Nejčtenější:

 1. Zaúčtování odměny zdravotníků ve mzdách
 2. Průměrný výdělek
 3. Průměrný výdělek na zápočtovém listu
 4. Časté dotazy ke mzdám
 5. Přiznání k DPH v roce 2021
 6. Roční uzávěrka

Datová schránka, chyba Error while processing request

Chyba souvisí s víkendovou odstávkou systému datových schránek. Pro opravu stáhněte a nainstalujte aktualizaci účta 2021.


29.11. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů - součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

26.11. Datové schránky pro všechny OSVČ

Datová schránka bude od 1.1.2023 automaticky zřizována každé podnikající fyzické osobě. Datová schránka bude od stejného data zřizována také každé fyzické osobě, která použije prostředek elektronické identifikace (například občanský průkaz s čipem).

25.11. Prominutí DPH u elektřiny a plynu

Jak správně zapsat doklad na dodání elektřiny nebo plynu, když DPH u těchto plnění je prominuto. Zápis z pozice dodavatele i odběratele.

23.11. Znovuzavedení izolačky

Vláda schválila návrh MPSV na opětovné zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. izolačku. Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30.6.2022. Návrh je nyní v Poslanecké sněmovně.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

22.11. Antivirus A

Jak získat podklady pro vyúčtování v programu Antivirus A.

18.11. Limit pro plátcovství 2 mil. Kč?

Vláda požádá EU o zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH. V případě schválení bude možné navýšit limit pro plátcovství DPH z 1 mil. na 2 mil. Kč. Díky tomu by bylo možné zvýšit počet živnostníků, kteří budou moci využít paušální daně.
Zdroj: MF

16.11. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo 405/2021 Sbírky předpisů se s účinností od 1.1.2022 zvyšuje minimální hodinová mzda na 96,40 Kč a minimální měsíční mzda na 16.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

15.11. Cestovní náhrady 2021

Vyhláškou MPSV č. 589/2020 Sb. se od 1.1.2021 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2020.

12.11. Odstávka webů ČSSZ

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování e-Podání od soboty 13.11.2021 od 20:00 hod do neděle 14.11.2021 do 4:00 hod částečně odstaven. Po dobu této odstávky nebudou zaslaná e-Podání DIS-systémem zpracovávána a podávající nebudou dostávat zpětnou informaci (protokol) o výsledku zpracování. Po náběhu celého systému budou zaslaná e-Podání postupně zpracována.
Zdroj: ČSSZ

11.11. Upozornění na odstávku systému ČSSZ

Z technických důvodů bude DIS-systém ČSSZ pro příjem a zpracování e-Podání ve čtvrtek 11.11.2021 od 15 hod do cca 19 hod částečně odstaven. Po dobu této odstávky nebudou zaslaná e-Podání DIS-systémem zpracovávána a podávající nebudou dostávat zpětnou informaci (protokol) o výsledku zpracování.
Po náběhu celého systému budou zaslaná e-Podání postupně zpracována.

10.11. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1,50 % na 2,75 %. Změna je účinná od 5. listopadu 2021. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

09.11. Minimální mzda 2022

Od 1.1.2022 se zvýší minimální měsíční mzda na 16.200 Kč a minimální hodinová mzda na 96,40 Kč.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

05.11. "Milostivé léto" se daní netýká

Akce "Milostivé léto" umožňuje lidem zbavit se určitých exekucí u veřejnoprávních institucí. Vztahuje se na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají pohledávky.
Zdroj: Finanční správa

03.11. Antivirus A do 31.12.2021

Režim A programu Antivir byl vládou prodloužen do konce roku 2021. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace. Výše příspěvku činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy, maximálně 39.000 Kč na jednoho zaměstnance.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

02.11. Nový web Finanční správy

Finanční správa připravila novou podobu svého hlavního informačního webu www.financnisprava.cz, který zohledňuje aktuální vizuální trendy, splňuje moderní bezpečnostní požadavky a klade důraz na to, aby se uživatel na webu jednoduše orientoval.

01.11. Redukční hranice 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2022 takto:
a) první redukční hranice činí 1.298 Kč (1.182 Kč v roce 2021)
b) druhá redukční hranice činí 1.946 Kč (1.773 Kč v roce 2021)
c) třetí redukční hranice činí 3.892 Kč (3.545 Kč v roce 2021)
Sdělení vyšlo pod číslem 380/2021 Sbírky předpisů.

29.10. Minimální mzda v EU

V tabulce najdete minimální měsíční mzdy v jednotlivých zemích EU. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku 2.202 EUR, nejnižší v Bulharsku 332 EUR, v Česku je 596 EUR. Některé další země EU: Německo 1.585 EUR, Francie 1.555 EUR, Polsko 619 EUR, Slovensko 623 EUR, Maďarsko 476 EUR.

27.10. Přiznání v režimu OSS

Daňové subjekty, které využívají režim jednoho správního místa, mají pro podání přiznání v systému OSS za 3. čtvrtletí lhůtu končící 31.10.2021.
Zdroj: Finanční správa

26.10. Paušální daň 2022

V roce 2022 bude činit měsíční platba paušální daně 5.994 Kč.

Srovnání s rokem 2021
                     rok 2021     rok 2022
-------------------------------------------------------------------
paušální daň celkem            5.469 Kč     5.994 Kč
z toho činí:
zdravotní pojištění (minimum)       2.393 Kč     2.627 Kč
sociální pojištění (minimum + 15 %)    2.976 Kč     3.267 Kč
daň                     100 Kč      100 Kč
  

22.10. Zvýšení průměrné ceny benzinu 2021

Vyhláškou 375/2021 Sb. se zvyšuje průměrná cena benzinu 95 oktanů pro rok 2021 z 27,80 Kč na 33,80 Kč/l. Účinnost je od 19.10.2021.

21.10. Odměny volebních komisí

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise (pokud jde o osobu výdělečně činnou, která není zaměstnancem):

 1. do částky 3.500 Kč/měs. při nepodepsaném prohlášení podléhá srážkové dani z příjmů fyzických osob
 2. do částky 3.499 Kč/měs. nepodléhá odvodu sociálního pojištění
 3. nepodléhá odvodu zdravotního pojištění

20.10. Přiznání k DPH v roce 2021

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

14.10. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

13.10. Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.

11.10. Nový formulář Přiznání k DPH

Vyhláškou 358/2021 Sb. se mění vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty. Finanční správa zveřejnila Přiznání k DPH vzor 23 a pokyny k vyplnění vzor 19.
Hlavní změnou oproti vzoru 22 je obsahová náplň řádku 24, dříve zasílání zboží, nyní vybraná plnění v režimu jednoho správního místa (OSS).

07.10. Vstup do OSS

Do režimu jednoho správního místa (OSS) je třeba se registrovat. Přihláška se podává předem nebo do 10 dnů po skončení měsíce, v kterém povinná osoba (plátce nebo identifikovaná osoba) uskutečnila vybrané plnění, na které hodlá použít režim OSS.
Příklad: Tuzemský plátce DPH dne 15.9.2021 prodal zboží na dálku německému občanovi. Již na tento prodej by chtěl uplatnit režim OSS. Do 10.10.2021 musí elektronicky podat přihlášku k registraci do OSS (režimu EU), a to Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj. V přihlášce se uvede den uskutečnění prvního vybraného plnění.
Jak vyplnit registraci (režim EU)

06.10. Jak podat přiznání k OSS

Finanční správa připravila návod, který obsahuje podrobné kroky při vyplňování daňového přiznání v režimu EU v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa One Stop Shop.

