22.02. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017

Termín odevzdání, vyměřovací základ, osvobození od záloh, stanovení minimálního základu. Tisk z Účta, pokyny, ePodání. Doplatek pojistného, nové zálohy. Seznam zdravotních pojišťoven.

21.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

20.02. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy číslo 1 daňového přiznání.

12.02. Faktura v cizí měně

Tři způsoby vyčíslení cizí měny ve vystavené faktuře.

08.02. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

06.02. Vyúčtování srážkové daně za rok 2017

Vyúčtování srážkové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

05.02. Vyúčtování zálohové daně za rok 2017

Vyúčtování zálohové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

29.01. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu. Příklady.

26.01. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Evidence exekucí.

25.01. Režim přenesení daňové povinnosti

V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň plátce-odběratel.

17.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

12.01. Silniční daň za rok 2017

Přiznání k silniční dani za rok 2017, termín odevzdání, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. Epodání, daňový portál, datová schránka.

04.01. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

29.11. Kontrolní hlášení – speciality

Změna oddílu kontrolního hlášení. Kód předmětu plnění, kód režimu plnění, § 44, použit poměr. Dlouhý doklad, doklad o použití. Export, import podkladů.

27.11. Poskytnutí služby do EU

Poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má místo podnikání v jiném členském státě EU, patří do řádku 21 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

24.11. Dodání zboží do EU

Dodání zboží plátci do jiného členského státu EU patří do řádku 20 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

22.11. Přijetí služby z EU

Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku. Daň na výstupu (ř05/ř06), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

20.11. Pořízení zboží z EU

Pořízení zboží z jiného členského státu v přiznání k DPH. Daň na výstupu (ř03/ř04), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

16.11. Ošetřovné

Podmínky nároku na ošetřovné, podpůrčí doba, výše ošetřovného, postup zaměstnance i zaměstnavatele. Postup v Účtu – absence, příloha k žádosti o ošetřovné.

15.11. Obecná písemnost – ePodání

Podání obecné písemnosti z Účta. Postup v programu i na daňovém portálu. Datová schránka.

13.11. Plnění osvobozená od daně

Uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet patří do řádku 50 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

30.10. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů – součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

25.10. Stav banky nesouhlasí se skutečností

Jak řešit situace, kdy skutečný stav banky nesouhlasí se stavem v programu Účto. Ideální stav. Příklady, chyby, řešení.

18.10. Druhý účet

Založili jste druhý bankovní účet a chcete jej používat v Účtu? Pak si přečtěte tento návod.

16.10. Vzájemný zápočet

Podrobný postup při vzájemném zápočtu závazků a pohledávek v programu Účto.

12.10. Souhrnné hlášení

Kdo podává souhrnné hlášení. Termín předložení, následné hlášení, forma podání, kódy. Příklady zápisů v Účtu, chyby a problémy.

04.10. Průměrný výdělek na zápočtovém listu

Příloha zápočtového listu obsahuje průměrný hrubý i čistý měsíční výdělek zaměstnance. Způsob výpočtu výdělku v programu Účto, příklad.

02.10. Tiskopisy k pracovní neschopnosti

Seznamte se s tiskopisy Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, Náhradní hlášení, Hlášení ošetřujícího lékaře a Příloha k žádosti o nemocenské.

26.09. Ručení za DPH

Plátce DPH ručí za neodvedenou daň při platbě nespolehlivému plátci nebo na jiný než registrovaný bankovní účet. Obě tyto informace jsou zveřejněny Finanční správou a můžete je zkontrolovat z Účta.

25.09. Identifikovaná osoba (k DPH)

V některých případech je tuzemský neplátce DPH povinen podat přiznání k DPH a odvést daň bez nároku na odpočet. V případě poskytnutí služby (např. webové služby) navíc neplátce podává souhrnné hlášení.

06.09. Nástup a výstup ze zaměstnání v průběhu měsíce

V případě nástupu či ukončení pracovního poměru v průběhu měsíce je nutné pro správné fungování výpočtu a evidence zdravotního pojištění evidovat dobu před zahájením či po skončení poměru v souboru absencí.

05.09. Práce s cizí měnou

Postup při vedení valutové pokladny či devizového účtu. Vystavená faktura s cizí měnou. Cizí měna obecně.

04.09. Nelze spustit PDF sestavy či jiné utility z účta?

Pokud nefunguje spouštění externích programů z účta v režimu DOSBox, pak jde ve většině případů o kolizi účta s aktualizovaným operačním systémem nebo antivirovým programem.

25.08. Vyloučené doby a vyloučené dny

Jaký je rozdíl mezi pojmy vyloučené doby a vyloučené dny?

21.08. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u zaměstnanců-invalidů, kteří tvoří více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je od 01. 01. 2017 částka přesahující 6.814 Kč. Postup v Účtu.

14.08. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

24.07. Zdravotní pojištění zaměstnance

Vliv kategorie zaměstnance a druhu absence na výpočet vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance v programu Účto.

