23.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro zdaňovací období 2018. Aktualizace ke dni 22. 02. 2018.

22.02. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017

Termín odevzdání, vyměřovací základ, osvobození od záloh, stanovení minimálního základu. Tisk z Účta, pokyny, ePodání. Doplatek pojistného, nové zálohy. Seznam zdravotních pojišťoven.

21.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

20.02. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy číslo 1 daňového přiznání.

19.02. Přehled OSVČ za rok 2017 pro ČSSZ elektronicky

Nasazení nové služby OSVČ 2017 v ostrém prostředí předpokládá ČSSZ až ode dne 26. 2. 2018 (původní termín byl 19. 2. 2018). V období od 1. 1. 2018 do nasazení nové služby nebude možné odeslat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 s elektronickým podpisem kanálem VREP, ale pouze prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf jako e-papír. Podávající v tomto případě nedostane informaci o přijetí/zamítnutí e-papíru. Zdroj: www.cssz.cz.

16.02. Rozhodný příjem pro nárok na bonus 2017 – 2018

Roční daňový bonus za rok 2017 může uplatnit poplatník, který měl příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, z kapitálových příjmů nebo z nájmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. 66.000 Kč. U poplatníka, který má příjmy pouze z nájmu, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do výše příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou a příjmy vyjmuté ze zdanění.

Roční daňový bonus za rok 2018 může uplatnit poplatník, který má příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. 73.200 Kč. Do výše příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou a příjmy vyjmuté ze zdanění.

15.02. Paušální výdaje pro roky 2017 a 2018

Srovnání výdajů procentem z příjmů pro roky 2017 a 2018. Podmínky použití, pokyn GFŘ.

14.02. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

12.02. Faktura v cizí měně

Tři způsoby vyčíslení cizí měny ve vystavené faktuře.

09.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Na webu Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017. Aktualizace ke dni 1. 2. 2018.

08.02. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

07.02. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Existují dvě potvrzení pro daňové zvýhodnění: Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění MFin 5556 a Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k DPFO MFin 5558. Obě potvrzení najdete v Účtu 2018 v /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Děti zaměstnanců /Potvrzení MFin 5556 – mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 – DAP. Děti se naplní podle údajů v /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců.

06.02. Vyúčtování srážkové daně za rok 2017

Vyúčtování srážkové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

05.02. Vyúčtování zálohové daně za rok 2017

Vyúčtování zálohové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

02.02. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 0.50 % na 0.75 %. Změna je účinná od 2. února 2018. Repo sazba (zvýšená o 14 %) se uplatní například při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně.

01.02. Vratitelný přeplatek na DPFO

Pokud poplatník podá daňové přiznání současně s žádostí o vrácení přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání (§ 38zf ZDP). Příklad: Přiznání podáno na FÚ 10.1. Součástí je žádost o vrácení přeplatku. Jako datum žádosti se považuje 1.4. Uplatní se až u podání přiznání k DPFO za rok 2018!

31.01. Přehled OSVČ za rok 2017 pro ČSSZ elektronicky

Nasazení nové služby OSVČ 2017 v ostrém prostředí předpokládá ČSSZ až ode dne 19. 2. 2018. V období od 1. 1. 2018 do nasazení nové služby nebude možné odeslat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 s elektronickým podpisem kanálem VREP, ale pouze prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf jako e-papír. Podávající v tomto případě nedostane informaci o přijetí/zamítnutí e-papíru. Zdroj: www.cssz.cz.

30.01. Kdy není povinnost podat přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

29.01. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu. Příklady.

26.01. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Evidence exekucí.

25.01. Režim přenesení daňové povinnosti

V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň plátce-odběratel.

24.01. Mzdy v roce 2018

Změny v oblasti mezd v roce 2018. Minimální mzda, daňové zvýhodnění, příjmy do 2.500 Kč, maximální vyměřovací základ, redukční hranice, exekuční kalkulačka. Porovnání s rokem 2017.

23.01. Lhůty pro vyúčtování daní

Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně za rok 2017 je 1. března 2018 (v případě elektronického podání je lhůta prodloužena do 20. března) a termín předložení vyúčtování srážkové daně za rok 2017 je 3. duben 2018. Tiskopisy včetně možnosti ePodání najdete v Účtu 2017 i v Účtu 2018.