04.10. Novela DPH - elektronické obchodování

Novela zákona o DPH, která řeší oblast elektronického obchodování, vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 355. Účinná je od 1.10.2021. Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1.7.2021 do 30.9.2021 podle přímého účinku směrnice EU 2006/112/ES. Od 1.10.2021 jsou nová pravidla zapracována do zákona o DPH. Novela obsahuje zejména tyto změny:

Podrobnosti: Nová pravidla v oblasti DPH od 1.7.2021, Zvláštní režim jednoho správního místa
Zdroj: Tisková zpráva Finanční správy

01.10. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 0,75 % na 1,50 %. Změna je účinná od 1. října 2021. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

29.09. Kalkulačka paušální daně 2022

Ministerstvo financí aktualizovalo kalkulačku paušální daně pro rok 2022. Výše paušální daně pro příští rok vychází 5.994 Kč měsíčně. Z toho činí 2.627 Kč zdravotní pojistné, 3.267 Kč sociální pojistné a 100 Kč daň z příjmů.
Zdroj: Tisková zpráva MF

27.09. Příjmy z Airbnb

Provozovatelka krátkodobého pronájmu skrze Airbnb danila své příjmy jako příjmy z nájmu (§ 9 ZDP). Finanční úřad konstatoval chybné zdanění, neboť jde o ubytovací činnost a tedy o příjmy z podnikání (§ 7). Spor skončil u Městského soudu v Praze a ten potvrdil názor finančního úřadu.

24.09. Žádost o vrácení DPH z EU

Tuzemský plátce má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě. Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím Daňového portálu.
Částka uvedená v žádosti nesmí být nižší než 400 EUR (za období kratší než 1 kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce), resp. 50 EUR (za období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce). Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. K žádosti se přikládají elektronické kopie daňových dokladů, pokud základ daně na dokladu převyšuje 250 EUR (u uhlovodíkových paliv), resp. 1000 EUR u ostatních druhů zboží a služeb.

22.09. Cesta ke svobodnému podnikání a prosperitě

Pro novou vládu je určen dokument Cesta ke svobodnému podnikání a prosperitě, který připravili podnikatelé prostřednictvím Hospodářské komory.
Obsahuje například tyto podněty:

20.09. Potvrzení starobního důchodce o invaliditě

Invalidnímu zaměstnanci byl přiznán starobní důchod. Zaměstnanec dále pracuje. Jak prokáže invaliditu svému zaměstnavateli, když již nepobírá invalidní důchod?
Zaměstnanec předloží Potvrzení o splnění podmínek pro uznání slev na dani a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , které vydá finanční úřad na základě rozhodnutí ČSSZ o invaliditě.

17.09. Žádost o zvýšení starobního důchodu

O navýšení starobního důchodu mohou pracující důchodci (zaměstnaní či podnikající) žádat vždy po 360 odpracovaných dnech. Důležitou podmínkou je, že jde o výdělečnou činnost podléhající odvodům na důchodové pojištění. Za každých 360 dnů odpracovaných při pobírání důchodu se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu, tj. částky, z níž byl důchod původně vypočítán. Nikoliv z aktuální výše důchodu, jak se někdy lidé domnívají.

15.09. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku.
Poslední aktualizace je ke dni 26.7.2021.

13.09. Technické zhodnocení majetku

Zápis technického zhodnocení na kartu majetku. Již odpisovaný majetek, technické zhodnocení v prvním roce, změna vstupní ceny.

10.09. Neudělaná maturita a zdravotní pojištění

Nevykonal-li student v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku a byla mu povolena opravná zkouška, je považován na nezaopatřené dítě i po dobu navazujících školních prázdnin. Podzimní maturitní termín tedy zajišťuje studentovi prodloužení platby pojistného státem do 31. srpna, a to bez ohledu na to, jak maturita dopadne. Podmínkou je, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost ani nebude v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Zdroj: VZP

08.09. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů.
Zálohy v Účtu.

06.09. Pořízení nového hmotného majetku

Jak zařadit nový hmotný majetek do evidence majetku. Odpisy předpokládané a skutečné, odpisový plán, odpisy v přiznání DPFO. Vazba na řádek 47 přiznání k DPH.

03.09. Výluka datových schránek

Informační systém datových schránek bude mít od 4. 9. 2021 12:30 do 5. 9. 2021 15:00 hodin výluku.
Zdroj: ISDS

02.09. Elektronizace spotřebních daní

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Mezi hlavní úpravy patří:
1) efektivnější propojení celních režimů pro oblast spotřebních daní se systémem daňovým
2) vytvoření celoevropského elektronického systému e-VDO určeného pro sledování pohybu výrobků podléhajících spotřební dani ve volném daňovém oběhu

Zdroj: Tisková zpráva MF ČR

01.09. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

30.08. Dodaňování dluhů v daňové evidenci

Dluhy po splatnosti déle než 30 měsíců v případě poplatníků fyzických osob vedoucích daňovou evidenci se až na výjimky nedodaňují.

27.08. Elektronická knihovna připravované legislativy

Elektronická knihovna připravované legislativy pro veřejnost zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy (zákony, nařízení, vyhlášky), které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Veřejnost zde může sledovat jednotlivé materiály od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí.
Pokud kliknete na Vyhledávání ve VeKLEP, do Názvu materiálu zadáte "minimální mzdě" a potvrdíte nabídku Hledat, dostanete se k návrhu nařízení vlády o minimální mzdě pro rok 2022. Materiál si můžete stáhnout a zobrazit.

25.08. Podklad pro Doklad o výši příjmu

Jako podklad pro vyplnění Dokladu o výši čtvrtletního příjmu k žádostem o dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a k žádosti o zvýšení příspěvku na péči použijte v Účtu sestavu Doklad o výši příjmu k žádosti o sociální dávky (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy, zadejte /Období, /Průměry pro náhrady). Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávky ve 3.Q.2021, je 2.Q.2021, pro nárok na dávky ve 4.Q.2021 je 3.Q.2021 atd.

23.08. Průměrný výdělek na zápočtovém listu

Příloha zápočtového listu obsahuje průměrný hrubý i čistý měsíční výdělek zaměstnance. Způsob výpočtu výdělku v programu Účto, příklad.

19.08. Studentské brigády a ...

daně
sociální pojištění
zdravotní pojištění

17.08. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 0,50 % na 0,75 %. Změna je účinná od 6. srpna 2021. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

16.08. ONE STOP SHOP - TEORIE

Co je One Stop Shop (OSS). Kdo jej využije, k čemu slouží, jaké má režimy. Přiznání k OSS.

13.08. Informativní důchodová aplikace

Informativní důchodová aplikace (IDA) je nová online služba ePortálu ČSSZ, která poskytne informace o tom, kdy bude mít pojištěnec nárok na důchod a jak bude asi vysoký.
Zdroje:
ČSSZ - tisková zpráva
ČSSZ - otázky a odpovědi ke službě IDA

10.08. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2021.
Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

09.08. Příplatky podle zákoníku práce v příkladech

Příklady na příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu a v neděli, za práci ve svátek včetně jejich kombinace.

06.08. Kontrola duplicitních vět

Při pořízení věty do deníku či závazků a pohledávek může program odhalit duplicitní zápis. Pokud zadáte větu, která má shodný variabilní symbol (v/... v údaji Doklad) a stejnou firmu jako věta již zapsaná, program vydá hlášku o duplicitě.
Kontrolu je třeba aktivovat v Finance /Parametry /Kontroly, kde v řádcích "kontrola duplicity Varsymbolu při pořízení závazků?" a "... výdajů do deníku?" zapište "DZ".