21.07. Nájem nemovité věci

Nájem nemovité věci z pohledu zákona o DPH i zákona o daních z příjmů. Příklady zápisů v Účtu.

03.07. Zálohování na USB flash disk

Postup zálohování dat z Účta na flash disk a postup obnovy dat z flash disku do Účta.

28.06. Bezplatné použití automobilu zaměstnancem

Bezplatné poskytnutí auta zaměstnavatelem zaměstnanci podléhá dani ze závislé činnosti i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Příklad v Účtu. DPH.

26.06. Krácení odpočtu DPH podle § 76

Postup pro plátce, který je povinen krátit odpočet daně na vstupu podle § 76. Kdy se krátí odpočet. Příklad zápisu, zálohový a vypořádací koeficient.

16.06. IBAN A BIC (SWIFT)

Možnosti zadání údajů IBAN a BIC (SWIFT) v Účtu. Struktura a kalkulátor IBAN.

14.06. Kontroly DPH

Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH.

12.06. Prodej stravenek zaměstnancům

Prodej stravenek zaměstnancům lze účtovat jako srážku z mezd nebo jako příjem ve financích mimo agendu mezd.

05.06. ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. XML soubory. Kontroly.

01.06. Dohoda o provedení práce

Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

25.05. Přehled o platbě pojistného – ePodání

Měsíční Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele lze z Účta zaslat zdravotní pojišťovně dvojím způsobem: odesláním souboru přes portál ZP nebo datovou schránkou.

24.05. ePodání pro Finanční správu

Druhy daňových ePodání. Povinná elektronická forma. Postup v Účtu i na daňovém portálu. Datová schránka. Chyby a podpora.

19.05. Žádost o stanovení záloh jinak

Máte povinnost placení vysokých záloh na dani z příjmů a očekáváte oproti předešlému zdaňovacímu období nižší základ daně? Požádejte místně příslušného správce daně o stanovení záloh jinak.

16.05. Dohoda o pracovní činnosti

Příjem z dohody o pracovní činnosti podléhá zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 2.500 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

11.05. Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

05.05. Zákonné pojištění zaměstnavatele

Jak vzniká a k čemu slouží zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výpočet pojistného, splatnost, sankce. Postup v Účtu.

03.05. Penzijní připojištění placené zaměstnavatelem

Penzijní připojištění z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. Postup ve mzdové agendě Účta – jiné dávky, srážky. Nadlimitní částky, zvýšení základu.

02.05. Životní pojištění placené zaměstnavatelem

Životní pojištění z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. Postup ve mzdové agendě Účta – jiné dávky, srážky. Nadlimitní částky, zvýšení základu.

28.04. Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.

24.04. Faktura v režimu přenesení daně

Jak vystavit fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti, aby splňovala všechny náležitosti dané zákonem. Postup v Účtu.

21.04. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy.

19.04. Režim přenesení daňové povinnosti

V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň plátce-odběratel.

10.04. ELDP – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. XML soubor. Kontroly.

06.04. ELDP za rok 2016

Do 30. května 2017 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2016. Postup v Účtu.

04.04. Kontrolní hlášení – jak na to

Jak pracovat s údaji určenými pro kontrolní hlášení, tj. DatumKH a DokladKH. Příklady. Kontrola DIČ. Podklady pro KH.

03.04. Kontrolní hlášení – speciality

Změna oddílu kontrolního hlášení. Kód předmětu plnění, kód režimu plnění, § 44, použit poměr. Dlouhý doklad, doklad o použití. Export, import podkladů.

23.03. Odvody a zálohy

Po zpracování daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP využijte v Účtu 2017 sestavy Odvody a zálohy 2017-2018.

16.03. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2016

Termín odevzdání, vyměřovací základ, osvobození od záloh, stanovení minimálního základu. Tisk z Účta, pokyny, ePodání. Doplatek pojistného, nové zálohy. Seznam zdravotních pojišťoven.

15.03. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2016

Termín odevzdání, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, podnikání po část roku. ePodání přes VREP i datovou schránkou. Kontrola ePodání. Doplatek pojistného, zálohy.

08.03. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

06.03. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy číslo 1 daňového přiznání.

21.02. Solidární zvýšení daně ve mzdě

Příklad výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance, jehož měsíční příjem podléhá solidárnímu zvýšení daně.

13.02. Vyúčtování srážkové daně za rok 2016

Vyúčtování srážkové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

06.02. Vyúčtování zálohové daně za rok 2016

Vyúčtování zálohové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

03.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu. Příklady.

31.01. EET – Účto

Práce s EET v Účtu. Předpoklady, nastavení, postup. Vzory dokladů, seznam evidovaných tržeb, testovací prostředí.

12.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

11.01. Silniční daň za rok 2016

Přiznání k silniční dani za rok 2016, termín odevzdání, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. Epodání, daňový portál, datová schránka.