rok 2023

09.10. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů - součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

20.09. Paušální výdaje

Sazby výdajů procentem z příjmů. Podmínky použití, pokyn GFŘ, příklady. Řemeslné živnosti, profesionální sportovec, finanční poradce.

01.09. Příloha k žádosti o dávku

Kdo vyplňuje Přílohu k žádosti o dávku, komu se předkládá. Kde ji v Účtu najdete, jak ji zpracovat. Způsoby podání.

28.08. Ošetřovné

Podmínky nároku na ošetřovné, podpůrčí doba, výše ošetřovného, postup zaměstnance i zaměstnavatele. Postup v Účtu - absence, příloha k žádosti o ošetřovné.

14.08. Přijetí služby ze třetí země

Přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku. Daň na výstupu (ř12/ř13), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně.
Postupy v programu Účto.

09.08. Oznámení o nástupu - ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

20.07. Dodání zboží do EU

Dodání zboží plátci do jiného členského státu EU patří do řádku 20 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

12.07. Vývoz zboží

Vývoz zboží do třetí země patří do řádku 22 přiznání k DPH.
Postup v programu Účto.

07.07. Dovoz zboží

Dovoz zboží ze zemí mimo EU patří do řádků 7/8 a 43/44 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

20.06. Oznámení o nástupu do zaměstnání

Formulář slouží zaměstnavateli k oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání, které zakládá účast na pojištění. Zasílá se místně příslušné OSSZ.

05.06. Oznámení o skončení zaměstnání

Ve formuláři Oznámení o skončení zaměstnání jsou důležité údaje pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.

30.05. Ostatní nemocenské dávky

Peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné.
Postup v Účtu - absence, příloha k žádosti o dávku.

18.05. ELDP za rok 2022

Do 30. května 2023 odevzdejte ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2022. Postup v Účtu.

16.05. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

04.05. Zdravotní pojištění zaměstnance

Vliv kategorie zaměstnance a druhu absence na výpočet vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance v programu Účto.

02.05. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny. Uzávěrka na zkoušku.

19.04. Odměna člena zastupitelstva

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

17.04. Drobný majetek

Postup při pořízení, evidenci a vyřazení drobného majetku. DPH při zrušení registrace.

13.04. Odměna člena družstva

Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

11.04. Neplacené volno

U neplaceného volna zaměstnance kategorie HPP je nutno dodržet minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění.

06.04. Odměny členů orgánů právnických osob

Odměny členů orgánů právnických osob z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

04.04. Dohoda o pracovní činnosti

Příjem z dohody o pracovní činnosti podléhá zálohové nebo srážkové dani z příjmů a od měsíční částky 4.000 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

30.03. Stravenkový paušál

Z čeho vyplývá stravenkový paušál. Použití v Účtu, osobní evidence, formulář mzdy, seznamy a sestavy.

28.03. Mimořádné odpisy majetku

Jak správně zaevidovat majetek, u kterého se uplatní mimořádné odpisy. Odpisový plán, rozpis odpisů.

23.03. ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ. XML soubory.

22.03. Odvody a zálohy

Shrnutí výsledků ze zpracovaného daňového přiznání a přehledů OSVČ pro ČSSZ i ZP najdete v sestavě Odvody a zálohy.

20.03. Přiznání k DPH v roce 2023

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

16.03. Kalkulačka Nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

13.03. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

10.03. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy č.1 daňového přiznání.

06.03. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

01.03. Souhrnné hlášení - ePodání

Elektronické podání souhrnného hlášení. Postup v Účtu. Postup zpracování na portále Moje daně. Datová schránka. XML soubor.

27. 02. Obecná písemnost - ePodání

Podání obecné písemnosti z Účta. Postup v programu i na portále Moje daně. Datová schránka.

23.02. Kontrolní hlášení - ePodání

Elektronické podání kontrolního hlášení. Postup v Účtu. Postup na portále Moje daně. Datová schránka. Rychlá odpověď, následné hlášení.

21.02. Přiznání k DPH - ePodání

Elektronické podání přiznání k DPH. Postup v Účtu. Postup zpracování na portále Moje daně. Postup pomocí datové schránky. XML soubor.

17.02. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2022

Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, ePodání.

15.02. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2022

Termíny podání. Číslo poplatníka, kód OSSZ, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, počet měsíců samostatné činnosti, nové zálohy. ePodání přes VREP, datovou schránkou, kontrola na ePortále.

13.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

07.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu.
Příklad.

06.02. Sleva na pojistném - postup v Účtu

Postup uplatnění slevy na pojistném ve výši 5 % pro vybrané zaměstnance pracující na kratší pracovní úvazek od 1.2.2023. Oznámení o záměru uplatňovat slevu.