04.08. Převzetí údajů z ARESu

Při pořizování věty do adresáře firem můžete údaje o firmě převzít z ARESu (Administrativní registr ekonomických subjektů).
Postup v Účtu:
v /Adresář firem /Formulář volte F2-nová, F10-menu, /Registr firem ARES (v /Seznam adres jen F2-nová, F10) a zadejte IČO. Program se pokusí vyhledat údaje o firmě online. Když se to podaří, nabídne doeditování adresy a na dotaz ji dosadí do adresáře firem.
U nově účtované firmy (/Ostatní /Jiná firma /Jiný adresář) při zadávání údajů o firmě využijte klávesu F10-ARES.

02.08. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

30.07. Zvýšení daňového zvýhodnění

Zákonem 285/2021 Sb. se s účinností k 28.7.2021 novelizuje také zákon o daních z příjmů.

1) Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé dítě (z 19.404 na 22.320 Kč) a na třetí a každé další dítě (z 24.204 na 27.840 Kč). Daňové zvýhodnění se zvyšuje zpětně k 1.1.2021, ale uplatní až při ročním zúčtování daně nebo v přiznání za rok 2021.

2) Zároveň se ruší maximální částka měsíčního daňového bonusu (5.025 Kč) s tím, že se bude uplatňovat u mezd až v roce 2022.

Při zpracování mezd za červenec tedy nedochází k žádné změně ve výpočtu mezd a není potřeba aktualizace software.

29.07. Žádost o kompenzační bonus

Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus za čtvrté bonusové období (1.5. až 31.5.2021) do 2.srpna 2021. Lhůty pro podání žádostí za první, druhé a třetí bonusové období (únor, březen a duben 2021) již uplynuly.
Podrobnosti k vyplnění žádosti.

28.07. Termíny pro podání přehledů OSVČ

Přehled OSVČ pro ČSSZ
02.08.2021 ... poslední den pro podání přehledu (přiznání K DPFO s poradcem)

Přehled OSVČ pro ZP
02.08.2021 ... poslední den pro podání přehledu bez ohledu na způsob podání přiznání k DPFO

26.07. Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

23.07. Jak z čisté mzdy spočítat hrubou

V Účtu v /Ostatní /Kalkulačky /Daňové zatížení /Editace tabulky klávesou F2 vstupte na nový řádek a vyplňte Rok (2021), Typ (M = měsíční) a HrubýPř (hrubý měsíční výdělek, jakýkoliv, např. 20000). Zbytek řádku doentrujte, případně doplňte DaňZvýh (má-li zaměstnanec děti). Kurzor přeskočí na další řádek. Pomocí F2 se vraťte k původnímu řádku, stiskněte F8 a zadejte požadovanou částku čistého měsíčního příjmu, např. 40000. Program dopočítá výši hrubého výdělku (50933 Kč, při uplatnění základní slevy na poplatníka).

21.07. Žádost o důchod

Při odchodu zaměstnance do důchodu vyplňuje zaměstnavatel formulář "Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance". Účto neobsahuje všechny údaje pro vyplnění tiskopisu, ale připraví podklady s identifikací zaměstnavatele i zaměstnance.

V /Osobní evidenci na kartě zaměstnance stiskněte ShiftF6 a vyberte /Jeden zaměstnanec /Žádost o důchod /e-Portál ČSSZ. Spustí se stránky portálu ČSSZ. Dále /Načíst tiskopis ze souboru /Procházet a do Název souboru pomocí Ctrlv vložte Účtem vytvořený "polotovar" Žádosti o důchod (C:\UCTO2021\{MAIL}\PZD00xxx.XML), /Otevřít /Pokračovat. Zobrazí se formulář, který dovyplňte a odešlete přes ePortál nebo datovou schránkou. Je také možné jej uložit ve formátu PDF či vytisknout.

19.07. Přiznání k DPH v roce 2021

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

16.07. Kurzarbeit

Novela zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. kurzarbeit, vyšla ve Sbírce předpisů pod č. 248/2021. Účinná je od 1.7.2021. V době krize pomůže tehdy, když zaměstnancům nebude možné z objektivních důvodů přidělit práci. Stát v tom případě bude zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy.

Novela zákona o zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli povinnost v době, kdy bude platit kurzarbeit, vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy v minimální výši 80 % hrubého výdělku zaměstnance. Na náhradu mzdy a odvody obdrží zaměstnavatel příspěvek ve výši 80 % nákladů (tj. 80 % vyplacené náhrady + zdravotní + sociální pojištění placené zaměstnavatelem). Stropem pro příspěvek bude 1,5násobek celostátní průměrné mzdy. Podmínkou je, že zaměstnavatel bude zaměstnancům přidělovat práci jen v rozsahu 20-80 %. Podporu může firma využívat nejdéle jeden rok.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

15.07. Zvýšení daňového zvýhodnění

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o daních z příjmů (v rámci novely zákona o státní sociální podpoře, ST 1116) v senátní verzi. Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé dítě (z 19.404 na 22.320 Kč) a na třetí a každé další dítě (z 24.204 na 27.840 Kč). Daňové zvýhodnění se zvyšuje zpětně k 1.1.2021, ale uplatní až při ročním zúčtování daně nebo v přiznání za rok 2021. Zároveň se ruší maximální částka měsíčního daňového bonusu (5.025 Kč) s tím, že se bude uplatňovat u mezd až v roce 2022.

14.07. Informace o činnosti Finanční správy za rok 2020

Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2020. Porovnání s předchozími roky.

08.07. Program Tornádo

MPSV připravilo pro zaměstnance a zaměstnavatele z jižní Moravy a Lounska, které zasáhlo tornádo, program Tornádo (obdoba programu Antivirus). Zaměstnavatel obdrží za období 25.6. až 31.7.2021 příspěvek ve výši 100 % vynaložených mzdových nákladů v těchto případech:

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

07.07. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list).

02.07. Sazby DPH v EU

Přehled sazeb daně z přidané hodnoty v jednotlivých zemích Evropské unie.

01.07. Novela DPH - elektronické obchodování

Novela zákona o DPH, která řeší oblast elektronického obchodování (e-commerce), je v legislativním procesu (Sněmovní tisk 867) a původní účinnost 1.7.2021 se nestihla. Daňový subjekt může již od 1.7.2021 do dne schválení novely postupovat podle judikatury EU (uplatní se přímý účinek směrnice) nebo se držet postupu podle dosud účinného zákona o DPH.
Zdroj: Informace k novele zákona o DPH

29.06. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 0,25 % na 0,50 %. Změna je účinná od 24. června 2021. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

28.06. Minimální mzda 2022

Současná minimální mzda činí 15.200 Kč. MPSV navrhuje pro rok 2022 částku 18.000 Kč. Shoda není mezi jednotlivými zástupci vlády ani mezi sociálními partnery (odbory, zaměstnavatelé). O konečné výši rozhodne vláda.

25.06. Den daňové svobody 2021

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2 období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení. V roce 2021 připadá Den daňové svobody na 25. června (loni 24.6.).
Zdroj: Liberální institut

24.06. Platba za státní pojištěnce v roce 2022

Od 1.1.2022 se zvýší měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 13.088 na 14.570 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.
Zdroj: Tripartita

22.06. Nejvýznamnější plátci daně z příjmů

MF a GFŘ již podevatenácté ocenili nejvýznamnější plátce daně z příjmů právnických osob. Žebříček byl sestaven podle výše plateb provedených na účet daně z příjmů právnických osob v průběhu roku 2020 do veřejných rozpočtů.
Pořadí TOP 5:

 1. Česká spořitelna, a.s. (loni 2.)
 2. Kooperativa pojišťovna, a.s. (19.)
 3. Komerční banka, a.s. (4.)
 4. ŠKODA AUTO a.s. (1.)
 5. Československá obchodní banka, a.s. (3.)

