5 nejčtenějších

 1. EET – certifikát  (482)
 2. Vyúčtování zálohové daně za rok 2019  (458)
 3. Chybové stavy při EET z účta a jejich řešení.  (306)
 4. Příjmy a výdaje spolupracují osoby  (293)
 5. Tipy a triky pro daňové přiznání  (272)

            v únoru by vás mohlo zajímat...

24.02. EET – povinnosti poplatníka

Žádost o autentizační údaje, první přihlášení na daňový portál, žádost o certifikát. Způsoby evidence tržeb, údaje na účtence, informační povinnost.

21.02. EET – průvodce pro podnikatele

Ministerstvo financí vydalo obrázkovou brožuru Elektronická evidence tržeb – průvodce pro podnikatele s kapitolami Proč evidence tržeb?, Časté mýty o EET, Kdo eviduje?, Jaké platby je třeba evidovat?, Jak se na EET připravit?, Režimy evidence tržeb, Údaje na účtence, Tržby nepodléhající evidenci, Co když něco selže?, Kdo mi poradí.

20.02. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

19.02. Životní a existenční minimum

Vláda schválila s účinností od 1. 4. 2020 zvýšení:
- životního minima jednotlivce z 3.410 Kč na 3.860 Kč
- existenčního minima z 2.200 Kč na 2.490 Kč
Částka životního minima má vliv například na výpočet srážek ze mzdy při nařízené exekuci.

18.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

17.02. Příjmy a výdaje spolupracující osoby

Kdo může být spolupracující osobou, kolik lze na ní rozdělit příjmů a výdajů. Pomůcka výpočtu, daňová přiznání.

14.02. Rozhodné částky 2018 až 2020

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok:
- 2018 71.950 Kč,
- 2019 78.476 Kč,
- 2020 83.603 Kč.
Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

13.02. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy číslo 1 daňového přiznání.

12.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Na webu Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019. Aktualizace je ke dni 7. 1. 2020.

Zkrácená ukázka ze sekce Daňová evidence: Je povinen podnikatel s předmětem činnosti prodej zboží při vedení daňové evidence vést i skladovou evidenci? Podle § 7b/4 ZDP je poplatník povinen provádět zjištění skutečného stavu zásob k poslednímu dni zdaňovacího období a o tomto zjištění pak provést zápis a o případné rozdíly upravit základ daně podle § 24 a 25 ZDP. Aby mohl zjistit případné rozdíly skutečného stavu se stavem evidenčním podle daňové evidence, musí tak vést evidenci zásob (skladovou evidenci).

11.02. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Potřebujete vytisknout Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě? V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců zapište údaje o dětech zaměstnance, např.:

 
Číslo Zaměstnanec   JménoDítěte  RodnéČíslo Pozn   Uplat Od-Do ZTP
-------------------------------------------------------------------------
00701 Alena Podešvová Anna Podešvová 996212/0179 TU Liberec  N     N
    

Stiskněte ShiftF6 a podle potřeby vyberte /Potvrzení MFin 5556 – mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 – DAP.

10.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu. Příklady.

07.02. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 2.00 % na 2.25 %. Změna je účinná od 7. února 2020. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

06.02. Kdy není povinnost podat přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

 1. jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 2. který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč) a tyto příjmy nepodléhají solidárnímu zvýšení daně,
 3. který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.

05.02. Daňové dopady vystoupení Velké Británie z EU

Finanční správa informuje, že i po vystoupení Velké Británie z EU budou obchodní i další vztahy fungovat po přechodné období (do 31. 12. 2020) podle stávajících předpisů. Z pohledu DPH nedochází k žádným změnám. Např. pro případy vrácení daně podle § 82 ZDPH, intrakomunitárního dodání/pořízení zboží, režimu jednotného správního místa (MOSS), ostatních zvláštních režimů ve vztahu k EU (§ 8 zasílání zboží, § 90 zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím atd.) platí pro Velkou Británii i nadále stejná pravidla jako pro ostatní státy EU.

04.02. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

03.02. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

31.01. Mzdy v roce 2020

Změny v oblasti mezd v roce 2020. Minimální mzda, vysoké příjmy, redukční hranice, exekuční kalkulačka, eNeschopenka. Porovnání s rokem 2019.

30.01. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

29.01. Vyúčtování srážkové daně za rok 2019

Vyúčtování srážkové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

28.01. Vyúčtování zálohové daně za rok 2019

Vyúčtování zálohové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

27.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2020

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

24.01. Formuláře Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování

Pro rok 2020 platí vzor 26 tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Finanční správa informuje, že vzor 25 a vzory předchozí (na tři zdaňovací období) bude možné i nadále využívat u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou. U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění je využitelný vzor 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR se doporučuje nepoužívat vzory nižší než je vzor tiskopisu 25. V Účtu 2020 najdete Prohlášení k dani vzor 26 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění vzor 1.

23.01. Paušální výdaje

Srovnání výdajů procentem z příjmů pro roky 2018 a 2019. Podmínky použití, pokyn GFŘ.

22.01. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019 a pro zdaňovací období 2020. Aktualizace je k 7. 1. 2020.

