Nejčtenější:

 1. Sazby DPH: záloha 2023, vyúčtování 2024
 2. ePodání pro Finanční správu
 3. Kontrolní hlášení - ePodání
 4. Vyúčtování zálohové daně
 5. Roční zúčtování záloh
 6. Dohoda o provedení práce

14.06 Novela zákona o DPH

Vláda schválila změny v zákoně o DPH. Například obrat se nově bude počítat za kalendářní rok (dosud 12 po sobě jdoucích měsíců). Překročí-li subjekt 2 mil. Kč, stane se plátcem od 1.1. dalšího roku. Překročí-li částku 2.536.500 Kč (= 100 tis. EUR), stane se plátcem hned následující den.
Zdroj: MF ČR

13.06 Záloha na daň z příjmů

V pondělí 17. června 2024 je splatná čtvrtletní i pololetní záloha na daň z příjmů za rok 2024. Podrobněji v článku Zálohy na daň z příjmů.

11.06 Den daňové svobody 2024

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2 období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení. V roce 2024 připadá Den daňové svobody na 11. června (loni 13.6.).
Zdroj: Liberální institut

10.06 Odměny členů volebních komisí

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise:

 1. je osvobozena od daně z příjmů (§ 6/9/s zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
 2. nepodléhá odvodu sociálního pojištění (nejsou považováni za zaměstnance pro účely nemocenského a důchodového pojištění, a to ani v případě, když do kalendářního měsíce bude zúčtována odměna 4.000 Kč a vyšší)
 3. nepodléhá odvodu zdravotního pojištění (§ 5/a/7 zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění)

07.06 Nejvýznamnější plátci daně z příjmů

MF a GFŘ ocenili nejvýznamnější plátce daně z příjmů právnických osob. Žebříček byl sestaven podle výše plateb provedených na účet daně z příjmů právnických osob v průběhu roku 2023 do veřejných rozpočtů.
Pořadí TOP 5:

 1. ČEZ, a.s. (loni 3.)
 2. Škoda Auto a.s. (7.)
 3. EP Commodities, a.s.
 4. Komerční banka, a.s. (5.)
 5. Česká spořitelna, a.s. (2.)

Zdroj: Finanční správa

03.06 Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny. Uzávěrka na zkoušku.

31.05 Milostivé léto 2024

Milostivé léto 2024 se vztahuje na pojistné na zdravotní pojištění fyzických osob. Odpustit je možné penále a exekuční náklady, které dosud nebyly zaplaceny a do 31.12.2023 na ně byla nařízena exekuce podle daňového řádu (nevztahuje se na exekuce prostřednictvím soudních exekutorů). Dlužník by měl podat zdravotní pojišťovně žádost o odpuštění penále či exekučních nákladů v termínu mezi 1.7. až 30.11.2024 a do 31.12.2024 uhradit dlužné pojistné nebo jej začít hradit ve splátkách, přesahuje-li 5.000 Kč.

30.05 DPP od roku 2025

Také Senát schválil úpravu dohod o provedení práce (DPP) od 1.1.2025. Limit u DPP, od kterého se bude platit sociální a zdravotní pojištění, se sníží z 10.001 Kč na 4.000 Kč (limit pro zaměstnání malého rozsahu). Zaměstnavatel bude moci v každém měsíci určit jednu DPP jako hlavní a oznámit ji ČSSZ. Tato oznámená DPP bude mít limit pro osvobození od sociálního a zdravotního pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy (v současné době by to bylo 10.500 Kč). Nový systém DPP je součástí novely zákona o investičních společnostech (sněmovní tisk 570).

28.05 Zpracování ELDP

Do 30. května podejte ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za předchozí rok. Postup v Účtu.

27.05 Termín pro přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2023

Pokud jste přiznání k dani z příjmů za rok 2023 podali elektronicky po 2.4.2024, tak nejpozději do 3.6.2024 nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ určený pro ČSSZ a Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.
Návody:
Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2023
Přehled OSVČ pro ZP za rok 2023

24.05 Zálohy OSVČ na pojistné v době nemoci

Sociální pojištění: Zálohy na důchodové pojištění (i pojistné na nemocenské pojištění) se neplatí za měsíce, v nichž měla OSVČ po všechny dny nárok na nemocenské vyplácené z dobrovolného nemocenského pojištění. Zdroj: ČSSZ
Zdravotní pojištění: OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc v pracovní neschopnosti nebo ji byla nařízena karanténa, nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění. Pojišťovně je nutno oznámit a doložit. Zdroj: VZP
Paušální režim: Osvobození od záloh v případě celoměsíční nemoci neplatí v případě plateb v paušálním režimu.

22.05 Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

20.05 Jak zjistit daň z nemovitostí za jednotlivé nemovitosti přes DIS+?

Informace o výši daně z nemovitých věcí za jednotlivé pozemky a stavby, tak jak jsou uvedeny v daňovém přiznání, lze zjistit prostřednictvím Daňové informační schránky plus (DIS+) pomocí služby předvyplnění údajů z posledního přiznání. Obrázkový návod je na stránkách Finanční správy.

17.05 Účto: podklad pro kontrolu ZP

V případě kontroly zaměstnavatele ze strany zdravotní pojišťovny bývá vhodné předložit sestavu "Odvody zdravotním pojišťovnám", kterou najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Tiskové sestavy /Všichni (/Období) /Zdravotní pojištění /Jedna pojišťovna /Pro kontrolu VZP. Sestava obsahuje vyměřovací základ pro pojistné, výši pojistného s rozdělením na zaměstnance a zaměstnavatele, a to po zaměstnancích a s měsíčními součty.

16.05 Neudělaná maturita a zdravotní pojištění

Nevykonal-li student v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku a byla mu povolena opravná zkouška, je považován na nezaopatřené dítě i po dobu navazujících školních prázdnin. Podzimní maturitní termín tedy zajišťuje studentovi prodloužení platby pojistného státem do 31. srpna, a to bez ohledu na to, jak maturita dopadne. Podmínkou je, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost ani nebude v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Zdroj: VZP

14.05. Evidence DPP od 1.7.2024

MPSV zveřejnilo prezentaci k postupu Evidence dohod o provedení práce od 1.7.2024. Zaměstnavatel bude mít povinnost každý měsíc sdělovat ČSSZ seznam všech zaměstnanců na DPP včetně jejich příjmu. Nový formulář Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce se bude poprvé předkládat za měsíc červenec v termínu do 20.8.2024.
Zdroj: MPSV - Novinky v pracovním právu

13.05. Účto: jak z čisté mzdy spočítat hrubou

V Účtu v /Ostatní /Kalkulačky /Daňové zatížení /Editace tabulky klávesou F2 vstupte na nový řádek a vyplňte Rok (2024), Typ (M = měsíční) a HrubýPř (hrubý měsíční výdělek, jakýkoliv, např. 0). Zbytek řádku odentrujte, případně doplňte DaňZvýh (má-li zaměstnanec děti). Kurzor přeskočí na další řádek. Pomocí F2 se vraťte k původnímu řádku, stiskněte F8 a zadejte požadovanou částku čistého měsíčního příjmu, např. 40000. Program dopočítá výši hrubého výdělku (50996 Kč, při uplatnění základní slevy na poplatníka).

07.05. Chybný výpočet záloh OSVČ na důchodové pojištění 2024

V pokynech ČSSZ pro vyplnění Přehledu OSVČ za rok 2023 je uveden nesprávný údaj pro stanovení výše měsíčního vyměřovacího základu pro odvod zálohy na pojistné po podání tohoto Přehledu. Měsíční vyměřovací základ má činit 55 % daňového základu roku 2023, ale v pokynech je uvedeno 50 %. MPSV zjistilo chybný údaj až po vydání tohoto tiskopisu a k nápravě nebylo přistoupeno, protože již nebylo možné ze strany ČSSZ zajistit stejný postup u všech OSVČ. ČSSZ bude za měsíční vyměřovací základ považovat u OSVČ částku ve výši 50 % daňového základu připadající na jeden kalendářní měsíc výkonu samostatné výdělečné činnosti v roce 2023. OSVČ, která vypočetla měsíční vyměřovací základ z 50 % a nikoliv z 55 % daňového základu, nebude z tohoto důvodu nijak sankcionována.
Zdroj: Komora daňových poradců ČR

06.05. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

03.05. Legislativní přešlap 2023

Legislativním přešlapem roku 2023 se stala nová úprava dohod o provedení práce, která byla součástí konsolidačního balíčku (zákon č. 349/2023 Sb.).
Zdroj: Deloitte

02.05. Snížení repo sazby

Česká národní banka rozhodla na svém zasedáním 2.5.2024 tak, že repo sazbu snižuje o 0,5 procentního bodu, tj. z 5,75 % na 5,25 %. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 procentních bodů) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně (zvýšená o 8 procentních bodů). Změna je platná od 3.5.2024.
Zdroj: ČNB

30.04. Termín pro přiznání k DPFO za rok 2023

Čtvrtek 2.5.2024 je termínem pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronickou formou. Stejné datum platí i pro úhradu daně.
Návody k Účtu:
Tipy a triky pro daňové přiznání
Jak vložit přílohu do přiznání k DPFO
ePodání pro Finanční správu

26.04. Termíny pro přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2023

Pokud jste přiznání k dani z příjmů za rok 2023 podali do 2.4.2024, tak nejpozději do 2.5.2024 nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ určený pro ČSSZ a Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.
Návody:
Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2023
Přehled OSVČ pro ZP za rok 2023

25.04. Datová schránka: chyba 401

Při odesílání souboru z Účta datovou schránkou se můžete setkat s chybovým hlášením "Při přihlašování k datové schránce došlo k chybě 401. (Chybné přihlašovací údaje nebo vypršela platnost hesla.)" Obvykle jde o skutečnost, že platnost hesla k datové schránce po 90-ti dnech vypršela. Na mojedatovaschranka.cz se přihlaste do své datové schránky, změňte heslo a nové heslo zapište v Účtu do /Datová schránka /Odesílatel.

24.04. Hospodářská komora pomůže s podáním přiznání

Hospodářská komora spustila na webové stránce www.komora.cz/dane/ návody, jak daňové přiznání elektronicky odevzdávat - zejména pomocí datových schránek nebo s využitím jiných způsobů zaručujících identitu občana - prostřednictvím daňového portálu MOJE daně.
Zdroj: Tisková zpráva Hospodářské komory

23.04. Informace pro platbu daně z nemovitostí 2024

Finanční správa informuje poplatníky o výši daně z nemovitých věcí těmito způsoby:

Zdroj: Finanční správa

19.04. DPP od roku 2025

Poslanecká sněmovna schválila úpravu dohod o provedení práce (DPP) od 1.1.2025. Limit u DPP, od kterého by se platilo sociální a zdravotní pojištění, se sníží z 10.001 Kč na 4.000 Kč (limit pro zaměstnání malého rozsahu). Zaměstnavatel bude moci v každém měsíci určit jednu DPP jako hlavní a oznámit ji ČSSZ. Tato oznámená DPP bude mít limit pro osvobození od sociálního a zdravotního pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy (v současné době by to bylo 10.500 Kč). Nový systém DPP je součástí novely zákona o investičních společnostech (sněmovní tisk 570), která byla postoupena do Senátu.
Zdroj: Komora daňových poradců

18.04. Novela zákoníku práce 2025

Ministr Jurečka představil návrh novely zákoníku práce, která má zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Některé změny:

Zdroj:
Tisková zpráva MPSV
Prezentace MPSV

17.04. Přiznání k DPH v roce 2024

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

16.04. Minimální mzda od roku 2025

V návrhu novely zákoníku práce je zavedení mechanismu valorizace minimální mzdy, kdy její výše bude odvozena z legislativních parametrů. MPSV bude minimální mzdu vyhlašovat do 30. září předchozího roku. Hranice minimální mzdy by v roce 2029 měla činit cca 47 % průměrné mzdy, v roce 2025 by poměr mohl být 42,2 %. Zaručená mzda v soukromé sféře bude zrušena. Účinnost novely je plánována na 1.7.2024.
Zdroj: Tisková zprávě MPSV

15.04. Neplacené volno

U neplaceného volna zaměstnance kategorie HPP je nutno dodržet minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění.

12.04. Jak vyplnit Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2023 krok za krokem

ČSSZ připravila podrobný návod k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023.

11.04. Účto: záporný stav pokladny

Záporný stav pokladny můžete zjistit v Finance /Kontroly /Skupina dokladů (zadejte PV, pokud značíte příjmové doklady písmenem P a výdajové doklady písmenem V) /Záporný zůstatek. V sestavě budou vypsány jen dny, které vykazují záporný zůstatek pokladny.

09.04. Účto: pokladní deník

Sestavy k pohybům a zůstatkům v pokladně najdete v Finance /Peněžní deník /Tiskové sestavy /Pohyby a zůstatky /Skupina dokladů, PV (v případě, že příjmové doklady značíte P a výdajové V) nebo /Pohyby a zůstatky /Typ platby /Hotovost:
/Pokladní deník ... pohyby a zůstatky po dnech
/Opis vět ... všechny pohyby a zůstatky v zadaném období
/Denní tržby Po-Ne ... denní pohyby podle dnů v týdnu
/Týdenní pohyby ... týdenní pohyby a zůstatky
/Měsíční pohyby ... měsíční pohyby a zůstatky

08.04. Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

05.04. Postavení daňového poradce a účetního - kdo je kdo

Komora daňových poradců ve spolupráci se Svazem účetních vydala PR materiál, který podnikatelům pomůže odlišit jaké postavení a kompetence má daňový poradce, a co může svým klientům nabídnout účetní. V jednotlivých heslech jsou tak popsány nejen pravomoci obou profesí, ale i jakým podléhají regulacím a jaké pojištění odpovědnosti se na ně vztahuje. Materiál je zde.

04.04. Jak změnit prohlížeč PDF

Aktualizací Windows může dojít ke změně výchozího prohlížeče z Adobe Readeru na Edge. Jak obecně změnit výchozí prohlížeč souborů PDF?

03.04. Účto: faktura s QR kódem

Chcete z Účta tisknout fakturu s QR kódem?
1) V /Tiskopisy /Faktura /Parametry /-"- s QR kódem v "přidat na faktury PDF obrázek s QR kódem" změňte "N" na "A".
2) V detailu faktury použijte /Tisk /Faktura PDF.

02.04. Stravenkový paušál

Z čeho vyplývá stravenkový paušál. Použití v Účtu, osobní evidence, formulář mzdy, seznamy a sestavy.

28.03. Termíny pro přiznání k DPFO

2.4.2024 ... základní lhůta pro podání přiznání za rok 2023,
2.5.2024 ... za podmínky, že nebylo podáno v základní lhůtě a následně bude
       podáno elektronicky,
1.7.2024 ... za podmínky, že nebylo podáno v základní lhůtě a následně bude
       podáno daňovým poradcem či advokátem.  
  

Návody k DPFO:
Tipy a triky pro daňové přiznání
ePodání pro Finanční správu
Jak vložit přílohu do přiznání k DPFO

26.03. Účto: datum mimo účetní období

Setkáte-li se v Účtu s hláškou "datum mimo aktuální účetní období ...", tak přejděte do /Finance /Parametry /Kontroly a změňte účetní období.

25.03. Odstupné

Podmínky a násobky odstupného. Průměrný výdělek. Termín výplaty, zápis do formuláře mzdy, výplatní páska. Příklad.

22.03. Zákon o účetnictví a fyzické osoby jako účetní jednotky

Připravuje se nový zákon o účetnictví, který by měl platit od 1.1.2025. Fyzickým osobám se umožňuje být účetní jednotkou dobrovolně na základě svého rozhodnutí. Žádná fyzická osoba tedy nebude povinně účetní jednotkou, jak tomu je podle dosavadního zákona u fyzické osoby, která je jako podnikatel zapsána v obchodním rejstříku, jejíž obrat přesáhl za rok 25 mil. Kč nebo která je podnikatelem a společníkem sdruženým ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků je účetní jednotkou.
Zdroj: VeKLEP

21.03. Snížení repo sazby

Česká národní banka rozhodla na svém zasedáním 20.3.2024 tak, že repo sazbu snižuje o 0,50 procentního bodu, tj. z 6,25 % na 5,75 %. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 procentních bodů) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně (zvýšená o 8 procentních bodů). Změna je platná od 21.3.2024.
Zdroj: ČNB

20.03. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

19.03. Na jaké chyby si dát pozor v přiznání k DPFO?

Finanční správa informuje na co nezapomenout v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jakých chyb se vyvarovat:

Zdroj: Tisková zpráva GFŘ

18.03. Zdravotní pojištění zaměstnance

Vliv kategorie zaměstnance a druhu absence na výpočet vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance v programu Účto.

15.03. Odstávka ePortálu ČSSZ

Upozorňujeme, že od pátku 15.3.2024 19:00 do soboty 16.3.2024 10:00 a od pátku 22.3.2024 19:00 do soboty 23.3.2024 14:00 bude v důsledku nezbytné technické údržby probíhat odstávka ePortálu ČSSZ, tj. nebude možné se přihlásit na ePortál ČSSZ, vyplňovat a odesílat tiskopisy a využívat online služby ePortálu včetně služeb eNeschopenky (rozhraní nebude dostupné ani z lékařských a nemocničních software). Po dobu odstávky bude vystavena statická stránka.

14.03. Pokyn k platbě s QR kódem

V Účtu v příkazu k úhradě můžete vytvořit "pokyn k platbě" s QR kódem.
Jednopoložkový příkaz: V detailu příkazu k úhradě volte /Tisk /Příkaz PDF +QR.
Vícepoložkový příkaz: QR je nutno vytvořit pro každou platbu zvlášť. Na položce stiskněte ShiftF9.
QR kód stačí vyfotit chytrým telefonem a platební příkaz v bankovní aplikaci se vyplní automaticky.

13.03. Oznámení o osvobozených příjmech

Oznamovací povinnost pro příjmy fyzických osob platí od 1.1.2015. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Oznamuje se osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč (posuzuje se jednotlivě), za rok 2023 nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání. Poplatníci bez povinnosti podávat přiznání musí podat oznámení do 2.4.2024. Doporučený vzor tiskopisu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP.

12.03. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

11.03. Jak vložit přílohu do přiznání k DPFO

Vložení přílohy potvrzení o příjmech do přiznání k dani z příjmů fyzických osob na portále Moje daně.

08.03. Lhůty pro vyúčtování daní

Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně za rok 2023 skončila 1. března 2024, ale v případě elektronického podání je prodloužena do 20. března. Vyúčtování srážkové daně za rok 2023 předložte do 2. dubna 2024. Tiskopisy včetně možností ePodání najdete v Účtu 2024.
Postupy:
Vyúčtování zálohové daně
Vyúčtování srážkové daně

07.03. e-Sbírka

Systém Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (portál e-Sbírka) umožňuje bezplatně vyhledávat v digitalizované Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Obsahuje všechny právní předpisy vydané od roku 1945 a vybrané právní předpisy od roku 1918. Lze vyhledávat v textu, zobrazit úplná znění v různých časových okamžicích, základní předpisy jsou svázány s novelami, je možné využít odkazů do souvisejících předpisů a právních slovníků.

06.03. Odvody a zálohy

Shrnutí výsledků ze zpracovaného daňového přiznání a přehledů OSVČ pro ČSSZ i ZP najdete v sestavě Odvody a zálohy.

05.03. Nemocenské - krácení či odebrání

ČSSZ zveřejnila zprávu Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání.
Nemocenské lze zkrátit o 50 % v případech, že pojištěnec si přivodil pracovní neschopnost vlastním zaviněním ve rvačce (výjimkou je sebeobrana nebo pomoc napadenému), pojištěnec byl opilý či omámený, pojištěnec si přivodil pracovní neschopnost při spáchání úmyslného trestného činu nebo přestupku.
Nemocenské lze krátit až do úplného odnětí, pokud osoba pobírající nemocenské poruší lékařem nařízený režim nebo nesplní součinnost při kontrole OSSZ.

04.03. Příjmy a výdaje spolupracující osoby

Kdo může být spolupracující osobou, kolik lze na ní rozdělit příjmů a výdajů. Pomůcka výpočtu, daňová přiznání.

01.03. Paušální výdaj na dopravu

Kdy lze uplatnit paušální výdaj na dopravu? Jaké jsou podmínky? Jak zapsat do Účta? Odpovědi hledejte v článcích Paušální výdaje na dopravu, Paušální výdaje na dopravu v příkladech, a Uzávěrkové operace v Účtu.

29.02. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, ePodání.

28.02. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2023

Termíny podání. Číslo poplatníka, kód OSSZ, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, počet měsíců samostatné činnosti, nové zálohy. ePodání přes VREP, datovou schránkou, kontrola na ePortále.

27.02. Zdaňování benefitů zaměstnanců 2024

Metodická informace ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024 se skládá ze tří částí: benefity z pohledu zaměstnance, daňová uznatelnost nákladů na benefity z pohledu zaměstnavatele a tabulka s uvedením daňového režimu jednotlivých benefitů. Například pracovní oběd je z pohledu zaměstnance chápán jako výkon práce pro zaměstnavatele a není u zaměstnance předmětem daně.

26.02. Konsolidační balíček s vyznačením změn

GFŘ zveřejnilo spojenou verzi zákona 349/2023 Sb., tzv. konsolidačního balíčku (sněmovní tisk 488), s vyznačením změn v důsledku přijatých pozměňovacích návrhů včetně jejich zdůvodnění.
Zdroj: Finanční správa

23.02. Vyúčtování srážkové daně

Vyúčtování srážkové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes portál Moje daně či datovou schránkou.

22.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

21.02. Přiznání k DPH v roce 2024

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

20.02. Kontrolní hlášení - ePodání

Elektronické podání kontrolního hlášení. Postup v Účtu. Postup na portále Moje daně. Datová schránka. Rychlá odpověď, následné hlášení.

19.02. ePodání pro Finanční správu

Povinná elektronická forma. Druhy daňových ePodání. Výchozí prohlížeč. Postup v Účtu i na portálu Moje daně. Datová schránka. XML soubor.

16.02. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 14.12.2023.

15.02. Jak pracovat s uzávěrkovými operacemi?

Jde o odpisy, paušál na dopravu, jiné krácení/zvýšení výdajů a příjmů. Tyto částky snižující/zvyšující základ daně jsou obvykle součástí výdajů v řádku 102 nebo příjmů v řádku 101 přílohy číslo 1 přiznání k DPFO. Jak s nimi pracovat v Účtu najdete v článku Uzávěrkové operace.

14.02. Přeplatek z ročního zúčtování záloh

Zaměstnavatel vrátí zaměstnanci přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen, činí-li tento rozdíl více než 50 Kč. Přeplatek ze zúčtování se zapisuje do formuláře mzdy. Na údaji DopZúč stiskněte CtrlF7 a doplňte Přeplatek na dani po slevě (ř31a vyúčtování), případně Doplatek na daňovém bonusu (ř31b vyúčtování). Více k ročnímu zúčtování.

13.02. Kalkulačka Nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky
Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

12.02. Dohoda o provedení práce

Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

09.02. Snížení repo sazby

Česká národní banka rozhodla na svém zasedáním 8.2.2024 tak, že repo sazbu snižuje o 0,50 procentního bodu, tj. z 6,75 % na 6,25 %. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 procentních bodů) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně (zvýšená o 8 procentních bodů). Změna je platná od 9.2.2024.
Zdroj: ČNB

08.02. Dvě informace GFŘ ke změně sazeb

Informace GFŘ ke stanovení základu daně při změně sazeb DPH obsahuje pravidla pro určení základu daně a výše daně v případě vypořádání záloh za zdanitelná plnění. Součástí jsou 4 ilustrativní příklady:

 1. přijetí zálohy i uskutečnění plnění v roce 2023
 2. zálohy v roce 2023 i 2024, plnění v roce 2024, výsledkem je doplatek
 3. zálohy v roce 2023 i 2024, plnění v roce 2024, výsledkem je přeplatek
 4. dodání knih, záloha 2023, plnění 2024

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1.1.2024 upozorňuje na vybrané podstatné změny v oblasti sazeb DPH.

Postup v Účtu 2024 je v článku Sazby DPH: záloha 2023, vyúčtování 2024

07.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 a pro zdaňovací období 2024. Aktualizace je k 21.12.2023.
Ukázka: Za rok 2023 jsem obdržel příjmy ze závislé činnosti s učiněným "Prohlášením", které přesáhly hranici 48násobku průměrné mzdy. Mohu požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023?
Ano, poplatníci s příjmy nad 48násobek průměrné mzdy nemají povinnost podávat daňové přiznání, pokud splňují podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

06.02. Přenesli jste omylem větu ze závazků a pohledávek do peněžního deníku?

V závazcích a pohledávkách /Formulář nebo /Seznam stiskněte AltF2 zvolte /Přenos z peněžního deníku a vyberte (klávesou Enter) požadovanou větu. V další nabídce potvrďte /Nechat původní data z deníku. Pokračujte ESC a "Přenést větu z deníku do závazků?" odsouhlaste "A". Věta se z deníku zkopíruje do závazků a pohledávek. V peněžním deníku nepotřebnou větu smažte (přes volbu /Formulář pomocí kláves Ctrly). Mazání vět v deníku nefunguje ve volbě /Seznam.

05.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu.
Příklad.

02.02. Porovnání roků

Sestavu k porovnání zisku, příjmů a výdajů v jednotlivých letech najdete v /Přehledy /Měsíční součty (zadejte /Období) /Platby v deníku /Porovnání roků /Roční součty /Sestava.

01.02. Sleva na manžela 2023, 2024

Poplatník má nárok na slevu na manžela ve výši 24.840 Kč. Výše slevy se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je sleva uplatňována na manžela, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P.
Podmínky slevy za rok 2023:

Podmínky slevy za rok 2024:

Co patří či nepatří do příjmů manžela najdete v článku Sleva na manželku/manžela.