21.06. ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ.
XML soubory.

18.06. Zaúčtování odměny zdravotníků ve mzdách

Jak zaúčtovat odměny zdravotníkům za zásluhy v boji s druhou vlnou pandemie nemoci covid-19 za období 1.10.2020 až 28.2.2021.

17.06. Přehled o výši pojistného PVPOJ - ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

14.06. Zvýšení daňového zvýhodnění

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o daních z příjmů (v rámci novely zákona o státní sociální podpoře, ST 1116), kde se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě (z 19.404 na 22.315 Kč) a na třetí a každé další dítě (z 24.204 na 27.835 Kč). Zároveň se ruší maximální částka měsíčního daňového bonusu (5.025 Kč). Použití je navrženo od 1.7.2021.

Senát navrhuje úpravy takto:

O konečné podobě změny zákona rozhodne Poslanecká sněmovna.

10.06. Odstávka portálu MOJE daně

Od čtvrtka 10.6. 16:00 do pondělí 14.6.2021 cca 6:00 dojde k úplné odstávce portálu MOJE daně včetně starší verze - Daňového portálu. Důvodem jsou servisní práce.
Zdroj: Finanční správa

09.06. Fio banka a Účto

Import výpisu z Fio banky do Účta. Postup zpracování.

07.06. Paušální výdaj na dopravu v příkladech

Odpovědi na otázky k paušálnímu výdaji na dopravu.

04.06. Kompenzační bonus za květen 2021

Otázka: Kadeřnice má již v květnu otevřenou provozovnu. Stále však trvají omezení spojená s její činností. Může žádat o kompenzační bonus za květen 2021?
Odpověď: Ano. Při splnění veškerých ostatních zákonem stanovených podmínek (výše příjmů ve srovnávaném období, dubnu 2021, nepřekročila 50 % průměrné měsíční výše příjmů v tzv. srovnávacím období atd.) vzniká nárok na bonus i za období květen 2021.
Zdroj: Finanční správa: Dotazy a odpovědi k novému kompenzačnímu bonusu dotaz č.72.

01.06. Antivirus A prodloužen, Antivirus A+ a B končí

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus A do konce června 2021. Režim A se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci jsou v karanténě nebo izolaci. Dnem 31.5.2021 skončil Antivirus A+ (uzavření provozu, zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 %) i Antivirus B (související hospodářské potíže, zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 až 100 %).
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

31.05. Paušální výdaj na dopravu

Uplatňování paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem ve smyslu zákona o daních z příjmů. Plátce DPH a odpočet z PHM.

28.05. Paušální výdaje finančních poradců

Výše výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje) se uplatňuje dle § 7/7 zákona o daních z příjmů v závislosti na druhu vykonávané činnosti.

27.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

21.05. Přiznání a hlášení k DPH

Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení. Povinnost podat přiznání či hlášení, termíny a forma podání, nulové, opravné, následné, dodatečné přiznání nebo hlášení.

20.05. ELDP za rok 2020

Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2020 odevzdejte ČSSZ do 30.května 2021.
Návody:
1) ELDP za rok 2020
2) ELDP - ePodání

19.05. Odměna člena zastupitelstva

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

17.05. Odměna člena družstva

Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

13.05. Průměrný výdělek

Průměrný výdělek a jeho výpočet. Průměrný hodinový výdělek, průměrný hrubý a čistý měsíční výdělek. Postup v Účtu.

12.05. Kompenzační bonus 2021 - prodloužení

Nařízením vlády č. 188/2021 Sb. se prodlužuje bonusové období pro kompenzační bonus o jeden měsíc, tj. do 31.5.2021. Žádat je možné od 7.5 do 2.8.2021.
Podrobněji k vyplnění žádosti

11.05. Odměny členů orgánů právnických osob

Odměny členů orgánů právnických osob z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

07.05. Informace k zasílání složenek pro platbu daně z nemovitostí

Složenku Poštovní poukázku A - doklad V/DS, která nepodléhá poštovním poplatkům, obdrží od správce daně fyzické osoby (poplatníci daně z nemovitých věcí), které:

Složenky jsou rozesílány postupně, tak aby dorazily nejpozději do 25.května. Lhůta pro zaplacení daně (do výše 5.000 Kč) končí 31.5.2021, ale bez sankce (úroku z prodlení) lze daň uhradit do 31.12.2021.
Podrobnosti zde

05.05. Výpočet úroku z prodlení dle DŘ v roce 2021

MF vydalo Pokyn č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1.1.2021. Publikováno bylo ve Finančním zpravodaji 19/2021.
Na základě novely daňového řádu od 1.1.2021 dochází pouze ke změně výše sazby úroku z prodlení (repo sazba + 8%), ale konstrukce samotného výpočtu zůstává neměnná, tj. i nadále je možná změna výše sazby v závislosti na změně repo sazby ČNB v průběhu celé doby prodlení.

04.05. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny. Uzávěrka na zkoušku.

03.05. Informace GFŘ ke stravenkovému paušálu

GFŘ zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy ke stravenkovému paušálu.
1. Je na straně zaměstnance od daně osvobozen i další peněžitý příspěvek na stravování v případě směny delší než 11 hodin?
U zaměstnance je osvobozen příspěvek pouze ve výši 75,60 Kč ...

2. Je možné od daně osvobodit peněžitý příspěvek na stravování i poplatníkům pracujícím na základě DPP nebo DPČ?
Ano, podmínkou je stanovená a vykázaná směna.

3. Je možné osvobodit peněžitý příspěvek na stravování i jednatelům s.r.o.,kteří konají práci na základě smlouvy o výkonu funkce?
Ano, podmínkou je stanovená a vykázaná směna.

4. Je možné také při tzv. home office poskytnout peněžitý příspěvek na stravování?
Ano, za podmínek sjednání místa bydliště jako pracoviště a prokazatelného odpracování směny (alespoň 3 hodiny).

30.04. Termíny pro podání přiznání k DPFO a přehledů bez sankce

Přiznání k DPFO

03.05.2021 ... poslední den pro podání přiznání v listinné formě
01.06.2021 ... poslední den pro podání přiznání v elektronické formě
01.07.2021 ... poslední den pro podání přiznání daňovým poradcem

Přehled OSVČ pro ČSSZ

30.06.2021 ... poslední den pro podání přehledu (přiznání k DPFO bez poradce)
02.08.2021 ... poslední den pro podání přehledu (přiznání K DPFO s poradcem)

Přehled OSVČ pro ZP

02.08.2021 ... poslední den pro podání přehledu bez ohledu na způsob podání přiznání k DPFO

29.04. Izolačka pokračuje do 30.6.2021

Senát schválil návrh na prodloužení vyplácení mimořádného příspěvku pro zaměstnance v karanténě a izolaci (tzv. izolačky) až do konce června letošního roku. Původní termín byl do 30.4.2021.
Zdroj: Tisková zpráva ČSSZ

28.04. Příspěvek na karanténu - přelom měsíce března a dubna

Příspěvek na karanténu v případě karantény (izolace) na přelomu měsíců březen a duben.

