5 nejčtenějších

 1. Nejčastější dotazy ke Koronaviru  (560)
 2. Antivirus MPSV  (545)
 3. Kompenzační bonus pro OSVČ  (282)
 4. Kontrolní hlášení – struktura  (254)
 5. Prostoj v měsíční mzdě  (200)

            v květnu by vás mohlo zajímat...

28.05. Snížení penále na sociální pojištění

Zákonem 255/2020 Sb. se snižuje (o 80 %) penále zaměstnavatelům, kteří sociální pojištění (část placenou zaměstnavatelem) za květen až červenec 2020 zaplatí do 20. října. Podmínkou je, že pojistné placené zaměstnanci je uhrazeno ve stanovených lhůtách.

Příklad: Za měsíc květen má zaměstnavatel odvést sociální pojištění ve výši 25.040 Kč (z toho 5.200 Kč je pojistné za zaměstnance a 19.840 Kč je pojistné za zaměstnavatele). Termín je 20. 6. 2020. Pokud zaměstnavatel do 20.6. uhradí pojistné za zaměstnance (5.200 Kč) a do 20.10. pojistné za zaměstnavatele (19.840 Kč), bude penále za pozdní platbu činit 0.01 % dlužné částky (1.984 Kč/den) místo obvyklé sazby 0.05 % (9.92 Kč/den).

27.05. Přijetí služby z EU

Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku. Daň na výstupu (ř05/ř06), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

26.05. Den daňové svobody 2020

den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2 období. v prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení. v roce 2020 připadá den daňové svobody na 24. červen (loni na 28. květen). Zdroj: liberální institut

25.05. Pořízení zboží z EU

Pořízení zboží z jiného členského státu v přiznání k DPH. Daň na výstupu (ř03/ř04), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

22.05. Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

Ve sněmovně je připravena novela zákona o kompenzačním bonusu. Ta umožní výplatu kompenzačního bonusu i společníkům společnosti s ručením omezeným, která má nejvýše dva společníky (fyzické osoby) nebo pouze společníky členy jedné rodiny (příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, registrovaný partner). Společník nesmí být účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec s výjimkou zaměstnání ve společnosti, které je společníkem. Obrat společnosti za zdaňovací období musí být alespoň 180 tis. Kč.

21.05. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců – invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

19.05. DPH u zásilek malé hodnoty ze třetích zemí

Vláda schválila novelu zákona o DPH, která u malých zásilek v hodnotě do 22 EUR pocházejících ze třetích zemí ruší od 1. 1. 2021 osvobození od DPH. Zdroj: Tisková zpráva MF ČR

18.05. Kontrolní hlášení – struktura

Obsahová náplň oddílů kontrolního hlášení A1 až A5, B1 až B3. Vazba mezi kontrolním hlášení a přiznáním k DPH.

15.05. Zvýšení platby za státní pojištěnce 2020

Od 1. 6. 2020 (§ 3c zákona 231/2020 Sb.) se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 7.903 na 11.607 Kč a od 1. 1. 2021 z 11.607 na 13.088 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

14.05. Druhá snížená sazba DPH

Jak pracovat s druhou sníženou sazbou daně v programu Účto.

13.05. Vrácení daně občanovi ze třetí země

Podmínky pro vracení daně zahraničním turistům stanoví zákon o DPH v § 84. Příklad zápisu v programu Účto.

12.05. Snížení úrokové sazby

Česká národní banka snížila repo sazbu z 1.00 % na 0.25 %. Změna je účinná od 11. května 2020. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

11.05. Příjmy studentů z praktického vyučování

Příjmy studentů z praktického vyučování z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu. Motivační příspěvek.

07.05. Překážka na straně zaměstnavatele a svátek

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat práci zaměstnanci, např. z důvodu částečné nezaměstnanosti, poskytuje mu náhradu mzdy (nejméně 60 % průměrného výdělku). Tento postup se uplatní i za den, na který připadl svátek. Zaměstnanec v tomto případě nepracuje z důvodu svátku, ale z důvodu překážky v práci. Navíc mu neušla mzda, protože by stejně nepracoval. Příklad: Zaměstnanec byl celý duben doma. Zaměstnavatel mu nahradí mzdu za 22 dnů (tj. pracovní dny včetně 2 svátků) ve výši 60 % průměrného výdělku. Nezáleží, jestli je mzda měsíční či hodinová. Ke správnému počtu dnů náhrady včetně svátků je třeba Účto 2020 ve verzi 5 (ke stažení od 27.4.).

06.05. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

05.05. Další odložení EET

Vláda navrhuje odložení EET do konce roku 2020. Subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít s EET 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. 1. 2021. Zdroj: Finanční správa

04.05. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny. Uzávěrka na zkoušku.

30.04. Kompenzační bonus OSVČ za další období

Sněmovna schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu, která rozděluje bonusová období na první (od 12.3. do 30.4.), druhé (od 1.5. do 8.6.), případně třetí (od 9.6. do 31.8.). Podmínkou třetího období je, že tak stanoví vláda nařízením. O kompenzační bonus může žádat nově také OSVČ, která má souběh s příjmy ze zaměstnání týkající se pedagogické činnosti. Žádost o bonus se podává nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Senát navrhuje rozšíření počtu osob majících nárok na bonus (o OSVČ s příjmy ze zaměstnání do 10 tis. Kč měsíčně) a zvýšení kompenzačního bonusu z 500 na 700 Kč/den (od 1.5. do 31.5.), resp. 900 Kč/den (od 1.6.).

