24.05. Moderní a jednoduché daně

Ministerstvo financí představilo novelu daňového řádu, která má přinést rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Obsahuje například:

23.05. Absurdita roku 2019

Za vítěze ankety Absurdita roku 2019 bylo Hospodářskými novinami vyhlášeny sankce pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci se ocitli v exekuci. Zaměstnavatel musí ze zákona poskytnout součinnost exekutorům, jinak mu hrozí sankce až do výše 50 tisíc Kč. Zákon přitom nedefinuje jasně, co všechno poskytnutí součinnosti zahrnuje.

22.05. Ostatní nemocenské dávky

Peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné. Postup v Účtu – absence, příloha k žádosti o dávku.

20.05. Ošetřovné

Podmínky nároku na ošetřovné, podpůrčí doba, výše ošetřovného, postup zaměstnance i zaměstnavatele. Postup v Účtu – absence, příloha k žádosti o ošetřovné.

17.05. Sazbový balíček MF 2020

Ministerstvo financí představilo sazbový balíček, který s účinností od 1. 1. 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu.

MF navrhuje zvýšení sazby spotřební daně z cigaret z 27 % na 30 % u procentní části sazby a z 1.46 na 1.61 Kč/kus u pevné části sazby daně, z 2.63 na 2.90 Kč/kus u minimální části sazby daně. S tím souvisí i návrh na zvýšení spotřební daně u doutníků, tabáku ke kouření, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků o cca 10 %.

V případě lihu navrhuje MF zvýšení spotřební daně na 0,5 litru 40 % alkoholu z 57 Kč na 64,5 Kč.

Součástí balíčku je také úprava sazeb daně z hazardních her. MF navrhuje zvýšení sazby z 23 % na 25 % pro dílčí daň z kursových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu a z 23 % na 30 % pro dílčí daň z loterií, bing a živých her.

16.05. ELDP za rok 2018

Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2018 odevzdejte ČSSZ do 30. května 2019. Návody:
1) ELDP za rok 2018
2) ELDP – ePodání

15.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

13.05. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny. Uzávěrka na zkoušku.

10.05. Digitální daň 7 %

Ministerstvo financí připravuje zákon o dani z vybraných internetových služeb, který zavede 7 % daň na umisťování cílené reklamy na digitální rozhraní společnostmi se stanoveným globálním obratem. Roční výnos daně se předpokládá okolo 5 mld. Kč. Účinnost zákona nastane nejdříve v polovině roku 2020. Zdroj: Tisková zpráva MF.

09.05. Odměna člena zastupitelstva

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

07.05. Změna v nemocenském pojištění OSVČ od 1. 7. 2019

Zákonem číslo 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby. Z důvodu jednotnosti sazeb se i u OSVČ snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %, tedy z 2,3 % na 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu. V souvislosti s tímto snížením dochází ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ, a to na 126 Kč (od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí 138 Kč). Podrobněji v informaci ČSSZ.

03.05. Odměna člena družstva

Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění.

03.05. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1.75 % na 2.00 %. Změna je účinná od 3. května 2019. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

02.05. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

30.04. Nový web ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení představila zkušební verzi svého nového webu. Například sekce OSVČ je rozdělena do šesti skupin, tj. Důchodové pojištění OSVČ, Nemocenské pojištění OSVČ, Povinnosti OSVČ, Obecné informace, Změny v pojištění OSVČ od 1. 1. 2019 a Změna výše minimálních záloh OSVČ v roce 2019.

29.04. Odměny členů orgánů právnických osob

Odměny členů orgánů právnických osob z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

26.04. Informace k zasílání složenek pro platbu daně z nemovitostí

Složenku Poštovní poukázku A – doklad V/DS, která nepodléhá poštovním poplatkům, obdrží od správce daně fyzické osoby (poplatníci daně z nemovitých věcí), které:
- nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající,
- nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO,
- nejsou přihlášeny k službě zasílání údajů emailem.

Složenky jsou rozesílány postupně, tak aby dorazily nejpozději do 22. května. Podrobnosti v informačním letáku.

25.04. Majetek – speciality

Zápis majetku na kartu. Již odpisovaný majetek, majetek vyloučený z odpisování, snížení/přerušení odpisů, ručně odpisovaný majetek.

24.04. Výpočet základu daně zaměstnanců-cizinců

Na Koordinačním výboru KDP byl uzavřen příspěvek Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019.

23.04. Pořízení nového hmotného majetku

Jak zařadit nový hmotný majetek do evidence majetku. Odpisy předpokládané a skutečné, odpisový plán, odpisy v přiznání DPFO. Vazba na řádek 47 přiznání k DPH.

18.04. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2018

Nejpozději do 2. května nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 určený pro ČSSZ i Přehled OSVČ za rok 2018 pro zdravotní pojišťovnu. Termín 1.8. platí pro ty, kterým zpracovává přiznání daňový poradce a doloží tuto skutečnost do 30. 4. 2019.

17.04. Novinky v Účtu 2019 – verze 3

Novinky, které přináší verze 3 Účta 2019. Co se připravuje. Jak provést aktualizaci.