27.04. Pořízení respirátorů z EU či dovozem

Rozhodnutím ministryně financí je prominuta DPH při pořízení zboží z EU nebo dovozem ze třetích zemí u následujícího zboží:

Výše vyjmenovaná plnění se v daňovém přiznání i kontrolním hlášení nevykazují.
Zdroj: Informace GFŘ k promíjení DPH při pořízení zboží z EU a při dovozu zboží

26.04. Dodání respirátorů a DPH

Rozhodnutím ministryně financí je prominuta DPH u dodání filtračních polomasek a respirátorů, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 3.2. do 3.4.2021 nebo vznikla povinnost přiznat daň z přijaté částky. Na daňový doklad se neuvádí sazba a výše daně a doporučuje se doplnit formulaci "daň prominuta". Plnění se vykáže v řádku 26 daňového přiznání.
Zdroj: Informace GFŘ k promíjení DPH při dodání respirátorů

22.04. Zákon roku 2020

Nejlepším právním předpisem, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku, se stal za rok 2020 Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon o bankovní identitě).
Zdroj: Zákon roku

20.04. Antivirus prodloužen

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus do konce května 2021. Podmínky nároku na kompenzaci se nemění.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

19.04. Přiznání k DPH v roce 2021

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

16.04. Pracoviště FÚ se otevírají

Od 19.4. se otevírají pracoviště finančních úřadů pracujících v režimu 2 + 2 (dva úřední dny - pondělí a středa, alespoň dva úředníci zajišťující provoz).
Přehled pracovišť v optimalizovaném režimu.
Klasické územní pracoviště mají otevřeny podatelny v pondělí a středu od 8 do 17 hod., v úterý a čtvrtek od 8 do 15.30 hod., v pátek 8 do 14 hod.
Zdroj: Finanční správa

14.04. Programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nové dotační programy ke zmírnění dopadů pandemie Covid 19.

Covid 2021

Plošný program počítá s pomocí podnikatelům ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu (11.1. až 31.3.2021), kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. Je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze kombinovat s Covid - Nepokryté náklady ani kompenzačním bonusem 2021.

Covid Nepokryté náklady

Plošný program má pomoci podnikatelům ve ztrátě s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jde o záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců, který je alternativou k programu COVID - 2021. Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období (1.1. až 31.3.2021). Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace.

12.04. Antivirus A plus, A, B

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus A plus, A a B najdete v Účtu 2021.

09.04. Přeplatek z ročního zúčtování záloh

Zaměstnavatel vrátí zaměstnanci přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen, činí-li tento rozdíl více než 50 Kč. Přeplatek ze zúčtování se zapisuje do formuláře mzdy. Na údaji DopZúč stiskněte CtrlF7 a doplňte Přeplatek na dani po slevě (ř31a vyúčtování), případně Doplatek na daňovém bonusu (ř31b vyúčtování).
Více k ročnímu zúčtování

08.04. Minimální průměr pro náhrady

Kontrola na minimální průměr pro náhrady, respektive porovnání průměru pro náhrady v osobní evidenci a minimálního zaručeného hodinového výdělku podle příslušné skupiny.

06.04. Posunuté termíny pro Přehledy OSVČ

ČSSZ: Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 je možné odevzdat ČSSZ bez sankce do 30.6.2021 včetně úhrady případného doplatku pojistného za rok 2020.
ZP: Lhůta pro podání přehledu stanovená OSVČ v § 24/2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2020 nepoužije. Přehled za rok 2020 je OSVČ povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2.8.2021.

01.04. Příspěvek na karanténu - přelom měsíce února a března

Příspěvek na karanténu v případě izolačky na přelomu měsíců únor a březen.

01.04. Příspěvek na karanténu

Příspěvek na karanténu (izolačka) v programu Účto. Příklad s postupem. Nový měsíční Přehled o výši pojistného.

31.03. Kompenzační bonus 2021 - prodloužení

Nařízením vlády č. 154/2021 Sb. se prodlužuje bonusové období pro kompenzační bonus o jeden měsíc, tj. do 30.4.2021. Žádat je možné od čtvrtka 1. dubna. Podrobněji k vyplnění žádosti.

30.03. Přiznání k silniční dani

Posledním dnem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2020 bez pokuty je čtvrtek 1. dubna 2021.
Zdroj: Sdělení Finanční správy
Účto: Silniční daň za rok 2020

29.03. ELDP za rok 2020

Do 30. května 2021 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2020.
Postup v Účtu.

26.03. Izolačka

Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci za měsíce březen a duben. Úpravu formuláře mzdy, nový Přehled o výši pojistného a další změny s tím související připravujeme do verze 4 Účta 2021. Pravděpodobně bude zveřejněna 31.3.2021.

Podrobnější informace na webu MPSV: Izolačka

25.03. Omyly a nejasnosti v přiznáních k DPFO

Finanční správa připravila souhrn omylů a nejasností, které se vyskytují u poplatníků podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020:

24.03. Dohoda o provedení práce

Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

23.03. Oznámení o osvobozených příjmech

Oznamovací povinnost pro příjmy fyzických osob platí od 1.1.2015. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Oznamuje se osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, za rok 2020 nejpozději do 1.4.2021. Rozhodnutím ministryně financí (vyšlo ve Finančním zpravodaji 16/2021) lze podat oznámení bez sankce do 3.5. (v případě papírového přiznání) či 1.6.2021 (elektronické přiznání).
Doporučený vzor tiskopisu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP

22.03. Dohoda o pracovní činnosti

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

19.03. Daňová přiznání - rozcestník termínů

Finanční správa připravila tabulku termínů pro přiznání podávaná v letošním roce. Přiznání k dani silniční za rok 2020 a přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021 odevzdejte do 1.4.2021. Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 do 3.5.2021 (papírová forma), do 1.6.2021 (elektronická forma), do 1.7.2021 (přiznání s daňový poradcem).

17.03. Daňové přiznání přes online finanční úřad

Portál MOJE daně umožňuje odeslat přiznání přímo na finanční úřad. Finanční správa připravila postup vyplnění formuláře s využitím dříve elektronicky podaného přiznání pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti.

16.03. Lhůty pro vyúčtování daní

Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně za rok 2020 skončila 1. března 2021, ale v případě elektronického podání je prodloužena do 22. března. Termín předložení vyúčtování srážkové daně za rok 2020 je 1. dubna 2021. Tiskopisy včetně možností ePodání najdete v Účtu 2021.
Postupy:
Vyúčtování zálohové daně
Vyúčtování srážkové daně

15.03. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

11.03. Přeplatek na dani

Přeplatek na dani z ročního zúčtování daně vraťte zaměstnanci ve formuláři mzdy prostřednictvím kolonky DopZúč, na které stiskněte klávesy CtrlF7 a zadejte výši přeplatku na dani, případně doplatku na daňovém bonusu.
Více o ročním zúčtování záloh.

10.03. Posun lhůty pro daňové přiznání

Generální pardon ministryně financí promíjí úroky z prodlení a pokutu za opožděné daňové přiznání k dani z příjmů, což umožňuje podat přiznání za rok 2020 a zaplatit daň beze sankce o měsíc později oproti původním lhůtám.

             původní termín     nový bezsančkní termín
-----------------------------------------------------------------------
papírové přiznání      1.4.2021         3.5.2021
elektronické podání     3.5.2021         1.6.2021

Zdroj: Tisková zpráva MF  
  

09.03. Kompenzační bonus pro OSVČ 2021

Postup OSVČ při žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu 2021.