29.04. Novela daňového řádu

Vláda schválila změnu daňového řádu, která by měla podpořit elektronizaci daní a zjednodušit komunikaci se správcem daně. Daňovým poplatníkům, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc. Nově se zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. Liberační lhůta, po kterou nevzniká úrok z prodlení, se sníží ze 4 pracovních na 3 kalendářní dny. Účinnost se navrhuje k 1. 1. 2021. Zdroj: Tisková zpráva MF

28.04. Nedostatky v žádostech o kompenzační bonus

Finanční správa upozornila na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání. Nárok není v případě, že OSVČ má také příjmy ze zaměstnání, které zakládají účast na nemocenském pojištění.

Souběh činností           Nárok na bonus
----------------------------------------------------------------
OSVČ a hlavní pracovní poměr       NE
OSVČ a dohoda o pracovní činnosti
   od 3.000 Kč/měsíčně         NE
OSVČ a zaměstnání malého rozsahu
   do 2.999 Kč/měsíčně        ANO
OSVČ a dohoda o provedení práce
   do 10.000 Kč/měsíčně        ANO
    

27.04. Zdravotní pojištění zaměstnance

Vliv kategorie zaměstnance a druhu absence na výpočet vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance v programu Účto.

24.04. Informace k zasílání složenek pro platbu daně z nemovitostí

Složenku Poštovní poukázku A – doklad V/DS, která nepodléhá poštovním poplatkům, obdrží od správce daně fyzické osoby (poplatníci daně z nemovitých věcí), které:

Složenky jsou rozesílány postupně, tak aby dorazily nejpozději do 25. května. Podrobnosti zde. Lhůta pro zaplacení daně (do výše 5.000 Kč) končí 1. 6. 2020, ale bez sankce (úroku z prodlení) lze daň uhradit do 31. 7. 2020.

24.04. Antivirus MPSV

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus najdete v Účtu 2020 od verze 4.

23.04. ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ. XML soubory.

22.04. Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020

Informace popisuje rozšíření přílohy číslo 2a (seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %), zabývá se sazbami daně u stravovacích služeb a podávání nápojů, sazbou daně na dodání vody a sazbou daně u elektronicky poskytovaných služeb.

21.04. Přiznání k DPH v roce 2020

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

20.04. Kompenzační bonus pro OSVČ

Postup OSVČ při žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu.

16.04. Přímá podpora pro OSVČ

Ve Sbírce předpisů ČR dne 14. 4. 2020 vyšel pod číslem 159/2020 zákon o kompenzačním bonusu, který upravuje daňový bonus na kompenzaci hospodářských následků souvisejících s koronavirem. Na částku 25.000 Kč (500 Kč/den od 12.3. do 30. 4. 2020) bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá Finanční správu (nejpozději do 29. 6. 2020) a splní několik základních požadavků:

Žádost lze zpracovat zde.

14.04. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

09.04. Ošetřovné pro OSVČ

O ošetřovné může žádat OSVČ (na hlavní činnost), která kvůli koronaviru nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost v ČR z důvodu péče o

 1. dítě mladší 13 let, které navštěvuje školu, která byla uzavřena,
 2. dítě mladší 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby a jím navštěvovaná škola byla uzavřena,
 3. osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby a její zařízení sociální péče bylo uzavřeno.

Výše dotace je 424 Kč/den. Stanovené období 12. – 31. 3. 2020. Žádat lze od 1.4. do 30. 4. 2020. Podrobněji na stránkách MPO.

08.04. Tiskopisy k ošetřovnému z důvodu uzavření školy

Jaké formuláře je třeba předložit ČSSZ, aby vyplatila ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení?

07.04. Snížení úrokové sazby

Česká národní banka nadvakrát snížila repo sazbu.

Stav k     Repo sazba (%)
-----------------------------
07.02.2020     2,25
17.03.2020     1,75
27.03.2020     1,00

Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

06.04. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

03.04. Prostoj v měsíční mzdě

Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, a nebyl převeden na jinou práci, má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 %, 80 % či 100 % průměrného výdělku.

02.04. Jak postupovat při proplácení 60 procentní náhrady mzdy v případě prostojů z důvodu omezení činnosti firmy.

Postup pro 60 % náhradu mzdy:

1. Ve mzdách volte Ostatní /Parametry /Parametry mezd a do parametru Jiná sazba než 100 % PPN pro náhradu Kč/h zapište 60. Pokud parametr nenaleznete, je nutné stáhnout aktuální verzi 3 z hlavního menu (mimo mezd) z volby Nápověda /účto na internetu /Stáhnout aktuální verzi účta 2020.
2. V absencích použijte druh absence P60 – prostoj 60 %. Pokud druh P60 nenaleznete, volte Ostatní /Parametry /Číselníky /Druhy absencí /Číselník absencí a po AltF2 si druh P60 doplňte.
3. Pro výpočet náhrady ve formuláři mzdy použijte 4. řádek v bloku náhrady, kde vyplňte text např. prostoj, zadejte ručně počet proplácených hodin a nechte dosadit pokrácenou sazbu Kč/h. Ostatní náhrady se proplácejí celým nekráceným průměrem pro náhrady.

Pokud je nutné použít odlišné sazby prostojů, využijte funkci F7 na údaji Kč/hod, která nabízí přepočet i pro ostatní sazby náhrad.

01.04. Přímá podpora pro OSVČ

Ministerstvo financí představilo program přímé podpory pro OSVČ zasaženém šířením koronaviru. Na částku 25.000 Kč (500 Kč/den od 12.3. do 30. 4. 2020) bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá Finanční správu a splní několik základních požadavků:

Návrh zákona musí projít Parlamentem ČR, předpokládá se, že příští týden. Zdroj: Tisková zpráva MF
Archiv novinek

pracovní doba
Pondělí – Čtvrtek
8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00

Daňový kalendář