5 nejčtenějších

  1. Nejčastější dotazy ke Koronaviru  (284)
  2. Antivirus MPSV  (258)
  3. Odstupné  (180)
  4. Kompenzační bonus pro OSVČ  (147)
  5. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019  (105)

03.07. Sazby DPH od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 se do sazby 10 % zařazují ubytovací služby, vstupné na sportovní a kulturní akce, využívání sportovních zařízení a osobní doprava lyžařskými vleky. Podrobnosti hledejte v Informaci GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020. Návod k práci s 10 % sazbou DPH v Účtu.

01.07. Verze 6 s Antivirem C ke stažení

Antivirus C (sleva na pojistném pro zaměstnavatele do 50 zaměstnanců v pracovním poměru za červen až srpen 2020) je součástí verze 6 Účta 2020. Ke stažení je zde. Při instalaci musí být Účto 2020 ukončené.

01.07. Antivirus C

Zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců se promíjí sociální pojištění z mezd za červen až srpen 2020.

30.06. Sazby silniční daně 2020

Zákonem 299/2020 Sbírky předpisů se snižují roční sazby silniční daně u návěsů a ostatních vozidel nad 3,5 t. Platí již pro rok 2020. Změna ve výpočtu záloh bude součástí verze 6 Účta 2020.

29.06. Vývoz zboží

Vývoz zboží do třetí země patří do řádku 22 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

26.06. Přiznání k DPFO za část roku 2020

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2020 již v průběhu roku 2020, mohou využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2019 MFin 5405 vzor 25 a související přílohy, nebo zkrácený tiskopis MFin 5405/D vzor 2. Nelze podat pomocí aplikace EPO.

Odchylky oproti roku 2019: ř59 solidární zvýšení daně od 1.672.080 Kč, ř69a sleva za umístění dítěte až do výše 14.600 Kč/dítě.

Zdroj: Finanční správa.

25.06. Vládní daňový balíček

Vláda schválila daňové změny od roku 2021. Například, ke stravenkám a závodní jídelnám se přidává další benefit, příspěvek na stravování v penězích. Tento stravenkový paušál bude osvobozen od daní i pojistných. Nebo si firmy budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné plnění určené pro boj s koronavirem v období 1.3. až 31. 5. 2020. Zdroj: Tisková zpráva MF.

23.06. Nový Přehled o platbě pojistného

V souvislosti s Antivirem C (prominutí odvodů na sociální pojištění placené zaměstnavatelem pro firmy do 50 zaměstnanců za červen až srpen 2020) bude od měsíce června platný nový formulář Přehled o platbě pojistného. Změnu připravujeme do verze 6 Účta 2020.

22.06. Odstupné

Podmínky a násobky odstupného. Průměrný výdělek. Termín výplaty, zápis do formuláře mzdy, výplatní páska. Příklad.

19.06. Prominutí pojistného a superhrubá mzda

Zákonem o prominutí pojistného se u vybraných zaměstnavatelů promíjí pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24,8 %. Finanční správa potvrzuje, že zákon nemá vliv na výpočet základu daně (superhrubá mzda). Nemění se ani způsob vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech. Zdroj: Finanční správa

17.06. Poskytnutí služby do EU

Poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má místo podnikání v jiném členském státě EU, patří do řádku 21 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

16.06. Opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům

Přehled opatření a programů pro podnikatele a živnostníky na pomoc v boji s následky koronaviru najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Příklady: ošetřovné pro OSVČ, kompenzační bonus, odpuštění odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dotační program Nájemné, záruky za úvěr, prominutí sankcí (záloh, poplatků) v liberačních daňových balíčcích I, II.

15.06. Dodání zboží do EU

Dodání zboží plátci do jiného členského státu EU patří do řádku 20 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

12.06. Novela daňového řádu

Senát schválil změnu daňového řádu, která by měla podpořit elektronizaci daní a zjednodušit komunikaci se správcem daně. Daňovým poplatníkům, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc. Nově se zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. Liberační lhůta, po kterou nevzniká úrok z prodlení, se sníží ze 4 pracovních na 3 kalendářní dny. Výše úroku bude odpovídat úroku podle občanského zákoníku. V rámci daňové kontroly bude připuštěna dálková forma komunikace. Účinnost se navrhuje k 1. 1. 2021. Zdroj: Tisková zpráva MF

11.06. Absurdita roku 2020

Za vítěze ankety Absurdita roku 2020 byly Hospodářskými novinami vyhlášeny tři sazby daně na pivo. Příklady: točené pivo v restauraci 10 %, balené pivo a točené pivo konzumované mimo restauraci 21 %, nealko pivo v restauraci 10 %, nealko pivo konzumované mimo restauraci 15 %.