31.01. Mzdy v roce 2024

Změny v oblasti mezd v roce 2024, porovnání s rokem 2023. Minimální mzda, nemocenské pojištění, sleva na studenta, nízké a vysoké příjmy, DPP, invalidé, stravenkový paušál. Exekuční kalkulačka.

30.01. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Na webu Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2023. Aktualizace je ke dni 10.1.2024.
Ukázka: Daňové přiznání je povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti od jednoho, anebo postupně od více plátců daně a nepodepsal u všech těchto plátců daně prohlášení k dani a dále poplatník, který vedle příjmů ze závislé činnosti vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně, má jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 20.000 Kč (v roce 2022 jen 6.000 Kč).

29.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2024

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

26.01. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Potřebujete vytisknout Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků s tím, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě? V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců zapište údaje o dětech zaměstnance, např.:

Číslo Zaměstnanec   JménoDítěte  RodnéČíslo Pozn>   Uplat Od-Do ZTP
--------------------------------------------------------------------------
00701 Podešvová Alena Anna Podešvová 996212/0119 TU Liberec  N     N

Stiskněte ShiftF6 a podle potřeby vyberte /Potvrzení MFin 5556 - mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 - DAP.
Nedojde-li ke změně skutečností rozhodných pro poskytnutí daňového zvýhodnění, nemusí být každý rok předkládáno nové potvrzení (5556).

25.01. Vyúčtování zálohové daně

Vyúčtování zálohové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes portál Moje daně či datovou schránkou.

24.01. Stravenka, stravenkový paušál 2024

Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na stravování (stravenka, stravování dodavatelsky, závodní stravování, stravenkový paušál) je u zaměstnance osvobozen do hranice 70 % horního limitu pro stravné pro cestovní náhrady 5 až 12 hod., tj. 70 % z 166 Kč = 116,20 Kč. Daňovými výdaji zaměstnavatele jsou veškeré příspěvky na stravování zaměstnanců vyplývající z vnitřního předpisu či kolektivní smlouvy.

23.01. Změny sazeb DPH od roku 2024

GFŘ vydalo Informaci ke změnám sazeb DPH od 1.1.2024.
Plnění podléhající snížené sazbě 12 % jsou uvedena v zákoně o DPH v přílohách č. 2 (seznam služeb) a přílohy č. 3 (seznam. zboží). Například pitnou vodou v sazbě 12 % se rozumí pouze pitná voda dodávaná vodovodem bez jakékoliv další úpravy. To splňuje i kohoutková voda doplněná dekorací, která není faktickým dochucením, tj. doplněná mátou, ovocem či ledem.

22.01. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

19.01. Jaké jsou novinky v daňových formulářích k 1.1.2024?

1) Nové formuláře za rok 2023 a pro rok 2024:

Přílohy č. 1, 2, 3 a 4 přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Přiznání k DPH, Potvrzení o příjmech ze ZČ - zálohy, Potvrzení o příjmech ze ZČ - srážky, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Prohlášení k dani, Žádost o poukázání měsíčního bonusu, Žádost o poukázání ročního bonusu.

2) Formuláře beze změny:

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Přiznání k silniční dani, Vyúčtování zálohové daně, Vyúčtování srážkové daně, Žádost o roční zúčtování, Potvrzení zaměstnavatele děti, Potvrzení zaměstnavatele děti pro DPFO.

18.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2023

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2023 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

17.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

16.01. Silniční daň za rok 2023

Přiznání k silniční dani za rok 2023, vzor tiskopisu, předmět daně, termín podání a platby. Postup v Účtu, kopie přiznání, vozidla podrobně. ePodání, portál Moje daně, datová schránka.

15.01. Jak správně zaplatit daň v roce 2024

Ministerstvo financí vydalo informaci Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2024.
Daňový subjekt může daň platit zejména:

Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného FÚ a u platby prováděné v hotovosti finančnímu úřadu den, kdy úřední osoba platbu převzala.

12.01. Jednotné kurzy za rok 2023

Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-63 jednotné kurzy za rok 2023. Pokyn vyšel ve Finančním zpravodaji 1/2024. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví (denní či pevný kurz). Pro 1 EUR platí kurz 23,97 Kč, pro 1 USD (americký dolar) 22,14 Kč, pro 1 GBP (anglická libra) 27,59 Kč. Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci se přepočítají podle § 38 zákona. V daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se nepřeceňují pohledávky nebo dluhy v cizí měně.

11.01. Sazby DPH: záloha 2023, vyúčtování 2024

Dopad změny snížené sazby DPH. Přijatá záloha v roce 2023, zdanitelné plnění v roce 2024. Postup v Účtu z hlediska dodavatele.

10.01. Paušální daň 2024

Do 10. ledna 2024 mohou OSVČ vstoupit do paušálního režimu, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo mohou změnit výši daně za rok 2023. Příslušné oznámení lze finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou či osobně. Platby paušální daně jsou rozděleny do pásem a jsou ve výši 7.498 Kč (I. pásmo), 16.745 Kč (II. pásmo), 27.139 Kč (III. pásmo).
Zdroj: Finanční správa

09.01. Kdy není povinnost podat přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

08.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2024

Nové minimální zálohy na zdravotní, důchodové i nemocenské pojištění OSVČ platí již od ledna 2024. Porovnání s rokem 2023.
Den platby.

05.01. Minimální zálohy OSVČ na sociální pojistné 2024

Od ledna 2024 se zvyšují minimální zálohy OSVČ na sociální pojistné:

Minimum hlavní činnost ... 3.852 Kč
Minimum začínající OSVČ ... 3.210 Kč *
Minimum vedlejší činnost ... 1.413 Kč

* Snížená minimální záloha platí pro OSVČ, která zahájila činnost, vykonává ji jako hlavní a předcházejících 20 let nepodnikala. Platí v roce zahájení činnosti a následující 2 roky.
Zdroj:ČSSZ

04.01. Ruší se registrace k DPFO

Od roku 2024 se začínající OSVČ nemusí registrovat na finančním úřadě k dani z příjmů fyzických osob. Vyplývá tak z konsolidačního balíčku a důvodem pro zrušení registrace je omezení administrativní zátěže.
Zdroj: Finanční správa

03.01. Školení k programu účto

Náš celostátní školitel vypsal termíny webinářů na uzavření mezd a daňové evidence za rok 2023. Termíny a příhlášky naleznete na www.selli.cz.

02.01. Sazby DPH 2024

Sazby DPH platné od 1.1.2024 jsou nastaveny ve verzi 7 Účta 2023. Program je obvykle nastaven tak, aby novou verzi hledal každých 7 dnů. Pro okamžité stažení verze 7 volte /Nápověda /Účto na internetu /Stáhnout aktuální verzi účta 2023.

29.12. Omezení pracovní doby

Oznamujeme, že dnes 29.12.2023 bude naše linka technické podpory v provozu od 8:00 do 12:00.

29.12. Paušál při práci na dálku 2024

MPSV vyhláškou číslo 397/2023 Sb. stanovilo výši paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024, která činí 4,50 Kč. V roce 2023 byla náhrada 4,60 Kč. Paušální částku poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku, pokud je písemně sjednáno nebo vnitřním předpisem stanoveno.

28.12. Stravenkový paušál 2023 - 2024

Činí maximálně 70 % z horní hranice stravného za cestu 5 až 12 hod.
Pro rok 2023 70 % z 153 Kč, tj. 107,10 Kč,
pro rok 2024 70 % z 166 Kč, tj. 116,20 Kč.

27.12. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s předchozím rokem.

22.12. Omezení pracovní doby

Oznamujeme, že dnes 22.12.2023 bude naše linka technické podpory v provozu od 8:00 do 12:00.

22.12. Snížení repo sazby

Česká národní banka rozhodla na svém zasedáním 21.12.2023 tak, že repo sazbu snižuje o 0,25 procentního bodu, tj. z 7,00 % na 6,75 %. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 procentních bodů) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně (zvýšená o 8 procentních bodů). Změna je platná od 22.12.2023.
Zdroj: ČNB

21.12. Daňový kalendář 2024

Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji číslo 16/2023 vydalo Termíny daňových povinností v roce 2024. Daňový kalendář Finanční správy 2023 až 2024.

20.12. Náklady na bydlení 2024

Novelou zákona o státní sociální podpoře se pro rok 2024 snižují normativní náklady na bydlení z 15.597 na 14.197 Kč (bydlení pro 1 až 2 osoby v nájemním bytě v obci s alespoň 70.000 obyvateli). Tento parametr, který ovlivňuje výpočet exekuční srážky ze mzdy, bude nastaven v Účtu 2024.

18.12. Sociální zabezpečení 2024

ČSSZ vydala Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2024:
průměrná mzda 43.967 Kč, maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení 2.110.416 Kč, rozhodný příjem pro nemocenské pojištění zaměstnanců 4.000 Kč, rozhodná částka pro účast na důchodovém pojištění OSVČ 105.520 Kč, minimální měsíční záloha na důchodové pojištění OSVČ 3.852 Kč (hlavní činnost), minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro hlavní činnost 158.292 Kč, minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ 216 Kč.

14.12. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo xxx/2023 Sb. se s účinností od 1.1.2024 zvyšují minimální hodinová mzda na 112,50 Kč a minimální měsíční mzda na 18.900 Kč. Navyšuje se také zaručená mzda v 1., 2., 3. a 8. skupině prací.

13.12. Sbírka předpisů České republiky

Vydané právní předpisy České republiky najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Provoz serveru sbirka.cz, kde bylo možné nahlížet na předpisy vydané v posledních 4 týdnech, byl k 30.11.2023 ukončen.

11.12. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

08.12. Zrušení plátcových pokladen

Dnem 1.1.2024 zanikají všechny plátcovy pokladny a zároveň se ruší jejich registrace. Plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou za všechny plátcovy pokladny se stává jejich zřizovatel.
Plátcova pokladna je organizační jednotka plátce daně, kde dochází k vybírání srážení nebo zajištění daně a jsou zde k tomu uloženy potřebné doklady.
Zdroj: Finanční správa, Sdělení pro plátce daně ve věci zrušení plátcových pokladen

06.12. Paušální platby 2024

V roce 2024 budou měsíční platby poplatníků v paušálním režimu stanoveny pro jednotlivá pásma takto:

Pásmo    Celková  | Z toho:    Pojistné na  Pojistné na
      záloha   | Daň z příjmů  důch. poj.  zdrav. poj.
-----------------------|-------------------------------------------
1.      7.498 Kč |   100 Kč   4.430 Kč   2.968 Kč
2.     16.745 Kč |  4.963 Kč   8.191 Kč   3.591 Kč
3.     27.139 Kč |  9.320 Kč   12.527 Kč   5.292 Kč  
  

04.12. Zaplacená záloha a konečné vyúčtování

Postup evidence zaplacené zálohy a konečného vyúčtování v programu Účto z hlediska odběratele.

01.12. Elektronická knihovna VeKLEP

Veřejná elektronická knihovna legislativního procesu, zkratka VeKLEP, zpřístupňuje veřejnosti připravovanou legislativu určenou pro připomínkové řízení, pro jednání vlády a k postoupení Parlamentu České republiky.
Klikněte na "VeKLEP vyhledávání" do "názvu materiálu" zapište "minimální mzda" a potvrďte nabídku Hledat. Dostanete se k návrhu nařízení vlády o minimální mzdě pro rok 2024. Uvidíte "stav materiálu" a můžete si jej stáhnout a zobrazit.

30.11. Novela vyhlášky k datovým schránkám

Vyhláška 318/2023 Sb. mění vyhlášku 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Účinnost je k 1.1.2024. Hlavní změny:

28.11. Zahraniční stravné v roce 2024

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2024. Srovnání s rokem 2023.

24.11. Formuláře pro DPH v roce 2024

V souvislosti s redukcí sazeb (15 %, 10 % -> 12 %) dojde k drobným změnám elektronických formulářů přiznání k DPH a kontrolního hlášení. V přiznání k DPH se upraví popisy u vybraných řádků formuláře a s tím související pokyny k jeho vyplnění. U kontrolního hlášení nadále zůstanou pole pro tři sazby DPH, například z důvodu uplatnění nároku na odpočet daně v zákonné tříleté lhůtě. Zruší se položka "identifikátor datové schránky". Formulář souhrnného hlášení zůstává beze změn.
Zdroj: Finanční správa

22.11. Kalkulačky náhrad a dávek v roce 2024

MPSV připravilo kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2024 a kalkulačky pro výpočet nemocenských dávek v roce 2024.

20.11. Rozhodné částky 2022 až 2024

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí:

rok   částka (Kč)
--------------------
2022   93.387
2023   96.777
2024   105.521 

Částka platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

16.11. Milostivé léto - daně, pojistné

Fyzické osoby mohou požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (úroky, penále, pokuty, náklady řízení) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní částku vzniklou do 30.9.2022) v průběhu rozhodného období (1.7. až 30.11.2023). U nedoplatků nad 5 tis. Kč je umožněna úhrada v 12-ti měsíčních splátkách, první je splatná 30.11.2023. Milostivé léto se u ČSSZ vztahuje na neuhrazené pojistné splatné před 1.10.2022 a z něho plynoucí penále a exekuční náklady. Do 30.11.2023 je nutné podat oznámení prostřednictvím ePortálu a v tomtéž termínu uhradit dlužné pojistné. Dluh vyšší než 5.000 Kč je možné rozložit do splátek, přičemž 1. splátka musí být uhrazena do 31.12.2023.
Zdroje: Finanční správa, ČSSZ

15.11. Minimální mzda 2024

Nařízení vlády o minimálně mzdě, které bude účinné od 1.1.2024, se nachází v připomínkovém řízení. Pro rok 2024 připravilo MPSV dvě varianty zvýšení minimální mzdy:

varianta      hodinová        měsíční
-----------------------Kč---------------------Kč------
 I.         112,50         18.900
 II.         115,50         19.400  
  

V roce 2023 je minimální hodinová mzda 103,80 Kč a minimální měsíční mzda 17.300 Kč.
Zdroj: VeKLEP

13.11. Zrušené finanční úřady

Setkáte-li se v Účtu 2023 s hláškou "Číslo FÚ XXXX není v číselníku (zrušené ÚzP?)", pak příčinou je zrušené územní pracoviště vašeho finančního úřadu. Nastavení změňte v /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin /Finanční úřad, kde na jakémkoliv údaji stiskněte F7 a vyberte z číselníku příslušné ÚzP. Nebo opravte FÚ přímo v agendě DPH (/Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Tisk daňového přiznání /FÚ a poplatník /Finanční úřad). Upozorňujeme, že datové schránky zrušených územních pracovišť FÚ budou k 15.11.2023 znepřístupněny.

10.11. Konsolidační (ozdravný) balíček 2024

Ozdravný balíček byl schválen Senátem a čeká na podpis prezidenta republiky. Předpokládaná účinnost je 1.1.2024. Výběr z nejdůležitějších změn ve vztahu k fyzickým osobám: znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %, sleva na manžela/manželku jen v případě péče o dítě do 3 let věku, zrušení školkovného, zrušení slevy na studenta, omezení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců do výše 1/2 průměrné mzdy, zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům, snížení hranice pro sazbu daně 23 % ze 48 na 36násobek průměrné mzdy, zastropování úlev u DPP na 25 %, resp. 40 % průměrné mzdy, zvýšení odvodové zátěže OSVČ na sociální pojištění, redukce počtu sazeb DPH z 21, 15 a 10 % na 21 a 12%, zvýšení daně z nemovitých věcí cca na 1,8 násobek.
Podrobnější přehled opatření.

09.11. Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel má povinnost informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru, resp. o obsahu právního vztahu založeného na dohodě o provedení práce/dohodě o pracovní činnosti. Vzory najdete v Účtu 2023, verzi 6, kde v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Pracovní smlouvy stiskněte AltF2 a potřebný vzor převezměte klávesou Enter. Verze 6 se nabídne ke stažení automaticky, případně si ji stáhněte pomocí /Nápověda /Účto na internetu /Stáhnout aktuální verzi účta 2023.

07.11. Datovky zrušených FÚ

Finanční správa informuje, že k 15.11.2023 znepřístupní datové schránky 77 územních pracovišť finančních úřadů, která byla v polovině letošního roku zrušena. Po tomto datu již nebude možné do těchto datovek doručovat zprávy.
Zdroj: Finanční správa

03.11. Dary 2023

Odpočet za bezúplatná plnění (dary) poskytnutá fyzickými osobami a uplatňovaná v přiznání k dani z příjmů na řádku 46 má limit 15 % ze základu daně. Pro roky 2020 až 2022 byla hranice zvýšena na 30 %. Stejně tak se navrhuje v konsolidačním balíčku pro rok 2023.

01.11. Paušální daň 2024

V roce 2024 bude činit měsíční platba paušální daně pro 1. pásmo 7.498 Kč. Platí za předpokladu schválení konsolidačního balíčku.

Rok     Celková  | Z toho:    Pojistné na  Pojistné na
      záloha   | Daň z příjmů  důch. poj.  zdrav. poj.
-----------------------|------------------------------------------
2024     7.498 Kč |   100 Kč   4.430 Kč   2.968 Kč
2023     6.208 Kč |   100 Kč   3.386 Kč   2.722 Kč
2022     5.994 Kč |   100 Kč   3.267 Kč   2.627 Kč
2021     5.469 Kč |   100 Kč   2.976 Kč   2.393 Kč  
  

31.10. Valorizace minimální mzdy

MPSV připravuje novelu zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy.
Měsíční minimální mzda bude součinem prognózy průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství na následující rok (sdělí MF) a koeficientu (stanoví vláda). K posouzení přiměřenosti minimální mzdy se použije rovněž orientační referenční hodnota "50 % (var. 1) nebo 45 % (var. 2)" průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství. Vypočtená výše měsíční minimální mzdy se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.
Zdroj: MPSV

27.10. Zastropování odpisů u luxusních aut

U luxusních vozidel kategorie M1 budou od roku 2024 omezeny odpisy, které se uplatní jako výdaj. Částka omezení je 2 mil. Kč. Příklad: Vozidlo pořízeno v roce 2024 za cenu 3 mil. Kč. Nejprve se stanoví poměr (částka omezení/pořizovací cena) = 2/3. Standardní odpis (rovnoměrný je 330 tis., zrychlený 600 tis.) se vynásobí koeficientem 2/3 a poměrná část odpisů za rok 2024 uplatnitelná jako výdaj bude 220 tis. u rovnoměrného, resp. 400 tis. u zrychleného odpisování.
Platí za předpokladu schválení konsolidačního balíčku, který bude projednávat Senát od 8.11.2023.

25.10. Datová schránka: chyba 401

Při odesílání souboru datovou schránkou se můžete setkat s chybovým hlášením "Při přihlašování k datové schránce došlo k chybě 401. (Chybné přihlašovací údaje nebo vypršela platnost hesla.)"
Obvykle jde o skutečnost, že platnost hesla k datové schránce po 90-ti dnech vypršela. Na mojedatovaschranka.cz se přihlaste do své datové schránky, změňte heslo a nové heslo zapište v Účtu do /Datová schránka /Odesílatel.

23.10. Faktura emailem

Používáte-li emailový program (např. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook), pak vyzkoušejte pohodlné poslání faktury z Účta takto:

 1. V /Tiskopisy /Faktura /Parametry /Faktura ISDOC parametr "generovat e-maily s fakturou odběratelům" nastavte na "A".
 2. V detailu faktury volte /Tisk /Ostatní /Faktura PDF {MAIL}. Program vygeneruje fakturu ve formátu PDF a spustí výchozí emailový program.
 3. Email (faktura PDF bude v příloze) upravte podle potřeb a odešlete.

20.10. Redukční hranice 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2024 takto:

 1. první redukční hranice činí 1.466 Kč (1.345 Kč v roce 2023)
 2. druhá redukční hranice činí 2.199 Kč (2.017 Kč v roce 2023)
 3. třetí redukční hranice činí 4.397 Kč (4.033 Kč v roce 2023)

Sdělení vyšlo pod číslem 313/2023 Sbírky předpisů.

18.10. Mimořádné odpisy od roku 2024

Za předpokladu schválení konsolidačního balíčku, budou moci poplatníci uplatňovat mimořádné odpisy na silniční motorová bezemisní vozidla pořízená mezi 1.1.2024 a 31.12.2028. Toto vozidlo může poplatník odepsat bez přerušení za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny. Mimořádné odpisy se projeví i v případě finančního leasingu. Bezemisní vozidlo je takové, které nemá žádné emise CO2 (palivem je např. elektrická energie nebo vodík).

17.10. Přiznání k DPH v roce 2023

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

13.10. Podpora zkrácených úvazků

Od začátku letošního února může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva je určena pro osoby, jejichž životní situace jim neumožňuje pracovat na plný úvazek. Vztahuje se konkrétně na starší 55 let, studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené a rodiče pečující o dítě do 10 let. Slevu od února uplatnilo již 23 704 jedinečných zaměstnavatelů na 98 899 zaměstnanců.
Zdroj: MPSV

11.10. Minimální zálohy pro OSVČ 2024

Nařízením vlády č. 286/2023 se stanovil všeobecný vyměřovací základ za rok 2022 ve výši 40.638 Kč a přepočítací koeficient ve výši 1,0819. Uvedené hodnoty mají vliv např. na výpočet minimálních záloh OSVČ na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2024.

                             2023    2024
-------------------------------------------------------------------------
průměrná mzda                     40.324   43.967
minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění      2.722    2.968
minimální záloha OSVČ na sociální pojištění       2.944    3.852 *)

*) Za předpokladu schválení konsolidačního balíčku.  

09.10. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů - součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

05.10. Paušál při práci na dálku

MPSV vyhláškou číslo 299/2023 Sb. stanovilo výši paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023, která činí 4,60 Kč. Účinnost je od 1.10.2023. Paušální částku poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku, pokud je písemně sjednáno nebo vnitřním předpisem stanoveno.

04.10. Předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí

Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou nově od 3. října 2023 využít službu předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční správa již disponuje nebo jsou evidovány v katastru nemovitostí. Tuto v pilotním provozu nově spuštěnou službu mohou využít pouze uživatelé daňové informační schránky DIS+ na portálu MOJE daně.
Zdroj: Finanční správa

02.10. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

29.09. Informační povinnost zaměstnavatele

Novelou zákoníku práce již k 1.10.2023 dochází ke změnám právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru. Nově má zaměstnavatel tuto povinnost i při vzniku DPČ či DPP. MPSV připravilo vzory ke splnění informační povinnosti podle § 37 a § 77a ZP. Jde pouze o doporučení, které není pro zaměstnavatele závazné. Vzor Informace o obsahu pracovního poměru, vzor Informace o obsahu právního vztahu založeného na DPP a DPČ.

26.09. Minimální mzda 2024

Současná minimální mzda činí 17.300 Kč. Odbory navrhují pro rok 2024 její zvýšení o 2.200 Kč, zaměstnavatelé o 1.000 Kč. MPSV pravděpodobně navrhne zvýšit minimální mzdu o 1.600 nebo 2.100 Kč. Výše záleží na cílové částce, tj. do pěti let dosáhnout 45 nebo 50 % průměrné mzdy.

25.09. Žádost o vrácení DPH z EU

Tuzemský plátce má nárok na vrácení DPH za zboží a služby pořízené z jiného členského státu EU. Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti prostřednictvím portálu MojeDaně. Částka uvedená v žádosti nesmí být nižší než 400 EUR (za období kratší než 1 kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce), resp. 50 EUR (za období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce). Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně.
Zdroj: MF, Postup uplatnění nároku na vrácení DPH z jiných států EU

22.09. Zrušení údajů z datových schránek

Údaje o datových schránkách fyzických osob a OSVČ už zřejmě nebudou automaticky veřejné. Sněmovna to schválila v novele zákona o elektronických úkonech. Údaje by podle předlohy byly v seznamu nově zapisovány výhradně na základě individuální žádosti držitele datové schránky, stejným postupem by pak bylo možné je opět vymazat. Novelu projedná Senát.
Zdroj: České noviny

20.09. Paušální výdaje

Sazby výdajů procentem z příjmů. Podmínky použití, pokyn GFŘ, příklady. Řemeslné živnosti, profesionální sportovec, finanční poradce.