27.01. ePodání pro Finanční správu

Povinná elektronická forma. Druhy daňových ePodání. Výchozí prohlížeč. Postup v Účtu i na portálu Moje daně. Datová schránka. XML soubor.

25.01. Vyúčtování srážkové daně za rok 2022

Vyúčtování srážkové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

23.01. Vyúčtování zálohové daně za rok 2022

Vyúčtování zálohové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

19.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2022

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2022 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

18.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

16.01. Silniční daň za rok 2022

Přiznání k silniční dani za rok 2022, vzor tiskopisu, předmět daně, termín podání a platby. Postup v Účtu, převod vozidel 2021-> 2022, vozidla podrobně. ePodání, portál Moje daně, datová schránka.

rok 2022

03.10. Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.

26.09. Stravenkový paušál

Z čeho vyplývá stravenkový paušál. Použití v Účtu, osobní evidence, formulář mzdy, seznamy a sestavy.

21.09. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

22.08. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

15.08. Speciality v přiznání k DPH

Jak vyplnit řádky 9, 12/13, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 45, 47, 51, 52, 53, 60, 62 přiznání k DPH v programu Účto.

25.07. Neplacené volno

U neplaceného volna zaměstnance kategorie HPP je nutno dodržet minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění.

07.07. Bezplatné použití automobilu zaměstnancem

Bezplatné poskytnutí auta zaměstnavatelem zaměstnanci podléhá dani ze závislé činnosti i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Příklad v Účtu. DPH.

27.06. Prokazování slev, zvýhodnění a nezdanitelných částek

Jakým způsobem prokazuje zaměstnanec svému zaměstnavateli nárok na slevy, daňové zvýhodnění a nezdanitelné částky.

13.06. Pracovník s více příjmy

Zpracování mezd zaměstnance při souběhu příjmů od téhož zaměstnavatele. Příklady na souběh HPP a DPP.

18.05. Nevyčerpaná a přečerpaná dovolená

Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec ukončil pracovní poměr a nevyčerpal či přečerpal dovolenou.

16. 05. Ošetřovné

Podmínky nároku na ošetřovné, podpůrčí doba, výše ošetřovného, postup zaměstnance i zaměstnavatele. Postup v Účtu - absence, příloha k žádosti o ošetřovné.

11.05. ELDP - ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP, pomocí datové schránky a přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

09.05. Nemoc zaměstnance

Postup v případě nemoci zaměstnance. Náhrada za nemoc. Nemocenská. Příklad zpracování absencí a mzdy. Příloha k žádosti o dávku, hlášení o ukončení nemoci.

04.05. ELDP za rok 2021

Do 30. května 2022 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2021. Postup v Účtu.

28.04. Příloha k žádosti o dávku

Kdo vyplňuje Přílohu k žádosti o dávku, komu se předkládá. Kde ji v Účtu najdete, jak ji zpracovat. Způsoby podání.

25.04. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny.
Uzávěrka na zkoušku.

21.04. Výpočet DPH u uskutečněného zdanitelného plnění

Dva způsoby výpočtu daně z přidané hodnoty. Výsledky obou výpočtů jsou stejné. Postup v Účtu. Parametry zaokrouhlení.

19.04. Příjmy z dividend ze zahraničí - metoda zápočtu

Jak zapsat příjmy ze zahraničních dividend do daňového přiznání. Použití metody zápočtu.

04.04. Oznámení o nástupu po 1.4.2022

Změny ve formuláři Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). V odhlášce jsou nové údaje pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.

14.03. Příjmy ze zaměstnání v Německu - metoda vynětí

Jak zapsat příjmy ze zaměstnání v Německu do daňového přiznání. Použití metody vynětí s výhradou progrese. Příjmy ze Slovenska.

09.02. Příspěvek na karanténu - přelom měsíce

Příspěvek na karanténu v případě karantény (izolace) na přelomu měsíců prosince a ledna.

rok 2021

29.12. Příspěvek na karanténu

Příspěvek na karanténu (izolačka) v programu Účto. Příklad s postupem. Měsíční Přehled o výši pojistného.

29.11. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů - součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

13.10. Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.

13.09. Technické zhodnocení majetku

Zápis technického zhodnocení na kartu majetku. Již odpisovaný majetek, technické zhodnocení v prvním roce, změna vstupní ceny.

06.09. Pořízení nového hmotného majetku

Jak zařadit nový hmotný majetek do evidence majetku. Odpisy předpokládané a skutečné, odpisový plán, odpisy v přiznání DPFO. Vazba na řádek 47 přiznání k DPH.

23.08. Průměrný výdělek na zápočtovém listu

Příloha zápočtového listu obsahuje průměrný hrubý i čistý měsíční výdělek zaměstnance. Způsob výpočtu výdělku v programu Účto, příklad.

