5 nejčtenějších

 1. Antivirus MPSV  (297)
 2. Nejčastější dotazy ke Koronaviru  (268)
 3. Antivirus C  (239)
 4. Přiznání k DPH v roce 2020  (212)
 5. Zálohy na silniční daň  (200)

20.10. Odklad EET

Vláda schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb z 1. 1. 2021 na 1. 1. 2023. Novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb projednává Poslanecká sněmovna. Zdroj: Tisková zpráva MF

19.10. Oznámení o nástupu – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

16.10. Antivirus A prodloužen

Program Antivirus A byl prodloužen do 31. 12. 2020. Firmy, které musí na základě rozhodnutí vlády uzavřít svůj provoz, budou mít jako zaměstnavatelé nárok na celou částku vyplacených náhrad zaměstnancům (dosud 80 %, od 1.10. 100 %) a zvýší se maximální měsíční částka na zaměstnance (dosud 39 tisíc Kč, od 1. 10. 50 tis. Kč). U zaměstnanců v karanténě zůstává náhrada 80 %. Zdroj: Tisková zpráva MPSV

14.10. Změna zdaňovacího období DPH

Zdaňovacím období u nového plátce v roce registrace a následujícím je kalendářní měsíc. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok.

13.10. Sazby DPH v EU

Přehled sazeb daně z přidané hodnoty v jednotlivých zemích Evropské unie.

S tím souvisí: Plátci DPH v členských státech EU

12.10. Přiznání k DPH v roce 2020

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

09.10. Odměny volebních komisí

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise (pokud jde o osobu výdělečně činnou, která není zaměstnancem):

 1. do částky 3.000 Kč/měs. při nepodepsaném prohlášení podléhá srážkové dani z příjmů fyzických osob,
 2. do částky 2.999 Kč/měs. nepodléhá odvodu sociálního pojištění,
 3. nepodléhá odvodu zdravotního pojištění.

08.10. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

06.10. Přehled o výši pojistného – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

05.10. Pravidla pro kurzarbeit

vláda schválila podobu a parametry kurzarbeitu. ten bude fungovat jako podpora zaměstnanosti a podnikání. bude zakotven v zákoně o zaměstnanosti a v případě potřeby bude aktivován nařízením vlády. zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. poslanecká sněmovna bude zákon projednávat na schůzi od 7. 10. 2020.

parametry kurzarbeitu

zdroje: tisková zpráva mf, tisková zpráva mpsv

02.10. Paušální daň

Poslanecká sněmovna v 1. čtení schválila návrh na paušální daň. OSVČ s ročním příjmem do 800 tis. Kč, neplátci DPH, se budou moci přihlásit k paušální dani, která by pro rok 2021 činila 5.469 Kč měsíčně (z toho zdravotní pojištění 2.393 Kč, sociální pojištění 2.976 Kč, daň z příjmů 100 Kč). V dalších letech by se částka zvyšovala. OSVČ s paušální daní nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP. Poplatník si nebude moci uplatnit daňové slevy, např. bonus na děti či slevu na manželku. Zdroj: Tisková zpráva MF

01.10. Minimální mzda v EU

Podívejte se na tabulku minimálních měsíčních mezd v jednotlivých zemích EU. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku 2.142 EUR, nejnižší v Bulharsku 312 EUR, v Česku je 575 EUR. Některé další země: Německo 1.584 EUR, Francie 1.539 EUR, Polsko 611 EUR, Slovensko 580 EUR, Maďarsko 487 EUR, Velká Británie 1.599 EUR.

30.09. Nejvýznamnější plátci daně z příjmů

MF a GFŘ již poosmnácté ocenili nejvýznamnější plátce daně z příjmů právnických osob. Žebříček byl sestaven podle výše plateb provedených na účet daně z příjmů právnických osob v průběhu roku 2019 do veřejných rozpočtů.

Pořadí TOP 5:

 1. ŠKODA AUTO a.s.
 2. Česká spořitelna, a.s.
 3. Československá obchodní banka, a.s.
 4. Komerční banka, a.s.
 5. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

29.09. Podpisová aplikace ePodpisFS

Aplikace ePodpisFS umožní podepsat podání na Daňovém portálu kvalifikovaným podpisovým certifikátem ve všech běžně používaných prohlížečích internetu.