08.03. Zdanění příjmů z finančních podpor

Kompenzační bonus pro OSVČ: osvobozený příjem dle § 4/1/zj ZDP, neuvádí se v přiznání
Ošetřovné pro OSVČ: osvobozený příjem dle § 10 zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, neuvádí se v přiznání
Dotace z programů, např. COVID - NÁJEMNÉ, COVID - GASTRO, COVID - UBYTOVÁNÍ, COVID - SPORT, COVID - KULTURA, COVID - BUS: nejsou osvobozeny, podléhají zdanění
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci: osvobozený příjem dle § 4/1/h ZDP, do přiznání se neuvádí, výdaje související s osvobozeným příjmem nejsou daňově účinným výdajem dle § 25/1/i ZDP
Zdroj: Finanční správa

05.03. Online finanční úřad

Finanční správa spustila Online finanční úřad. Jde o místo, kde po přihlášení můžete řešit své daně nebo daně svých firem. Přihlašujete se do nové daňové informační schránky (DIS+), případně do původní schránky (DIS). Do nové DIS+ se lze přihlásit se zaručenou identitou prostřednictvím portálu eIdentita (mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka, NIA ID, 1.certifikační autorita, mojeID, bankovní identita) nebo ověřenou identitou datové schránky nebo přístupovými údaji získanými od správce daně.
Další informace:
Tisková zpráva MF
Představení online finančního úřadu MOJE daně
MOJE daně - uživatelská příručka

04.03. Kompenzační bonus 2021

Finanční správa již přijímá žádosti o nový kompenzační bonus. Zákon (č. 95/2021 Sb.) počítá s bonusem ve výši 1.000 Kč denně pro OSVČ a společníky s.r.o. Žádat je možné zpětně k 1.2.2021. Kompenzační bonus bude náležet všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové. Rozhodující bude pokles příjmů vyšší než 50% v porovnání s obdobím před pandemií.
Podrobnosti:
Tisková zpráva MF
Kompletní informace o podmínkách nového kompenzačního bonusu
Odpovědi na nejčastější dotazy
Aplikace pro vyplnění žádosti

03.03. Odvody a zálohy

Po zpracování daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP využijte sestavy Odvody a zálohy.

01.03. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2020

Termín podání, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, podnikání po část roku, doplatek/přeplatek pojistného, nové zálohy. ePodání přes VREP i datovou schránkou. Kontrola ePodání.

26.02. Řemeslné živnosti

Co patří do řemeslných živností najdete v příloze č.1 živnostenského zákona. Obsahové náplně řemeslných živností jsou popsány v příloze č.1 nařízení vlády č.278/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. U řemeslných živností lze využít paušálních výdajů ve výši 80 % z příjmů.

25.02. Jak k DPFO vložit e-přílohu?

Na daňovém portálu máte načteno přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 (z Účta jako DPFDP5.XML). Potřebujete do něj vložit přílohu o zaplacených částkách na životní pojištění, která je pod názvem ZIVPOJ.PDF uložena v C:\USERS\DOKUMENTY. Na daňovém portále klikněte na /Úprava ve formuláři /Přílohy DAP a v řádku "Potvrzení o zaplacených příspěvcích na soukromé životní pojištění" zvolte E-příloha, Procházet (Vybrat soubor), nalistujte soubor ZIVPOJ.PDF, Otevřít, Uložit změny. Přípustné formáty příloh jsou PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, TXT, TXT/CSV, RTF, ZIP, P7S. Součet velikostí e-příloh může být maximálně 10 MB.

24.02. Antivirus prodloužen

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus do konce dubna 2021. Nově bude příspěvek poskytován jen na zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

23.02. Kompenzační bonus 2021

Nový zákon o kompenzačním bonusu byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Zákon počítá s bonusem ve výši 1.000 Kč denně pro OSVČ a společníky s.r.o. Žádat bude možné zpětně k 1.2.2021. Kompenzační bonus bude náležet všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové. Rozhodující bude pokles příjmů vyšší než 50% v porovnání s obdobím před pandemií.
Zdroj: Tisková zpráva MF

22.02. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2020

Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, ePodání.

19.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Na webu Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020. Aktualizace je ke dni 1.1.2021.

Zkrácená ukázka ze sekce Daňová evidence: Je povinen podnikatel s předmětem činnosti prodej zboží při vedení daňové evidence vést i skladovou evidenci? Podle § 7b/4 ZDP je poplatník povinen provádět zjištění skutečného stavu zásob k poslednímu dni zdaňovacího období a o tomto zjištění pak provést zápis a o případné rozdíly upravit základ daně podle § 24 a 25 ZDP. Aby mohl zjistit případné rozdíly skutečného stavu se stavem evidenčním podle daňové evidence, musí tak vést evidenci zásob (skladovou evidenci).

18.02. Kdy není povinnost podat přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

17.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

16.02. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Potřebujete vytisknout Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě?
V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců zapište údaje o dětech zaměstnance, např.:

Číslo Zaměstnanec   JménoDítěte  RodnéČíslo Pozn>   Uplat Od-Do ZTP
--------------------------------------------------------------------------
00701 Alena Podešvová Anna Podešvová 996212/0179 TU Liberec  N     N

Stiskněte ShiftF6 a podle potřeby vyberte /Potvrzení MFin 5556 - mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 - DAP.

15.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu.
Příklady.

12.02. Dar do výše 30% základu daně

Zákonem 39/2021 Sb. byl novelizován § 15/1 ZDP, který zvyšuje částku, kterou lze uplatnit od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě daru. Poplatník DPFO si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně a to v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 a 2021 (pro rok 2019 platila možnost odečtu nejvýše 15 % základu daně).
Zdroj: Finanční správa

11.02. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

10.02. Příjmy a výdaje spolupracující osoby

Kdo může být spolupracující osobou, kolik lze na ní rozdělit příjmů a výdajů. Pomůcka výpočtu, daňová přiznání.

09.02. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy č.1 daňového přiznání.

08.02. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

05.02. Informace o stravenkovém paušálu

Od ledna 2021 je možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle stravenek a závodních jídelen také přímo v penězích.
Co přináší stravenkový paušál
Mýty a fakta o stravenkovém paušálu
Stravenkový paušál v Účtu

04.02. Mimořádné odpisy majetku

Jak správně zaevidovat majetek, u kterého se uplatní mimořádné odpisy. Odpisový plán, rozpis odpisů.

03.02. Stravenkový paušál

Z čeho vyplývá stravenkový paušál. Použití v Účtu, osobní evidence, formulář mzdy, seznamy a sestavy.

02.02. Antivirus A plus, A, B

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus A plus, A a B najdete v Účtu 2021.

01.02. Mzdy v roce 2021

Změny v oblasti mezd v roce 2021, porovnání s rokem 2020. Zrušení superhrubé mzdy, změna sazeb, sleva na poplatníka, nízké a vysoké příjmy, maximální bonus, redukční hranice, exekuční kalkulačka. Dovolená v hodinách, kontrola průměru pro náhrady, stravenkový paušál.

29.01. Přiznání k silniční dani za rok 2020

Ministerstvo financí promíjí příslušenství daně silniční. Fakticky se tím posouvá termín podání přiznání a zaplacení daně z 1.2. na 1.4., a to bez sankcí. Zdroj: Tisková zpráva MF

28.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2021

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

27.01. Vyúčtování srážkové daně za rok 2020

Vyúčtování srážkové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

26.01. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 8.1.2021.

25.01. Vyúčtování zálohové daně za rok 2020

Vyúčtování zálohové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

22.01. Formuláře Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování

Pro rok 2021 platí vzor 26 tiskopisu Prohlášení poplatníka MFin 5457 daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Finanční správa nedoporučuje využívat starší vzory 24 a 25, neboť obsahují žádost o roční zúčtování, kterou již nebude možné pro zdaňovací období 2021 použít. Pro roční zúčtování za rok 2021 bude vydán nový vzor Žádosti o roční zúčtování záloh MFin 5457/B vzor 2.

21.01. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

20.01. Paušální výdaje

Sazby výdajů procentem z příjmů. Podmínky použití, pokyn GFŘ, příklady. Řemeslné živnosti.

19.01. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila Aktuální dotazy a odpovědi  k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020 a pro zdaňovací období 2021. Aktualizace je k 12.1.2021.