10.06. Antivirus A, B, C

Po prodloužení programu ochrany zaměstnanosti Antivirus B, prodloužila Vláda i Antivirus A. Oba stávající režimy, které kompenzují mzdové náklady zaměstnavatelů, jsou prodloužené do 31. 8. 2020 (původní termín byl 31. 5. 2020). Připraven (v současné době v Senátu) je Antivirus C. Zde jde o prominutí odvodů na sociální pojištění placené zaměstnavatelem pro firmy do 50 zaměstnanců za červen až srpen 2020.

09.06. Prodloužení daňových úlev

Vláda přijala tzv. Liberační balíček III, který upravuje několik daňových úlev. Promíjí se pokuta za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2019 včetně prominutí úroků z prodlení za opožděnou úhradu daně. Obojí za podmínky podání přiznání a úhrady nedoplatku daně nejpozději do 18. 8. 2020 (původní prominutí bylo do termínu 1. 7. 2020). Jde o faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 do 18. 8. 2020. Zdroj: Tisková zpráva MF

08.06. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

05.06. Odložení EET

Zákonem 263/2020 Sb. se odkládá povinnost elektronické evidence tržeb na 1. 1. 2021. Týká se jak subjektů, kteří tržby evidovali před vyhlášením nouzového stavu, tak i těch, kterým povinnost evidovat tržby vzniká teprve na základě zákona o evidenci tržeb.

EET byla původně pozastavena zvláštním zákonem, a to na období 3 měsíců po skončení nouzového stavu. To by v současnosti znamenalo start EET 19. srpna 2020. Novela tohoto zákona odklad prodlužuje do 1. ledna 2021.

04.06. Mzdové listy

Povinnost vedení mzdových listů, jejich obsah. Mzdové listy v Účtu. Typy listů, co se objeví na konci, editace, přílohy.

03.06. Pomoc společníkům malých s.r.o.

Pomoc pro společníky malých s.r.o. řeší novela zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Žádost se podává např. přes webovou aplikaci. Dále jsou připraveny pokyny k vyplnění žádosti a Odpovědi na časté dotazy. Finanční správa upozorňuje na zásadní chyby při vyplňování a zasílání žádostí. Žádost je vhodné podat na územní pracoviště finančního úřadu určené podle trvalého pobytu společníka (nikoliv sídla společnosti s ručením omezeným). Na žádosti musí být podpis společníka (stačí naskenovaný vlastnoruční podpis) nebo musí být odeslána z datové schránky společníka. Žadatelem nemůže být s.r.o.

02.06. Prominutí zálohy na daň z příjmů

Záloha na daň z příjmů na zdaňovací období kalendářního roku 2020 splatná k 15. 6. 2020 je na základě rozhodnutí ministryně financí prominuta. Rozhodnutí vyšlo ve Finančním zpravodaji 5/2020.

01.06. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

29.05. Antivirus C

Vláda projednala tzv. Antivirus C, tj. odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Návrh zákona promíjí tu část na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatelé. Jde tedy o 24,8 % z úhrnu hrubých příjmů za měsíce červen, červenec a srpen. O úlevu se nebude žádat, zaměstnavatel v měsíčním výkaze pouze oznámí OSSZ snížení vyměřovacího základu pojistného a zaplatí snížené pojistné. Počet zaměstnanců v pracovním poměru za měsíc úlevy nesmí být nižší o více než 10 % a součet vyměřovacích základů nesmí být nižší o více než 10 % v porovnání s březnem 2020. Zdroj: Tisková zpráva MPSV

28.05. Snížení penále na sociální pojištění

Zákonem 255/2020 Sb. se snižuje (o 80 %) penále zaměstnavatelům, kteří sociální pojištění (část placenou zaměstnavatelem) za květen až červenec 2020 zaplatí do 20. října. Podmínkou je, že pojistné placené zaměstnanci je uhrazeno ve stanovených lhůtách.