Dozvíte se zde například: Změní-li poplatník v průběhu měsíce zaměstnavatele (mzdu pobírá v tomto měsíci od více plátců daně, ale postupně za sebou), může pro účely výpočtu zálohy na daň podepsat Prohlášení k dani též u nového plátce. Oba plátci daně mu pak za tento měsíc vypočtou zálohu měsíční sazbou daně, ale slevu na dani a daňové zvýhodnění může poskytnout poplatníkovi pouze jeden z nich, zpravidla ten, od kterého poplatník odchází.

21.01. Daňově nejvýhodnější stravenka 2020

Cena nejvýhodnější stravenky pro rok 2020 činí 131 Kč. Daňovými výdaji zaměstnavatele jsou příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu (55 % z 131 Kč činí 72.05 Kč), maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (70 % z 103 Kč je 72.10 Kč). U zaměstnance je hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem jako nepeněžní plnění osvobozena. Průměrná cena oběda podle společnosti Sodexo Benefity se pohybuje okolo 127 Kč.

20.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2019

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2019 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

17.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

16.01. Jak vybrat správnou tiskárnu k účtu?

Vzhledem k tomu, že účto tiskne na výchozí tiskárnu ve Windows, není potřeba brát při výběru nové tiskárny na účto ohledy. Pokud tiskárna tiskne z Windows, měla by tisknout i z účta.

15.01. Jak získat informace o neschopnostech zaměstnanců?

Informace o dočasně práce neschopných zaměstnancích můžete od ČSSZ získat trojím způsobem, tj. službou VREP, datovkou nebo pomocí ePortálu ČSSZ.

14.01. Windows Defender brání instalaci Účta

Postup instalace Účta 2020 v situaci, kdy Windows Defender doporučuje aplikaci nespouštět.

13.01. Jednotné kurzy za rok 2019

Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-42 jednotné kurzy za rok 2019. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví (denní či pevný kurz). Pro 1 EUR platí kurz 25.66 Kč, pro 1 USD (americký dolar) 22.93 Kč, pro 1 GBP (anglická libra) 29.31 Kč. Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci se přepočítají podle § 38 zákona. V daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se nepřeceňují pohledávky nebo dluhy v cizí měně.

10.01. Novinky v Účtu 2020

Informace o novinkách najdete zde nebo v programu v /Nápověda /Novinky a tipy /Novinky 2020 nebo /Nápověda /Příručky k programu /Rozdílová dokumentace 2020 a /Doplňte si do příručky.

09.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2020

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2020, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2019. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2019. Den platby.

08.01. Silniční daň za rok 2019

Přiznání k silniční dani za rok 2019, termín odevzdání, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. ePodání, daňový portál, datová schránka.

07.01. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 20. 12. 2019.

06.01. Daňové tiskopisy za rok 2019 a pro rok 2020

Jaké jsou novinky v daňových formulářích k 1. 1. 2020?

 1. Nové formuláře za rok 2019: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (mění se pokyny a přílohy číslo 1 až 3, základní formulář beze změny), Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 2. Formuláře beze změny: Přiznání k dani silniční za rok 2019 (aktualizovány pouze pokyny k vyplnění), Vyúčtování zálohové daně za rok 2019 (aktualizovány pokyny a příloha Počet zaměstnanců), Vyúčtování srážkové daně za rok 2019, Přiznání k DPH, Žádost o poukázání měsíčního bonusu, Žádost o poukázání ročního bonusu, Potvrzení zaměstnavatele děti, Potvrzení zaměstnavatele děti pro DPFO, Prohlášení k dani, Žádost o roční zúčtování, Potvrzení o příjmech ze ZČ – zálohy, Potvrzení o příjmech ze ZČ – srážka.

03.01. Změny v oblasti práce a sociálních věcí 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě informuje o novinkách pro rok 2020. Vzroste minimální mzda (měsíční z 13.350 Kč na 14.600 Kč, hodinová z 79,80 Kč na 87,30 Kč), zvyšují se nejnižší úrovně zaručené mzdy, zahajuje ostrý provoz systému eNeschopenka, zvyšují se minimální měsíční zálohy pojistného OSVČ na sociální zabezpečení (2.544 Kč pro hlavní a 1.018 Kč pro vedlejší činnost), zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro placení pojistného (na 1.672.080 Kč), zvyšuje se rozhodná částka pro účast OSVČ na důchodovém pojištění (na 83.603 Kč), zvyšují se redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění (1.162 Kč, 1.742 Kč, 3.484 Kč).

02.01. Přehled daňových změn pro rok 2020

Ministerstvo financí připravilo Přehled nejdůležitějších změn v gesci MF pro rok 2020. Od 1. 5. 2020 se povinnost evidence tržeb rozšíří na zbývající subjekty přijímající hotovostní tržby. Ke stejnému datu se sníží sazba DPH na 10 % u vodného a stočného, stravovacích služeb, podávání nealko nápojů a točeného piva, služeb čištění prostor, mytí oken, domácí péče, opravy obuvi, oděvů, jízdních kol, kadeřnické a holičské služby, prodeje knih. Již pro rok 2019 je možné využít vyšších stropů pro výdaje uplatňovaných procentem z příjmů. Zvyšuje se spotřební daň u tabákových výrobků a tvrdého alkoholu. Zvyšuje se sazba daně z hazardních her. V IV.Q.2020 se předpokládá spuštění online finančního úřadu.
Archiv novinek

pracovní doba
Pondělí – Pátek
8:00 – 16:00
objednat upgrade účto 2020

Daňový kalendář