Dozvíte se zde například, že pro období 2021 byl zrušen maximální limit pro vyplacení ročního daňového bonusu (60.300 Kč), ale maximální výše měsíčního daňového bonusu zůstává ve výši 5.025 Kč. Pokud má zaměstnanec nárok na měsíční daňový bonus vyšší, uplatní jej v ročním zúčtování za rok 2021 nebo v daňovém přiznání za rok 2021.

18.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2020

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2020 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

15.01. Daňově nejvýhodnější stravenka 2021

Cena nejvýhodnější stravenky pro rok 2021 činí 137 Kč. Daňovými výdaji zaměstnavatele jsou příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (70% ze 108 Kč je 75,60 Kč). U zaměstnance je hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem jako nepeněžní plnění osvobozena. Průměrná cena oběda podle společnosti Sodexo Benefity se pohybuje okolo 140 Kč. Jako alternativu ke stravenkám je možné od 1.1.2021 využít stravenkový paušál, tj. peněžní příspěvek na stravování.

14.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

13.01. Jednotné kurzy za rok 2020

Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-49 jednotné kurzy za rok 2020. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví (denní či pevný kurz). Pro 1 EUR platí kurz 26,50 Kč, pro 1 USD (americký dolar) 23,14 Kč, pro 1 GBP (anglická libra) 29,80 Kč. Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci se přepočítají podle § 38 zákona. V daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se nepřeceňují pohledávky nebo dluhy v cizí měně.

12.01. Silniční daň za rok 2020

Přiznání k silniční dani za rok 2020, termín odevzdání, předmět daně, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. ePodání, daňový portál, datová schránka.

11.01. Novinky v Účtu 2021

Informace o novinkách najdete zde nebo v programu v /Nápověda /Novinky a tipy /Novinky 2021 nebo /Nápověda /Příručky k programu /Rozdílová dokumentace 2021 a /Doplňte si do příručky.

07.01. Daňové tiskopisy za rok 2020 a pro rok 2021

Jaké jsou novinky v daňových formulářích k 1. 1. 2021?

 1. Nové formuláře za rok 2020 a pro rok 2021: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Přiznání k silniční dani, Vyúčtování zálohové daně, Vyúčtování srážkové daně, Potvrzení o příjmech ze ZČ – zálohy, Potvrzení o příjmech ze ZČ – srážka, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Přiznání k DPH, Žádost o poukázání měsíčního bonusu, Žádost o poukázání ročního bonusu.
 2. Formuláře beze změny: Prohlášení k dani, Žádost o roční zúčtování, Potvrzení zaměstnavatele děti, Potvrzení zaměstnavatele děti pro DPFO.

06.01. Paušální daň – oznámení

Pokud chce OSVČ vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad nejpozději do 11. ledna 2021. Pro přihlášku můžete využit webovou aplikaci nebo jednoduchý tiskopis. Podrobněji k paušální dani.

05.01. Přehled daňových změn pro rok 2021

Ministerstvo financí připravilo Přehled nejdůležitějších změn v gesci MF pro rok 2021.

Zrušení superhrubé mzdy, sazby 15 a 23 %, vyšší sleva na poplatníka, stravenkový paušál, mimořádné odpisy, zvýšení hranice pro odpisování, snížení spotřební daně u nafty, uznatelnost výdajů k boji s koronavirem, zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků, zrušení zastropování maximálního bonusu. Paušální daň. Online finanční úřad. Záloha na daňový odpočet. Dálková forma komunikace při zahájení a ukončení daňové kontroly. Snížení úroků z prodlení. Odložení EET až do 31. 12. 2022. Prodloužení testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let. Snížení limitu odpočtu úroků na bydlení z 300 na 150 tis. Kč/rok.

04.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2021

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2021, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2020. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2020. Den platby.

31.12. Daňový balíček 2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byl dnes vydán ve Sbírce předpisů pod číslem 609/2020. Přináší tyto novinky:

Zdroj: Tisková zpráva MF

30.12. Náklady na bydlení 2021

Nařízením vlády číslo 580/2020 Sb. se od roku 2021 zvyšují normativní náklady na bydlení z 6.502 na 6.637 Kč (bydlení v nájemních bytech, jedna osoba, obce s 50.000 až 99.999 obyvateli). Tento parametr, který ovlivňuje výpočet exekuční srážky ze mzdy, bude nastaven v Účtu 2021.

29.12. Změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2021

MPSV shrnuje změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2021:

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

28.12. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV číslo 589/2020 Sb. se od 1. 1. 2021 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2020.

23.12. Antivirus prodloužen

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus do konce února 2021. Zdroj: Tisková zpráva MPSV

22.12. Daňové povinnosti v roce 2021

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021 bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji číslo 37/2020. Novinkou jsou lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů:

21.12. Kompenzační bonus – nové možné souběhy

V novele zákona o kompenzačním bonusu (součást novely zákona o spotřebních daních) se umožňuje souběh kompenzačního bonusu s:

18.12. Nemocenské pojištění OSVČ 2021

Pro OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, se od ledna 2021 zvyšuje minimální měsíční výše platby z 126 na 147 Kč. Nemocenské pojistné za leden 2021 je splatné od 1. do 31. 1. 2021. Zdroj: Tisková zpráva ČSSZ

17.12. Platby zdravotního pojištění v roce 2021

Od 1. 1. 2021 se zvýší:

 1. Minimální záloha OSVČ z 2.352 na 2.393 Kč.
 2. Pojistné osob bez zdanitelných příjmů z 1.971 na 2.052 Kč.
 3. Částka, kterou za své pojištěnce platí stát, z 1.567 na 1.767 Kč.
 4. Rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění z 3.000 na 3.500 Kč (týká se např. zaměstnanců na DPČ).

Zdroj: VZP

16.12. Kalkulačka – mzdy 2021

Pokud dojde ke zrušení superhrubé mzdy a zvýšení základní slevy na poplatníka (daňový balíček vrácený Senátem s pozměňovacími návrhy bude v nejbližší době schvalovat Poslanecká sněmovna), výrazně se sníží daň vypočtená z měsíční mzdy. Ministerstvo financí vyrobilo kalkulačku s vyčíslením úspor.

15.12. Formulářová podání pro daně z příjmů

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku číslo 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů. Účinnost je od 1. 1. 2021. Vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z příjmů:

 1. podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
 2. formát elektronického formulářového podání a
 3. vzor formulářového podání.

14.12. Zahraniční stravné v roce 2021

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2021. Srovnání s rokem 2020.

11.12. Paušální daň – kalkulačka

Spočítejte si, zda je pro vás výhodné přejít do režimu paušální daně. Ministerstvo financí připravilo kalkulačku.

10.12. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

09.12. Kompenzační bonus – souběh s ošetřovným

24. Je možný souběh bonusu a ošetřovného?

V případě, že se jedná o klasické ošetřovné, které je jednou ze sociálních dávek, je možné čerpat jak kompenzační bonus, tak i ošetřovné. Pokud jde o ošetřovné pro OSVČ, nově je díky senátnímu pozměňovacímu návrhu souběh s kompenzačním bonusem v daný kalendářní den také umožněn.

Zdroj: Otázky a odpovědi MF

08.12. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

07.12. Kontrola nejnižšího průměru pro náhrady

Zákoník práce (§ 357): „Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku.“

V Účtu 2021 při pořízení mzdy přibude nová kontrola, zda průměr pro náhrady dosahuje nejnižší úrovně zaručené hodinové mzdy.