18.09. Novela zákoníku práce

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce, která ji byla vrácena Senátem. Těhotné zaměstnankyně, rodiče s dětmi do 9 let a osoby pečující o závislé osoby budou moci zaměstnavatele nově požádat o výkon práce na dálku. Odmítnutí takového požadavku bude muset být zaměstnavatelem písemně zdůvodněn. Stanovují se obecná pravidla pro práci na dálku (home office), která bude možná pouze na základě písemné dohody se zaměstnancem. Zohledňuje se také možnost poskytnout zaměstnancům paušální náhradu za nejběžnější náklady spojené s prací na dálku, a to za každou odpracovanou hodinu. Zaměstnavatel bude nově povinen rozvrhovat pracovní dobu zaměstnancům pracujícím na dohody, a to s nejméně třídenním předstihem, pokud se nedomluví na jiné sobě seznámení. Novinkou je také dovolená, která nyní bude náležet i zaměstnancům pracujícím na dohody.
Zdroj: MPSV

14.09. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

13.09. Platby za státní pojištěnce 2024

Vyměřovací základ pro zdravotní pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, se na rok 2024 stanoví ve výši 15.440 Kč na kalendářní měsíc. Platí také pro vyměřovací základ zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.
Zdroj: VeKLEP

11.09. Minimální daň pro nadnárodní skupiny

Poslaneckou sněmovnou byl v prvním čtení schválen zákon o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin. Jde především o řešení problému mezinárodního zdanění poskytování digitálních služeb. Zavede se minimální daň, která povede k tomu, že zisky velkých společností budou zdaněny alespoň na minimální efektivní úrovni 15 %. Do českého daňového systému přibudou dvě nové přímé daně - přiřazovaná dorovnávací daň a česká dorovnávací daň.
Zdroj: MF

07.09. Milostivé léto III u ČSSZ

Milostivé léto se u ČSSZ vztahuje na neuhrazené pojistné splatné před 1.10.2022 a z něho plynoucí penále a exekuční náklady. Do 30.11.2023 je nutné podat oznámení prostřednictvím ePortálu a v tomtéž termínu uhradit dlužné pojistné. Dluh vyšší než 5.000 Kč je možné rozložit do splátek, přičemž 1. splátka musí být uhrazena do 31.12.2023.
Zdroj: ČSSZ

05.09. Daňové milostivé léto

Fyzické osoby mohou požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (úroky, penále, pokuty, náklady řízení) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní částku vzniklou do 30.9.2022) v průběhu rozhodného období (1.7. až 30.11.2023). U nedoplatků nad 5 tis. Kč je umožněna úhrada v 12-ti měsíčních splátkách, první je splatná 30.11.2023.
Zdroj: Finanční správa

01.09. Příloha k žádosti o dávku

Kdo vyplňuje Přílohu k žádosti o dávku, komu se předkládá. Kde ji v Účtu najdete, jak ji zpracovat. Způsoby podání.

30.08. Úpravy konsolidačního balíčku

Vládní koalice se dohodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. U vymezených daňových zaměstnaneckých benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy, výnos daně z nemovitých věcí (sazby daně se zvýší na cca 1,8 násobek) zůstane obcím, evidence dohod o provedení práce bude zjednodušena, tištěné noviny budou daněny sazbou 12 % DPH, u daně z příjmů zůstane osvobození u včelařů do 50 včelstev v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo, firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně atd.
Zdroj: Tisková zpráva MF ČR

28.08. Ošetřovné

Podmínky nároku na ošetřovné, podpůrčí doba, výše ošetřovného, postup zaměstnance i zaměstnavatele. Postup v Účtu - absence, příloha k žádosti o ošetřovné.

25.08. Informativní důchodová aplikace

Informativní důchodová aplikace (IDA) je online služba ePortálu ČSSZ, která poskytne informace o tom, kdy bude mít pojištěnec nárok na důchod a jak bude asi vysoký.
Zdroje:
ČSSZ - tisková zpráva
ČSSZ - otázky a odpovědi ke službě IDA

23.08. Kontrola duplicitních vět

Při pořízení věty do deníku či závazků a pohledávek může program odhalit duplicitní zápis. Pokud zadáte větu, která má shodný variabilní symbol (v/... v údaji Doklad) a stejnou firmu jako věta již zapsaná, program vydá hlášku o duplicitě. Kontrolu je třeba aktivovat v Finance /Parametry /Kontroly, kde v řádcích "kontrola duplicity VarSymbolu při pořízení závazků?" a "... výdajů do deníku?" zapište "DZ".

18.08. Převzetí údajů z ARESu

Při pořizování věty do adresáře firem můžete údaje o firmě převzít z ARESu (Administrativní registr ekonomických subjektů).
Postup v Účtu:
v /Adresář firem /Formulář volte F2-nová, F10-menu, /Registr firem ARES (v /Seznam adres jen F2-nová, F10) a zadejte IČO.
Program se pokusí vyhledat údaje o firmě online. Když se to podaří, nabídne doeditování adresy a na dotaz ji dosadí do adresáře firem. U nově účtované firmy (/Ostatní /Jiná firma /Jiný adresář) při zadávání údajů o firmě využijte klávesu F10-ARES.

16.08. Podklad pro Doklad o výši příjmu

Jako podklad pro vyplnění Dokladu o výši čtvrtletního příjmu k žádostem o dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a k žádosti o zvýšení příspěvku na péči použijte v Účtu sestavu Doklad o výši příjmu k žádosti o sociální dávky (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy, zadejte /Období, /Průměry pro náhrady). Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávky ve 3.Q.2023, je 2.Q.2023, pro nárok na dávky ve 4.Q.2023 je 3.Q.2023 atd.

14.08. Přijetí služby ze třetí země

Přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku. Daň na výstupu (ř12/ř13), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně.
Postupy v programu Účto.

11.08. Datová schránka - chyba 401

Při odesílání souboru datovou schránkou se můžete setkat s chybovým hlášením "Při přihlašování k datové schránce došlo k chybě 401. (Chybné přihlašovací údaje nebo vypršela platnost hesla.)"

Obvykle jde o skutečnost, že platnost hesla k datové schránce po 90-ti dnech vypršela. Na mojedatovaschranka.cz se přihlaste do své datové schránky, změňte heslo a nové heslo zapište v Účtu do /Datová schránka /Odesílatel.

09.08. Oznámení o nástupu - ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

07.08. Zpráva o činnosti Finanční správy za rok 2022

Výběr údajů z Výroční zprávy o činnosti Finanční správy ČR za rok 2022. Porovnání s předchozími roky.

04.08. DPH u darů

Finanční správa vydala Informaci GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží. Základem daně u plátcem nakoupeného zboží při jeho bezúplatném dodání je cena zboží, za kterou bylo zboží pořízeno, se zohledněním stavu zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (tedy ke dni bezúplatného dodání). Cenou zboží se pro tyto případy tedy rozumí aktuální zbytková hodnota zboží, která odpovídá pořizovací ceně zboží, případně navýšené o náklady na přeměnu/zvelebení/modernizaci předmětného zboží a snížené o hodnotu fyzického a morálního opotřebení zboží ke dni jeho bezúplatného dodání. Jako jisté zjednodušení je možné vycházet z reálné (tržní) ceny uvedeného zboží k datu jeho bezúplatného dodání s ohledem na stav zboží v okamžiku bezúplatného dodání.

01.08. Datové schránky zrušených FÚ

Datové schránky 77 zrušených územních pracovišť finančních úřadů zůstávají dočasně funkční a doručená podání jsou platná. Ukončení provozu datovek zrušených FÚ se předpokládá v horizontu několika měsíců.
Zdroj: Finanční správa

31.07. Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

28.07. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 27.7.2023.

24.07. Minimální mzda v EU

V tabulce Eurostatu najdete minimální měsíční mzdy v jednotlivých zemích EU. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku 2.508 EUR, nejnižší v Bulharsku 399 EUR, v Česku je 729 EUR. Některé další země EU: Německo 1.997 EUR, Francie 1.747 EUR, Polsko 811 EUR, Slovensko 700 EUR, Maďarsko 624 EUR.

21.07. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2022

Bylo-li přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podáno daňovým poradcem po 3.4.2023, tak nejpozději do 1. srpna nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ určený pro ČSSZ a do 3. srpna Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.

Návody:
Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2022
Přehled OSVČ pro ZP za rok 2022

20.07. Dodání zboží do EU

Dodání zboží plátci do jiného členského státu EU patří do řádku 20 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

19.07. Sazby DPH v EU

Přehled sazeb daně z přidané hodnoty v jednotlivých zemích Evropské unie.

17.07. Přiznání k DPH v roce 2023

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

14.07. Žádost o důchod

Při odchodu zaměstnance do důchodu vyplňuje zaměstnavatel formulář "Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance". Účto neobsahuje všechny údaje pro vyplnění tiskopisu, ale připraví podklady s identifikací zaměstnavatele i zaměstnance.
V /Osobní evidenci na kartě zaměstnance stiskněte ShiftF6 a vyberte /Jeden zaměstnanec /Žádost o důchod /e-Portál ČSSZ. Spustí se stránky portálu ČSSZ. Dále /Načíst tiskopis ze souboru /Procházet a do Název souboru pomocí Ctrlv vložte Účtem vytvořený "polotovar" Žádosti o důchod (C:\UCTO2023\{MAIL}\PZD00xxx.XML), /Otevřít /Pokračovat. Zobrazí se formulář, který dovyplňte a odešlete přes ePortál nebo datovou schránkou. Je také možné jej uložit ve formátu PDF či vytisknout.

12.07. Vývoz zboží

Vývoz zboží do třetí země patří do řádku 22 přiznání k DPH.
Postup v programu Účto.

11.07. Pojistné milostivé léto - nová služba ePortálu

Klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1.10.2022, se mohou díky Milostivému létu zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Na ePortálu ČSSZ byla spuštěna nová služba, kterou lze zjistit výši dluhu a podat oznámení o jeho zaplacení. Služba je ve dvou verzích: samostatně pro OSVČ a samostatně pro zaměstnavatele.
Zdroj: Tisková zpráva ČSSZ

10.07. Podaná přiznání k DPFO

K datu 3.7.2023 bylo podáno cca 2.371 tis. přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022. Z toho 1.392 tis. bylo podáno elektronicky, 979 tis. papírově. Významný nárůst elektronických podání byl způsoben zejména rozšířením okruhu osob, který byla ze zákona zřízena datová schránka.
Zdroj: Finanční správa

07.07. Dovoz zboží

Dovoz zboží ze zemí mimo EU patří do řádků 7/8 a 43/44 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

03.07. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2023. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

30.06. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

27.06. Termín pro podání přiznání k DPFO za rok 2022

Daňovým subjektům, za které podává přiznání daňový poradce nebo advokát, končí lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 v pondělí 3.7.2023.
Návody k Účtu:
Tipy a triky pro daňové přiznání
ePodání pro Finanční správu

26.06. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s předchozím rokem.

23.06. Pojistné milostivé léto

Klienti ČSSZ mající dluh na pojistném, které bylo splatné před 1.10.2022, se mohou zbavit penále a exekučních nákladů souvisejících s tímto nedoplatkem. Podmínkou je zaplacení dluhu do 30.6.2023 anebo v období od 1.7. do 30.11.2023 podají oznámení, že dlužné pojistné zaplatí. Dluh nad 5.000 Kč je možné zaplatit ve splátkách, tj. 12 měsíčních splátkách u nedoplatku do 50.000 Kč, resp. 60 splátkách u dluhu nad 50.000 Kč.
Zdroj: ČSSZ

22.06. Studentské brigády: zdanění, pojistné, dohody

 1. Finanční správa: Studentské brigády a daně
 2. ČSSZ: Studenti a prázdninové brigády
 3. VZP: Student na brigádě

Nejčastějšími způsoby zaměstnávání studenta jsou dohoda o provedení práce a a dohoda o pracovní činnosti.

20.06. Oznámení o nástupu do zaměstnání

Formulář slouží zaměstnavateli k oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání, které zakládá účast na pojištění. Zasílá se místně příslušné OSSZ.

16.06. Snížení průměrné ceny nafty

MPSV připravilo vyhlášku, kterou se snižuje průměrná cena za 1 litr nafty z 44,10 na 34,40 Kč. Použije se pro účely poskytování cestovních náhrad. Předpokládaná účinnost je k 1.7.2023.

14.06. Absurdita a Zlatý paragraf roku 2023

Absurditou roku 2023 se stala povinnost firmy (plátce DPH) zaplatit DPH při darování věci, například na humanitární účely v ČR. Pokud firma stejnou věc zničí, DPH neodvádí.
Zlatým paragrafem (aktivita veřejné správy, která napomáhá podnikání) je zákon o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení.
Zdroj: Firmaroku.cz

12.06. Den daňové svobody 2023

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2 období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení. V roce 2023 připadá Den daňové svobody na 13. června (loni 17.6.).
Zdroj: Liberální institut

09.06. Daňové milostivé léto

Prezident podepsal zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. "daňové milostivé léto"). Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (úroky, penále, pokuty, náklady řízení) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní částku vzniklou do 30.9.2022) v průběhu rozhodného období (1.7. až 30.11.2023). U nedoplatků nad 5 tis. Kč bude umožněna úhrada ve 4 splátkách do 17 měsíců od 1.7.2023.
Zdroj: Finanční správa

07.06. Žádost o stanovení záloh jinak

Máte povinnost placení vysokých záloh na dani z příjmů a očekáváte oproti předešlému zdaňovacímu období nižší základ daně? Požádejte místně příslušného správce daně o stanovení záloh jinak.

06.06. Zdravotní pojištění u absolventů škol

Absolventům středních škol hradí stát pojistné až do konce srpna. Podmínkou je, že v době prázdnin nevykonávají po celý měsíc výdělečnou činnost. Absolventům vysokých škol hradí stát zdravotní pojištění jeden měsíc následující po měsíci, kdy státní zkoušky skládali. Opět platí podmínka nevykonávání výdělečné činnosti.
Zdroj: VZP

05.06. Oznámení o skončení zaměstnání

Ve formuláři Oznámení o skončení zaměstnání jsou důležité údaje pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.

02.06. Nejvýznamnější plátci daně z příjmů

MF a GFŘ ocenili nejvýznamnější plátce daně z příjmů právnických osob. Žebříček byl sestaven podle výše plateb provedených na účet daně z příjmů právnických osob v průběhu roku 2022 do veřejných rozpočtů.
Pořadí TOP 5:

 1. Kooperativa pojišťovna, a.s. (loni 12.)
 2. Česká spořitelna, a.s. (2.)
 3. ČEZ, a.s. (6.)
 4. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
 5. Komerční banka, a.s. (11.)

Zdroj: Finanční správa

01.06. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2022

Pokud jste přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podali elektronicky po 1.4.2023, tak nejpozději do 1.6.2023 nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ určený pro ČSSZ a do 2.6.2023 Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.
Návody:
Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2022
Přehled OSVČ pro ZP za rok 2022

31.05. Zákon roku 2022

Zákonem roku se stal zákon, který mění zákony o silniční dani a o daních z příjmů. Došlo ke zrušení silniční daně pro osobní auta, autobusy a nákladní automobily s hmotností do 12 tun. U ostatních vozidel se snížily sazby daně. Také byly zrušeny zálohy na silniční daň. Součástí je i daňová podpora používání nízkoemisních osobních automobilů zaměstnanci.
Zdroj: Zakonroku.cz

30.05. Ostatní nemocenské dávky

Peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné.
Postup v Účtu - absence, příloha k žádosti o dávku.

29.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

19.05. Telefonické dotazy finančnímu úřadu

Od 1. 6. 2023 bude Finanční správa vyřizovat telefonické dotazy veřejnosti výhradně prostřednictvím místně příslušných územních pracovišť finančních úřadů namísto centrální informační linky. Tímto krokem dojde k lepšímu zacílení dotazů s ohledem na místní příslušnost volajícího a přesměrování na konkrétní pracovníky, kteří volajícím efektivněji poradí a pomohou. Telefonní kontakt na váš úřad naleznete na webu Finanční správy
Zdroj: Finanční správa

18.05. ELDP za rok 2022

Do 30. května 2023 odevzdejte ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2022. Postup v Účtu.

16.05. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

15.05. Ozdravný balíček

Co přináší vládní konsolidační balíček?

Zdroj: MF ČR

12.05. Neudělaná maturita a zdravotní pojištění

Nevykonal-li student v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku a byla mu povolena opravná zkouška, je považován na nezaopatřené dítě i po dobu navazujících školních prázdnin. Podzimní maturitní termín tedy zajišťuje studentovi prodloužení platby pojistného státem do 31. srpna, a to bez ohledu na to, jak maturita dopadne. Podmínkou je, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost ani nebude v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Zdroj: VZP

10.05. Jak vyplnit Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2022 krok za krokem

ČSSZ připravila podrobný návod k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022.

09.05. Finanční správa pokuty neuplatní

U poplatníků, kterým byla od 1.1.2023 ze zákona zřizována datová schránka, uplatňuje finanční správa dočasnou toleranci vad podání. Finanční úřady neuloží pokutu ve výši 1.000 Kč v případech, kdy daňový subjekt v době od 1.1.2023 do 2.5.2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání nebo podal daňové přiznání v nesprávném formátu či struktuře. Pokuta nebude uložena ani v případě, kdy daňový subjekt podá daňové přiznání elektronicky do 2.6.2023, ale nedodrží správný formát nebo strukturu. Tolerance se naopak nevztahuje na pokuty za opožděné podání.
Zdroj: Finanční správa

04.05. Zdravotní pojištění zaměstnance

Vliv kategorie zaměstnance a druhu absence na výpočet vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance v programu Účto.

03.05. Struktura kontrolního hlášení ve vyhlášce

Na základě požadavku vzešlého z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo do vyhlášky o formulářových podáních (č. 112/2023 Sb.) přidáno kontrolního hlášení. Současný formát a struktura (.xml) kontrolního hlášení zůstává nadále v platnosti.
Zdroj: Finanční správa

02.05. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny. Uzávěrka na zkoušku.

28.04. Termíny pro přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2022

Pokud jste přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podali do 3.4.2023, tak nejpozději do 2.5.2023 nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ určený pro ČSSZ a do 3.5.2023 Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.
Návody:
Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2022
Přehled OSVČ pro ZP za rok 2022

27.04. Termín pro přiznání k DPFO za rok 2022

Úterý 2.5.2023 je termínem pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronickou formou. Stejné datum platí i pro úhradu daně.
Návody k Účtu:
Tipy a triky pro daňové přiznání
ePodání pro Finanční správu

26.04. Informace pro platbu daně z nemovitostí 2023

Finanční správa informuje poplatníky o výši daně z nemovitých věcí těmito způsoby:

Zdroj: Finanční správa

25.04. Datová schránka a daň z nemovitostí

Poplatníkům, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka, zašle Finanční správa do této datové schránky informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Nebude jim již zasílat poštovní poukázku.
Zdroj: Finanční správa

24. 04. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s předchozím rokem.

21.04. Přiznání k DPH v roce 2023

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

20.04. Nová povinnost zaměstnavatelů vůči ČSSZ

Od 1.4.2023 musí zaměstnavatel nahlásit ČSSZ nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany, v pracovním poměru nebo činného na základě DPČ nebo DPP. Oznámení o nástupu do zaměstnání se podává bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění.
V případě zaměstnance, jehož pracovněprávní vztah vznikl před 1.4.2023 a nebyl dosud přihlášen k pojištění, oznamuje zaměstnavatel nástup tohoto zaměstnance do zaměstnání do 30-ti dnů ode dne nabytí účinnosti novely.
Zdroj: ČSSZ

19.04. Odměna člena zastupitelstva

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

18.04. Zvýšení průměrné ceny za elektřinu

Vyhláškou 85/2023 Sb. se s účinností od 1.4.2023 zvyšuje průměrná cena za 1 kilowatthodinu elektřiny z 6,00 na 8,20 Kč. Použije se pro účely poskytování cestovních náhrad u elektromobilů.

17.04. Drobný majetek

Postup při pořízení, evidenci a vyřazení drobného majetku. DPH při zrušení registrace.

14.04. Novela zákoníku práce

Vláda schválila novelu zákoníku práce. Novinkou je možnost poskytnout zaměstnancům na home office náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu. Dohodářům bude náležet dovolená a zaměstnavatel jim bude muset rozvrhovat pracovní dobu nejméně 3 dny předem.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

13.04. Odměna člena družstva

Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

12.04. Rušení územních pracovišť FÚ

K 1.7.2023 dojde ke zrušení 77 územních pracovišť finančních úřadů. Zruší se například všechna územní pracoviště fungujících v optimalizovaném režimu (režim 2+2), který zajišťuje přítomnost dvou pracovníků FÚ ve dvou úředních dnech.
Zdroj: Tisková zpráva MF a FS

11.04. Neplacené volno

U neplaceného volna zaměstnance kategorie HPP je nutno dodržet minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění.

06.04. Odměny členů orgánů právnických osob

Odměny členů orgánů právnických osob z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

05.04. Zrušení karenční doby u nemoci

Jedním z návrhů Národní ekonomické rady vlády (NERV) na snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v ČR je opětné zavedení karenční doby v případě nemoci zaměstnance v délce 1-3 dny. To sníží náklady zaměstnavatelů a umožňuje zvýšit pojistné o sumu, která bude odpovídat úspoře zaměstnavatelů na nákladech prvních 3 dnů nemoci. Součástí by byla výjimka v době pandemie, kdy je žádoucí nemotivovat k chození do práce při nemoci.
Zdroj: NERV

04.04. Dohoda o pracovní činnosti

Příjem z dohody o pracovní činnosti podléhá zálohové nebo srážkové dani z příjmů a od měsíční částky 4.000 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

03.04. Odesílá si váš klient e-podání sám?

Potřebujete-li klientovi odeslat soubor s e-podáním, najdete jej vždy v adresáři C:\UCTO20XX\{MAIL}, kam účto právě vytvořené podání ve formátu XML či PDF uloží.

31.03. Nejčastější chyby v přiznání k DPFO za rok 2022

Finanční správa upozorňuje na nejčastější chyby poplatníků při podávání přiznání k DPFO. Podnikatel, který má zřízenu datovou schránku ze zákona, musí podat přiznání elektronicky. Přípustný je pouze formát XML, nelze použít PDF. Chybně se uplatňují slevy na manželku/manžela, a to z důvodu nezahrnutí některých příjmů do vlastního příjmu manželky/manžela, např. nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské. U nezdanitelných částí základu daně dochází k jejich nárokování, i když nárok nevzniká, například úroky z hypotéky poskytnuté na bydlení si uplatňuje i ten, kdo není vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost není používána k trvalému bydlení, ale k rekreaci nebo nájmu.
Zdroj: Tisková zpráva MF

30.03. Stravenkový paušál

Z čeho vyplývá stravenkový paušál. Použití v Účtu, osobní evidence, formulář mzdy, seznamy a sestavy.

29.03. Termíny pro přiznání k DPFO

3.4.2023 ... základní lhůta pro podání přiznání za rok 2022,
2.5.2023 ... za podmínky, že nebylo podáno v základní lhůtě a následně bude
       podáno elektronicky,
3.7.2023 ... za podmínky, že nebylo podáno v základní lhůtě a následně bude
       podáno daňovým poradcem či advokátem.  
  

Návody k DPFO:
Tipy a triky pro daňové přiznání
ePodání pro Finanční správu

28.03. Mimořádné odpisy majetku

Jak správně zaevidovat majetek, u kterého se uplatní mimořádné odpisy. Odpisový plán, rozpis odpisů.

27.03. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 24.3.2023.

24.03. Jak poslat přílohy k DPFO elektronicky?

Dotaz:
Mám datovou schránku. Kromě obvyklých příloh (přílohy č.1 až č.3) potřebuji k přiznání k DPFO přiložit potvrzení o příjmech a potvrzení o platbách životního pojištění.

Odpověď:
Přiložit potvrzení jako přílohy k DPFO v Účtu bohužel nelze. Zde jsou možnosti řešení.

1) Přílohy odešlete datovou schránkou samostatně mimo program Účto. Obvyklý formát PDF.

2) Přiznání načtěte na portál Moje daně, přiložte přílohy (postup v článku zde) a

a) odešlete přímo z portálu Moje daně. Podepište údaji, kterými se přihlašujete do vaší datové schránky nebo

b) si soubor z portálu Moje daně včetně příloh uložte a odešlete svoji datovou schránkou (mimo Účto).

23.03. ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ. XML soubory.

22.03. Odvody a zálohy

Shrnutí výsledků ze zpracovaného daňového přiznání a přehledů OSVČ pro ČSSZ i ZP najdete v sestavě Odvody a zálohy.

21.03. Oznámení o osvobozených příjmech

Oznamovací povinnost pro příjmy fyzických osob platí od 1.1.2015. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Oznamuje se osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč (posuzuje se jednotlivě), za rok 2022 nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání. Poplatníci bez povinnosti podávat přiznání musí podat oznámení do 3.4.2023. Doporučený vzor tiskopisu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP.

20.03. Přiznání k DPH v roce 2023

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

17.03. Sleva na pojistném

ČSSZ zveřejnila podrobnou informaci ke Slevě na pojistném od 1.2.2023. Součástí je záznam on-line semináře a soubor nejčastějších dotazů a odpovědí.

16.03. Kalkulačka Nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

15.03. Účto 2023: Pokyn k platbě s QR kódem

Příkaz k úhradě s jednou položkou můžete v Účtu 2023 vytisknout jako sestavu "Pokyn k platbě" ve formátu PDF obsahující QR kód. V detailu příkazu k úhradě volte /Tisk /Příkaz PDF +QR. QR kód stačí vyfotit chytrým telefonem a platební příkaz v bankovní aplikaci se vyplní automaticky.

14.03. Daň z nemovitých věcí - údaje pro platbu emailem

Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Finanční správa proto doporučuje poplatníkům přihlásit se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem a následně zvolit některý ze způsobů bezhotovostní úhrady daně. Přihlášení k této službě je třeba provést do středy 15. března 2023 pomocí formuláře Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Zdroj: Finanční správa

13.03. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

10.03. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy č.1 daňového přiznání.

09.03. Informace k Airbnb, Booking

Finanční zpráva vydala Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb, která je účinná od 1.1.2023. Některé závěry ve vztahu k DPH: Služby poskytované prostřednictvím internetových platforem (např. Airbnb, Booking) jsou ubytovacími službami nikoliv nájmem. Neplátce (ubytovací zařízení), který přijme elektronickou službu od zprostředkovatele (osoby neusazené v tuzemsku) se z titulu přijetí služby stává identifikovanou osobou a vzniká mu povinnost podat do 15 dnů přihlášku. Identifikovaná osoba přiznává DPH za službu (obvykle v ř5 přiznání) a nemá nárok na odpočet daně.

08.03. Lhůty pro vyúčtování daní

Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně za rok 2022 skončila 1. března 2023, ale v případě elektronického podání je prodloužena do 20. března. Vyúčtování srážkové daně za rok 2022 předložte do 3. dubna 2023. Tiskopisy včetně možností ePodání najdete v Účtu 2023.