07.07. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list).

21.06. ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ.
XML soubory.

18.06. Zaúčtování odměny zdravotníků ve mzdách

Jak zaúčtovat odměny zdravotníkům za zásluhy v boji s druhou vlnou pandemie nemoci covid-19 za období 1.10.2020 až 28.2.2021.

17.06. Přehled o výši pojistného PVPOJ - ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

09. 06 Fio banka a Účto

Import výpisu z Fio banky do Účta. Postup zpracování.

31.05. Paušální výdaj na dopravu

Uplatňování paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem ve smyslu zákona o daních z příjmů. Plátce DPH a odpočet z PHM.

28.05. Paušální výdaje finančních poradců

Výše výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje) se uplatňuje dle § 7/7 zákona o daních z příjmů v závislosti na druhu vykonávané činnosti.

19.05. Odměna člena zastupitelstva

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

17.05. Odměna člena družstva

Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

13.05. Průměrný výdělek

Průměrný výdělek a jeho výpočet. Průměrný hodinový výdělek, průměrný hrubý a čistý měsíční výdělek. Postup v Účtu.

11.05. Odměny členů orgánů právnických osob

Odměny členů orgánů právnických osob z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

08.04. Minimální průměr pro náhrady

Kontrola na minimální průměr pro náhrady, respektive porovnání průměru pro náhrady v osobní evidenci a minimálního zaručeného hodinového výdělku podle příslušné skupiny.

24.03. Dohoda o provedení práce

Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

22.03. Dohoda o pracovní činnosti

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

11.02. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

10.02. Příjmy a výdaje spolupracující osoby

Kdo může být spolupracující osobou, kolik lze na ní rozdělit příjmů a výdajů. Pomůcka výpočtu, daňová přiznání.

04.02. Mimořádné odpisy majetku

Jak správně zaevidovat majetek, u kterého se uplatní mimořádné odpisy. Odpisový plán, rozpis odpisů.

rok 2020

19.10. Oznámení o nástupu – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

21.09. Kontrolní hlášení – speciality

Změna oddílu kontrolního hlášení. Kód předmětu plnění, kód režimu plnění, § 46, použit poměr. Dlouhý doklad, doklad o použití. Export, import podkladů.

07.09. Kontroly DPH

Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH.

31.08. Dodatečné přiznání k DPFO

Typy dodatečných přiznání. Termín a obsah podání. Příklad zpracování dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob v programu Účto. Sankce.

24.08. ELDP – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP, pomocí datové schránky a přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

19.08. Nákup majetku na úvěr

Nákup dlouhodobého hmotného majetku na úvěr. Splátky úvěru a úrok z úvěru. Postup v programu Účto.

16.07. Dovoz zboží

Dovoz zboží ze zemí mimo EU patří do řádků 7/8 a 43/44 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

29.06. Vývoz zboží

Vývoz zboží do třetí země patří do řádku 22 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

22.06. Odstupné

Podmínky a násobky odstupného. Průměrný výdělek. Termín výplaty, zápis do formuláře mzdy, výplatní páska. Příklad.

17.06. Poskytnutí služby do EU

Poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má místo podnikání v jiném členském státě EU, patří do řádku 21 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

15.06. Dodání zboží do EU

Dodání zboží plátci do jiného členského státu EU patří do řádku 20 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

04.06. Mzdové listy

Povinnost vedení mzdových listů, jejich obsah. Mzdové listy v Účtu. Typy listů, co se objeví na konci, editace, přílohy.

27.05. Přijetí služby z EU

Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku. Daň na výstupu (ř05/ř06), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

25.05. Pořízení zboží z EU

Pořízení zboží z jiného členského státu v přiznání k DPH. Daň na výstupu (ř03/ř04), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

13.05. Vrácení daně občanovi ze třetí země

Podmínky pro vracení daně zahraničním turistům stanoví zákon o DPH v § 84. Příklad zápisu v programu Účto.

11.05. Příjmy studentů z praktického vyučování

Příjmy studentů z praktického vyučování z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu. Motivační příspěvek.

27.04. Zdravotní pojištění zaměstnance

Vliv kategorie zaměstnance a druhu absence na výpočet vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance v programu Účto.

03.04. Prostoj v měsíční mzdě

Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, a nebyl převeden na jinou práci, má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 %, 80 % či 100 % průměrného výdělku.

16.01. Jak vybrat správnou tiskárnu k účtu?

Vzhledem k tomu, že účto tiskne na výchozí tiskárnu ve Windows, není potřeba brát při výběru nové tiskárny na účto ohledy. Pokud tiskárna tiskne z Windows, měla by tisknout i z účta.

