čistý měsíční výdělek. Postup v Účtu.

11.05. Odměny členů orgánů právnických osob

Odměny členů orgánů právnických osob z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

04.05. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny. Uzávěrka na zkoušku.

28.04. Příspěvek na karanténu - přelom měsíce března a dubna

Příspěvek na karanténu v případě karantény (izolace) na přelomu měsíců březen a duben.

12.04. Antivirus A plus, A, B

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus A plus, A a B najdete v Účtu 2021.

08.04. Minimální průměr pro náhrady

Kontrola na minimální průměr pro náhrady, respektive porovnání průměru pro náhrady v osobní evidenci a minimálního zaručeného hodinového výdělku podle příslušné skupiny.

01.04. Příspěvek na karanténu - přelom měsíce února a března

Příspěvek na karanténu v případě izolačky na přelomu měsíců únor a březen.

01.04. Příspěvek na karanténu

Příspěvek na karanténu (izolačka) v programu Účto. Příklad s postupem. Nový měsíční Přehled o výši pojistného.

29.03. ELDP za rok 2020

Do 30. května 2021 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2020.
Postup v Účtu.

24.03. Dohoda o provedení práce

Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

22.03. Dohoda o pracovní činnosti

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

15.03. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

12.03. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů.
Zálohy v Účtu.

03.03. Odvody a zálohy

Po zpracování daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP využijte sestavy Odvody a zálohy.

02.03. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

01.03. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2020

Termín podání, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, podnikání po část roku, doplatek/přeplatek pojistného, nové zálohy. ePodání přes VREP i datovou schránkou. Kontrola ePodání.

22.02. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2020

Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, ePodání.

17.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

15.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu.
Příklady.

11.02. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

10.02. Příjmy a výdaje spolupracující osoby

Kdo může být spolupracující osobou, kolik lze na ní rozdělit příjmů a výdajů. Pomůcka výpočtu, daňová přiznání.

09.02. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy č.1 daňového přiznání.

08.02. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

04.02. Mimořádné odpisy majetku

Jak správně zaevidovat majetek, u kterého se uplatní mimořádné odpisy. Odpisový plán, rozpis odpisů.

03.02. Stravenkový paušál

Z čeho vyplývá stravenkový paušál. Použití v Účtu, osobní evidence, formulář mzdy, seznamy a sestavy.

02.02. Antivirus A plus, A, B

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus A plus, A a B najdete v Účtu 2021.

27.01. Vyúčtování srážkové daně za rok 2020

Vyúčtování srážkové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

25.01. Vyúčtování zálohové daně za rok 2020

Vyúčtování zálohové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

18.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2020

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2020 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

14.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

12.01. Silniční daň za rok 2020

Přiznání k silniční dani za rok 2020, termín odevzdání, předmět daně, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. ePodání, daňový portál, datová schránka.

rok 2020

23.11. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů – součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

19.10. Oznámení o nástupu – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

06.10. Přehled o výši pojistného – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

21.09. Kontrolní hlášení – speciality

Změna oddílu kontrolního hlášení. Kód předmětu plnění, kód režimu plnění, § 46, použit poměr. Dlouhý doklad, doklad o použití. Export, import podkladů.

07.09. Kontroly DPH

Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH.

31.08. Dodatečné přiznání k DPFO

Typy dodatečných přiznání. Termín a obsah podání. Příklad zpracování dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob v programu Účto. Sankce.

24.08. ELDP – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP, pomocí datové schránky a přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

19.08. Nákup majetku na úvěr

Nákup dlouhodobého hmotného majetku na úvěr. Splátky úvěru a úrok z úvěru. Postup v programu Účto.

12.08. Průměrný výdělek na zápočtovém listu

Příloha zápočtového listu obsahuje průměrný hrubý i čistý měsíční výdělek zaměstnance. Způsob výpočtu výdělku v programu Účto, příklad.

27.07. Speciality v přiznání k DPH

Jak vyplnit řádky 9, 12/13, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 45, 47, 51, 52, 53, 60, 62 přiznání k DPH v programu Účto.

24.07. Bezplatné použití automobilu zaměstnancem

Bezplatné poskytnutí auta zaměstnavatelem zaměstnanci podléhá dani ze závislé činnosti i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Příklad v Účtu. DPH.

16.07. Dovoz zboží

Dovoz zboží ze zemí mimo EU patří do řádků 7/8 a 43/44 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

01.07. Antivirus C

Zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců se promíjí sociální pojištění z mezd za červen až srpen 2020.