Postupy: Vyúčtování zálohové daně
Vyúčtování srážkové daně

07.03. Přeplatek z ročního zúčtování záloh

Zaměstnavatel vrátí zaměstnanci přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen, činí-li tento rozdíl více než 50 Kč. Přeplatek ze zúčtování se zapisuje do formuláře mzdy. Na údaji DopZúč stiskněte CtrlF7 a doplňte Přeplatek na dani po slevě (ř31a vyúčtování), případně Doplatek na daňovém bonusu (ř31b vyúčtování). Více k ročnímu zúčtování.

06.03. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

03.03. Porovnání roků

Sestavu k porovnání zisku, příjmů a výdajů v jednotlivých letech najdete v /Přehledy /Měsíční součty (zadejte /Období) /Platby v deníku /Porovnání roků /Roční součty /Sestava.

02.03. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

01.03. Souhrnné hlášení - ePodání

Elektronické podání souhrnného hlášení. Postup v Účtu. Postup zpracování na portále Moje daně. Datová schránka. XML soubor.

28.02. Přiznání k DPFO za rok 2022

Finanční správa upozorňuje na změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022:

Zdroj: FS, Upozornění k tiskopisům 2022

27. 02. Obecná písemnost - ePodání

Podání obecné písemnosti z Účta. Postup v programu i na portále Moje daně. Datová schránka.

24.02. Sleva na pojistném - teorie

Sleva na pojistném ve výši 5 % pro vybrané zaměstnance pracující na kratší pracovní dobu platí od 1.2.2023.

23.02. Kontrolní hlášení - ePodání

Elektronické podání kontrolního hlášení. Postup v Účtu. Postup na portále Moje daně. Datová schránka. Rychlá odpověď, následné hlášení.

22.02. Daňové přiznání OSVČ elektronicky

Finanční správa informuje o povinnosti OSVČ, kterým byla zřízena datová schránka ze zákona, podávat přiznání v elektronické formě. Využít mohou nejen datovou schránku, ale jiné možné způsoby autorizované komunikace na dálku (např. portál MOJE daně). Pokud má OSVČ více datových schránek, může přiznání podat z jakékoliv z nich. Vznik povinnosti podávat přiznání elektronicky je spojen s okamžikem zpřístupnění datové schránky, nikoliv jejím pouhým zřízením.
Více v článku K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky.

21.02. Přiznání k DPH - ePodání

Elektronické podání přiznání k DPH. Postup v Účtu. Postup zpracování na portále Moje daně. Postup pomocí datové schránky. XML soubor.

20.02. Kdy není povinnost podat přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

17.02. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2022

Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, ePodání.

16.02. Pokyn D-59

Pokyn GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních příjmů nahrazuje dřívější D-22. Účinný je od 1.1.2023.

Z obsahu vybíráme: Pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, kdy jde o pozemek se stavbou, je rozhodující den nabytí pozemku. Stravovací paušál lze poskytnout i zaměstnanci na dohodu o provedení práce či jednateli, pokud mají zaměstnavatelem stanoveny směny.

15.02. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2022

Termíny podání. Číslo poplatníka, kód OSSZ, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, počet měsíců samostatné činnosti, nové zálohy. ePodání přes VREP, datovou schránkou, kontrola na ePortále.

14.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023. Aktualizace je k 3.1.2023.

Ukázka: Mzdová účetní po mě každý rok požaduje předložení nového Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Je to správný postup?

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (tiskopis MFin 5556) je platné do doby, dokud nedojde ke změně skutečností rozhodných pro poskytnutí daňového zvýhodnění. Nedojde-li tedy ke změně skutečností rozhodných pro poskytnutí daňového zvýhodnění, nemusí být každý rok předkládáno nové potvrzení.

13.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

10.02. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Potřebujete vytisknout Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků s tím, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě? V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců zapište údaje o dětech zaměstnance, např.:

Číslo Zaměstnanec   JménoDítěte  RodnéČíslo Pozn>   Uplat Od-Do ZTP
--------------------------------------------------------------------------
00701 Podešvová Alena Anna Podešvová 996212/0119 TU Liberec  N     N

Stiskněte ShiftF6 a podle potřeby vyberte /Potvrzení MFin 5556 - mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 - DAP.

09.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Na webu Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2022. Aktualizace je ke dni 1.1.2023.
Zkrácená ukázka ze sekce Rezident: Má český daňový rezident povinnost podat přiznání, pokud mu plynuly příjmy z dividend ze slovenské společnosti? V čl. 10/1 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SR je uvedeno, že dividendy vyplácené společností, která je rezidentem jednoho státu (SR), rezidentu druhého státu (ČR) mohou být zdaněny (tedy "budou zdaněny") v tomto druhém státě. Způsob zdanění je pak obsažen v § 8/4 ZDP, dle kterého jsou podíly na zisku ze zdrojů v zahraničí nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně). Z uvedeného vyplývá, že český rezident má povinnost podat v ČR daňové přiznání.

08.02. Daňově nejvýhodnější stravenka, maximální paušál

Cena nejvýhodnější stravenky od 1.1.2023 činí 194 Kč (do 31.12.2022 byla ve výši 180 Kč). Daňovými výdaji zaměstnavatele jsou příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (70% ze 153 Kč). U zaměstnance je hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem jako nepeněžní plnění osvobozena. Místo stravenek je možné poskytnutí stravenkového paušálu, tj. peněžního příspěvku na stravování (maximální výše od 1.1.2023 je 107,10 Kč/směna).

07.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu.
Příklad.

06.02. Sleva na pojistném - postup v Účtu

Postup uplatnění slevy na pojistném ve výši 5 % pro vybrané zaměstnance pracující na kratší pracovní úvazek od 1.2.2023. Oznámení o záměru uplatňovat slevu.

03.02. Odměny členů volebních komisí

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise:

 1. podle § 6/9/w ZDP je osvobozena od daně z příjmů
 2. do částky 3.999 Kč/měs. nepodléhá odvodu sociálního pojištění
 3. nepodléhá odvodu zdravotního pojištění

02.02. Mzdy v roce 2023

Změny v oblasti mezd v roce 2023, porovnání s rokem 2022. Minimální mzda, nízké a vysoké příjmy, invalidé, stravenkový paušál. Exekuční kalkulačka, sleva na pojistném, záchranáři, roční zúčtování do mezd.

01.02. Účto 2023 verze 3

Připravili jsme verzi 3 Účta 2023, kde je již možné poslat elektronicky Přehled o výši pojistného za leden 2023, podat Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném nebo vytvořit jednopoložkový příkaz k úhradě s QR kódem. Ke stažení zde.

31.01. Daňové milostivé léto

Vláda schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. "daňové milostivé léto"). Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (úroky, penále, pokuty, náklady řízení) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní částku) v průběhu rozhodného období (1.7. až 30.11.2023). U nedoplatků nad 5 tis. Kč bude umožněna úhrada ve 4 splátkách do 17 měsíců od 1.7.2023.
Zdroj: Finanční správa

30.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2023

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

27.01. ePodání pro Finanční správu

Povinná elektronická forma. Druhy daňových ePodání. Výchozí prohlížeč. Postup v Účtu i na portálu Moje daně. Datová schránka. XML soubor.

26.01. Doručování fyzické osobě s datovou schránkou

Jak bude doručovat finanční úřad osobě, která má zřízenu datovou schránku podnikající fyzické osoby? Úřad bude doručovat písemnosti dle jejich povahy. Písemnosti související s podnikatelskou činností zašle do datové schránky, písemnosti ostatní doručí v listinné podobě poštovní přepravou. Pokud osoba požádá finanční úřad o doručování všech písemností do datové schránky podnikající fyzické osoby, bude ji vyhověno.
Zdroj: Finanční správa

25.01. Vyúčtování srážkové daně za rok 2022

Vyúčtování srážkové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

24.01. Zrušení registrace k dani z příjmů

Finanční správa upozorňuje poplatníky registrované k dani z příjmů, že pokud zruší své oprávnění k podnikatelské činnosti, je namístě požádat místně příslušný finanční úřad o zrušení registrace k dani z příjmů.
Zdroj: Finanční správa

23.01. Vyúčtování zálohové daně za rok 2022

Vyúčtování zálohové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

20.01. Zrušení DPH na žádost

Plátce DPH, který je plátcem více než 1 rok a za období 1.1.2022 až 31.12.2022 nedosáhl obratu 2 mil. Kč., může požádat o zrušení registrace.
Zdroj: Finanční správa

19.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2022

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2022 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

18.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

17.01. Daňové tiskopisy za rok 2022 a pro rok 2023

Jaké jsou novinky v daňových formulářích k 1.1.2023?

1) Nové formuláře za rok 2022 a pro rok 2023:

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Přiznání k silniční dani, Potvrzení o příjmech ze ZČ - zálohy, Potvrzení o příjmech ze ZČ - srážky, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Žádost o roční zúčtování.

2) Formuláře beze změny:

Přiznání k DPH, Vyúčtování zálohové daně, Vyúčtování srážkové daně, Prohlášení k dani, Potvrzení zaměstnavatele děti, Potvrzení zaměstnavatele děti pro DPFO, Žádost o poukázání měsíčního bonusu, Žádost o poukázání ročního bonusu.

16.01. Silniční daň za rok 2022

Přiznání k silniční dani za rok 2022, vzor tiskopisu, předmět daně, termín podání a platby. Postup v Účtu, převod vozidel 2021-> 2022, vozidla podrobně. ePodání, portál Moje daně, datová schránka.

13.01. Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování

Pro rok 2023 platí vzor 26 tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pro roční zúčtování záloh za rok 2022 byl vydán nový vzor 3 Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Starší vzor 2 lze využít v případě, že poplatník nebude uplatňovat slevu na zastavenou exekuci. Aktuálně platné formuláře najdete v Účtu 2023.

12.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2023

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2023, nová minimální/maximální záloha na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2022. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2022. Den platby.

11.01. Změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2023

MPSV shrnuje změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2022:

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

09.01. Přihlášení k paušální dani 2023

Nový zájemce o paušální daň musí podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně nejpozději v úterý 10. ledna 2023. Pokud je OSVČ v paušálním režimu již v roce 2022 a bude splňovat podmínky i v následujícím roce 2023, oznámení už znovu podávat nemusí. Výše paušální daně pro 1. pásmo se od ledna zvyšuje na 6.208 Kč.
Zdroj: Finanční správa
Další informace k paušální dani:
Informace ke změnám od 1.1.2023
Odpovědi na nejčastější dotazy

06.01. Jednotné kurzy za rok 2022

Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-60 jednotné kurzy za rok 2022. Pokyn vyšel ve Finančním zpravodaji 1/2023. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví (denní či pevný kurz). Pro 1 EUR platí kurz 24,54 Kč, pro 1 USD (americký dolar) 23,41 Kč, pro 1 GBP (anglická libra) 28,72 Kč. Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci se přepočítají podle § 38 zákona. V daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se nepřeceňují pohledávky nebo dluhy v cizí měně.

05.01. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s předchozím rokem.

04.01. Přehled změn a novinek 2023

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Oblasti změn: silniční daň, daň z nemovitých věcí, EET, datové schránky, obrat DPH, sankce u KH, pokyn D-59, paušální daň, limity pro podání přiznání k DPFO, daň z neočekávaných zisků, mimořádné odpisy, vylepšení portálu MOJE daně.

03.01. Datovky od 1.1.2023 - shrnutí

Finanční správa vydala Informační shrnutí a odpovědi na dotazy k datovým schránkám.
Otázka a odpověď 6: Pokud mi má být automaticky datová schránka zřízena do 31.3.2023 - musím už za rok 2022 podat přiznání k DPFO elektronicky a vyčkat s jeho podáním do zřízení datové schránky, nebo mohu ještě podat přiznání na papírovém formuláři?
Dokud podateli nevznikla povinnost podat přiznání k DPFO výhradně elektronicky, může k jeho podání zvolit listinnou formu a v listinné formě ho podat, i kdyby již reálně očekával, že mu povinnost podat toto daňové přiznání výhradně elektronicky (klidně i v brzké době) vznikne.

02.01. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo 465/2022 Sb. se s účinností od 1.1.2023 zvyšují minimální hodinová mzda na 103,80 Kč a minimální měsíční mzda na 17.300 Kč. Navyšuje se také zaručená mzda v 1. a 8. skupině prací.

29.12. Jak správně zaplatit daň v roce 2023

Ministerstvo financí vydalo informaci Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023 Například při platbě příjemce zdanitelného plnění, který hradí DPH jako ručitel za poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba použít předčíslí 80039 (obvyklé pro DPH je 705), vybrat matriku účtu podle konkrétního FÚ, vyplnit správný variabilní symbol (DIČ poskytovatele plnění), vyplnit specifický symbol (DIČ příjemce plnění) a uvést zprávu pro příjemce (den uskutečnění plnění nebo den přijetí platby).

28.12. Změny zákona o DPH - oblast KH

Finanční správa publikovala Informaci ke změnám zákona o DPH s účinností od 1.1.2023 - oblast kontrolního hlášení DPH. Změny se týkají výzev k podání KH a sankčního systému při nesplnění povinnosti podat KH. Například na výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení původně tvrzených údajů doručené do datové schránky platí nová zákonná lhůta pro odpověď, tj. do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky. Původní sankce 10/30/50 tisíc se u plátce fyzické osoby snižují na polovinu. První pochybení, tzn. podání KH po lhůtě bez výzvy správce či podání KH v náhradní lhůtě po výzvě správce, se nepokutují.

27.12. Životní minimum

Životní a existenční minimum od 01.01.2023. Srovnání se stavem v roce 2022.

23.12. Omezení pracovní doby

Oznamujeme, že dnes 23.12.2022 bude naše linka technické podpory v provozu od 8:00 do 12:00.

22.12. Minimální mzda 2023

Od 1.1.2023 se zvýší minimální měsíční mzda z 16.200 na 17.300 Kč a minimální hodinová mzda z 96,40 na 103,80 Kč. Upravuje se také zaručená mzda u skupiny prací 1 a 8, skupiny 2 až 7 jsou beze změny.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

21.12. Změny daně z příjmů 2023

Finanční správa vydala Informaci pro poplatníky, fyzické osoby ke změnám v zákoně o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023. Tři pásma paušální daně, mimořádné odpisy majetku, vyšší limit příjmů pro povinnost podat přiznání, osvobození odměny za výkon funkce člena volební komise.

20.12. Webové aplikace Finanční správy

Prostřednictvím webové aplikace FS můžete podat třeba žádost o vrácení přeplatku, oznámení o vstupu do paušálního režimu, žádost o povolení splátek, žádost o prominutí příslušenství daně či žádost o stanovení záloh jinak.

19.12. Zahraniční stravné v roce 2023

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2023. Srovnání s rokem 2022.

16.12. Daňové tiskopisy 2023

Finanční správa připravila tiskopisy pro rok 2023. Mezi nově zveřejněnými tiskopisy je například i nové Oznámení o vstupu do paušálního režimu.

15.12. Životní a existenční minimum 2023

Vláda schválila s účinností od 1.1.2023 zvýšení:

Částka životního minima má vliv například na výpočet srážek ze mzdy při nařízené exekuci.
Zdroj: MPSV

14.12. Nemocenské pojištění OSVČ 2023

Minimální měsíční platba na nemocenské pojištění OSVČ se od ledna 2023 zvyšuje ze 147 Kč na 168 Kč. Placení v nižší výši, než je stanovené minimum, by znamenalo zánik účasti na nemocenském pojištění.
Zdroj: ČSSZ

13.12. Registrace plátce DPH při překročení obratu

Osoba povinná k dani dosáhla za období 12/2021 až 11/2022 obratu 1.500.000 Kč. Tato osoba se plátcem daně nestane, resp. stane se jedině v případě, že úmysl stát se plátcem potvrdí správci daně do 15.12.2022.
Zdroj: Informace Finanční správy

12.12. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

09.12. Elektronická knihovna VeKLEP

Veřejná elektronická knihovna legislativního procesu, zkratka VeKLEP, zpřístupňuje veřejnosti připravovanou legislativu určenou pro připomínkové řízení, pro jednání vlády a k postoupení Parlamentu České republiky.
Klikněte na "VeKLEP vyhledávání", do "názvu materiálu" zapište "minimální mzda" a potvrďte nabídku Hledat. Dostanete se k návrhu nařízení vlády o minimální mzdě pro rok 2023. Materiál si můžete stáhnout a zobrazit.

08.12. Paušální daň - změny 2023

Finanční správa zveřejnila Informaci k základním změnám v institutu paušální daně od 1.1.2023. Limit příjmů pro paušální režim byl zvýšen z 1 na 2 mil. Kč. Zavádí se 3 pásma paušálního paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů.

07.12. Datové schránky 2023 - ověření

Na stránkách Mojedatovaschranka.cz můžete ověřit, zda vám bude v prvním čtvrtletí 2023 zřízena datová schránka. Stačí zadat IČO.

05.12. Vznik a zrušení plátcovství k DPH

Finanční správa vydala Informaci k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2.000.000 Kč.
Z ní vyplývá, že o zrušení registrace mohou požádat plátci, jejichž obrat za období 12/2021 až 11/2022 je mezi 1 až 2 mil. Kč. Žádost je nutno podat do 8.12.2022.

02.12. Datové schránky 2023

Od roku 2023 budou datové schránky zřízeny všem OSVČ a právnickým osobám, které ji ještě nemají (SVJ, spolky, nadace). Zřizování a zpřístupňování datovek bude probíhat ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé datovek postupně dostávat své přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení.
Zdroj: Tisková zpráva MV

01.12. Kalkulačky dávek a náhrad v roce 2023

MPSV připravilo kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2023 a kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2023.

29.11. Mimořádné odpisy 2022 - 2023

Mimořádné odpisy (možnost odepsat majetek zařazený do 1. a 2. odpisové skupiny za 12, resp. 24 měsíců) se budou vztahovat i na majetek pořízený od 1.1.2022 do 31.12.2023 (dosud od 1.1.2020 do 31.12.2021). Umožní to novela zákona, která vyjde v nejbližší době ve Sbírce předpisů ČR.

25.11. Novinky pro zaměstnavatele 2023

MPSV informuje o novinkách pro zaměstnavatele v roce 2023:

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

23.11. Účto 2023: Žádost o roční zúčtování záloh

Tiskopis "Žádost o roční zúčtování záloh" (MFin 5457/B) byl pro rok 2022 aktualizován (platí vzor 3), byla doplněna sleva na zastavenou exekuci. Nový formulář najdete v Účtu 2023 na obvyklém místě (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Prohlášení k dani /Žádost o roční zúčtování záloh).

21.11. Rozhodné částky 2021 až 2023

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok:

Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

18.11. Kontrola nastavení počítače

Pro práci na daňovém portálu MojeDaně musí mít počítač potřebné konfigurační parametry. Test PC můžete provést na úvodní obrazovce MojeDaně. Dole klikněte na /Kontrola nastavení počítače a dále /Zjistit. Máte-li podpisový certifikát pak pokračujte /Otestovat aplikaci ePodpisFS, v opačném případě volte /Ukončit test. Výsledkem je informace o dostupnosti funkcí portálu MojeDaně a detaily parametrů počítače.

16.11. Přeplatek silniční daně

Zálohy na daň silniční jsou od roku 2022 zrušeny. Pokud jste je přesto zaplatili, vznikl vám přeplatek na dani. O ten můžete zažádat např. prostřednictvím webové aplikace. Nárok na vrácení přeplatku zaniká po 6 letech od konce roku, kdy vznikl.

Zdroj: Finanční správa

14.11. Sleva na pojistném

Sleva na pojistném ve výši 5 % pro vybrané zaměstnance pracující na zkrácený pracovní úvazek od 1.2.2023.

10.11. Účto 2023: Silniční daň za rok 2022

V Účtu 2023 bude připraveno Přiznání k silniční dani za rok 2022, které se oproti roku 2021 výrazně liší. V roce 2022 podléhají dani pouze zdanitelná vozidla kategorie N2, N3, O3, O4 (osobní auta a autobusy nejsou předmětem daně, nákladní vozidla a přívěsy do 12 t mají daň 0 a do přiznání se neuvádí). Sazbu určuje kategorie vozidla, druh karoserie, počet náprav a největší povolená hmotnost vozidla (případně soupravy). Nezohledňuje se již stáří vozidla. Bylo zrušeno placení záloh, daň se platí jednou ročně, a to do 31.1. následujícího roku.

09.11. Účto 2023: Roční zúčtování daně do mezd

Ve verzi Účta 2023 bude možné výsledky ročního zúčtování záloh za rok 2022 (přeplatek na dani a doplatek na daňovém bonusu) dosadit přímo do připravených mezd.

07.11. Daňový balíček 2023

Poslanecká sněmovna projednala ve 3. čtení daňový balíček pro rok 2023, který obsahuje například:

Zdroj: Tisková zpráva MF

04.11. Účto 2022 verze 6

Verze 6 Účta 2022 obsahuje úpravu exekuční kalkulačky, tj. aktualizaci částky nákladů na bydlení. Program je obvykle nastaven tak, aby na internetových stránkách Účta hledal novou verzi každých 7 dnů. Pro okamžité stažení verze 6 volte /Nápověda /Účto na internetu /Stáhnout aktuální verzi účta 2022.

03.11. Kalkulačka Nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

02.11. Redukční hranice 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2023 takto:
a) první redukční hranice činí 1.345 Kč (1.298 Kč v roce 2022)
b) druhá redukční hranice činí 2.017 Kč (1.946 Kč v roce 2022)
c) třetí redukční hranice činí 4.033 Kč (3.892 Kč v roce 2022)
Sdělení vyšlo pod číslem 319/2022 Sbírky předpisů.

01.11. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

27.10. Faktura emailem

Používáte-li emailový program (např. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook), pak vyzkoušejte pohodlné poslání faktury z Účta. Postup:

 1. V /Tiskopisy /Faktura /Parametry /Faktura ISDOC parametr "generovat e-maily s fakturou odběratelům" nastavte na "A".
 2. V detailu faktury volte /Tisk /Ostatní /Faktura PDF {MAIL}. Program vygeneruje fakturu ve formátu PDF a spustí výchozí emailový program.
 3. Email (faktura PDF bude v příloze) upravte podle potřeb a odešlete.

26.10. Daňový balíček 2023

Poslanecká sněmovna projednala ve 2. čtení daňový balíček pro rok 2023 (sněmovní tisk 254), který obsahuje například:

Zdroj: Tisková zpráva MF

25.10. Všeobecný vyměřovací základ

Nařízením vlády č. 290/2022 se stanovil všeobecný vyměřovací základ za rok 2021 ve výši 38.294 Kč a přepočítací koeficient ve výši 1,0530. Uvedené hodnoty mají vliv např. na výpočet minimálních záloh OSVČ na zdravotní a sociální pojištění či hranice pro vyšší sazbu daně v roce 2023.

                             2022    2023
-------------------------------------------------------------------------
průměrná mzda                     38.911   40.324
minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění      2.627    2.722
minimální záloha OSVČ na sociální pojištění       2.841    2.944
hranice rozhodného příjmu pro nemocenské pojištění   3.500    4.000
hranice pro vyšší sazbu daně z příjmů fyz. osob   1.867.728  1.935.552  
  

21.10. Minimální mzda 2023

Současná minimální mzda činí 16.200 Kč. Odbory navrhují její zvýšení o 2.000 Kč, zaměstnavatelé jsou pro mírný nárůst. MPSV pravděpodobně navrhne Vládě zvýšení o 350 až 400 Kč.

19.10. Datové schránky 2023

Od roku 2023 budou datové schránky zřízeny všem OSVČ a právnickým osobám, které ji ještě nemají. Zřizování a zpřístupňování datovek bude probíhat postupně v období od 1.1. do 31.3.2023. Nepodnikajícím fyzickým osobám měla být datová schránka zřízena, pokud použily elektronickou identifikaci (bankovní identita, elektronický občanský průkaz s čipem ap.). Tato povinnost nepodnikajících osob bude zřejmě zrušena. Pozměňovací návrh k novele zákona o právu na digitální služby je připraven k projednání ve Sněmovně.

18.10. Přiznání k DPH v roce 2022

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

13.10. Rozhodný příjem pro nemocenské pojištění 2023

Účast na nemocenském pojištění v roce 2023 bude vznikat při dosažení rozhodného příjmu 4.000 Kč/měsíc (v roce 2022 jde o částku 3.500 Kč).

12.10. Daň z neočekávaných zisků

MF představilo návrh zákona zavádějícího daň z neočekávaných zisků. Dočasná mimořádná daň by měla platit od 1.1.2023 po dobu 3 let (2023-2025) pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv. Daň bude fungovat jako 60% daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk těchto firem stanovený jako rozdíl mezi základem daně v daném roce a průměrem základů daně za roky 2018-2021 navýšeným o 20 %. MF si od zavedení daně slibuje výnos do státního rozpočtu ve výši cca 85 mld. Kč v roce 2023, dalších cca 15 mld. Kč mají v příštím roce přinést cenové evropské stropy pro výrobce energií dle návrhu Evropské komise.
Zdroj: Tisková zpráva MF

11.10. Paušální daň 2023, tři pásma

Novelou zákona se navrhuje zvýšení limitu paušální daně pro OSVČ s příjmy až do 2 milionů Kč. Poplatníci paušální daně se rozdělí do 3. pásem:

1. pásmo - příjmy do 1 mil. Kč,
     - příjmy do 1,5 mil. Kč s podmínkou, že alespoň 75 % příjmů je z
      činností, na kterou lze uplatnit 80 % či 60 % výdajový paušál,
     - příjmy do 2 mil. Kč s podmínkou, že alespoň 75 % příjmů je z
      činností, na kterou lze uplatnit 80 % výdajový paušál
     - měsíční platba by činila 6.208 Kč,
2. pásmo - příjmy od 1 do 1,5 mil. Kč,
     - příjmy od 1,5 do 2 mil. Kč s podmínkou, že alespoň 75 % příjmů 
      je z činností, na kterou lze uplatnit 80 % či 60 % výdajový paušál,
     - měsíční úhrada by činila 16.000 Kč,
3. pásmo - příjmy od 1,5 do 2 mil. Kč,
     - měsíční platba by byla 26.000 Kč.

