26.08. Nájem nemovité věci

Příjmy z nájmu nemovité věci z pohledu zákona o DPH i zákona o daních z příjmů. Příklady zápisů v Účtu.

23.08. Analýzy a statistiky

Finanční správa na svých stránkách zveřejňuje Analýzy a statistiky z daňové oblasti. Například Údaje z daňových přiznání, Údaje z registru daňových subjektů, Údaje z výběru daní, Daňová statistika a jiné.

21.08. Podklad pro Doklad o výši příjmu

Jako podklad pro vyplnění Dokladu o výši čtvrtletního příjmu k žádostem o dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a k žádosti o zvýšení příspěvku na péči použijte v Účtu sestavu Doklad o výši příjmu k žádosti o sociální dávky (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy, zadejte /Období, /Průměry pro náhrady). Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávky ve 3.Q.2019, je 2.Q.2019, pro nárok na dávky ve 4.Q.2019, je 3.Q.2019 atd.

19.08. Nápověda k Účtu

K programu Účto existuje rozsáhlá nápověda. Jak s ní pracovat? Nápověda na internetových stránkách, nápověda v programu, příručka.

16.08. Neudělaná maturita a zdravotní pojištění

Pokud student neuspěje u maturity, je považován za nezaopatřené dítě (plátcem pojistného je stát) do konce školního roku, případně až do 31.8. Podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti. Podmínka neplatí, pokud po opravné zkoušce bude bezprostředně pokračovat ve studiu na VŠ. Zdroj: VZP

15.08. Peníze místo stravenek

Ministerstvo financí pracuje na novele zákona o daních z příjmů, do které navrhuje tzv. „stravenkový paušál“. Zaměstnanec by namísto stravenek dostával peníze přímo. Možnost používat stravenky bude zachována. Zdroj: Tisková zpráva MF

12.08. Účto a Fio banka

Export příkazu k úhradě z Účta a jeho import do Fio banky.

09.08. Jak to mají studenti a absolventi s placením pojistného?

ČSSZ vysvětluje situace studentů a absolventů v návaznosti na sociální pojištění: když studium končí, když absolvent nastoupí do zaměstnání, když student/absolvent začne podnikat, když student/absolvent nastoupí na prázdninovou brigádu, když student /absolvent vycestuje do zahraničí. Zdroj: ČSSZ

07.08. Osobní překážky v práci bez náhrady mzdy

Jiné důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

05.08. Osobní překážky v práci s náhradou mzdy

Jiné důležité osobní překážky v práci s náhradou mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

02.08. Kontrolní hlášení – rychlá odpověď na výzvu

  1. V /Kontrolní hlášení /Parametry tiskopisu doplňte druh rychlé odpovědi (P ... potvrzuji správnost naposledy podaného KH nebo B ... nemám povinnost podat KH) a číslo jednací výzvy od FÚ ve tvaru 99999999/99/9999-99999-999999. Opravte Datum vyhotovení. Typ a důvody pro podání následného kontrolního hlášení ponechejte nevyplněné.
  2. Pokračujte volbou /Rychlá odpověď na výzvu FÚ.
  3. Obvyklým způsobem zpracujte podání přes daňový portál nebo datovou schránkou.

01.08. Optimalizace finančních úřadů

Finanční správa plánuje od roku 2020 snižování počtu pracovníků a provozních nákladů. V souvislosti s tímto úkolem musí hledat úspory jak v personální, tak v provozní oblasti. Na základě analýzy byla navržena transformace 34 územních pracovišť na optimalizovaný režim 2+2. Tzv. režim 2+2 znamená zajištění činnosti územních pracovišť pro veřejnost v úředních dnech minimálně dvěma pracovníky, a to vše při plnohodnotném připojení do informační sítě Finanční správy. Zdroj: Tisková zpráva GFŘ

31.07. Senát zamítl novelu o EET

Senát zamítl návrh novely zákona o EET a vrátil ji Poslanecké sněmovně, která může senátní veto přehlasovat. Návrh upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb (pravděpodobně k 1. 4. 2020), přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním papírovém režimu (roční limit testovaných příjmů je 600 tis. Kč) a snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

29.07. Poměrný odpočet DPH

Zápis vět s poměrným odpočtem DPH. Nákup v tuzemsku, pořízení z EU, režim přenesení daňové povinnosti.

26.07. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2018

Pro poplatníky, kterým zpracovával a podával přiznání k DPFO daňový poradce, platí termín 1. srpen pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 určený pro ČSSZ i Přehled OSVČ za rok 2018 pro zdravotní pojišťovnu.

25.07. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

22.07. Drobný majetek

Postup při pořízení, evidenci a vyřazení drobného majetku. DPH při zrušení registrace.

19.07. Podnikatelům se sníží administrativa

Vláda schválila „Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 – 2022“, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle plánu by se během tří let mělo změnit nejméně 33 právních předpisů a zjednodušit tak 133 povinností, které podnikatelům v současné době legislativa ukládá. Například zavedení paušální daně pro malé živnostníky s obratem do 1 mil. Kč. Na jednom formuláři, a tedy jednou paušální platbou, bude možné vyřešit dosavadní tři různé platby navazující na dosavadní tři formuláře pro daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

17.07. Přiznání k DPH v roce 2019

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

15.07. DPH u sdružení

Postup z hlediska DPH u sdružení fyzických osob po 1. 1. 2019, kdy za sdružení jedná vybraný člen. Daňové doklady mezi členy sdružení.

12.07. Zákon o digitální dani

Ministerstvo financí odeslalo do připomínkového řízení návrh zákona o digitální dani. Zavádí jednotnou digitální daň ve výši 7 % na vybrané internetové služby (umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní, využití mnohostranného digitálního rozhraní a prodej dat o uživatelích) poskytované v ČR. Digitální dani budou podléhat společnosti s globálním obratem nad 750 mil. EUR ročně, které na území ČR dosáhnou za kalendářní rok obratu minimálně 50 mil. Kč za uskutečněné služby. Zdroj: Tisková zpráva MF

10.07. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

08.07. Nemoc zaměstnance

Postup v případě nemoci zaměstnance. Náhrada za nemoc. Nemocenská. Příklad zpracování absencí a mzdy.

04.07. Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku

Informace Finanční správy obsahuje základní fakta o registraci k DPH a dalších povinnostech, které osobám povinným k dani neusazeným v ČR vyplývají ze zákonů upravujících správu DPH. Zvláštní pozornost je věnována povinnostem při zasílání zboží, typicky při prodeji zboží prostřednictvím internetu osobám v ČR, pro které pořízení zboží není předmětem daně.

03.07. Změny ve mzdách od 1. 7. 2019

Od 1. 7. 2019 se ruší karenční doba a snižují se odvody na sociální pojištění. Příklady mezd za období po 1.7. a do 30. 6. 2019.

01.07. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.
Archiv novinek

pracovní doba
Pondělí – Čtvrtek
8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00

Daňový kalendář