29.06. Vývoz zboží

Vývoz zboží do třetí země patří do řádku 22 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

22.06. Odstupné

Podmínky a násobky odstupného. Průměrný výdělek. Termín výplaty, zápis do formuláře mzdy, výplatní páska. Příklad.

17.06. Poskytnutí služby do EU

Poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má místo podnikání v jiném členském státě EU, patří do řádku 21 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

15.06. Dodání zboží do EU

Dodání zboží plátci do jiného členského státu EU patří do řádku 20 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

04.06. Mzdové listy

Povinnost vedení mzdových listů, jejich obsah. Mzdové listy v Účtu. Typy listů, co se objeví na konci, editace, přílohy.

27.05. Přijetí služby z EU

Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku. Daň na výstupu (ř05/ř06), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

25.05. Pořízení zboží z EU

Pořízení zboží z jiného členského státu v přiznání k DPH. Daň na výstupu (ř03/ř04), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

21.05. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců – invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

13.05. Vrácení daně občanovi ze třetí země

Podmínky pro vracení daně zahraničním turistům stanoví zákon o DPH v § 84. Příklad zápisu v programu Účto.

11.05. Příjmy studentů z praktického vyučování

Příjmy studentů z praktického vyučování z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu. Motivační příspěvek.

04.05. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny. Uzávěrka na zkoušku.

27.04. Zdravotní pojištění zaměstnance

Vliv kategorie zaměstnance a druhu absence na výpočet vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance v programu Účto.

23.04. ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ. XML soubory.

17.04. Antivirus MPSV

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus najdete v Účtu 2020 od verze 4.

03.04. Prostoj v měsíční mzdě

Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, a nebyl převeden na jinou práci, má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 %, 80 % či 100 % průměrného výdělku.

09.03. Příloha k žádosti o dávku

Kdo vyplňuje Přílohu k žádosti o dávku, komu se předkládá. Kde ji v Účtu najdete, jak ji zpracovat. Způsoby podání.

20.02. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

16.01. Jak vybrat správnou tiskárnu k účtu?

Vzhledem k tomu, že účto tiskne na výchozí tiskárnu ve Windows, není potřeba brát při výběru nové tiskárny na účto ohledy. Pokud tiskárna tiskne z Windows, měla by tisknout i z účta.

15.01. Jak získat informace o neschopnostech zaměstnanců?

Informace o dočasně práce neschopných zaměstnancích můžete od ČSSZ získat trojím způsobem, tj. službou VREP, datovkou nebo pomocí ePortálu ČSSZ.

rok 2019

19.12. SYSTÉM / Zvětšení okna s účtem

Máte systém Windows 7/8/10 či Vista a účto se zobrazuje v malém okně? Bohužel ani jeden systém nepodporuje celoobrazovkový režim, tak jak to nabízel Windows XP. Řešením je zvětšit okno.

06.12. IBAN A BIC (SWIFT)

Možnosti zadání údajů IBAN a BIC (SWIFT) v Účtu. Struktura a kalkulátor IBAN.

02.12. EET – postup v Účtu

Jak zaevidovat tržbu v Účtu. Předpoklady, místa pro evidenci, příklad evidence příjmového dokladu v peněžním deníku. Testovací prostředí.

26.11. EET – nastavení v Účtu

Před evidencí tržeb je třeba v Účtu nastavit parametry EET a provést test EET.

18.11. Vyloučené doby a vyloučené dny

Jaký je rozdíl mezi pojmy vyloučené doby a vyloučené dny?

11.11. Oprava výše pohledávky v insolvenci

Jak zapsat větu, kterou se opravuje pohledávka v insolvenci.

07.11. EET – certifikát

Jak vytvořit a stáhnout certifikát pro EET z daňového portálu. Zkopírování certifikátu, nastavení cesty v Účtu.

04.11. Hromadné oznámení zaměstnavatele – ePodání

Hromadné oznámení zaměstnavatele lze elektronicky z Účta zaslat zdravotní pojišťovně dvojím způsobem: odesláním souboru přes portál ZP nebo datovou schránkou.

29.10. Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

21.10. Následné souhrnné hlášení

Postup při podávání následného souhrnné hlášení. Termín podání, způsoby opravy. Příklad s postupem v Účtu i na daňovém portále.

07.10. Rezervy v daňové evidenci

Pravidla pro tvorbu daňových rezerv jsou stanovena v zákoně o rezervách. Mohou je tvořit také podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci.