Legislativní proces dosud není ukončen, druhé čtení (sněmovní tisk 254) je naplánováno na schůzi PSP začínající 11.10.2022.

06.10. Paušální daň 2023

V roce 2023 bude činit měsíční platba paušální daně 6.208 Kč.

Paušální daň             2021   2022   2023
-------------------------------------------------------------------
paušální daň celkem         5.469 Kč 5.994 Kč 6.208 Kč
z toho činí:         
zdravotní pojištění (minimum)    2.393 Kč 2.627 Kč 2.722 Kč
sociální pojištění (minimum + 15 %) 2.976 Kč 3.267 Kč 3.386 Kč
daň                  100 Kč  100 Kč  100 Kč  
  

04.10. Exekuční srážky od 1.10.2022

Nařízením vlády 289/2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení o 4.500 Kč. Zvýšená částka se projeví ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy pouze jednou polovinou, tj. částka 7.935 Kč se zvýší o 2.250 Kč. Náklady na bydlení budou od 1.10.2022 ve výši 10.185 Kč. Změnu promítneme do nejbližší aktualizace Účta 2022.

03.10. Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.

30.09. Repo sazba beze změny

Česká národní banka rozhodla na svém zasedáním 29.9.2022 tak, že repo sazbu ponechá ve stávající výši 7,00 %. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 procentních bodů %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně (zvýšená o 8 procentních bodů %).

29.09. Žádost o vrácení DPH z EU

Tuzemský plátce má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě. Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím portálu Mojedaně.
Částka uvedená v žádosti nesmí být nižší než 400 EUR (za období kratší než 1 kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce), resp. 50 EUR (za období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce). žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. K žádosti se přikládají elektronické kopie daňových dokladů, pokud základ daně na dokladu převyšuje 250 EUR (u uhlovodíkových paliv), resp. 1000 EUR u ostatních druhů zboží a služeb.

26.09. Stravenkový paušál

Z čeho vyplývá stravenkový paušál. Použití v Účtu, osobní evidence, formulář mzdy, seznamy a sestavy.

23.09. Prodloužení snížené spotřební daně

Snížení spotřební daně na naftu o 1,50 Kč mělo původně platit od 1.6. do 30.9.2022. Vláda nyní schválila prodloužení nižší sazby až do 31.12.2023. Novelu zákona projedná Parlament ČR ve zrychleném čtení.
Zdroj: MF

21.09. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

19.09. Přiznání k dani silniční za rok 2022

Formulář Přiznání k dani silniční za rok 2022 reaguje na velké změny ve zdaňování vozidel od roku 2022. Předmětem daně jsou pouze vozidla kategorie N2, N3, O3 a O4. Pro výpočet daně je třeba znát ještě druh karoserie (BA - nákladní automobil, BB - skříňový automobil, BC - tahač návěsu, BD - silniční tahač), počet náprav, největší povolenou hmotnost v tunách a počet měsíců, kdy je vozidlo předmětem daně. Maximální sazba za jedno vozidlo může činit 24.200 Kč/rok (v roce 2021 37.800 Kč/rok).

15.09. Přiznání k dani z příjmů za rok 2022

Formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 má číslo vzoru 28. Aktualizovány byly také přílohy č. 1 až č. 4. Oproti tiskopisu za rok 2021 jsou změny spíše kosmetické, např.:
ř57 daň činí 15 % pro část základu daně do 1.867.728 Kč (v roce 2021 do 1.701.168 Kč) a 23 % pro část základu přesahující tuto částku
ř62a nová sleva na zastavenou exekuci
ř64 základní sleva na poplatníka činí 30.840 Kč (v roce 2021 27.840 Kč)
ř69a maximální školkovné může být 16.200 Kč/dítě (v roce 2021 15.200 Kč)

14.09. Podklad pro Doklad o výši příjmu

Jako podklad pro vyplnění Dokladu o výši čtvrtletního příjmu k žádostem o dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a k žádosti o zvýšení příspěvku na péči použijte v Účtu sestavu Doklad o výši příjmu k žádosti o sociální dávky (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy, zadejte /Období, /Průměry pro náhrady). Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávky ve 3.Q.2022, je 2.Q.2022, pro nárok na dávky ve 4.Q.2022 je 3.Q.2022 atd.

12.09. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

07.09. Milostivé léto a dluhy vůči FÚ, ČSSZ, ZP

Milostivé léto, které probíhá od 1.9. do 30.11.2022, umožňuje dlužníkům zbavit se některých exekucí u veřejnoprávních institucí. Vztahuje se např. na nedoplatky na zdravotním pojištění. Není možné využít na dluhy u správce daně či vůči ČSSZ.

06.09. Příspěvek na dítě 5000 Kč

Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč, který vyplácejí Úřady práce ČR:
- je příjmem dítěte,
- je příjmem osvobozeným od daně (§ 4/1/i ZDP),
- nezapočítává se do vlastního příjmu manžela/manželky.
Zdroj: Finanční správa

05.09. Daňově nejvýhodnější stravenka

Cena nejvýhodnější stravenky od 20.8.2022 činí 180 Kč (od 1.1. do 19.8.2022 byla ve výši 150 Kč). Daňovými výdaji zaměstnavatele jsou příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (70% ze 142 Kč je 99,40 Kč). U zaměstnance je hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem jako nepeněžní plnění osvobozena. Místo stravenek je možné poskytnutí stravenkového paušálu, tj. peněžního příspěvku na stravování (maximální výše od 20.8.2022 je 99,40 Kč/směna).

02.09. Výluka datovek

Od soboty 3.9.2022 12:30 hod. do neděle 4.9.2022 15:00 hod. proběhne výluka Informačního systému datových schránek.

01.09. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s předchozím rokem.

31.08. Snížení platby za státní pojištěnce

Od 01.01.2022 je vyměřovací základ pro zdravotní pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát 14.570 Kč. Zákonem 260/2022 Sb. se s účinností od 31.08.2022 vyměřovací základ snižuje na 11.014 Kč. Od 01.01.2023 bude činit 14.074 Kč.

30.08. Zvýšení stravovacího paušálu

Vyhláškou 237/2022 Sb. se zvýšily částky stravného. Z toho vyplývá i změna maximální částky stravovacího paušálu osvobozeného od daně u zaměstnance, tj. zvýšení z 82,60 Kč na 99,40 Kč za odpracovanou směnu. Lze použít ode dne 20.08.2022. Podrobněji v Informaci MF.

29.08. Zvýšení stravného a průměrné ceny benzinu 98

Vyhláškou 237/2022 Sb. se s účinností od 20.08.2022 zvyšují průměrná cena benzinu 98 oktanů z 40,50 Kč na 51,40 Kč/l a částky stravného:

doba trvání prac. cesty   sazba původní   sazba nová
-------------------------------------------------------------
 5 až 12 hod.         99 až 118 Kč   120 až 142 Kč
12 až 18 hod.        151 až 182 Kč   181 až 219 Kč
 nad 18 hod.        237 až 283 Kč   284 až 340 Kč
  

26.08. Kontrola duplicitních vět

Při pořízení věty do deníku či závazků a pohledávek může program odhalit duplicitní zápis. Pokud zadáte větu, která má shodný variabilní symbol (v/... v údaji Doklad) a stejnou firmu jako věta již zapsaná, program vydá hlášku o duplicitě. Kontrolu je třeba aktivovat v Finance /Parametry /Kontroly, kde v řádcích "kontrola duplicity Varsymbolu při pořízení závazků?" a "... výdajů do deníku?" zapište "DZ".

24.08. Převzetí údajů z ARESu

Při pořizování věty do adresáře firem můžete údaje o firmě převzít z ARESu (Administrativní registr ekonomických subjektů).
Postup v Účtu: v /Adresář firem /Formulář volte F2-nová, F10-menu, /Registr firem ARES (v /Seznam adres jen F2-nová, F10) a zadejte IČO. Program se pokusí vyhledat údaje o firmě online. Když se to podaří, nabídne doeditování adresy a na dotaz ji dosadí do adresáře firem. U nově účtované firmy (/Ostatní /Jiná firma /Jiný adresář) při zadávání údajů o firmě využijte klávesu F10-ARES.

22.08. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

19.08. Informativní důchodová aplikace

Informativní důchodová aplikace (IDA) je online služba ePortálu ČSSZ, která poskytne informace o tom, kdy bude mít pojištěnec nárok na důchod a jak bude asi vysoký.
Zdroje:
ČSSZ - tisková zpráva
ČSSZ - otázky a odpovědi ke službě IDA

17.08. Žádost o důchod

Při odchodu zaměstnance do důchodu vyplňuje zaměstnavatel formulář "Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance". Účto neobsahuje všechny údaje pro vyplnění tiskopisu, ale připraví podklady s identifikací zaměstnavatele i zaměstnance.
V /Osobní evidenci na kartě zaměstnance stiskněte ShiftF6 a vyberte /Jeden zaměstnanec /Žádost o důchod /e-Portál ČSSZ. Spustí se stránky portálu ČSSZ. Dále /Načíst tiskopis ze souboru /Procházet a do Název souboru pomocí Ctrlv vložte Účtem vytvořený "polotovar" Žádosti o důchod (C:\UCTO2022\{MAIL}\PZD00xxx.XML), /Otevřít /Pokračovat. Zobrazí se formulář, který dovyplňte a odešlete přes ePortál nebo datovou schránkou. Je také možné jej uložit ve formátu PDF či vytisknout.

15.08. Speciality v přiznání k DPH

Jak vyplnit řádky 9, 12/13, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 45, 47, 51, 52, 53, 60, 62 přiznání k DPH v programu Účto.

12.08. Minimální mzda v EU

V tabulce Eurostatu najdete minimální měsíční mzdy v jednotlivých zemích EU. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku 2.257 EUR, nejnižší v Bulharsku 332 EUR, v Česku je 652 EUR. Některé další země EU: Německo 1.621 EUR, Francie 1.603 EUR, Polsko 655 EUR, Slovensko 646 EUR, Maďarsko 542 EUR.

10.08. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 25.7.2022.

08.08. Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

04.08. Účto 2022 verze 4

Verze 4 Účta 2022 obsahuje zejména úpravu exekuční kalkulačky, tj. aktualizaci částek životního minima a nákladů na bydlení. Program je obvykle nastaven tak, aby na internetových stránkách Účta hledal novou verzi každých 7 dnů. Pro okamžité stažení verze 4 volte /Nápověda /Účto na internetu /Stáhnout aktuální verzi účta 2022.

03.08. Kalkulačka Nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

02.08. Informace o činnosti Finanční správy za rok 2021

Výběr údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2021. Porovnání s předchozími roky.

01.08. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

27.07. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2021

Bylo-li přiznání k dani z příjmů za rok 2021 podáno daňovým poradcem po 1.4.2022, tak nejpozději do 1. srpna nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ určený pro ČSSZ a Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.
Návody:
Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2021
Přehled OSVČ pro ZP za rok 2021

26.07. Sleva na pojistném

Zákonem 216/2022 Sbírky předpisů se novelizuje zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nově se zavádí sleva na pojistném placeném zaměstnavatelem ve výši 5 % z vyměřovacích základů některých zaměstnanců. Bude se vztahovat na zaměstnance mladší 21 let nebo zaměstnance s kratší pracovní dobou (8 až 30 hodin týdně), kteří jsou starší 55 let, pečují o dítě mladší 10 let, jsou studenty nebo osobami se zdravotním postižením. Účinnost nastane 1.2.2023.

25.07. Neplacené volno

U neplaceného volna zaměstnance kategorie HPP je nutno dodržet minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění.

22.07. Sazby DPH v EU

Přehled sazeb daně z přidané hodnoty v jednotlivých zemích Evropské unie.

20.07. Kalkulačka silniční daně za rok 2022

Pro výpočet silniční daně za rok 2022 je potřeba znát kategorii vozidla (N či O), druh karoserie (BA, BB, BC, BD), počet náprav a největší povolenou hmotnost v tunách. Zadáním údajů do kalkulačky z kurzy.cz se vypočte silniční daň za jedno vozidlo v roce 2022 (předpokládá se používání vozidla celý rok.

19.07. Žádost o důchod

Při odchodu zaměstnance do důchodu vyplňuje zaměstnavatel formulář "Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance". Účto neobsahuje všechny údaje pro vyplnění tiskopisu, ale připraví podklady s identifikací zaměstnavatele i zaměstnance.

V /Osobní evidenci na kartě zaměstnance stiskněte ShiftF6 a vyberte /Jeden zaměstnanec /Žádost o důchod /e-Portál ČSSZ. Spustí se stránky portálu ČSSZ. Dále /Načíst tiskopis ze souboru /Procházet a do Název souboru pomocí Ctrlv vložte Účtem vytvořený "polotovar" Žádosti o důchod (C:\UCTO2022\{MAIL}\PZD00xxx.XML), /Otevřít /Pokračovat. Zobrazí se formulář, který dovyplňte a odešlete přes ePortál nebo datovou schránkou. Je také možné jej uložit ve formátu PDF či vytisknout.

18.07. Přiznání k DPH v roce 2022

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

15.07. Limit pro registraci DPH vzroste

Vláda v rámci daňového balíčku schválila zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony Kč. Účinnost se předpokládá k 1.1.2023.

14.07. Studentské brigády a ...

daně
sociální pojištění
zdravotní pojištění

13.07. Zálohy na silniční daň

Zálohy na silniční daň jsou od 1.1.2022 zrušeny. Daň je splatná ve lhůtě daňového přiznání, tj. do 31.1.2023. Předmětem daně již nejsou osobní vozidla a nákladní vozidla s hmotností do 3,5 tuny. Vozidla do 12 tun jsou sice předmětem daně, ale výše daně je 0, a proto se do daňového přiznání neuvádějí.
Zdroj: Finanční správa

12.07. Životní minimum

Životní a existenční minimum se k 01.07.2022 zvyšují. Srovnání se stavem v období 01.04.22 až 30.06.22 a 01.01.22 až 31.03.22.

08.07. Podaná přiznání k DPFO

K datu 3.7.2022 bylo podáno cca 2.287 tis. přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021. Z toho 793 tis. (35 %) bylo podáno elektronicky, 1.494 tis. (65 %) papírově.
Zdroj: Finanční správa

07.07. Bezplatné použití automobilu zaměstnancem

Bezplatné poskytnutí auta zaměstnavatelem zaměstnanci podléhá dani ze závislé činnosti i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Příklad v Účtu. DPH.

01.07. Životní a existenční minimum se zvyšuje

Nařízením vlády č. 204/2022 Sb. se s účinností od 1.7.2022 zvyšuje:

Částka životního minima má vliv například na výpočet srážek ze mzdy při nařízené exekuci.

30.06. Termín pro podání přiznání k dani z příjmů

Daňovým subjektům, za které podává přiznání daňový poradce nebo advokát, končí lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2021 v pátek 1.7.2022. Tipy a triky pro daňové přiznání.

28.06. Prominutí DPH bylo nezákonné

Rozhodnutí MF o prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu v listopadu a prosinci 2021 bylo shledáno nezákonným pro rozpor s daňovým řádem i s právem EU. U daňového řádu nebyla splněna podmínka mimořádné události. Argument výkyvů cen energií nelze považovat za mimořádnou událost. Rozpor s právem EU spočívá v minimální sazbě DPH. Snížená sazba u dodání plynu a elektřiny nemůže být v případě ČR nižší než 10 %. Občanům ani firmám nevzniká povinnost komukoliv cokoliv zpětně doplácet.
Zdroj: Tisková zpráva MF

27.06. Prokazování slev, zvýhodnění a nezdanitelných částek

Jakým způsobem prokazuje zaměstnanec svému zaměstnavateli nárok na slevy, daňové zvýhodnění a nezdanitelné částky.

24.06. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 13.6.2022.

23.06. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 5,75 % na 7,00 %. Změna je účinná od 23. června 2022. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

22.06. Nejvýznamnější plátci daně z příjmů

MF a GFŘ již podvacáté ocenili nejvýznamnější plátce daně z příjmů právnických osob. Žebříček byl sestaven podle výše plateb provedených na účet daně z příjmů právnických osob v průběhu roku 2021 do veřejných rozpočtů.
Pořadí TOP 5:

1. ŠKODA AUTO a.s. (loni 4.)
2. Česká spořitelna, a.s. (1.)
3. Generali Česká pojišťovna a.s.
4. Československá obchodní banka, a.s. (5.)
5. T-Mobile Czech Republic a.s. (7.)

Zdroj: Finanční správa

20.06. Stravenkový paušál

Z čeho vyplývá stravenkový paušál. Použití v Účtu, osobní evidence, formulář mzdy, seznamy a sestavy.

17.06. Den daňové svobody 2022

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2 období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení. V roce 2022 připadá Den daňové svobody na 17. června (loni 25.6.).
Zdroj: Liberální institut

15.06. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

14.06. Nezabavitelná částka 2022

Vzhledem k nejednotné soudní praxi vydal Nejvyšší soud ČR stanovisko k dopadům zvýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022. "Pro stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy, se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a/2 zákona č. 117/1995 Sb. To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky insolvenčního dlužníka." Původní částka normativních nákladů na bydlení v roce 2022 ve výši 6.815 Kč se zvyšuje o 1.120 Kč a činí 7.935 Kč. Do vydání aktualizace Účta částku nákladů na bydlení (v kalkulačce Nezabavitelná část mzdy) 6815 Kč přepište na 7935 Kč.
Zdroj: Nejvyšší soud

13.06. Pracovník s více příjmy

Zpracování mezd zaměstnance při souběhu příjmů od téhož zaměstnavatele. Příklady na souběh HPP a DPP.

10.06. Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí

Od roku 2022 může zaměstnavatel v případě srážek ze mzdy strhnout paušálně stanovenou náhradu svých nákladů na provedení srážek. Paušální náhrada je stanovena na 50 Kč za kalendářní měsíc a zaměstnance, u kterého se provádí srážky ze mzdy. Nárok na ni vzniká zaměstnavateli automaticky. Paušální náhrada se uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami. Použije se u výkonu rozhodnutí, kde byl vydán exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy po 1.1.2022. Netýká se insolvenčního řízení.
Zdroj: Exekuce-insolvence.cz

08.06. Novela silniční daně 2022

Novela silniční daně se vztahuje již pro rok 2022 a obsahuje například tyto změny:

06.06. Novela daně z příjmů 1.7.2022

Novela zákona o daních z příjmů od 1.7.2022 snižuje ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance při poskytnutí nízkoemisního vozidla na 0,5 % vstupní ceny (poprvé se uplatní při zúčtování mezd za 07/2022) a zařízení pro dobíjení vozidel se přeřazují do 2. odpisové skupiny.

03.06. Výluka datovek

Od soboty 4.6.2022 12:30 hod. do neděle 5.6.2022 15:00 hod. proběhne výluka Informačního systému datových schránek.

02.06. Zdravotní pojištění u absolventů škol

Absolventům středních škol hradí stát pojistné až do konce srpna. Podmínkou je, že v době prázdnin nevykonávají po celý měsíc výdělečnou činnost. Absolventům vysokých škol hradí stát zdravotní pojištění jeden měsíc následující po měsíci, kdy státní zkoušky skládali. Opět platí podmínka nevykonávání výdělečné činnosti.
Zdroj: VZP

01.06. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2022. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

31.05. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2021

Bylo-li přiznání k dani z příjmů za rok 2021 podáno elektronicky v termínu od 2.4.2022 do 2.5.2022, tak nejpozději do 1.června nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ určený pro ČSSZ a do 2. června
Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.
Návody:
Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2021
Přehled OSVČ pro ZP za rok 2021

27.05. Snížení spotřební daně z nafty a benzínu

Zákonem č. 131/2022 se snižuje spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr. Spotřební daň z litru benzínu klesne z 12,84 Kč na 11,34 Kč, u nafty z 9,95 Kč na 8,45 Kč. Dočasné snížení bude platit od 1.6. do 30.9.2022.

25.05. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s předchozím rokem.

24.05. Valorizace plateb za státní pojištěnce

Ministerstva financí a zdravotnictví připravila návrh valorizace plateb za státní pojištěnce. V roce 2023 by platba mohla být 1.878 Kč na osobu měsíčně, v roce 2024 1.959 Kč. Nyní činí platba 1.967 Kč, od 1.7. by měla být 1.567 Kč. Návrh bude součástí novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterým se zabývá Poslanecká sněmovna.
Zdroj: MF

23.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

18.05. Nevyčerpaná a přečerpaná dovolená

Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec ukončil pracovní poměr a nevyčerpal či přečerpal dovolenou.

17.05. Zvýšení průměrné ceny benzinu 2022

Vyhláškou 116/2022 Sb. se zvyšuje průměrná cena benzinu 95 oktanů z 37,10 Kč na 44,50 Kč/l a průměrná cena nafty z 36,10 Kč na 47,10 Kč/l. Účinnost je od 14.05.2022.

16. 05. Ošetřovné

Podmínky nároku na ošetřovné, podpůrčí doba, výše ošetřovného, postup zaměstnance i zaměstnavatele. Postup v Účtu - absence, příloha k žádosti o ošetřovné.

13.05. Státní pojištěnci od 1.7.2022

Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Od 1.7.2022 se sníží měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 14.570 na 11.607 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.
Zdroj: MF ČR

12.05. Novela daňových zákonů

MF připravilo návrh zákona, který od 1.1.2023 mění hranici pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč, zavádí tři pásma paušální daně, umožňuje mimořádné odpisy majetku pro roky 2022 a 2023 atd. Novela daňových zákonů zamířila do vnějšího připomínkového řízení.
Zdroj: MF ČR

11.05. ELDP - ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP, pomocí datové schránky a přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

10.05.Podaná přiznání k DPFO

K datu 2.5.2022 bylo podáno cca 2.118 tis. přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Z toho 651 tis. bylo podáno elektronicky, 1.467 tis. papírově.
Zdroj: Finanční správa

09.05. Nemoc zaměstnance

Postup v případě nemoci zaměstnance. Náhrada za nemoc. Nemocenská. Příklad zpracování absencí a mzdy. Příloha k žádosti o dávku, hlášení o ukončení nemoci.

06.05. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 5,00 % na 5,75 %. Změna je účinná od 6. května 2022. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

05.05. Absurdita roku 2022

Pořadí absurdit roku 2022 podle podnikatelů:

 1. Jak změřit vzdálenost 1,5 metru při přejíždění cyklisty. Novela zákona o silničním provozu upravuje boční odstup při předjíždění cyklisty. Pokud řidič nedodrží vzdálenost 1,5 metru, nesmí předjíždět. Není jasné jak vymáhat, když bude vzdálenost např. 1,4 metru.
 2. Zákaz zaměstnávat manžela/manželku. Muž zaměstnávající ženu s ní uzavře sňatek. Pracovněprávní vztah je nutno ukončit, přičemž zákoník práce neříká jak a dokdy.
 3. Elektronická evidence tržeb - jednou ano, jednou ne. Jedna vláda mluví o úspěšném nástroji, druhá o zbytečnosti a administrativní zátěži bez významnějšího efektu.

Zdroj: Firmaroku.cz

04.05. ELDP za rok 2021

Do 30. května 2022 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2021. Postup v Účtu.

03.05. Neudělaná maturita a zdravotní pojištění

Nevykonal-li student v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku a byla mu povolena opravná zkouška, je považován na nezaopatřené dítě i po dobu navazujících školních prázdnin. Podzimní maturitní termín tedy zajišťuje studentovi prodloužení platby pojistného státem do 31. srpna, a to bez ohledu na to, jak maturita dopadne. Podmínkou je, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost ani nebude v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Zdroj: VZP

02.05. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

29.04. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2021

Pokud jste přiznání k dani z příjmů za rok 2021 podali do 1.4.2022, tak nejpozději do 2. května nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ určený pro ČSSZ i Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.
Návody:
Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2021
Přehled OSVČ pro ZP za rok 2021

28.04. Příloha k žádosti o dávku

Kdo vyplňuje Přílohu k žádosti o dávku, komu se předkládá. Kde ji v Účtu najdete, jak ji zpracovat. Způsoby podání.

27.04. Technické problémy portálu MOJE daně

Finanční správa se omlouvá za technické problémy portálu MOJE daně dne 25.4.2022 a informuje, že přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za březen nebo 1. čtvrtletí 2022 je možné podat bez jakýchkoliv sankcí až do 29.4.2022.
Zdroj: Finanční správa

26.04. Termín pro přiznání k DPFO

Pondělí 2.5.2022 je termínem pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronickou formou. Stejné datum platí i pro úhradu daně.
Návody k Účtu:
Tipy a triky pro daňové přiznání
Účto a MOJE daně

25.04. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny.
Uzávěrka na zkoušku.

22.04. Informace k zasílání složenek pro platbu daně z nemovitostí

Složenku Poštovní poukázku A - doklad V/DS, která nepodléhá poštovním poplatkům, obdrží od správce daně fyzické osoby (poplatníci daně z nemovitých věcí), které:

Složenky jsou rozesílány postupně, tak aby dorazily nejpozději do 25.května. Lhůta pro zaplacení daně (do výše 5.000 Kč) končí 31.5.2021.
Zdroj: Finanční správa

21.04. Výpočet DPH u uskutečněného zdanitelného plnění

Dva způsoby výpočtu daně z přidané hodnoty. Výsledky obou výpočtů jsou stejné. Postup v Účtu. Parametry zaokrouhlení.