04.12. Paušální daň 2021

Poslanecká sněmovna definitivně schválila návrh na paušální daň. Chybí jen podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce předpisů. OSVČ s ročním příjmem do 1 mil. Kč, bez příjmů ze závislé činnosti, neplátci DPH, se budou moci přihlásit k paušální dani, která by pro rok 2021 činila 5.469 Kč měsíčně (z toho zdravotní pojištění 2.393 Kč, sociální pojištění 2.976 Kč, daň z příjmů 100 Kč). V dalších letech by se částka zvyšovala. OSVČ s paušální daní nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP. Poplatník si nebude moci uplatnit daňové slevy, např. bonus na děti či slevu na manželku. Oznámení o použití paušální daně se musí učinit do 10. 1. 2021. Zdroj: Tisková zpráva MF

03.12. Částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6/2 zákona o nemocenském pojištění sdělilo, že od 1. 1. 2021 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3.500 Kč (do 31. 12. 2020 je 3.000 Kč). Týká se například zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti, kde měsíční odměna do 3.499 Kč nebude podléhat zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Zvýší se také hranice pro zdanění srážkovou daní na 3.500 Kč.

02.12. Souběh kompenzačního bonusu a antiviru

Ministerstvo financí prostřednictvím Twitteru slíbilo, že OSVČ bude moci souběžně čerpat kompenzační bonus a Antivirus. Upraví legislativu tak, aby bylo možné nárokovat i zpětně pro již skončená podzimní bonusová období.

30.11. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo 487/2020 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2021 zvyšuje minimální hodinová mzda na 90.50 Kč a minimální měsíční mzda na 15.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

27.11. Dovolená v hodinách

Výpočet a čerpání dovolené se od roku 2021 změní. Místo dnů se bude počítat v hodinách. Změnu včetně kalkulačky Nárok na dovolenou připravujeme do Účta 2021.

26.11. Platba za státní pojištěnce 2021

Od 1. 1. 2021 se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 11.607 na 13.088 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

25.11. Kalkulačky dávek a náhrad v roce 2021

MPSV připravilo kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2021 a kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2021.

24.11. Daňový balíček 2021

Daňový balíček se změnami pro rok 2021 byl schválen Sněmovnou a postoupen do Senátu. Obsahuje řadu zásadních změn.

 1. Zrušení superhrubé mzdy. Sazby 15 a 23 % z hrubé mzdy.
 2. Zvýšení hranice pro odpisování hmotného majetku ze 40 na 80 tis. Kč.
 3. Mimořádné odpisy u majetku v první a druhé odpisové skupině pořízeného v období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2021. U 1. odpisové skupiny bude doba odpisu 12 měsíců (obvykle 3 roky), u 2. odpisové skupiny 24 měsíců (obvykle 5 let).
 4. Snížení spotřební daně z nafty o 1 Kč/litr.
 5. Navýšení slevy na poplatníka z 24.840 na 31.125 Kč/rok.
 6. Stravenkový paušál jako nová peněžní forma příspěvku na stravování.
 7. Zvýšení sazeb spotřební daně u tabákových výrobků o 10 % (v roce 2021), resp. o 5 % (v letech 2022 a 2023).

Zdroj: Tisková zpráva MF I, tisková zpráva MF II

23.11. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů – součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

20.11. Redukční hranice 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2021 takto:

 1. první redukční hranice činí 1.182 Kč (1.162 Kč v roce 2020),
 2. druhá redukční hranice činí 1.773 Kč (1.742 Kč v roce 2020),
 3. třetí redukční hranice činí 3.545 Kč (3.484 Kč v roce 2020).

Sdělení vyšlo pod číslem 435/2020 Sbírky předpisů.

19.11. Zvýšení minimální mzdy

Na základě rozhodnutí vlády se od ledna 2021 se zvýší minimální mzda o 600 Kč, tj. z 14.600 na 15.200 Kč. Zdroj: Tisková zpráva MPSV

18.11. Kompenzační bonus – chyby v žádostech

Finanční správa poukazuje na opakující se chyby v žádostech o podzimní kompenzační bonus. Nejčastějším problémem jsou chybějící podpisy. Ty musí být dva, tj. na vlastní žádosti a na čestném prohlášení. V případě společníků malých s.r.o. je žadatelem fyzická osoba (právnická osoba nemůže být žadatelem), která žádost podepisuje a podává u příslušného finančního úřadu dle místa svého bydliště (nikoli sídla společnosti). Zdroj: Finanční správa

16.11. Kompenzační bonus pro OSVČ

Postup OSVČ při žádosti o vyplacení podzimního kompenzačního bonusu.

13.11. Odklad EET ve Sbírce předpisů

Zákonem 449/2020 Sb., který vyšel 2. 11. 2020, se odkládá povinnost evidovat tržby z 1. 1. 2021 na 1. 1. 2023.

12.11. Covid portál

Nový web „Covid portál“ přináší detailní informace v souvislosti s covidem v běžném životě (Jaké obchody a jaké provozovny nyní fungují, Přehled covidových kompenzačních programů, Jaké aktivity můžeme ve volném čase provozovat ...) nebo aktuální opatření, nařízení vlády, jejich detail, platnost a jednoduché vysvětlení (Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb, Omezení volného pohybu 5:00 až 20:59, Zákaz volného pohybu 21:00 až 4:59 ...).

11.11. Manuál k Antiviru verze 5.1

Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus byl aktualizován k 6. 11. 2020 a je nyní označen jako verze 5.1.

10.11. Minimální mzda 2021

V připomínkovém řízení je návrh vládního nařízení o minimální mzdě. Pro rok 2021 se navrhují 4 varianty zvýšení minimální mzdy: a) o 400 Kč na 15.000 Kč/měs., b) o 900 Kč na 15.500 Kč/měs., c) o 1.400 Kč na 16.000 Kč/měs., d) o 1.800 Kč na 16.400 Kč/měs.

09.11. Kompenzační bonus OSVČ – souběhy

Nárok na kompenzační bonus OSVČ při souběhu s jiným příjmem, dávkou či činností.

    Typ příjmu/dávky/činnosti         Nárok na kompenzační bonus?
    ---------------------------------------------------------------------
    Důchod (starobní, invalidní)           ANO
    Student                      ANO
    Antivirus A, A+, B                 NE
    Covid – Sport, Kultura, Cestovní ruch       NE
    Covid – Nájemné               k souběhu nemůže dojít
    Zaměstnání                    ANO
    Ošetřovné OSVČ                   NE
    Ošetřovné (klasické)               ANO
    Podpora v nezaměstnanosti             NE
    Pracovní neschopnost               ANO
    Rodičovský příspěvek               ANO
    Příspěvek na bydlení               ANO
    Dávky v hmotné nouzi               ANO
    Úpadek                       NE
    Nespolehlivý plátce či osoba            NE

Zdroj: MF Kompenzační bonus – otázky a odpovědi

06.11. Antivirus A plus, A, B

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus A plus, A a B najdete v Účtu 2020 od verze 8.

04.11. Ošetřovné po dobu uzavření škol

Rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi mladšími 10 let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu uzavření škol. Nárok budou mít zaměstnanci (včetně DPČ a DPP, pokud bylo v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění) i OSVČ. Výše ošetřovného bude činit minimálně 400 Kč/den. Podrobné informace.

03.11. Antivirus A, A plus, B

Podklady pro zaměstnavatele využívající program Antivirus A, B a nově A plus připravujeme do verze 8 Účta 2020. Předpokládáme, že bude ke stažení ještě v tomto týdnu. Mzdy za říjen můžete vyhotovit i ve stávající verzi 7.

02.11. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.
Archiv novinek

objednat upgrade účto 2022
Pokud si koupíte účto 2021 v listopadu nebo v prosinci, získáte upgrade na verzi účto 2022 zdarma.
pracovní doba
Pondělí – Pátek
8:00 – 16:00