22.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2018

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

19.01. Nález ÚS k EET

Pod číslem 8/2018 Sbírky předpisů ČR vyšel Nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017 k evidenci tržeb:

Účinnost je od 16. 1. 2018.

18.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2017

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2017 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést korekci či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

17.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

16.01. Rozhodné částky pro roky 2016 až 2018

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2016 64.813 Kč, pro rok 2017 je 67.756 Kč a pro rok 2018 je stanovena ve výši 71.950 Kč. Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

15.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2018

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2018, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2017. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2017. Den platby.

12.01. Silniční daň za rok 2017

Přiznání k silniční dani za rok 2017, termín odevzdání, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. Epodání, daňový portál, datová schránka.

11.01. Zdravotní pojištění 2018

VZP zveřejnila změny ve zdravotním pojištění pro rok 2018:

10.01. Novinky v Účtu 2018

Informace o novinkách v Účtu 2018 najdete v programu v /Nápověda /Novinky a tipy /Novinky 2018 nebo /Nápověda /Příručky k programu /Rozdílová dokumentace 2018.

09.01. Formulář Prohlášení k dani 2018

Pro rok 2018 byl vydán nový vzor 26 tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Finanční správa sděluje, že vzor 25 a vzory předchozí (na tři zdaňovací období) bude možné i nadále využívat u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou. U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění je využitelný vzor 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR se doporučuje nepoužívat vzory nižší než je vzor tiskopisu 25.

08.01. Jednotné kurzy za rok 2017

Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-36 jednotné kurzy za rok 2017. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví (denní či pevný kurz). Pro 1 EUR platí kurz 26.29 Kč, pro 1 USD (americký dolar) 23.18 Kč, pro 1 GBP (anglická libra) 30.04 Kč.

05.01. Změny v pojištění OSVČ 2018

ČSSZ informuje o změnách v pojištění OSVČ v roce 2018:

V roce 2018 nedochází v placení pojistného na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ k žádným zásadním změnám. Jako každý rok dochází ke zvýšení minimálních vyměřovacích základů a minimálních měsíčních záloh na důchodové pojištění při výkonu hlavní i vedlejší činnosti a ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu dle výše průměrné mzdy stanovené pro rok 2018.

04.01. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

03.01. Změny v oblasti práce a sociálních věcí 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě informuje o novinkách pro rok 2018. Vzroste minimální mzda (měsíční 12.200 Kč, hodinová 73.20 Kč), zvýší se redukční hranice pro výpočet nemocenské (1000, 1.499, 2.998 Kč), dlouhodobě nemocní budou mít nárok na vyšší nemocenské dávky, zavádí se otcovská a dlouhodobé ošetřování, zvýší se maximální vyměřovací základ pro placení pojistného (1.438.992 Kč), zvýší se minimální zálohy OSVČ na sociální zabezpečení (hlavní činnost 2.189 Kč, vedlejší činnost 876 Kč), zvýší se sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (4 Kč/km), navýší se stravné i průměrná cena pohonných hmot (benzin 95 – 30.50 Kč, benzin 98 – 32.80 Kč, nafta – 29.80 Kč).

02.01. Daňové tiskopisy za rok 2017 a pro rok 2018

Jaké jsou novinky v daňových formulářích k 1. 1. 2018?

  1. Nové formuláře za rok 2017: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Roční zúčtování záloh.
  2. Nové formuláře pro rok 2018: Prohlášení k dani, Potvrzení o příjmech ze ZČ, Potvrzení o příjmech ze ZČ srážka, Potvrzení zaměstnavatele děti.
  3. Formuláře beze změny: Přiznání k dani silniční za rok 2017 (aktualizovány pouze pokyny k vyplnění), Vyúčtování zálohové daně za rok 2017 (aktualizovány pokyny), Vyúčtování srážkové daně za rok 2017 (aktualizovány pokyny), Přiznání k DPH, Žádost o poukázání měsíčního bonusu, Žádost o poukázání ročního bonusu, Potvrzení zaměstnavatele děti pro DPFO.
Archiv novinek

Hot–Line 8:00 – 16:00
objednat upgrade účto 2018

Nejčastější dotazy

Daně, vyúčtování
EET
kontrolní hlášení
mzdy
DPH
účto ve Windows
DOSBox
e-podání
finance

daňový kalendář 2018

01 02

daňový kalendář 2017

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12