20.04. Snížení spotřební daně z nafty a benzinu

Vláda odsouhlasila snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr, a to s účinností od 1.6. do 30.9.2022. Novela zákona musí projít legislativním procesem (Poslanecká sněmovna -> Senát -> prezident -> Sbírka předpisů).
Zdroj: MF ČR

19.04. Příjmy z dividend ze zahraničí - metoda zápočtu

Jak zapsat příjmy ze zahraničních dividend do daňového přiznání. Použití metody zápočtu.

14.04. Jak z čisté mzdy spočítat hrubou

V Účtu v /Ostatní /Kalkulačky /Daňové zatížení /Editace tabulky klávesou F2 vstupte na nový řádek a vyplňte Rok (2022), Typ (M = měsíční) a HrubýPř (hrubý měsíční výdělek, jakýkoliv, např. 0). Zbytek řádku odentrujte, případně doplňte DaňZvýh (má-li zaměstnanec děti). Kurzor přeskočí na další řádek. Pomocí F2 se vraťte k původnímu řádku, stiskněte F8 a zadejte požadovanou částku čistého měsíčního příjmu, např. 40000. Program dopočítá výši hrubého výdělku (50586 Kč, při uplatnění základní slevy na poplatníka).

13.04. Přiznání k DPH v roce 2022

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

12.04. Zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun

Vláda schválila zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun (osobní, nákladní, autobusy). Mělo by platit již pro zdaňovací období 2022. Návrh musí projít legislativním procesem (Poslanecká sněmovna -> Senát -> prezident -> Sbírka předpisů).
Zdroj: MF ČR

11.04. Kalkulačka Nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

08.04. Prominutí záloh silniční daně 2022

Ministr financí promíjí všem subjektům platby záloh na daň silniční splatné k 19.4., 15.7, 17.10. a 15.12.2022. Prominutím záloh nedochází k prominutí samotné daně.
Zdroj: Finanční správa

07.04. Životní minimum

Životní a existenční minimum se k 01.04.2022 mění. Srovnání se stavem do 31.03.2022.

06.04. Informace ke kryptoměnám

GFŘ vydalo Informaci k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami rozdělenou do kapitol Těžba kryptoměny, Nákupy a prodej zboží/služeb za kryptoměnu, Směna kryptoměny za jinou měnu a Další konsekvence.
Hledisko daně z příjmů fyzických osob: Těžbou nedochází ke vzniku zdanitelného příjmu. Nákup a prodej za kryptoměnu se považuje za směnu nepeněžních plnění mezi dvěma stranami. Směna kryptoměny za jinou měnu (EUR, CZK) se zdaňuje jako příjem z prodeje nehmotné movité věci.
Hledisko DPH: Těžba pro vlastní účely není předmětem daně. Pronájem zařízení pro těžbu jiné osobě za úplatu je poskytnutím služby. Prodej zboží/služby za kryptoměnu je zdanitelným plněním. Směna kryptoměny (EUR, CZK) je směnárenskou činností osvobozenou od daně. Obchodování s kryptoměnou je finanční činností, která je osvobozena od daně.

05.04. Aktualizace na verzi 3

Verze 3 Účta 2022 obsahuje úpravu přihlášky a odhlášky zaměstnance k nemocenskému pojištění. Program je obvykle nastaven tak, aby novou verzi hledal každých 7 dnů. Pro okamžité stažení verze 3 volte /Nápověda /Účto na internetu /Stáhnout aktuální verzi účta 2022.

04.04. Oznámení o nástupu po 1.4.2022

Změny ve formuláři Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). V odhlášce jsou nové údaje pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.

01.04. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 4,50 % na 5,00 %. Změna je účinná od 1. dubna 2022. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

31.03. Životní a existenční minimum se zvyšuje

Nařízením vlády č.75/2022 Sb. se s účinností od 1.4.2022 zvyšuje:

Částka životního minima má vliv například na výpočet srážek ze mzdy při nařízené exekuci.

30.03. ePodání pro Finanční správu

Povinná elektronická forma. Druhy daňových ePodání. Výchozí prohlížeč. Postup v Účtu i na portálu MOJE daně. Datová schránka. XML soubor.

29.03. Nezabavitelná částka 2022

Jakou částku normativních nákladů na bydlení použít pro výpočet nezabavitelné částky u exekučních srážek? Názory různých institucí.

Úřad, instituce        Normativní náklady na bydlení
--------------------------------------------------------------
Ministerstvo spravedlnosti      ---    7.935
Krajské soudy HK, OV, CB      6.815    ---
ČSSZ                6.815    ---
Exekutorská komora         6.815    ---
Exekutoři, zaměstnavatelé      používají obojí
--------------------------------------------------------------

Zdroj:Penize.cz

28. 03. Odvody a zálohy

Shrnutí výsledků ze zpracovaného daňového přiznání a přehledů OSVČ pro ČSSZ i ZP najdete v sestavě Odvody a zálohy.

25.03. Zvýšení průměrné ceny za elektřinu

Vyhláškou 47/2022 Sb. se s účinností od 12.3.2022 zvyšuje průměrná cena za 1 kilowatthodinu elektřiny z 4,10 na 6,00 Kč. Použije se pro účely poskytování cestovních náhrad u elektromobilů.

24.03. Zrušení EET

V současné době je elektronická evidence tržeb pozastavena, a to do 31.12.2022. Nyní vláda s účinností od 1.1.2023 schválila úplné zrušení EET. Návrh musí projít legislativním procesem (Poslanecká sněmovna -> Senát -> prezident -> Sbírka předpisů).
Zdroj: Ministerstvo financí

23.03.Obecná písemnost - ePodání

Podání obecné písemnosti z Účta. Postup v programu i na portále MOJE daně. Datová schránka.

22.03. Oznámení o osvobozených příjmech

Oznamovací povinnost pro příjmy fyzických osob platí od 1.1.2015. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Oznamuje se osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč (posuzuje se jednotlivě), za rok 2021 nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání. Poplatníci bez povinnosti podávat přiznání musí podat oznámení do 1.4.2022.
Doporučený vzor tiskopisu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP.

21.03. Souhrnné hlášení - ePodání

Elektronické podání souhrnného hlášení. Postup v Účtu. Postup zpracování na portále MOJE daně. Datová schránka. XML soubor.

18.03. Nejčastější chyby v přiznáních k DPFO

Finanční správa připomíná opakující se chyby v přiznáních k dani z příjmů fyzických osob:

Zdroj: Finanční správa

17.03. Covidové podpory a jejich zdaňování

Druh podpory       Jedná se o příjem  Započítává se do vlastního
             zdanitelný?     příjmu manžela/manželky?
------------------------------------------------------------------------
Kompenzační bonus       NE           ANO
Ošetřovné pro OSVČ      NE           ANO
Provozní dotace
 v souvislosti s Covid    ANO           ANO
Antivirus pro OSVČ
 se zaměstnanci        NE *          ANO
Příspěvek důchodcům      NE           NE
------------------------------------------------------------------------
* výdaje související s osvobozeným příjmem nejsou daňově účinným výdajem 
 dle § 25/1/i ZDP  
  

Zdroj: Finanční správa

16.03. Kontrolní hlášení - ePodání

Elektronické podání kontrolního hlášení. Postup v Účtu. Postup na portále MOJE daně. Datová schránka. Rychlá odpověď, následné hlášení.

15.03. MOJE daně - počty příloh DPFO

Po načtení souboru DPFDP6.XML (přiznání k DPFO) nebo DPFZC1.XML (přiznání k DPFO - zaměstnanci) na portál MOJE daně a následný Úplný opis k tisku se v oddíle Přílohy nezobrazují počty příloh. Problém nesouvisí vyplněním příloh v Účtu, ale jde o nedokonalost portálu MOJE daně.

14.03. Příjmy ze zaměstnání v Německu - metoda vynětí

Jak zapsat příjmy ze zaměstnání v Německu do daňového přiznání. Použití metody vynětí s výhradou progrese. Příjmy ze Slovenska.

11.03. Lhůty pro vyúčtování daní

Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně za rok 2021 skončila 1. března 2022, ale v případě elektronického podání je prodloužena do 21. března. Termín předložení vyúčtování srážkové daně za rok 2021 je 1. dubna 2022. Tiskopisy včetně možností ePodání najdete v Účtu 2022.
Postupy:
Vyúčtování zálohové daně
Vyúčtování srážkové daně

09.03. Dar v daňovém přiznání

Poplatník DPFO si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně a to v ř46 daňového přiznání za rok 2020 a 2021 (pro rok 2022 platí možnost odečtu nejvýše 15 % základu daně). Darování krve se oceňuje částkou 3.000 Kč za jeden odběr. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.

08.03. Přeplatek z ročního zúčtování záloh

Zaměstnavatel vrátí zaměstnanci přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen, činí-li tento rozdíl více než 50 Kč. Přeplatek ze zúčtování se zapisuje do formuláře mzdy. Na údaji DopZúč stiskněte CtrlF7 a doplňte Přeplatek na dani po slevě (ř31a vyúčtování), případně Doplatek na daňovém bonusu (ř31b vyúčtování). Více k ročnímu zúčtování.

07. 03. Přiznání k DPH - ePodání

Elektronické podání přiznání k DPH. Postup v Účtu. Postup zpracování na portále MOJE daně. Postup pomocí datové schránky. XML soubor.

04.03. Karanténa a izolace

Karanténu či izolaci pořizujte druhem absence K (dříve K2, K3). Účto2022 rozdělí na K2 (1. až 14. kalendářní den, náhradu platí zaměstnavatel) a K3 (od 15. kalendářního dne, nemocenské dávky vyplácí ČSSZ). Ve mzdě se provede výpočet izolačky a připraví se podklad pro vyúčtování Antiviru A. Izolačka (příspěvek na karanténu) i program Antivirus A skončily 28.2.2022.

03.03. Kalkulačka Nezabavitelná část mzdy 2022

Zákonem 17/2022 se zpětně k 1.1.2022 zvyšují normativní náklady na bydlení o 1.120 Kč, tj. z 6.815 na 7.935 Kč. V novém § 26a je uvedeno, že částky normativních nákladů na bydlení se navyšují pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení. Proto se vyskytly protichůdné názory, zda se vztahuje také na výpočet exekučních srážek. Nyní Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo informaci, že se zvýšená částka normativních nákladů na výpočet exekucí vztahuje.
V programu v /Ostatní /Kalkulačky /Nezabavitelná část mzdy si opravte náklady na bydlení z 6815 Kč na 7935 Kč. Změnu promítneme do nejbližší aktualizace Účta 2022.

02.03. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2021

Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, ePodání.

01.03. Ukončení provozu daňového portálu

Včera byl ukončen provoz původního daňového portálu. Nyní funguje pouze portál MOJE daně, který volá Účto 2022 (verze 2) v nabídce /e-Podání na internetu. Podrobněji ke změnám na daňovém portálu i v přístupu k daňovým informačním schránkám čtěte v informaci Finanční správy.

28.02. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2021

Termíny podání. Číslo poplatníka, kód OSSZ, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, počet měsíců samostatné činnosti, nové zálohy. ePodání přes VREP, datovou schránkou, kontrola na ePortále.

25.02. Výchozí prohlížeč v Účtu

Z Účta se na několika místech volá internetový prohlížeč. Přitom Účto umožňuje vyvolat Internet Explorer nebo prohlížeč, který máte nastaven jako výchozí ve Windows. Volání zastaralého Internet Exploreru nebývá vhodné. Změnu proveďte v /Ostatní /Parametry /Další... /Programy, kde v řádku "Pro volání internetu použít výchozí prohlížeč?" zadejte "A".

24.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022. Aktualizace je k 21.2.2022.
Dozvíte se zde například, že i poplatník s příjmy nad hranici 48násobku průměrné mzdy (za rok 2021 jde o částku 1.701.168 Kč) může požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh.

23.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

22.02. Účto a MojeDaně

Jak načíst xml soubor na portál MojeDaně. Kontrola a odeslání.

21.02. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy č.1 daňového přiznání.

17.02. ePodání přiznání k DPFO 2021

Finanční správa v úterý zveřejnila na portálu mojedane.cz elektronický formulář přiznání k DPFO 2021. Bohužel k dnešnímu dni stále vykazuje chyby a nepřesnosti nebo neumožňuje načtení souboru DPFDP6.XML. V současném stavu nemůžeme vydat aktualizaci, uvolníme ji až po ustálení provozu portálu. Předpokládáme, že to bude začátkem příštího týdne. Děkujeme za pochopení.

16.02. Porovnání roků

Sestavu k porovnání zisku, příjmů a výdajů v jednotlivých letech najdete v /Přehledy /Měsíční součty (zadejte /Období) /Platby v deníku /Porovnání roků /Roční součty /Sestava.

15.02. Kdy není povinnost podat přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

11.02. Přiznání k DPFO za rok 2021

Daňový portál dosud neumožňuje zpracování a odeslání elektronického přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021. Zprovoznění se očekává v druhé polovině února. Nic však nebrání tomu vytisknout přiznání za rok 2021 v Účtu 2022 nebo pdf formulář podat pomocí datové schránky či emailovou zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem.

10.02. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

09.02. Příspěvek na karanténu - přelom měsíce

Příspěvek na karanténu v případě karantény (izolace) na přelomu měsíců prosince a ledna.

08.02. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 3,75 % na 4,50 %. Změna je účinná od 4. února 2022. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

07.02.Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu. Příklad.

04.02. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Potřebujete vytisknout Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě? V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců zapište údaje o dětech zaměstnance, např.:

 Číslo Zaměstnanec   JménoDítěte  RodnéČíslo Pozn>   Uplat Od-Do ZTP
 --------------------------------------------------------------------------
 00701 Podešvová Alena Anna Podešvová 996212/0179 TU Liberec  N     N
  

Stiskněte ShiftF6 a podle potřeby vyberte /Potvrzení MFin 5556 - mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 - DAP.

03.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Na webu Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021.
Aktualizace je ke dni 1.1.2022.
Zkrácená ukázka ze sekce Daňová evidence: Je povinen podnikatel s předmětem činnosti prodej zboží při vedení daňové evidence vést i skladovou evidenci? Podle § 7b/4 ZDP je poplatník povinen provádět zjištění skutečného stavu zásob k poslednímu dni zdaňovacího období a o tomto zjištění pak provést zápis a o případné rozdíly upravit základ daně podle § 24 a 25 ZDP. Aby mohl zjistit případné rozdíly skutečného stavu se stavem evidenčním podle daňové evidence, musí tak vést evidenci zásob (skladovou evidenci).

01.02. Mzdy v roce 2022

Změny v oblasti mezd v roce 2022, porovnání s rokem 2021. Sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění, minimální mzda, vysoké příjmy, redukční hranice, invalidé, stravenkový paušál. Exekuční kalkulačka, absence karanténa.

31.01. Vyúčtování srážkové daně za rok 2021

Vyúčtování srážkové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

28.01. Daňově nejvýhodnější stravenka 2022

Cena nejvýhodnější stravenky pro rok 2022 činí 150 Kč. Daňovými výdaji zaměstnavatele jsou příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (70% ze 118 Kč je 82,60 Kč). U zaměstnance je hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem jako nepeněžní plnění osvobozena. Jako alternativu ke stravenkám je možné od 1.1.2021 využít stravenkový paušál, tj. peněžní příspěvek na stravování.

27.01. Silniční daň za rok 2021

Upozorňujeme, že formuláře k dani silniční za rok 2021 i deklarace pro ePodání se změnily, proto je třeba přiznání za rok 2021 zpracovat, vytisknout či podat z Účta 2022! Postup zpracování přiznání k silniční dani.

26.01. Seznam pro testy Covid-19

Pro evidenci výsledků při testování zaměstnanců na Covid je vhodná sestava Seznam zaměstnanců a výsledky testů, která je dostupná v /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Testy Covid-19 za předpokladu, že v /Ostatní /Parametry /Zákony /Ostatní parametry je na posledním řádku "Přidat volbu Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Testy Covid-19?" nastaveno "A".

24.01. Vyúčtování zálohové daně za rok 2021

Vyúčtování zálohové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

21.01. Antivirus B skončil

Vláda rozhodla o ukončení příspěvku zaměstnavatelům v režimu Antiviru B k 31.12.2021 (původně do 28.02.2022). Antivirus A zůstává beze změny a platí do 28.02.2022.
Zdroj: MPSV

20.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2021

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2021 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

19.01. Programové prohlášení vlády - oblast financí

Výběr z kapitoly Veřejné finance programového prohlášení vlády.

18.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

17.01. Silniční daň za rok 2021

Přiznání k silniční dani za rok 2021, termín odevzdání, předmět daně, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. ePodání, daňový portál, datová schránka.

14.01. Daňové tiskopisy za rok 2021 a pro rok 2022

Jaké jsou novinky v daňových formulářích k 1.1.2022?

1) Nové formuláře za rok 2021 a pro rok 2022:
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Přiznání k silniční dani, Vyúčtování zálohové daně, Potvrzení o příjmech ze ZČ - zálohy, Potvrzení o příjmech ze ZČ - srážka, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Žádost o poukázání měsíčního bonusu, Žádost o poukázání ročního bonusu, Žádost o roční zúčtování.

2) Formuláře beze změny:
Přiznání k DPH, Vyúčtování srážkové daně, Prohlášení k dani, Potvrzení zaměstnavatele děti, Potvrzení zaměstnavatele děti pro DPFO.

13.01. Jednotné kurzy za rok 2021

Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-54 jednotné kurzy za rok 2021. Pokyn vyšel ve Finančním zpravodaji 1/2022. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví (denní či pevný kurz). Pro 1 EUR platí kurz 25,65 Kč, pro 1 USD (americký dolar) 21,72 Kč, pro 1 GBP (anglická libra) 29,88 Kč. Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci se přepočítají podle § 38 zákona. V daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se nepřeceňují pohledávky nebo dluhy v cizí měně.

12.01. Novinky v Účtu 2022

Informace o novinkách najdete zde nebo v programu v /Nápověda /Novinky a tipy /Novinky 2022 nebo /Nápověda /Příručky k programu /Rozdílová dokumentace 2022 a /Doplňte si do příručky.

11.01. Přiznání k DPFO za rok 2021 elektronicky

Finanční správa upozorňuje, že není zatím možné zpracovat a odeslat formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 přes aplikaci Elektronická podání (EPO).

Elektronické podání daňového přiznání k DPFO za rok 2021 prostřednictvím aplikace EPO bude umožněno v druhé polovině února 2022 zveřejněním nového formuláře. Do této doby jsou pro vyplnění přiznání veřejnosti k dispozici klasické papírové formuláře.

Zdroj: Finanční správa

10.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2022

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2022, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2021. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2021. Den platby.

07.01. Přihlášení k paušální dani 2022

Nový zájemce o paušální daň musí podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně nejpozději v pondělí 10. ledna 2022. Pokud je OSVČ v paušálním režimu již v roce 2021 a bude splňovat podmínky i v následujícím roce 2022, oznámení už znovu podávat nemusí. Výše paušální daně se od ledna zvyšuje na 5.994 Kč.
Zdroj: Finanční správa

06.01. Kalkulačky dávek a náhrad v roce 2022

MPSV připravilo kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2022 kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2022

05.01. Změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2022

MPSV shrnuje změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2022:

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

04.01. Náklady na bydlení 2022

Nařízením vlády č. 507/2021 Sb. se od roku 2022 zvyšují normativní náklady na bydlení z 6.637 na 6.815 Kč (bydlení v nájemních bytech, jedna osoba, obce s 50.000 až 99.999 obyvateli). Tento parametr, který ovlivňuje výpočet exekuční srážky ze mzdy, bude nastaven v Účtu 2022.

03.01. Izolačka - příklady

ČSSZ připravila informaci s názvem Izolačka - výše a odečet od pojistného, kde řeší na příkladech, kdo má nárok na karanténní příspěvek a jaká je výše příspěvku.

31.12. Daňové otázky elektromobility

Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal aktualizovanou verzi příručky "Daňové otázky elektromobility".

30.12. Příspěvek na karanténu

Příspěvek na karanténu (izolačka) v programu Účto. Příklad s postupem. Měsíční Přehled o výši pojistného.

28.12. Izolačka - účinnost

Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě byl vyhlášen ve Sbírce předpisů ČR. Příspěvek bude náležet zaměstnanci, pokud byla karanténa či izolace nařízena po 30.11. a trvá k 23.12.2021 (den nabytí účinnosti zákona).

Příklady izolačky:
1) od 30.11. do xx.12., nárok není, izolačka nebyla nařízena po 30.11.
2) od xx.12. do 22.12., nárok není, netrvá k 23.12.
3) od xx.12. do 23.12., nárok je, trvá k 23.12.

Kvůli izolačce připravujeme aktualizaci Účta 2021. Verze 7 vyjde do konce týdne.

27.12. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV č. 511/2021 Sb. se od 1.1.2022 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2021.

23.12. Omezení pracovní doby

Oznamujeme, že dnes 23.12.2021 bude naše linka technické podpory v provozu od 8:00 do 12:00.

23.12. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 2,75 % na 3,75 %. Změna je účinná od 23. prosince 2021. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

22.12. Izolačka - postupy lékařů a zaměstnavatelů

Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě čeká na vyhlášení ve Sbírce předpisů ČR. Příspěvek bude náležet zaměstnanci, pokud byla karanténa či izolace nařízena po 30.11. a trvá v den nabytí účinnosti zákona (= den vyhlášení ve Sbírce). Postupy lékařů a zaměstnavatelů shrnuje ČSSZ v tiskové zprávě.

21.12. Kompenzační bonus OSVČ 2022

První bonusové období je od 22.11. do 31.12.2021. Žádat lze od 1.1.2022. Nárok budou mít podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 %. Výše bonusu činí až 1.000 Kč denně. Srovnávaným obdobím je prosinec 2021 a srovnávacím obdobím jsou libovolné tři po sobě jdoucí měsíce od června do října 2021.
Podrobnější informace
Dotazy a odpovědi

20.12. Přehled daňových změn pro rok 2022

Ministerstvo financí připravilo Přehled nejdůležitějších změn v gesci MF pro rok 2022: zvýšení slevy na poplatníka z 27.840 na 30.840 Kč, zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu, nová výše paušální daně 5.994 Kč/měsíc, nová sleva na dani za zastavené exekuce.

15.12. Zahraniční stravné v roce 2022

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2022. Srovnání s rokem 2021.

14.12. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

13.12. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů.
Zálohy v Účtu.

09.12. Odstávka služeb ČSSZ

V důsledku technické údržby budou od 10.12.2021 od 16.00 hod. do 12.12.2021 do 16.00 hod. nedostupné služby ČSSZ včetně ePortálu ČSSZ.
Zdroj: ČSSZ

09.12. Rozhodné částky 2020 až 2022

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok:

Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

07.12. Antivirus B

Jak získat podklady pro vyúčtování v programu Antivirus B.

06.12. Potvrzení o nařízení karantény

V případě nařízení karantény krajskou hygienickou stanicí (KHS) osobě, která je účastna nemocenského pojištění (zaměstnanec či OSVČ), je KHS povinna vystavit Potvrzení o nařízení karantény pro účely výplaty náhrady mzdy a nemocenského.
KHS vystavují eNeschopenky v případech karantén, které nařizují z důvodu kontaktu s pozitivně testovanou osobou na covid-19. Tyto eNeschopenky rovněž ukončují (s výjimkou uvedenou níže).
Pokud je pojištěnec v karanténě nařízené KHS a z důvodu jeho onemocnění přebírá péči o něj jeho praktický lékař, převezme si tento lékař i eNeschopenku vystavenou KHS a bude zasílat další hlášení související s touto eNeschopenkou. KHS v tomto případě eNeschopenku neukončuje.
Zdroj: ČSSZ

03.12. Izolačka za listopad 2021

Zákon o "izolačce" byl schválen sněmovnou a zamířil do Senátu, který bude rozhodovat pravděpodobně 15.12.2021. Oproti původnímu návrhu by se izolačka vztahovala na zaměstnance, u kterých byla karanténa či izolace nařízena po 30.11.2021 a trvala ke dni účinnosti zákona (předpokládá se nejdříve okolo 17.12.2021). Izolačku ve mzdách za listopad nemusíte tedy řešit, není na ni nárok.

01.12. Antivirusy: A prodloužen, B oživen

Vláda rozhodla o prodloužení Antiviru v režimu A do 28.2.2022 a zároveň aktivovala režim B pro období 1.11.2021 až 28.2.2022. Bude tedy opět možné zaměstnavatelům poskytnout příspěvek i na vyplacené náhrady mezd zaměstnancům z důvodu poklesu odbytu.

Režim A

V rámci režimu A bude možné až do 28.2.2022 poskytovat příspěvek ke krytí nákladů, které zaměstnavateli vzniknou výplatou náhrady mzdy zaměstnanci za dobu trvání nařízené karantény nebo izolace. Doposud končilo toto období dne 31.12.2021. Výše příspěvku činí v režimu A 80 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance měsíčně.

Režim B

Od 1.11.2021 do 28.2.2022 bude možné využívat i režimu B, který byl původně ukončen k 31.5.2021. Znamená to tedy, že zaměstnavatelům bude opětovně možné poskytnout příspěvek i na náklady, které jim v období od 1.11.2021 do 28.2.2022 vznikly výplatou náhrady mzdy zaměstnancům. V tomto případě činí výše příspěvku 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

30.11. Ukončení daňového portálu

Dne 28.2.2022 bude ukončen provoz starší verze daňového portálu. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce na portálu MOJE daně. Nyní oba portály fungují souběžně.

