16.10. Zaokrouhlení celkové částky

Finanční správa vydala informaci „Výpočet DPH a zaokrouhlení od 1. 10. 2019“, kde se vyjadřuje k DPH u daňových dokladů placených bezhotovostně a zaokrouhlených na celé koruny.

Pokud poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani. Pro doplnění uvádíme, že zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu.“

14.10. Přiznání k DPH v roce 2019

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

11.10. Poslední vlna EET

Novela zákona o evidenci tržeb vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 256 a nabývá účinnosti 1. 11. 2019. Poslední vlna evidence tržeb se tedy spustí k 1. 5. 2020.

10.10. Přestal vám fungovat tisk z účta?

Po aktualizaci 32bitových systémů Windows přestal fungovat tisk z účta s chybovým hlášením: Unexpected error, quitting. Proto již nelze tisknout přes tiskový ovladač Windows 1 a je nutné nastavit tisk pomocí Windows 3.

Volte Ostatní /Tisk z účta /Tiskárna /Nastavit tiskárnu Windows /Windows 3 /Nastavit, potvrďte Vybrat tiskárnu 13. Výchozí tiskárna Windows 3.=A, nabízené parametry opusťte klávesou Esc, modré hlášení potvrďte Enterem a po Esc potvrďte hlášení Zapsat změnu tiskárny=A a ukončete účto.

Po spuštění účta se začne používat ovladač Windows 3, který je i po aktualizaci Windows funkční.

09.10. Minimální mzda v EU

Podívejte se na tabulku minimálních měsíčních mezd v jednotlivých zemích EU. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku 2.071 EUR, nejnižší v Bulharsku 286 EUR, v Česku je 519 EUR. Některé další země EU: Německo 1.557 EUR, Velká Británie 1.525 EUR, Francie 1.521 EUR, Polsko 523 EUR, Slovensko 520 EUR, Maďarsko 464 EUR.

07.10. Rezervy v daňové evidenci

Pravidla pro tvorbu daňových rezerv jsou stanovena v zákoně o rezervách. Mohou je tvořit také podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci.

04.10. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

02.10. Zaokrouhlení u faktur

Doporučené parametry zaokrouhlení celkové částky a výpočtu DPH u vystavených faktur po 1. 10. 2019. Postup v Účtu.

30.09. Pojistné plnění

Postup evidence závazku a pohledávky při pojistné události. Úhradu za opravu vozidla bez daně hradí pojišťovna. DPH platí odběratel autoservisu.

27.09. Platnost certifikátu pro EET

Finanční správa upozorňuje poplatníky, kteří si vygenerovali pokladní certifikát pro zařízení EET před třemi lety, aby zkontrolovali jeho platnost. Do konce letošního roku a začátkem roku 2020 bude docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů, které byly generovány v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb. Vydání nového certifikátu je bezplatné. Zdroj: Finanční správa

25.09. Nová struktura kontrolního hlášení

V souvislosti s novelou DPH, konkrétně se změnou oprav základu daně v případě nedobytných pohledávek, dochází ke změně struktury formuláře kontrolního hlášení v oddíle A4 a B2. Nová struktura platí od 1. 10. 2019 a vztahuje se již na kontrolní hlášení za září či III.Q.2019. Změna je zapracována ve verzi 6 Účta 2019.

23.09. Ručení za DPH

Plátce DPH ručí za neodvedenou daň při platbě nespolehlivému plátci nebo na jiný než registrovaný bankovní účet. Obě tyto informace jsou zveřejněny Finanční správou a můžete je zkontrolovat z Účta.

20.09. Proč digitální daň?

Jde o spravedlnost. Tak ministryně financí Alena Schillerová odůvodňuje zavedení digitální daně. Více zde. Zákon o dani z vybraných digitálních služeb zavádí jednotnou digitální daň ve výši 7 % na vybrané internetové služby (umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní, využití mnohostranného digitálního rozhraní a prodej dat o uživatelích) poskytované v ČR. Digitální dani budou podléhat společnosti s globálním obratem nad 750 mil. EUR ročně, které na území ČR dosáhnou za kalendářní rok obratu minimálně 50 mil. Kč za uskutečněné služby. Digitální daň se dotkne firem pouze tehdy, pokud jejich tržby za cílovou reklamu a prodej dat dosáhnou v obou případech 5 milionů Kč, nebo pokud bude mít jejich digitální rozhraní více než 200 tisíc uživatelů. Návrh zákona bude projednávat Vláda ČR.

18.09. Novela zákona o EET

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila návrh novely zákona o EET v původním znění. Návrh upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb (pravděpodobně k 1. 4. či 1. 5. 2020), přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním papírovém režimu (roční limit testovaných příjmů je 600 tis. Kč) a snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Zdroj: Tisková zpráva MF

16.09. Zaokrouhlení ve financích

Jak řešit zaokrouhlení celkové částky a zaokrouhlení při výpočtu DPH.

13.09. Žádost o vrácení DPH z EU

Tuzemský plátce má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě. Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím Daňového portálu. Částka uvedená v žádosti nesmí být nižší než 400 EUR (za období kratší než 1 kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce), resp. 50 EUR (za období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce). Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. K žádosti se přikládají elektronické kopie daňových dokladů, pokud základ daně na dokladu převyšuje 250 EUR (u uhlovodíkových paliv), resp. 1000 EUR u ostatních druhů zboží a služeb.