16.04. Živnostenský balíček 5 + 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků představila návrhy směřující ke snížení administrativy malých podnikatelů.

1) Vše na jednom místě. Jednoduchý rozcestník všech povinností podnikatele na serveru MPO BusinessInfo.cz.
2) 5 kontrol a dost. Bude-li chtít nově úředník přijít na kontrolu maloobchodu, pak se musí zaregistrovat na speciálním webu, přičemž může přijít maximálně 5 kontrol ročně.
3) Změny jen ve dvou dnech. Většina změn pro podnikatele bude zaváděna ve dvou dnech v roce (1.1. a 1.7.).
4) Konec duplicit. Stejné formuláře nebo údaje odevzdá živnostník jen jednou.
5) Jeden paušální odvod. OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč si bude moci dobrovolně zvolit možnost vše vyřídit jednou platbou – zahrnující zálohy na pojištění a minimální daň z příjmu (500 Kč měsíčně).

15.04. Výpočet DPH u uskutečněného zdanitelného plnění

Dva způsoby výpočtu daně z přidané hodnoty. Výsledky obou výpočtů byly na základě novelizace § 37 ZDPH od 1. 4. 2019 sjednoceny. Rozdíly oproti stavu do 31. 3. 2019. Postup v Účtu.

12.04. Informace k novelám zákona o DPH

Finanční správa zveřejnila Informace k novelám zákona o DPH 2019. Ze změn vyplývajících z novelizace k 1. 4. 2019 vybíráme:

1) Nový výpočet DPH z ceny včetně daně. Daň 21 % = částka včetně DPH – částka včetně DPH/1.21.
2) Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti na celou korunu.
3) Na souhrnném daňovém dokladu lze kombinovat přijetí úplat i uskutečněná plnění.
4) Nová povinnost pro plátce. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které lze po něm rozumně požadovat, k tomu, aby tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

11.04. Přiznání k DPH v roce 2019

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

10.04. Informace k novele zákona o daních z příjmů

Finanční správa připravila výčet nejdůležitějších změn daných novelou zákona o daních z příjmů, která vstoupila v účinnost 1. 4. 2019. Z novinek k dani z příjmů fyzických osob vybíráme:

1) Zvyšuje se měsíční částka pro zdanění srážkovou daní u příjmů zaměstnance, který nepodepsal prohlášení, a to z 2.500 na 3.000 Kč. Platí od mezd za květen 2019.

2) Zvyšuje se limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek. Použije se již pro rok 2019.

3) Rozšiřuje se oznamovací povinnost o příjmech vyplácených daňovým nerezidentům, z nichž je daň vybírána srážkou, i na příjmy od daně osvobozené nebo nepodléhající zdanění v České republice. Platí pro příjmy po 1. 4. 2019.

09.04. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

08.04. Dohoda o provedení práce

Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

05.04. Daňová přiznání za rok 2018

Finanční správa letos vybrala 1.76 mil. (loni 1.63 mil.) přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Zdroj: Finanční správa ČR

04.04. Změna výpočtu exekučních srážek ze mzdy

Nařízením vlády 91/2019 Sb. se mění způsob výpočtu částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.

Původně (NV 595/2006): Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první OSŘ srazí bez omezení, činí součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Nově (NV 91/2019, účinnost 1. 6. 2019): Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první OSŘ srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

03.04. Solidární zvýšení daně ve mzdě

Příklad výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance, jehož měsíční příjem podléhá solidárnímu zvýšení daně.

02.04. Živnostenské oprávnění elektronicky

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo do ostrého provozu novou službu, kterou chce pomoci podnikatelům. Budoucím i stávajícím podnikatelům je od začátku března umožněno úplné a komfortní elektronické podání ve věcech živnostenského podnikání, tj. mohou ohlásit živnost, oznámit změnu údajů, podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění apod. Služba je k dispozici na Portále občana.

01.04. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u zaměstnanců-invalidů, kteří tvoří více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující 7.540 Kč. Postup v Účtu.

29.03. Sazby DPH v EU

Přehled sazeb daně z přidané hodnoty v jednotlivých zemích Evropské unie.

S tím souvisí: Plátci DPH v členských státech EU

28.03. Dohoda o pracovní činnosti

Příjem z dohody o pracovní činnosti podléhá zálohové nebo srážkové dani z příjmů a od měsíční částky 3.000 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

27.03. Daňový balíček 2019

Pod číslem 80/2019 Sb. vychází zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). S účinností od 1. 4. 2019 dochází například k těmto změnám:
1) zvyšují se limity paušálních výdajů na dvojnásobek,
2) zvyšuje se hranice pro srážkovou daň z 2.500 na 3.000 Kč/měsíc (od 5/2019),
3) ruší se výpočet DPH z ceny včetně daně pomocí zaokrouhleného koeficientu.