25.09. Zrušení daně z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitých věcí byla definitivně zrušena zákonem 386/2020 Sb. Platí již pro vklady do katastru nemovitostí od 1. 12. 2019. Současně se prodlužuje test pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let (platí pro nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021) a snižuje se maximální roční odpočet z hypoték z 300 na 150 tisíc Kč (platí pro hypotéky uzavřené od 1. 1. 2022).

24.09. Chyba VREP 12038

Posíláte-li tiskopisy na ČSSZ přes VREP můžete se od 23.9.2020 setkat s chybovou hláškou „Chyba (SendVREP): 12038 – HTTP to HTTPS on redirect“. Problém odstraníte stažením aktualizace Účta 2020 zde. Před instalací Účto 2020 vypněte!

23.09. Platnost Antivirů A, B, C

Druh antiviru Týká se                   Platí do
--------------------------------------------------------------------------
Antivirus A  náhrada mezd v případě uzavření či omezení  31.10.2020
        provozu na základě krizového opatření či 
        nařízení karantény příslušným úřadem
Antivirus B  náhrada mezd v případě překážek na straně  31.10.2020
        zaměstnavatele v důsledku hospodářských
        potíží z důvodu šíření koronaviru
Antivirus C  prominutí pojistného na sociální       31.08.2020
        zabezpečení placeného zaměstnavatelem
        ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu

Více k Antivirům: MPSV – antivirus, Antivirus A, B v Účtu

22.09. Žádost o vrácení DPH z EU

Tuzemský plátce má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě. Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím Daňového portálu. Částka uvedená v žádosti nesmí být nižší než 400 EUR (za období kratší než 1 kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce), resp. 50 EUR (za období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce). Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. K žádosti se přikládají elektronické kopie daňových dokladů, pokud základ daně na dokladu převyšuje 250 EUR (u uhlovodíkových paliv), resp. 1000 EUR u ostatních druhů zboží a služeb.

21.09. Kontrolní hlášení – speciality

Změna oddílu kontrolního hlášení. Kód předmětu plnění, kód režimu plnění, § 46, použit poměr. Dlouhý doklad, doklad o použití. Export, import podkladů.

18.09. Stravenkový paušál

Kromě stravenek a závodních jídelen bude možné čerpat příspěvek na stravování i přímo v penězích. Změna zákona o daních z příjmů se připravuje pro rok 2021.
Co přináší stravenkový paušál
Mýta a fakta o stravenkovém paušálu

17.09. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2019

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 pro ČSSZ můžete bez sankce odevzdat do 18. září 2020. Podmínkou je úhrada případného doplatku pojistného taktéž do 18.9. (Den úhrady je den připsání platby na účet OSSZ.) Termín pro Přehled OSVČ za rok 2019 pro zdravotní pojišťovnu uplynul již 3. srpna 2020.

11.09. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 3. 9. 2020.

10.09. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

08.09. Neudělaná maturita a zdravotní pojištění

Nevykonal-li student v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku a byla mu povolena opravná zkouška, je považován na nezaopatřené dítě i po dobu navazujících školních prázdnin. Podzimní maturitní termín tedy zajišťuje studentovi prodloužení platby pojistného státem do 31. srpna, a to bez ohledu na to, jak maturita dopadne. Podmínkou je, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost ani nebude v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zdroj: VZP

07.09. Kontroly DPH

Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH.

04.09. Další tiskopisy pro ČSSZ pouze elektronicky

S účinností od 1. 9. 2020 je třeba tiskopisy Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání, Příloha k žádosti o dávku (všechny dávky), Evidenční list důchodového pojištění zasílat ČSSZ pouze v elektronické podobě. Již od 1. 7. 2020 se podává výhradně elektronicky Přehled o výši pojistného. Podání je možné přes VREP, datovou schránkou nebo přes ePortál ČSSZ. Zdroj: Tisková zpráva ČSSZ

02.09. Novela zákona o DPH

Od 1. 9. 2020 je účinná novela zákona o DPH, která vyšla pod číslo 343/2020 Sb. Novela obsahuje zejména tyto změny:

 1. Přiřazení přepravy u řetězových obchodů v rámci EU.
 2. Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu.
 3. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného státu EU.
 4. Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného státu EU.

Zdroj: Finanční správa

01.09. Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění

Od září 2020 je nutno obnovit platbu záloh OSVČ na zdravotní a sociální pojištění.
Archiv novinek

pracovní doba
Pondělí – Čtvrtek
8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00

Daňový kalendář