Příklad: Za měsíc květen má zaměstnavatel odvést sociální pojištění ve výši 25.040 Kč (z toho 5.200 Kč je pojistné za zaměstnance a 19.840 Kč je pojistné za zaměstnavatele). Termín je 20. 6. 2020. Pokud zaměstnavatel do 20.6. uhradí pojistné za zaměstnance (5.200 Kč) a do 20.10. pojistné za zaměstnavatele (19.840 Kč), bude penále za pozdní platbu činit 0.01 % dlužné částky (1.984 Kč/den) místo obvyklé sazby 0.05 % (9.92 Kč/den).

27.05. Přijetí služby z EU

Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku. Daň na výstupu (ř05/ř06), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

26.05. Den daňové svobody 2020

den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2 období. v prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení. v roce 2020 připadá den daňové svobody na 24. červen (loni na 28. květen). Zdroj: liberální institut

25.05. Pořízení zboží z EU

Pořízení zboží z jiného členského státu v přiznání k DPH. Daň na výstupu (ř03/ř04), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

22.05. Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

Ve sněmovně je připravena novela zákona o kompenzačním bonusu. Ta umožní výplatu kompenzačního bonusu i společníkům společnosti s ručením omezeným, která má nejvýše dva společníky (fyzické osoby) nebo pouze společníky členy jedné rodiny (příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, registrovaný partner). Společník nesmí být účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec s výjimkou zaměstnání ve společnosti, které je společníkem. Obrat společnosti za zdaňovací období musí být alespoň 180 tis. Kč.

21.05. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců – invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

19.05. DPH u zásilek malé hodnoty ze třetích zemí

Vláda schválila novelu zákona o DPH, která u malých zásilek v hodnotě do 22 EUR pocházejících ze třetích zemí ruší od 1. 1. 2021 osvobození od DPH. Zdroj: Tisková zpráva MF ČR

18.05. Kontrolní hlášení – struktura

Obsahová náplň oddílů kontrolního hlášení A1 až A5, B1 až B3. Vazba mezi kontrolním hlášení a přiznáním k DPH.

15.05. Zvýšení platby za státní pojištěnce 2020

Od 1. 6. 2020 (§ 3c zákona 231/2020 Sb.) se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 7.903 na 11.607 Kč a od 1. 1. 2021 z 11.607 na 13.088 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

14.05. Druhá snížená sazba DPH

Jak pracovat s druhou sníženou sazbou daně v programu Účto.

13.05. Vrácení daně občanovi ze třetí země

Podmínky pro vracení daně zahraničním turistům stanoví zákon o DPH v § 84. Příklad zápisu v programu Účto.

12.05. Snížení úrokové sazby

Česká národní banka snížila repo sazbu z 1.00 % na 0.25 %. Změna je účinná od 11. května 2020. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

11.05. Příjmy studentů z praktického vyučování

Příjmy studentů z praktického vyučování z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu. Motivační příspěvek.

07.05. Překážka na straně zaměstnavatele a svátek

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat práci zaměstnanci, např. z důvodu částečné nezaměstnanosti, poskytuje mu náhradu mzdy (nejméně 60 % průměrného výdělku). Tento postup se uplatní i za den, na který připadl svátek. Zaměstnanec v tomto případě nepracuje z důvodu svátku, ale z důvodu překážky v práci. Navíc mu neušla mzda, protože by stejně nepracoval. Příklad: Zaměstnanec byl celý duben doma. Zaměstnavatel mu nahradí mzdu za 22 dnů (tj. pracovní dny včetně 2 svátků) ve výši 60 % průměrného výdělku. Nezáleží, jestli je mzda měsíční či hodinová. Ke správnému počtu dnů náhrady včetně svátků je třeba Účto 2020 ve verzi 5 (ke stažení od 27.4.).

06.05. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

05.05. Další odložení EET

Vláda navrhuje odložení EET do konce roku 2020. Subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít s EET 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. 1. 2021. Zdroj: Finanční správa

04.05. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny. Uzávěrka na zkoušku.
Archiv novinek

pracovní doba
Pondělí – Čtvrtek
8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00

Daňový kalendář