S tím souvisí: Paušální výdaje

26.03. Termín podání přiznání k dani z příjmů

Pondělí 1. dubna 2019 je termínem pro odevzdání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a úhradu daně za rok 2018. Bez sankce lze přiznání podat do 5 pracovních dnů po zákonné lhůtě, tj. do 8. 4. 2019. Pokuta za pozdě podané přiznání činí 0.05 % stanovené daně (0.01 % stanovené ztráty) za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (ztráty). Za pozdní platbu daně vzniká poplatníkovi povinnost uhradit úrok z prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Bez sankce je tedy platba připsaná do 5. 4. 2019. Pokuta či úrok menší než 200 Kč se nepředepíší. Při zpracování a podání přiznání daňovým poradcem musí být plná moc uplatněna u správce daně do 1. 4. 2019 (např. předložením na podatelně či odesláním poštovní přepravou).

25.03. Změna sazeb pojistného

Od 1. 7. 2019 se snižují sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %, tj. z 2,3 % na 2,1 % z vyměřovacího základu.

22.03. Žádost o zvýšení starobního důchodu

O navýšení starobního důchodu mohou pracující důchodci (zaměstnaní či podnikající) žádat (formulář žádosti) vždy po 360 odpracovaných dnech. Důležitou podmínkou je, že jde o výdělečnou činnost podléhající odvodům na důchodové pojištění. Za každých 360 dnů odpracovaných při pobírání důchodu se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu, tj. částky, z níž byl důchod původně vypočítán. Nikoliv z aktuální výše důchodu, jak se někdy lidé domnívají. Více informací na portále ČSSZ.

21.03. Paušální výdaje

Srovnání výdajů procentem z příjmů pro roky 2018 a 2019. Podmínky použití, pokyn GFŘ.

20.03. Starobní důchod – na co se lidé často ptají

Česká správa sociálního zabezpečení formou otázek a odpovědí přináší nejčastější informace, které jsou spojeny se starobním důchodem. Např. výše starobního důchodu je závislá na získané době pojištění a na výši příjmů v tzv. rozhodném období. Starobní důchod se tak vypočítává z příjmů od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu.

19.03. Zálohování na USB flash disk

Postup zálohování dat z Účta na flash disk a postup obnovy dat z flash disku do Účta.

18.03. Elektronická podání pro Finanční správu

Finanční správa vydala leták Elektronická podání pro Finanční správu – EPO, kde informuje co je EPO, kde ho najít, jak načíst podání ze souboru, typy chyb, úplný opis tisku, možnosti podepsání podání, potvrzení o odeslaném podání, zjištění stavu podání, uložení k odeslání do datové schránky, technická podpora. Možnosti ePodání z Účta.

15.03. Bezplatná daňová složenka

Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí mohou fyzické osoby využít bezplatnou Poštovní poukázku A – doklad V/DS. Bezplatná daňová složenka je k dispozici na všech pobočkách České pošty. Pokyny k vyplnění včetně vzoru.

14.03. Lhůty pro vyúčtování daní

Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně za rok 2018 byla do 1. března 2019, ale v případě elektronického podání je prodloužena do 20. března. Termín předložení vyúčtování srážkové daně za rok 2018 je 1. dubna 2019. Tiskopisy včetně možnosti ePodání najdete v v Účtu 2019.
Postupy:
Vyúčtování zálohové daně,
Vyúčtování srážkové daně.

13.03. ELDP – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP, pomocí datové schránky a přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

12.03. Údaje pro daň z nemovitostí emailem

Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, mohou požádat místně příslušný finanční úřad o zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu. Zřizovaná služba nahrazuje tištěné složenky. O zřízení služby žádá poplatník podáním tiskopisu Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Žádost musí být podána do 15. března. Bude-li podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období.

11.03. ELDP za rok 2018

Do 30. května 2019 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2018. Postup v Účtu.

08.03. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

07.03. Nejčastější chyby v daňových přiznáních

Finanční správa přináší souhrn nejčastějších chyb v přiznáních k dani z příjmů fyzických osob:
- špatné uplatnění odčitatelných položek a slev
- započítání slevy a zvýhodnění, i když na ně není nárok
- chybné uplatnění slevy na manželku/manžela
- špatné uplatnění slevy na dítě
- chybí podpis či povinné přílohy

06.03. Příjmy ze zaměstnání v Německu

Jak zapsat příjmy ze zaměstnání v Německu do daňového přiznání. Použití metody vynětí s výhradou progrese. Příjmy ze Slovenska.

05.03. Přeplatek na dani

Přeplatek na dani z ročního zúčtování daně vraťte zaměstnanci ve formuláři mzdy prostřednictvím kolonky DopZúč, na které stiskněte klávesy CtrlF7 a zadejte výši přeplatku na dani, případně doplatku na daňovém bonusu. Více o ročním zúčtování záloh.

04.03. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

01.03. Oznámení o osvobozených příjmech

Oznamovací povinnost pro příjmy fyzických osob platí od 1. 1. 2015. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Oznamuje se osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, za rok 2018 nejpozději do 1. 4. 2019. Doporučený vzor tiskopisu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP.
Archiv novinek

pracovní doba
Pondělí – Čtvrtek
8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00

Daňový kalendář