29.11. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů - součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

26.11. Datové schránky pro všechny OSVČ

Datová schránka bude od 1.1.2023 automaticky zřizována každé podnikající fyzické osobě. Datová schránka bude od stejného data zřizována také každé fyzické osobě, která použije prostředek elektronické identifikace (například občanský průkaz s čipem).

25.11. Prominutí DPH u elektřiny a plynu

Jak správně zapsat doklad na dodání elektřiny nebo plynu, když DPH u těchto plnění je prominuto. Zápis z pozice dodavatele i odběratele.

23.11. Znovuzavedení izolačky

Vláda schválila návrh MPSV na opětovné zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. izolačku. Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30.6.2022. Návrh je nyní v Poslanecké sněmovně.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

22.11. Antivirus A

Jak získat podklady pro vyúčtování v programu Antivirus A.

18.11. Limit pro plátcovství 2 mil. Kč?

Vláda požádá EU o zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH. V případě schválení bude možné navýšit limit pro plátcovství DPH z 1 mil. na 2 mil. Kč. Díky tomu by bylo možné zvýšit počet živnostníků, kteří budou moci využít paušální daně.
Zdroj: MF

16.11. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo 405/2021 Sbírky předpisů se s účinností od 1.1.2022 zvyšuje minimální hodinová mzda na 96,40 Kč a minimální měsíční mzda na 16.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

15.11. Cestovní náhrady 2021

Vyhláškou MPSV č. 589/2020 Sb. se od 1.1.2021 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2020.

12.11. Odstávka webů ČSSZ

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování e-Podání od soboty 13.11.2021 od 20:00 hod do neděle 14.11.2021 do 4:00 hod částečně odstaven. Po dobu této odstávky nebudou zaslaná e-Podání DIS-systémem zpracovávána a podávající nebudou dostávat zpětnou informaci (protokol) o výsledku zpracování. Po náběhu celého systému budou zaslaná e-Podání postupně zpracována.
Zdroj: ČSSZ

11.11. Upozornění na odstávku systému ČSSZ

Z technických důvodů bude DIS-systém ČSSZ pro příjem a zpracování e-Podání ve čtvrtek 11.11.2021 od 15 hod do cca 19 hod částečně odstaven. Po dobu této odstávky nebudou zaslaná e-Podání DIS-systémem zpracovávána a podávající nebudou dostávat zpětnou informaci (protokol) o výsledku zpracování.
Po náběhu celého systému budou zaslaná e-Podání postupně zpracována.

10.11. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1,50 % na 2,75 %. Změna je účinná od 5. listopadu 2021. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

09.11. Minimální mzda 2022

Od 1.1.2022 se zvýší minimální měsíční mzda na 16.200 Kč a minimální hodinová mzda na 96,40 Kč.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

05.11. "Milostivé léto" se daní netýká

Akce "Milostivé léto" umožňuje lidem zbavit se určitých exekucí u veřejnoprávních institucí. Vztahuje se na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají pohledávky.
Zdroj: Finanční správa

03.11. Antivirus A do 31.12.2021

Režim A programu Antivir byl vládou prodloužen do konce roku 2021. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace. Výše příspěvku činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy, maximálně 39.000 Kč na jednoho zaměstnance.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

02.11. Nový web Finanční správy

Finanční správa připravila novou podobu svého hlavního informačního webu www.financnisprava.cz, který zohledňuje aktuální vizuální trendy, splňuje moderní bezpečnostní požadavky a klade důraz na to, aby se uživatel na webu jednoduše orientoval.

01.11. Redukční hranice 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2022 takto:
a) první redukční hranice činí 1.298 Kč (1.182 Kč v roce 2021)
b) druhá redukční hranice činí 1.946 Kč (1.773 Kč v roce 2021)
c) třetí redukční hranice činí 3.892 Kč (3.545 Kč v roce 2021)
Sdělení vyšlo pod číslem 380/2021 Sbírky předpisů.

29.10. Minimální mzda v EU

V tabulce najdete minimální měsíční mzdy v jednotlivých zemích EU. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku 2.202 EUR, nejnižší v Bulharsku 332 EUR, v Česku je 596 EUR. Některé další země EU: Německo 1.585 EUR, Francie 1.555 EUR, Polsko 619 EUR, Slovensko 623 EUR, Maďarsko 476 EUR.

27.10. Přiznání v režimu OSS

Daňové subjekty, které využívají režim jednoho správního místa, mají pro podání přiznání v systému OSS za 3. čtvrtletí lhůtu končící 31.10.2021.
Zdroj: Finanční správa

26.10. Paušální daň 2022

V roce 2022 bude činit měsíční platba paušální daně 5.994 Kč.

Srovnání s rokem 2021
                     rok 2021     rok 2022
-------------------------------------------------------------------
paušální daň celkem            5.469 Kč     5.994 Kč
z toho činí:
zdravotní pojištění (minimum)       2.393 Kč     2.627 Kč
sociální pojištění (minimum + 15 %)    2.976 Kč     3.267 Kč
daň                     100 Kč      100 Kč
  

22.10. Zvýšení průměrné ceny benzinu 2021

Vyhláškou 375/2021 Sb. se zvyšuje průměrná cena benzinu 95 oktanů pro rok 2021 z 27,80 Kč na 33,80 Kč/l. Účinnost je od 19.10.2021.

21.10. Odměny volebních komisí

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise (pokud jde o osobu výdělečně činnou, která není zaměstnancem):

 1. do částky 3.500 Kč/měs. při nepodepsaném prohlášení podléhá srážkové dani z příjmů fyzických osob
 2. do částky 3.499 Kč/měs. nepodléhá odvodu sociálního pojištění
 3. nepodléhá odvodu zdravotního pojištění

20.10. Přiznání k DPH v roce 2021

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

14.10. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

13.10. Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.

11.10. Nový formulář Přiznání k DPH

Vyhláškou 358/2021 Sb. se mění vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty. Finanční správa zveřejnila Přiznání k DPH vzor 23 a pokyny k vyplnění vzor 19.
Hlavní změnou oproti vzoru 22 je obsahová náplň řádku 24, dříve zasílání zboží, nyní vybraná plnění v režimu jednoho správního místa (OSS).

07.10. Vstup do OSS

Do režimu jednoho správního místa (OSS) je třeba se registrovat. Přihláška se podává předem nebo do 10 dnů po skončení měsíce, v kterém povinná osoba (plátce nebo identifikovaná osoba) uskutečnila vybrané plnění, na které hodlá použít režim OSS.
Příklad: Tuzemský plátce DPH dne 15.9.2021 prodal zboží na dálku německému občanovi. Již na tento prodej by chtěl uplatnit režim OSS. Do 10.10.2021 musí elektronicky podat přihlášku k registraci do OSS (režimu EU), a to Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj. V přihlášce se uvede den uskutečnění prvního vybraného plnění.
Jak vyplnit registraci (režim EU)

06.10. Jak podat přiznání k OSS

Finanční správa připravila návod, který obsahuje podrobné kroky při vyplňování daňového přiznání v režimu EU v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa One Stop Shop.

04.10. Novela DPH - elektronické obchodování

Novela zákona o DPH, která řeší oblast elektronického obchodování, vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 355. Účinná je od 1.10.2021. Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1.7.2021 do 30.9.2021 podle přímého účinku směrnice EU 2006/112/ES. Od 1.10.2021 jsou nová pravidla zapracována do zákona o DPH. Novela obsahuje zejména tyto změny:

Podrobnosti: Nová pravidla v oblasti DPH od 1.7.2021, Zvláštní režim jednoho správního místa
Zdroj: Tisková zpráva Finanční správy

01.10. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 0,75 % na 1,50 %. Změna je účinná od 1. října 2021. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

29.09. Kalkulačka paušální daně 2022

Ministerstvo financí aktualizovalo kalkulačku paušální daně pro rok 2022. Výše paušální daně pro příští rok vychází 5.994 Kč měsíčně. Z toho činí 2.627 Kč zdravotní pojistné, 3.267 Kč sociální pojistné a 100 Kč daň z příjmů.
Zdroj: Tisková zpráva MF

27.09. Příjmy z Airbnb

Provozovatelka krátkodobého pronájmu skrze Airbnb danila své příjmy jako příjmy z nájmu (§ 9 ZDP). Finanční úřad konstatoval chybné zdanění, neboť jde o ubytovací činnost a tedy o příjmy z podnikání (§ 7). Spor skončil u Městského soudu v Praze a ten potvrdil názor finančního úřadu.

24.09. Žádost o vrácení DPH z EU

Tuzemský plátce má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě. Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím Daňového portálu.
Částka uvedená v žádosti nesmí být nižší než 400 EUR (za období kratší než 1 kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce), resp. 50 EUR (za období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce). Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. K žádosti se přikládají elektronické kopie daňových dokladů, pokud základ daně na dokladu převyšuje 250 EUR (u uhlovodíkových paliv), resp. 1000 EUR u ostatních druhů zboží a služeb.

22.09. Cesta ke svobodnému podnikání a prosperitě

Pro novou vládu je určen dokument Cesta ke svobodnému podnikání a prosperitě, který připravili podnikatelé prostřednictvím Hospodářské komory.
Obsahuje například tyto podněty:

20.09. Potvrzení starobního důchodce o invaliditě

Invalidnímu zaměstnanci byl přiznán starobní důchod. Zaměstnanec dále pracuje. Jak prokáže invaliditu svému zaměstnavateli, když již nepobírá invalidní důchod?
Zaměstnanec předloží Potvrzení o splnění podmínek pro uznání slev na dani a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , které vydá finanční úřad na základě rozhodnutí ČSSZ o invaliditě.

17.09. Žádost o zvýšení starobního důchodu

O navýšení starobního důchodu mohou pracující důchodci (zaměstnaní či podnikající) žádat vždy po 360 odpracovaných dnech. Důležitou podmínkou je, že jde o výdělečnou činnost podléhající odvodům na důchodové pojištění. Za každých 360 dnů odpracovaných při pobírání důchodu se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu, tj. částky, z níž byl důchod původně vypočítán. Nikoliv z aktuální výše důchodu, jak se někdy lidé domnívají.

15.09. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku.
Poslední aktualizace je ke dni 26.7.2021.

13.09. Technické zhodnocení majetku

Zápis technického zhodnocení na kartu majetku. Již odpisovaný majetek, technické zhodnocení v prvním roce, změna vstupní ceny.

10.09. Neudělaná maturita a zdravotní pojištění

Nevykonal-li student v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku a byla mu povolena opravná zkouška, je považován na nezaopatřené dítě i po dobu navazujících školních prázdnin. Podzimní maturitní termín tedy zajišťuje studentovi prodloužení platby pojistného státem do 31. srpna, a to bez ohledu na to, jak maturita dopadne. Podmínkou je, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost ani nebude v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Zdroj: VZP

08.09. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů.
Zálohy v Účtu.

06.09. Pořízení nového hmotného majetku

Jak zařadit nový hmotný majetek do evidence majetku. Odpisy předpokládané a skutečné, odpisový plán, odpisy v přiznání DPFO. Vazba na řádek 47 přiznání k DPH.

03.09. Výluka datových schránek

Informační systém datových schránek bude mít od 4. 9. 2021 12:30 do 5. 9. 2021 15:00 hodin výluku.
Zdroj: ISDS

02.09. Elektronizace spotřebních daní

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Mezi hlavní úpravy patří:
1) efektivnější propojení celních režimů pro oblast spotřebních daní se systémem daňovým
2) vytvoření celoevropského elektronického systému e-VDO určeného pro sledování pohybu výrobků podléhajících spotřební dani ve volném daňovém oběhu

Zdroj: Tisková zpráva MF ČR

01.09. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

30.08. Dodaňování dluhů v daňové evidenci

Dluhy po splatnosti déle než 30 měsíců v případě poplatníků fyzických osob vedoucích daňovou evidenci se až na výjimky nedodaňují.

27.08. Elektronická knihovna připravované legislativy

Elektronická knihovna připravované legislativy pro veřejnost zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy (zákony, nařízení, vyhlášky), které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Veřejnost zde může sledovat jednotlivé materiály od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí.
Pokud kliknete na Vyhledávání ve VeKLEP, do Názvu materiálu zadáte "minimální mzdě" a potvrdíte nabídku Hledat, dostanete se k návrhu nařízení vlády o minimální mzdě pro rok 2022. Materiál si můžete stáhnout a zobrazit.

25.08. Podklad pro Doklad o výši příjmu

Jako podklad pro vyplnění Dokladu o výši čtvrtletního příjmu k žádostem o dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a k žádosti o zvýšení příspěvku na péči použijte v Účtu sestavu Doklad o výši příjmu k žádosti o sociální dávky (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy, zadejte /Období, /Průměry pro náhrady). Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávky ve 3.Q.2021, je 2.Q.2021, pro nárok na dávky ve 4.Q.2021 je 3.Q.2021 atd.

23.08. Průměrný výdělek na zápočtovém listu

Příloha zápočtového listu obsahuje průměrný hrubý i čistý měsíční výdělek zaměstnance. Způsob výpočtu výdělku v programu Účto, příklad.

19.08. Studentské brigády a ...

daně
sociální pojištění
zdravotní pojištění

17.08. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 0,50 % na 0,75 %. Změna je účinná od 6. srpna 2021. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

16.08. ONE STOP SHOP - TEORIE

Co je One Stop Shop (OSS). Kdo jej využije, k čemu slouží, jaké má režimy. Přiznání k OSS.

13.08. Informativní důchodová aplikace

Informativní důchodová aplikace (IDA) je nová online služba ePortálu ČSSZ, která poskytne informace o tom, kdy bude mít pojištěnec nárok na důchod a jak bude asi vysoký.
Zdroje:
ČSSZ - tisková zpráva
ČSSZ - otázky a odpovědi ke službě IDA

10.08. Náhrada jízdních výdajů zaměstnance a podnikatele

Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2021.
Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

09.08. Příplatky podle zákoníku práce v příkladech

Příklady na příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu a v neděli, za práci ve svátek včetně jejich kombinace.

06.08. Kontrola duplicitních vět

Při pořízení věty do deníku či závazků a pohledávek může program odhalit duplicitní zápis. Pokud zadáte větu, která má shodný variabilní symbol (v/... v údaji Doklad) a stejnou firmu jako věta již zapsaná, program vydá hlášku o duplicitě.
Kontrolu je třeba aktivovat v Finance /Parametry /Kontroly, kde v řádcích "kontrola duplicity Varsymbolu při pořízení závazků?" a "... výdajů do deníku?" zapište "DZ".

04.08. Převzetí údajů z ARESu

Při pořizování věty do adresáře firem můžete údaje o firmě převzít z ARESu (Administrativní registr ekonomických subjektů).
Postup v Účtu:
v /Adresář firem /Formulář volte F2-nová, F10-menu, /Registr firem ARES (v /Seznam adres jen F2-nová, F10) a zadejte IČO. Program se pokusí vyhledat údaje o firmě online. Když se to podaří, nabídne doeditování adresy a na dotaz ji dosadí do adresáře firem.
U nově účtované firmy (/Ostatní /Jiná firma /Jiný adresář) při zadávání údajů o firmě využijte klávesu F10-ARES.

02.08. Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku. Výpočet výše úroků je odvislý od repo sazby stanovené ČNB a nařízení vlády.

30.07. Zvýšení daňového zvýhodnění

Zákonem 285/2021 Sb. se s účinností k 28.7.2021 novelizuje také zákon o daních z příjmů.

1) Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé dítě (z 19.404 na 22.320 Kč) a na třetí a každé další dítě (z 24.204 na 27.840 Kč). Daňové zvýhodnění se zvyšuje zpětně k 1.1.2021, ale uplatní až při ročním zúčtování daně nebo v přiznání za rok 2021.

2) Zároveň se ruší maximální částka měsíčního daňového bonusu (5.025 Kč) s tím, že se bude uplatňovat u mezd až v roce 2022.

Při zpracování mezd za červenec tedy nedochází k žádné změně ve výpočtu mezd a není potřeba aktualizace software.

29.07. Žádost o kompenzační bonus

Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus za čtvrté bonusové období (1.5. až 31.5.2021) do 2.srpna 2021. Lhůty pro podání žádostí za první, druhé a třetí bonusové období (únor, březen a duben 2021) již uplynuly.
Podrobnosti k vyplnění žádosti.

28.07. Termíny pro podání přehledů OSVČ

Přehled OSVČ pro ČSSZ
02.08.2021 ... poslední den pro podání přehledu (přiznání K DPFO s poradcem)

Přehled OSVČ pro ZP
02.08.2021 ... poslední den pro podání přehledu bez ohledu na způsob podání přiznání k DPFO

26.07. Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

23.07. Jak z čisté mzdy spočítat hrubou

V Účtu v /Ostatní /Kalkulačky /Daňové zatížení /Editace tabulky klávesou F2 vstupte na nový řádek a vyplňte Rok (2021), Typ (M = měsíční) a HrubýPř (hrubý měsíční výdělek, jakýkoliv, např. 20000). Zbytek řádku doentrujte, případně doplňte DaňZvýh (má-li zaměstnanec děti). Kurzor přeskočí na další řádek. Pomocí F2 se vraťte k původnímu řádku, stiskněte F8 a zadejte požadovanou částku čistého měsíčního příjmu, např. 40000. Program dopočítá výši hrubého výdělku (50933 Kč, při uplatnění základní slevy na poplatníka).

21.07. Žádost o důchod

Při odchodu zaměstnance do důchodu vyplňuje zaměstnavatel formulář "Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance". Účto neobsahuje všechny údaje pro vyplnění tiskopisu, ale připraví podklady s identifikací zaměstnavatele i zaměstnance.

V /Osobní evidenci na kartě zaměstnance stiskněte ShiftF6 a vyberte /Jeden zaměstnanec /Žádost o důchod /e-Portál ČSSZ. Spustí se stránky portálu ČSSZ. Dále /Načíst tiskopis ze souboru /Procházet a do Název souboru pomocí Ctrlv vložte Účtem vytvořený "polotovar" Žádosti o důchod (C:\UCTO2021\{MAIL}\PZD00xxx.XML), /Otevřít /Pokračovat. Zobrazí se formulář, který dovyplňte a odešlete přes ePortál nebo datovou schránkou. Je také možné jej uložit ve formátu PDF či vytisknout.

19.07. Přiznání k DPH v roce 2021

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

16.07. Kurzarbeit

Novela zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. kurzarbeit, vyšla ve Sbírce předpisů pod č. 248/2021. Účinná je od 1.7.2021. V době krize pomůže tehdy, když zaměstnancům nebude možné z objektivních důvodů přidělit práci. Stát v tom případě bude zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy.

Novela zákona o zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli povinnost v době, kdy bude platit kurzarbeit, vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy v minimální výši 80 % hrubého výdělku zaměstnance. Na náhradu mzdy a odvody obdrží zaměstnavatel příspěvek ve výši 80 % nákladů (tj. 80 % vyplacené náhrady + zdravotní + sociální pojištění placené zaměstnavatelem). Stropem pro příspěvek bude 1,5násobek celostátní průměrné mzdy. Podmínkou je, že zaměstnavatel bude zaměstnancům přidělovat práci jen v rozsahu 20-80 %. Podporu může firma využívat nejdéle jeden rok.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

15.07. Zvýšení daňového zvýhodnění

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o daních z příjmů (v rámci novely zákona o státní sociální podpoře, ST 1116) v senátní verzi. Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé dítě (z 19.404 na 22.320 Kč) a na třetí a každé další dítě (z 24.204 na 27.840 Kč). Daňové zvýhodnění se zvyšuje zpětně k 1.1.2021, ale uplatní až při ročním zúčtování daně nebo v přiznání za rok 2021. Zároveň se ruší maximální částka měsíčního daňového bonusu (5.025 Kč) s tím, že se bude uplatňovat u mezd až v roce 2022.

14.07. Informace o činnosti Finanční správy za rok 2020

Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2020. Porovnání s předchozími roky.

08.07. Program Tornádo

MPSV připravilo pro zaměstnance a zaměstnavatele z jižní Moravy a Lounska, které zasáhlo tornádo, program Tornádo (obdoba programu Antivirus). Zaměstnavatel obdrží za období 25.6. až 31.7.2021 příspěvek ve výši 100 % vynaložených mzdových nákladů v těchto případech:

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

07.07. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list).

02.07. Sazby DPH v EU

Přehled sazeb daně z přidané hodnoty v jednotlivých zemích Evropské unie.

01.07. Novela DPH - elektronické obchodování

Novela zákona o DPH, která řeší oblast elektronického obchodování (e-commerce), je v legislativním procesu (Sněmovní tisk 867) a původní účinnost 1.7.2021 se nestihla. Daňový subjekt může již od 1.7.2021 do dne schválení novely postupovat podle judikatury EU (uplatní se přímý účinek směrnice) nebo se držet postupu podle dosud účinného zákona o DPH.
Zdroj: Informace k novele zákona o DPH

29.06. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 0,25 % na 0,50 %. Změna je účinná od 24. června 2021. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

28.06. Minimální mzda 2022

Současná minimální mzda činí 15.200 Kč. MPSV navrhuje pro rok 2022 částku 18.000 Kč. Shoda není mezi jednotlivými zástupci vlády ani mezi sociálními partnery (odbory, zaměstnavatelé). O konečné výši rozhodne vláda.

25.06. Den daňové svobody 2021

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do 2 období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení. V roce 2021 připadá Den daňové svobody na 25. června (loni 24.6.).
Zdroj: Liberální institut

24.06. Platba za státní pojištěnce v roce 2022

Od 1.1.2022 se zvýší měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 13.088 na 14.570 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.
Zdroj: Tripartita

22.06. Nejvýznamnější plátci daně z příjmů

MF a GFŘ již podevatenácté ocenili nejvýznamnější plátce daně z příjmů právnických osob. Žebříček byl sestaven podle výše plateb provedených na účet daně z příjmů právnických osob v průběhu roku 2020 do veřejných rozpočtů.
Pořadí TOP 5:

 1. Česká spořitelna, a.s. (loni 2.)
 2. Kooperativa pojišťovna, a.s. (19.)
 3. Komerční banka, a.s. (4.)
 4. ŠKODA AUTO a.s. (1.)
 5. Československá obchodní banka, a.s. (3.)

21.06. ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ.
XML soubory.

18.06. Zaúčtování odměny zdravotníků ve mzdách

Jak zaúčtovat odměny zdravotníkům za zásluhy v boji s druhou vlnou pandemie nemoci covid-19 za období 1.10.2020 až 28.2.2021.

17.06. Přehled o výši pojistného PVPOJ - ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

14.06. Zvýšení daňového zvýhodnění

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o daních z příjmů (v rámci novely zákona o státní sociální podpoře, ST 1116), kde se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě (z 19.404 na 22.315 Kč) a na třetí a každé další dítě (z 24.204 na 27.835 Kč). Zároveň se ruší maximální částka měsíčního daňového bonusu (5.025 Kč). Použití je navrženo od 1.7.2021.

Senát navrhuje úpravy takto:

O konečné podobě změny zákona rozhodne Poslanecká sněmovna.

10.06. Odstávka portálu MOJE daně

Od čtvrtka 10.6. 16:00 do pondělí 14.6.2021 cca 6:00 dojde k úplné odstávce portálu MOJE daně včetně starší verze - Daňového portálu. Důvodem jsou servisní práce.
Zdroj: Finanční správa

09.06. Fio banka a Účto

Import výpisu z Fio banky do Účta. Postup zpracování.

07.06. Paušální výdaj na dopravu v příkladech

Odpovědi na otázky k paušálnímu výdaji na dopravu.

04.06. Kompenzační bonus za květen 2021

Otázka: Kadeřnice má již v květnu otevřenou provozovnu. Stále však trvají omezení spojená s její činností. Může žádat o kompenzační bonus za květen 2021?
Odpověď: Ano. Při splnění veškerých ostatních zákonem stanovených podmínek (výše příjmů ve srovnávaném období, dubnu 2021, nepřekročila 50 % průměrné měsíční výše příjmů v tzv. srovnávacím období atd.) vzniká nárok na bonus i za období květen 2021.
Zdroj: Finanční správa: Dotazy a odpovědi k novému kompenzačnímu bonusu dotaz č.72.

01.06. Antivirus A prodloužen, Antivirus A+ a B končí

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus A do konce června 2021. Režim A se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci jsou v karanténě nebo izolaci. Dnem 31.5.2021 skončil Antivirus A+ (uzavření provozu, zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 %) i Antivirus B (související hospodářské potíže, zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 až 100 %).
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

31.05. Paušální výdaj na dopravu

Uplatňování paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem ve smyslu zákona o daních z příjmů. Plátce DPH a odpočet z PHM.

28.05. Paušální výdaje finančních poradců

Výše výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje) se uplatňuje dle § 7/7 zákona o daních z příjmů v závislosti na druhu vykonávané činnosti.

27.05. Platba daně z nemovitých věcí

Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitých věcí.

21.05. Přiznání a hlášení k DPH

Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení. Povinnost podat přiznání či hlášení, termíny a forma podání, nulové, opravné, následné, dodatečné přiznání nebo hlášení.

20.05. ELDP za rok 2020

Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2020 odevzdejte ČSSZ do 30.května 2021.
Návody:
1) ELDP za rok 2020
2) ELDP - ePodání

19.05. Odměna člena zastupitelstva

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

17.05. Odměna člena družstva

Odměna člena družstva z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

13.05. Průměrný výdělek

Průměrný výdělek a jeho výpočet. Průměrný hodinový výdělek, průměrný hrubý a čistý měsíční výdělek. Postup v Účtu.