15.01. Jak získat informace o neschopnostech zaměstnanců?

Informace o dočasně práce neschopných zaměstnancích můžete od ČSSZ získat trojím způsobem, tj. službou VREP, datovkou nebo pomocí ePortálu ČSSZ.

rok 2019

19.12. SYSTÉM / Zvětšení okna s účtem

Máte systém Windows 7/8/10 či Vista a účto se zobrazuje v malém okně? Bohužel ani jeden systém nepodporuje celoobrazovkový režim, tak jak to nabízel Windows XP. Řešením je zvětšit okno.

06.12. IBAN A BIC (SWIFT)

Možnosti zadání údajů IBAN a BIC (SWIFT) v Účtu. Struktura a kalkulátor IBAN.

18.11. Vyloučené doby a vyloučené dny

Jaký je rozdíl mezi pojmy vyloučené doby a vyloučené dny?

11.11. Oprava výše pohledávky v insolvenci

Jak zapsat větu, kterou se opravuje pohledávka v insolvenci.

04.11. Hromadné oznámení zaměstnavatele – ePodání

Hromadné oznámení zaměstnavatele lze elektronicky z Účta zaslat zdravotní pojišťovně dvojím způsobem: odesláním souboru přes portál ZP nebo datovou schránkou.

29.10. Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

21.10. Následné souhrnné hlášení

Postup při podávání následného souhrnné hlášení. Termín podání, způsoby opravy. Příklad s postupem v Účtu i na daňovém portále.

07.10. Rezervy v daňové evidenci

Pravidla pro tvorbu daňových rezerv jsou stanovena v zákoně o rezervách. Mohou je tvořit také podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci.

02.10. Zaokrouhlení u faktur

Doporučené parametry zaokrouhlení celkové částky a výpočtu DPH u vystavených faktur po 1. 10. 2019. Postup v Účtu.

30.09. Pojistné plnění

Postup evidence závazku a pohledávky při pojistné události. Úhradu za opravu vozidla bez daně hradí pojišťovna. DPH platí odběratel autoservisu.

23.09. Ručení za DPH

Plátce DPH ručí za neodvedenou daň při platbě nespolehlivému plátci nebo na jiný než registrovaný bankovní účet. Obě tyto informace jsou zveřejněny Finanční správou a můžete je zkontrolovat z Účta.

16.09. Zaokrouhlení ve financích

Jak řešit zaokrouhlení celkové částky a zaokrouhlení při výpočtu DPH.

09.09. Vyřazení dlouhodobého majetku

Jak vyřadit dlouhodobý hmotný majetek z evidence majetku. Majetek odepsaný i neodepsaný. Odpisy, zůstatková cena.

26.08. Nájem nemovité věci

Příjmy z nájmu nemovité věci z pohledu zákona o DPH i zákona o daních z příjmů. Příklady zápisů v Účtu.

19.08. Nápověda k Účtu

K programu Účto existuje rozsáhlá nápověda. Jak s ní pracovat? Nápověda na internetových stránkách, nápověda v programu, příručka.

12.08. Účto a Fio banka

Export příkazu k úhradě z Účta a jeho import do Fio banky.

07.08. Osobní překážky v práci bez náhrady mzdy

Jiné důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

05.08. Osobní překážky v práci s náhradou mzdy

Jiné důležité osobní překážky v práci s náhradou mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

29.07. Poměrný odpočet DPH

Zápis vět s poměrným odpočtem DPH. Nákup v tuzemsku, pořízení z EU, režim přenesení daňové povinnosti.

22.07. Drobný majetek

Postup při pořízení, evidenci a vyřazení drobného majetku. DPH při zrušení registrace.

15.07. DPH u sdružení

Postup z hlediska DPH u sdružení fyzických osob po 1. 1. 2019, kdy za sdružení jedná vybraný člen. Daňové doklady mezi členy sdružení.

17.06. Prodej stravenek zaměstnancům

Prodej stravenek zaměstnancům lze účtovat jako srážku z mezd nebo jako příjem ve financích mimo agendu mezd.

05.06. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Kdy se jedná o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Nárok na dovolenou. Osobní evidence. Příklady mezd.

22.05. Ostatní nemocenské dávky

Peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné. Postup v Účtu – absence, příloha k žádosti o dávku.

20.05. Ošetřovné

Podmínky nároku na ošetřovné, podpůrčí doba, výše ošetřovného, postup zaměstnance i zaměstnavatele. Postup v Účtu – absence, příloha k žádosti o ošetřovné.

25.04. Majetek – speciality

Zápis majetku na kartu. Již odpisovaný majetek, majetek vyloučený z odpisování, snížení/přerušení odpisů, ručně odpisovaný majetek.

19.03. Zálohování na USB flash disk

Postup zálohování dat z Účta na flash disk a postup obnovy dat z flash disku do Účta.