11.09. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

09.09. Vyřazení dlouhodobého majetku

Jak vyřadit dlouhodobý hmotný majetek z evidence majetku. Majetek odepsaný i neodepsaný. Odpisy, zůstatková cena.

06.09. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 20. 08. 2019.

04.09. Živnostenský balíček

Živnostenský balíček, který má usnadnit život malým a středním podnikatelům, představili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Ministerstva navrhují soustředit se na těchto deset důležitých témat: 1. Podpora rodinného podnikání, 2. Jednodušší rozjezd podnikání, 3. Změny v zákonech jen dvakrát ročně, 4. Konec daňovým výjimkám, 5. Jednotná databáze formulářů, 6. Všechny povinnosti na jednom místě, 7. Omezení statistických průzkumů, 8. Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy, 9. Kompenzace exekučních nákladů, 10. Vstřícnější stavební úřad. Podrobnosti zde.

02.09. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

30.08. Elektronická knihovna připravované legislativy

Elektronická knihovna připravované legislativy pro veřejnost zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy (zákony, nařízení, vyhlášky), které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Veřejnost zde může sledovat jednotlivé materiály od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí. Příklad: Zvolte /Vyhledávání ve Veklep, zadejte Název materiálu „digitální“ a podívejte se na návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb.

28.08. Informace o činnosti Finanční správy za rok 2018

Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2018. Porovnání s předchozími roky.

26.08. Nájem nemovité věci

Příjmy z nájmu nemovité věci z pohledu zákona o DPH i zákona o daních z příjmů. Příklady zápisů v Účtu.

23.08. Analýzy a statistiky

Finanční správa na svých stránkách zveřejňuje Analýzy a statistiky z daňové oblasti. Například Údaje z daňových přiznání, Údaje z registru daňových subjektů, Údaje z výběru daní, Daňová statistika a jiné.

21.08. Podklad pro Doklad o výši příjmu

Jako podklad pro vyplnění Dokladu o výši čtvrtletního příjmu k žádostem o dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a k žádosti o zvýšení příspěvku na péči použijte v Účtu sestavu Doklad o výši příjmu k žádosti o sociální dávky (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy, zadejte /Období, /Průměry pro náhrady). Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávky ve 3.Q.2019, je 2.Q.2019, pro nárok na dávky ve 4.Q.2019, je 3.Q.2019 atd.

19.08. Nápověda k Účtu

K programu Účto existuje rozsáhlá nápověda. Jak s ní pracovat? Nápověda na internetových stránkách, nápověda v programu, příručka.

16.08. Neudělaná maturita a zdravotní pojištění

Pokud student neuspěje u maturity, je považován za nezaopatřené dítě (plátcem pojistného je stát) do konce školního roku, případně až do 31.8. Podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti. Podmínka neplatí, pokud po opravné zkoušce bude bezprostředně pokračovat ve studiu na VŠ. Zdroj: VZP

15.08. Peníze místo stravenek

Ministerstvo financí pracuje na novele zákona o daních z příjmů, do které navrhuje tzv. „stravenkový paušál“. Zaměstnanec by namísto stravenek dostával peníze přímo. Možnost používat stravenky bude zachována. Zdroj: Tisková zpráva MF

12.08. Účto a Fio banka

Export příkazu k úhradě z Účta a jeho import do Fio banky.

09.08. Jak to mají studenti a absolventi s placením pojistného?

ČSSZ vysvětluje situace studentů a absolventů v návaznosti na sociální pojištění: když studium končí, když absolvent nastoupí do zaměstnání, když student/absolvent začne podnikat, když student/absolvent nastoupí na prázdninovou brigádu, když student /absolvent vycestuje do zahraničí. Zdroj: ČSSZ

07.08. Osobní překážky v práci bez náhrady mzdy

Jiné důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

05.08. Osobní překážky v práci s náhradou mzdy

Jiné důležité osobní překážky v práci s náhradou mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. Absence v Účtu.

02.08. Kontrolní hlášení – rychlá odpověď na výzvu

  1. V /Kontrolní hlášení /Parametry tiskopisu doplňte druh rychlé odpovědi (P ... potvrzuji správnost naposledy podaného KH nebo B ... nemám povinnost podat KH) a číslo jednací výzvy od FÚ ve tvaru 99999999/99/9999-99999-999999. Opravte Datum vyhotovení. Typ a důvody pro podání následného kontrolního hlášení ponechejte nevyplněné.
  2. Pokračujte volbou /Rychlá odpověď na výzvu FÚ.
  3. Obvyklým způsobem zpracujte podání přes daňový portál nebo datovou schránkou.

01.08. Optimalizace finančních úřadů

Finanční správa plánuje od roku 2020 snižování počtu pracovníků a provozních nákladů. V souvislosti s tímto úkolem musí hledat úspory jak v personální, tak v provozní oblasti. Na základě analýzy byla navržena transformace 34 územních pracovišť na optimalizovaný režim 2+2. Tzv. režim 2+2 znamená zajištění činnosti územních pracovišť pro veřejnost v úředních dnech minimálně dvěma pracovníky, a to vše při plnohodnotném připojení do informační sítě Finanční správy. Zdroj: Tisková zpráva GFŘ
Archiv novinek

pracovní doba
Pondělí – Čtvrtek
8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00

Daňový kalendář