02.10. Zaokrouhlení u faktur

Doporučené parametry zaokrouhlení celkové částky a výpočtu DPH u vystavených faktur po 1. 10. 2019. Postup v Účtu.

30.09. Pojistné plnění

Postup evidence závazku a pohledávky při pojistné události. Úhradu za opravu vozidla bez daně hradí pojišťovna. DPH platí odběratel autoservisu.

23.09. Ručení za DPH

Plátce DPH ručí za neodvedenou daň při platbě nespolehlivému plátci nebo na jiný než registrovaný bankovní účet. Obě tyto informace jsou zveřejněny Finanční správou a můžete je zkontrolovat z Účta.

16.09. Zaokrouhlení ve financích

Jak řešit zaokrouhlení celkové částky a zaokrouhlení při výpočtu DPH.

09.09. Vyřazení dlouhodobého majetku

Jak vyřadit dlouhodobý hmotný majetek z evidence majetku. Majetek odepsaný i neodepsaný. Odpisy, zůstatková cena.

26.08. Nájem nemovité věci

Příjmy z nájmu nemovité věci z pohledu zákona o DPH i zákona o daních z příjmů. Příklady zápisů v Účtu.

19.08. Nápověda k Účtu

K programu Účto existuje rozsáhlá nápověda. Jak s ní pracovat? Nápověda na internetových stránkách, nápověda v programu, příručka.

12.08. Účto a Fio banka

Export příkazu k úhradě z Účta a jeho import do Fio banky.

07.08. Osobní překážky v práci bez náhrady mzdy

Jiné důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

05.08. Osobní překážky v práci s náhradou mzdy

Jiné důležité osobní překážky v práci s náhradou mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

29.07. Poměrný odpočet DPH

Zápis vět s poměrným odpočtem DPH. Nákup v tuzemsku, pořízení z EU, režim přenesení daňové povinnosti.

22.07. Drobný majetek

Postup při pořízení, evidenci a vyřazení drobného majetku. DPH při zrušení registrace.

15.07. DPH u sdružení

Postup z hlediska DPH u sdružení fyzických osob po 1. 1. 2019, kdy za sdružení jedná vybraný člen. Daňové doklady mezi členy sdružení.

08.07. Nemoc zaměstnance

Postup v případě nemoci zaměstnance. Náhrada za nemoc. Nemocenská. Příklad zpracování absencí a mzdy.

26.06. Nevyčerpaná a přečerpaná dovolená

Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec ukončil pracovní poměr a nevyčerpal či přečerpal dovolenou.

24.06. Technické zhodnocení majetku

Zápis technického zhodnocení na kartu majetku. Již odpisovaný majetek, technické zhodnocení v prvním roce, změna vstupní ceny.

17.06. Prodej stravenek zaměstnancům

Prodej stravenek zaměstnancům lze účtovat jako srážku z mezd nebo jako příjem ve financích mimo agendu mezd.

05.06. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Kdy se jedná o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Nárok na dovolenou. Osobní evidence. Příklady mezd.

22.05. Ostatní nemocenské dávky

Peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné. Postup v Účtu – absence, příloha k žádosti o dávku.

20.05. Ošetřovné

Podmínky nároku na ošetřovné, podpůrčí doba, výše ošetřovného, postup zaměstnance i zaměstnavatele. Postup v Účtu – absence, příloha k žádosti o ošetřovné.

09.05. Odměna člena zastupitelstva

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

03.05. Odměna člena družstva

Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění.

25.04. Majetek – speciality

Zápis majetku na kartu. Již odpisovaný majetek, majetek vyloučený z odpisování, snížení/přerušení odpisů, ručně odpisovaný majetek.

23.04. Pořízení nového hmotného majetku

Jak zařadit nový hmotný majetek do evidence majetku. Odpisy předpokládané a skutečné, odpisový plán, odpisy v přiznání DPFO. Vazba na řádek 47 přiznání k DPH.

15.04. Výpočet DPH u uskutečněného zdanitelného plnění

Dva způsoby výpočtu daně z přidané hodnoty. Výsledky obou výpočtů byly na základě novelizace § 37 ZDPH od 1. 4. 2019 sjednoceny. Rozdíly oproti stavu do 31. 3. 2019. Postup v Účtu.

19.03. Zálohování na USB flash disk

Postup zálohování dat z Účta na flash disk a postup obnovy dat z flash disku do Účta.

06.03. Příjmy ze zaměstnání v Německu

Jak zapsat příjmy ze zaměstnání v Německu do daňového přiznání. Použití metody vynětí s výhradou progrese. Příjmy ze Slovenska.