12.05. Kompenzační bonus 2021 - prodloužení

Nařízením vlády č. 188/2021 Sb. se prodlužuje bonusové období pro kompenzační bonus o jeden měsíc, tj. do 31.5.2021. Žádat je možné od 7.5 do 2.8.2021.
Podrobněji k vyplnění žádosti

11.05. Odměny členů orgánů právnických osob

Odměny členů orgánů právnických osob z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Postup v Účtu.

07.05. Informace k zasílání složenek pro platbu daně z nemovitostí

Složenku Poštovní poukázku A - doklad V/DS, která nepodléhá poštovním poplatkům, obdrží od správce daně fyzické osoby (poplatníci daně z nemovitých věcí), které:

Složenky jsou rozesílány postupně, tak aby dorazily nejpozději do 25.května. Lhůta pro zaplacení daně (do výše 5.000 Kč) končí 31.5.2021, ale bez sankce (úroku z prodlení) lze daň uhradit do 31.12.2021.
Podrobnosti zde

05.05. Výpočet úroku z prodlení dle DŘ v roce 2021

MF vydalo Pokyn č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1.1.2021. Publikováno bylo ve Finančním zpravodaji 19/2021.
Na základě novely daňového řádu od 1.1.2021 dochází pouze ke změně výše sazby úroku z prodlení (repo sazba + 8%), ale konstrukce samotného výpočtu zůstává neměnná, tj. i nadále je možná změna výše sazby v závislosti na změně repo sazby ČNB v průběhu celé doby prodlení.

04.05. Roční uzávěrka

Kdy a jak provést roční uzávěrku v Účtu. Nastavení a změny. Uzávěrka na zkoušku.

03.05. Informace GFŘ ke stravenkovému paušálu

GFŘ zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy ke stravenkovému paušálu.
1. Je na straně zaměstnance od daně osvobozen i další peněžitý příspěvek na stravování v případě směny delší než 11 hodin?
U zaměstnance je osvobozen příspěvek pouze ve výši 75,60 Kč ...

2. Je možné od daně osvobodit peněžitý příspěvek na stravování i poplatníkům pracujícím na základě DPP nebo DPČ?
Ano, podmínkou je stanovená a vykázaná směna.

3. Je možné osvobodit peněžitý příspěvek na stravování i jednatelům s.r.o.,kteří konají práci na základě smlouvy o výkonu funkce?
Ano, podmínkou je stanovená a vykázaná směna.

4. Je možné také při tzv. home office poskytnout peněžitý příspěvek na stravování?
Ano, za podmínek sjednání místa bydliště jako pracoviště a prokazatelného odpracování směny (alespoň 3 hodiny).

30.04. Termíny pro podání přiznání k DPFO a přehledů bez sankce

Přiznání k DPFO

03.05.2021 ... poslední den pro podání přiznání v listinné formě
01.06.2021 ... poslední den pro podání přiznání v elektronické formě
01.07.2021 ... poslední den pro podání přiznání daňovým poradcem

Přehled OSVČ pro ČSSZ

30.06.2021 ... poslední den pro podání přehledu (přiznání k DPFO bez poradce)
02.08.2021 ... poslední den pro podání přehledu (přiznání K DPFO s poradcem)

Přehled OSVČ pro ZP

02.08.2021 ... poslední den pro podání přehledu bez ohledu na způsob podání přiznání k DPFO

29.04. Izolačka pokračuje do 30.6.2021

Senát schválil návrh na prodloužení vyplácení mimořádného příspěvku pro zaměstnance v karanténě a izolaci (tzv. izolačky) až do konce června letošního roku. Původní termín byl do 30.4.2021.
Zdroj: Tisková zpráva ČSSZ

28.04. Příspěvek na karanténu - přelom měsíce března a dubna

Příspěvek na karanténu v případě karantény (izolace) na přelomu měsíců březen a duben.

27.04. Pořízení respirátorů z EU či dovozem

Rozhodnutím ministryně financí je prominuta DPH při pořízení zboží z EU nebo dovozem ze třetích zemí u následujícího zboží:

Výše vyjmenovaná plnění se v daňovém přiznání i kontrolním hlášení nevykazují.
Zdroj: Informace GFŘ k promíjení DPH při pořízení zboží z EU a při dovozu zboží

26.04. Dodání respirátorů a DPH

Rozhodnutím ministryně financí je prominuta DPH u dodání filtračních polomasek a respirátorů, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 3.2. do 3.4.2021 nebo vznikla povinnost přiznat daň z přijaté částky. Na daňový doklad se neuvádí sazba a výše daně a doporučuje se doplnit formulaci "daň prominuta". Plnění se vykáže v řádku 26 daňového přiznání.
Zdroj: Informace GFŘ k promíjení DPH při dodání respirátorů

22.04. Zákon roku 2020

Nejlepším právním předpisem, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku, se stal za rok 2020 Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon o bankovní identitě).
Zdroj: Zákon roku

20.04. Antivirus prodloužen

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus do konce května 2021. Podmínky nároku na kompenzaci se nemění.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

19.04. Přiznání k DPH v roce 2021

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

16.04. Pracoviště FÚ se otevírají

Od 19.4. se otevírají pracoviště finančních úřadů pracujících v režimu 2 + 2 (dva úřední dny - pondělí a středa, alespoň dva úředníci zajišťující provoz).
Přehled pracovišť v optimalizovaném režimu.
Klasické územní pracoviště mají otevřeny podatelny v pondělí a středu od 8 do 17 hod., v úterý a čtvrtek od 8 do 15.30 hod., v pátek 8 do 14 hod.
Zdroj: Finanční správa

14.04. Programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nové dotační programy ke zmírnění dopadů pandemie Covid 19.

Covid 2021

Plošný program počítá s pomocí podnikatelům ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu (11.1. až 31.3.2021), kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. Je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze kombinovat s Covid - Nepokryté náklady ani kompenzačním bonusem 2021.

Covid Nepokryté náklady

Plošný program má pomoci podnikatelům ve ztrátě s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jde o záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců, který je alternativou k programu COVID - 2021. Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období (1.1. až 31.3.2021). Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace.

12.04. Antivirus A plus, A, B

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus A plus, A a B najdete v Účtu 2021.

09.04. Přeplatek z ročního zúčtování záloh

Zaměstnavatel vrátí zaměstnanci přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen, činí-li tento rozdíl více než 50 Kč. Přeplatek ze zúčtování se zapisuje do formuláře mzdy. Na údaji DopZúč stiskněte CtrlF7 a doplňte Přeplatek na dani po slevě (ř31a vyúčtování), případně Doplatek na daňovém bonusu (ř31b vyúčtování).
Více k ročnímu zúčtování

08.04. Minimální průměr pro náhrady

Kontrola na minimální průměr pro náhrady, respektive porovnání průměru pro náhrady v osobní evidenci a minimálního zaručeného hodinového výdělku podle příslušné skupiny.

06.04. Posunuté termíny pro Přehledy OSVČ

ČSSZ: Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 je možné odevzdat ČSSZ bez sankce do 30.6.2021 včetně úhrady případného doplatku pojistného za rok 2020.
ZP: Lhůta pro podání přehledu stanovená OSVČ v § 24/2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2020 nepoužije. Přehled za rok 2020 je OSVČ povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2.8.2021.

01.04. Příspěvek na karanténu - přelom měsíce února a března

Příspěvek na karanténu v případě izolačky na přelomu měsíců únor a březen.

01.04. Příspěvek na karanténu

Příspěvek na karanténu (izolačka) v programu Účto. Příklad s postupem. Nový měsíční Přehled o výši pojistného.

31.03. Kompenzační bonus 2021 - prodloužení

Nařízením vlády č. 154/2021 Sb. se prodlužuje bonusové období pro kompenzační bonus o jeden měsíc, tj. do 30.4.2021. Žádat je možné od čtvrtka 1. dubna. Podrobněji k vyplnění žádosti.

30.03. Přiznání k silniční dani

Posledním dnem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2020 bez pokuty je čtvrtek 1. dubna 2021.
Zdroj: Sdělení Finanční správy
Účto: Silniční daň za rok 2020

29.03. ELDP za rok 2020

Do 30. května 2021 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2020.
Postup v Účtu.

26.03. Izolačka

Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci za měsíce březen a duben. Úpravu formuláře mzdy, nový Přehled o výši pojistného a další změny s tím související připravujeme do verze 4 Účta 2021. Pravděpodobně bude zveřejněna 31.3.2021.

Podrobnější informace na webu MPSV: Izolačka

25.03. Omyly a nejasnosti v přiznáních k DPFO

Finanční správa připravila souhrn omylů a nejasností, které se vyskytují u poplatníků podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020:

24.03. Dohoda o provedení práce

Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

23.03. Oznámení o osvobozených příjmech

Oznamovací povinnost pro příjmy fyzických osob platí od 1.1.2015. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Oznamuje se osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, za rok 2020 nejpozději do 1.4.2021. Rozhodnutím ministryně financí (vyšlo ve Finančním zpravodaji 16/2021) lze podat oznámení bez sankce do 3.5. (v případě papírového přiznání) či 1.6.2021 (elektronické přiznání).
Doporučený vzor tiskopisu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP

22.03. Dohoda o pracovní činnosti

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

19.03. Daňová přiznání - rozcestník termínů

Finanční správa připravila tabulku termínů pro přiznání podávaná v letošním roce. Přiznání k dani silniční za rok 2020 a přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021 odevzdejte do 1.4.2021. Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 do 3.5.2021 (papírová forma), do 1.6.2021 (elektronická forma), do 1.7.2021 (přiznání s daňový poradcem).

17.03. Daňové přiznání přes online finanční úřad

Portál MOJE daně umožňuje odeslat přiznání přímo na finanční úřad. Finanční správa připravila postup vyplnění formuláře s využitím dříve elektronicky podaného přiznání pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti.

16.03. Lhůty pro vyúčtování daní

Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně za rok 2020 skončila 1. března 2021, ale v případě elektronického podání je prodloužena do 22. března. Termín předložení vyúčtování srážkové daně za rok 2020 je 1. dubna 2021. Tiskopisy včetně možností ePodání najdete v Účtu 2021.
Postupy:
Vyúčtování zálohové daně
Vyúčtování srážkové daně

15.03. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

11.03. Přeplatek na dani

Přeplatek na dani z ročního zúčtování daně vraťte zaměstnanci ve formuláři mzdy prostřednictvím kolonky DopZúč, na které stiskněte klávesy CtrlF7 a zadejte výši přeplatku na dani, případně doplatku na daňovém bonusu.
Více o ročním zúčtování záloh.

10.03. Posun lhůty pro daňové přiznání

Generální pardon ministryně financí promíjí úroky z prodlení a pokutu za opožděné daňové přiznání k dani z příjmů, což umožňuje podat přiznání za rok 2020 a zaplatit daň beze sankce o měsíc později oproti původním lhůtám.

             původní termín     nový bezsančkní termín
-----------------------------------------------------------------------
papírové přiznání      1.4.2021         3.5.2021
elektronické podání     3.5.2021         1.6.2021

Zdroj: Tisková zpráva MF  
  

09.03. Kompenzační bonus pro OSVČ 2021

Postup OSVČ při žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu 2021.

08.03. Zdanění příjmů z finančních podpor

Kompenzační bonus pro OSVČ: osvobozený příjem dle § 4/1/zj ZDP, neuvádí se v přiznání
Ošetřovné pro OSVČ: osvobozený příjem dle § 10 zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, neuvádí se v přiznání
Dotace z programů, např. COVID - NÁJEMNÉ, COVID - GASTRO, COVID - UBYTOVÁNÍ, COVID - SPORT, COVID - KULTURA, COVID - BUS: nejsou osvobozeny, podléhají zdanění
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci: osvobozený příjem dle § 4/1/h ZDP, do přiznání se neuvádí, výdaje související s osvobozeným příjmem nejsou daňově účinným výdajem dle § 25/1/i ZDP
Zdroj: Finanční správa

05.03. Online finanční úřad

Finanční správa spustila Online finanční úřad. Jde o místo, kde po přihlášení můžete řešit své daně nebo daně svých firem. Přihlašujete se do nové daňové informační schránky (DIS+), případně do původní schránky (DIS). Do nové DIS+ se lze přihlásit se zaručenou identitou prostřednictvím portálu eIdentita (mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka, NIA ID, 1.certifikační autorita, mojeID, bankovní identita) nebo ověřenou identitou datové schránky nebo přístupovými údaji získanými od správce daně.
Další informace:
Tisková zpráva MF
Představení online finančního úřadu MOJE daně
MOJE daně - uživatelská příručka

04.03. Kompenzační bonus 2021

Finanční správa již přijímá žádosti o nový kompenzační bonus. Zákon (č. 95/2021 Sb.) počítá s bonusem ve výši 1.000 Kč denně pro OSVČ a společníky s.r.o. Žádat je možné zpětně k 1.2.2021. Kompenzační bonus bude náležet všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové. Rozhodující bude pokles příjmů vyšší než 50% v porovnání s obdobím před pandemií.
Podrobnosti:
Tisková zpráva MF
Kompletní informace o podmínkách nového kompenzačního bonusu
Odpovědi na nejčastější dotazy
Aplikace pro vyplnění žádosti

03.03. Odvody a zálohy

Po zpracování daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP využijte sestavy Odvody a zálohy.

01.03. Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2020

Termín podání, identifikační údaje, vedlejší činnost, vyměřovací základ, podnikání po část roku, doplatek/přeplatek pojistného, nové zálohy. ePodání přes VREP i datovou schránkou. Kontrola ePodání.

26.02. Řemeslné živnosti

Co patří do řemeslných živností najdete v příloze č.1 živnostenského zákona. Obsahové náplně řemeslných živností jsou popsány v příloze č.1 nařízení vlády č.278/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. U řemeslných živností lze využít paušálních výdajů ve výši 80 % z příjmů.

25.02. Jak k DPFO vložit e-přílohu?

Na daňovém portálu máte načteno přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 (z Účta jako DPFDP5.XML). Potřebujete do něj vložit přílohu o zaplacených částkách na životní pojištění, která je pod názvem ZIVPOJ.PDF uložena v C:\USERS\DOKUMENTY. Na daňovém portále klikněte na /Úprava ve formuláři /Přílohy DAP a v řádku "Potvrzení o zaplacených příspěvcích na soukromé životní pojištění" zvolte E-příloha, Procházet (Vybrat soubor), nalistujte soubor ZIVPOJ.PDF, Otevřít, Uložit změny. Přípustné formáty příloh jsou PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, TXT, TXT/CSV, RTF, ZIP, P7S. Součet velikostí e-příloh může být maximálně 10 MB.

24.02. Antivirus prodloužen

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus do konce dubna 2021. Nově bude příspěvek poskytován jen na zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce.
Zdroj: Tisková zpráva MPSV

23.02. Kompenzační bonus 2021

Nový zákon o kompenzačním bonusu byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Zákon počítá s bonusem ve výši 1.000 Kč denně pro OSVČ a společníky s.r.o. Žádat bude možné zpětně k 1.2.2021. Kompenzační bonus bude náležet všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové. Rozhodující bude pokles příjmů vyšší než 50% v porovnání s obdobím před pandemií.
Zdroj: Tisková zpráva MF

22.02. Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2020

Termín podání, vyplnění přehledu v Účtu, tisk, ePodání.

19.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Na webu Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020. Aktualizace je ke dni 1.1.2021.

Zkrácená ukázka ze sekce Daňová evidence: Je povinen podnikatel s předmětem činnosti prodej zboží při vedení daňové evidence vést i skladovou evidenci? Podle § 7b/4 ZDP je poplatník povinen provádět zjištění skutečného stavu zásob k poslednímu dni zdaňovacího období a o tomto zjištění pak provést zápis a o případné rozdíly upravit základ daně podle § 24 a 25 ZDP. Aby mohl zjistit případné rozdíly skutečného stavu se stavem evidenčním podle daňové evidence, musí tak vést evidenci zásob (skladovou evidenci).

18.02. Kdy není povinnost podat přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

17.02. Tipy a triky pro daňové přiznání

Seznamte se s možnostmi programu Účto, které Vám usnadní zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přebírání dat, kontroly údajů, tisk přiznání, zálohy, ePodání.

16.02. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Potřebujete vytisknout Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě?
V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců zapište údaje o dětech zaměstnance, např.:

Číslo Zaměstnanec   JménoDítěte  RodnéČíslo Pozn>   Uplat Od-Do ZTP
--------------------------------------------------------------------------
00701 Alena Podešvová Anna Podešvová 996212/0179 TU Liberec  N     N

Stiskněte ShiftF6 a podle potřeby vyberte /Potvrzení MFin 5556 - mzdy nebo /Potvrzení MFin 5558 - DAP.

15.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu.
Příklady.

12.02. Dar do výše 30% základu daně

Zákonem 39/2021 Sb. byl novelizován § 15/1 ZDP, který zvyšuje částku, kterou lze uplatnit od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě daru. Poplatník DPFO si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně a to v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 a 2021 (pro rok 2019 platila možnost odečtu nejvýše 15 % základu daně).
Zdroj: Finanční správa

11.02. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

10.02. Příjmy a výdaje spolupracující osoby

Kdo může být spolupracující osobou, kolik lze na ní rozdělit příjmů a výdajů. Pomůcka výpočtu, daňová přiznání.

09.02. Uzávěrkové operace v Účtu

Uzávěrkové operace mohou být součástí příjmů a výdajů v peněžním deníku nebo mohou upravit výsledek hospodaření prostřednictvím tabulky E Přílohy č.1 daňového přiznání.

08.02. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

05.02. Informace o stravenkovém paušálu

Od ledna 2021 je možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle stravenek a závodních jídelen také přímo v penězích.
Co přináší stravenkový paušál
Mýty a fakta o stravenkovém paušálu
Stravenkový paušál v Účtu

04.02. Mimořádné odpisy majetku

Jak správně zaevidovat majetek, u kterého se uplatní mimořádné odpisy. Odpisový plán, rozpis odpisů.

03.02. Stravenkový paušál

Z čeho vyplývá stravenkový paušál. Použití v Účtu, osobní evidence, formulář mzdy, seznamy a sestavy.

02.02. Antivirus A plus, A, B

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus A plus, A a B najdete v Účtu 2021.

01.02. Mzdy v roce 2021

Změny v oblasti mezd v roce 2021, porovnání s rokem 2020. Zrušení superhrubé mzdy, změna sazeb, sleva na poplatníka, nízké a vysoké příjmy, maximální bonus, redukční hranice, exekuční kalkulačka. Dovolená v hodinách, kontrola průměru pro náhrady, stravenkový paušál.

29.01. Přiznání k silniční dani za rok 2020

Ministerstvo financí promíjí příslušenství daně silniční. Fakticky se tím posouvá termín podání přiznání a zaplacení daně z 1.2. na 1.4., a to bez sankcí. Zdroj: Tisková zpráva MF

28.01. Daň z nemovitých věcí v roce 2021

Předmět a poplatník daně. Daňové přiznání, termín pro podání, forma podání. Splatnost daně, způsoby platby. Informace do datovek či emailem.

27.01. Vyúčtování srážkové daně za rok 2020

Vyúčtování srážkové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

26.01. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 8.1.2021.

25.01. Vyúčtování zálohové daně za rok 2020

Vyúčtování zálohové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

22.01. Formuláře Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování

Pro rok 2021 platí vzor 26 tiskopisu Prohlášení poplatníka MFin 5457 daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Finanční správa nedoporučuje využívat starší vzory 24 a 25, neboť obsahují žádost o roční zúčtování, kterou již nebude možné pro zdaňovací období 2021 použít. Pro roční zúčtování za rok 2021 bude vydán nový vzor Žádosti o roční zúčtování záloh MFin 5457/B vzor 2.

21.01. Sleva na manželku/manžela

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů. Co patří či nepatří do příjmů. Zdaňovací období. Sleva v daňovém přiznání.

20.01. Paušální výdaje

Sazby výdajů procentem z příjmů. Podmínky použití, pokyn GFŘ, příklady. Řemeslné živnosti.

19.01. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila Aktuální dotazy a odpovědi  k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020 a pro zdaňovací období 2021. Aktualizace je k 12.1.2021.

Dozvíte se zde například, že pro období 2021 byl zrušen maximální limit pro vyplacení ročního daňového bonusu (60.300 Kč), ale maximální výše měsíčního daňového bonusu zůstává ve výši 5.025 Kč. Pokud má zaměstnanec nárok na měsíční daňový bonus vyšší, uplatní jej v ročním zúčtování za rok 2021 nebo v daňovém přiznání za rok 2021.

18.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2020

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2020 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

15.01. Daňově nejvýhodnější stravenka 2021

Cena nejvýhodnější stravenky pro rok 2021 činí 137 Kč. Daňovými výdaji zaměstnavatele jsou příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (70% ze 108 Kč je 75,60 Kč). U zaměstnance je hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem jako nepeněžní plnění osvobozena. Průměrná cena oběda podle společnosti Sodexo Benefity se pohybuje okolo 140 Kč. Jako alternativu ke stravenkám je možné od 1.1.2021 využít stravenkový paušál, tj. peněžní příspěvek na stravování.

14.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

13.01. Jednotné kurzy za rok 2020

Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-49 jednotné kurzy za rok 2020. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví (denní či pevný kurz). Pro 1 EUR platí kurz 26,50 Kč, pro 1 USD (americký dolar) 23,14 Kč, pro 1 GBP (anglická libra) 29,80 Kč. Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci se přepočítají podle § 38 zákona. V daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se nepřeceňují pohledávky nebo dluhy v cizí měně.

12.01. Silniční daň za rok 2020

Přiznání k silniční dani za rok 2020, termín odevzdání, předmět daně, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. ePodání, daňový portál, datová schránka.

11.01. Novinky v Účtu 2021

Informace o novinkách najdete zde nebo v programu v /Nápověda /Novinky a tipy /Novinky 2021 nebo /Nápověda /Příručky k programu /Rozdílová dokumentace 2021 a /Doplňte si do příručky.

07.01. Daňové tiskopisy za rok 2020 a pro rok 2021

Jaké jsou novinky v daňových formulářích k 1. 1. 2021?

 1. Nové formuláře za rok 2020 a pro rok 2021: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Přiznání k silniční dani, Vyúčtování zálohové daně, Vyúčtování srážkové daně, Potvrzení o příjmech ze ZČ – zálohy, Potvrzení o příjmech ze ZČ – srážka, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Přiznání k DPH, Žádost o poukázání měsíčního bonusu, Žádost o poukázání ročního bonusu.
 2. Formuláře beze změny: Prohlášení k dani, Žádost o roční zúčtování, Potvrzení zaměstnavatele děti, Potvrzení zaměstnavatele děti pro DPFO.

06.01. Paušální daň – oznámení

Pokud chce OSVČ vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad nejpozději do 11. ledna 2021. Pro přihlášku můžete využit webovou aplikaci nebo jednoduchý tiskopis. Podrobněji k paušální dani.

05.01. Přehled daňových změn pro rok 2021

Ministerstvo financí připravilo Přehled nejdůležitějších změn v gesci MF pro rok 2021.

Zrušení superhrubé mzdy, sazby 15 a 23 %, vyšší sleva na poplatníka, stravenkový paušál, mimořádné odpisy, zvýšení hranice pro odpisování, snížení spotřební daně u nafty, uznatelnost výdajů k boji s koronavirem, zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků, zrušení zastropování maximálního bonusu. Paušální daň. Online finanční úřad. Záloha na daňový odpočet. Dálková forma komunikace při zahájení a ukončení daňové kontroly. Snížení úroků z prodlení. Odložení EET až do 31. 12. 2022. Prodloužení testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí z 5 na 10 let. Snížení limitu odpočtu úroků na bydlení z 300 na 150 tis. Kč/rok.

04.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2021

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2021, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2020. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2020. Den platby.

31.12. Daňový balíček 2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byl dnes vydán ve Sbírce předpisů pod číslem 609/2020. Přináší tyto novinky:

Zdroj: Tisková zpráva MF

30.12. Náklady na bydlení 2021

Nařízením vlády číslo 580/2020 Sb. se od roku 2021 zvyšují normativní náklady na bydlení z 6.502 na 6.637 Kč (bydlení v nájemních bytech, jedna osoba, obce s 50.000 až 99.999 obyvateli). Tento parametr, který ovlivňuje výpočet exekuční srážky ze mzdy, bude nastaven v Účtu 2021.

29.12. Změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2021

MPSV shrnuje změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2021:

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

28.12. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV číslo 589/2020 Sb. se od 1. 1. 2021 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2020.

23.12. Antivirus prodloužen

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus do konce února 2021. Zdroj: Tisková zpráva MPSV

22.12. Daňové povinnosti v roce 2021

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021 bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji číslo 37/2020. Novinkou jsou lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů:

21.12. Kompenzační bonus – nové možné souběhy

V novele zákona o kompenzačním bonusu (součást novely zákona o spotřebních daních) se umožňuje souběh kompenzačního bonusu s:

18.12. Nemocenské pojištění OSVČ 2021

Pro OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, se od ledna 2021 zvyšuje minimální měsíční výše platby z 126 na 147 Kč. Nemocenské pojistné za leden 2021 je splatné od 1. do 31. 1. 2021. Zdroj: Tisková zpráva ČSSZ

17.12. Platby zdravotního pojištění v roce 2021

Od 1. 1. 2021 se zvýší:

 1. Minimální záloha OSVČ z 2.352 na 2.393 Kč.
 2. Pojistné osob bez zdanitelných příjmů z 1.971 na 2.052 Kč.
 3. Částka, kterou za své pojištěnce platí stát, z 1.567 na 1.767 Kč.
 4. Rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění z 3.000 na 3.500 Kč (týká se např. zaměstnanců na DPČ).

Zdroj: VZP

16.12. Kalkulačka – mzdy 2021

Pokud dojde ke zrušení superhrubé mzdy a zvýšení základní slevy na poplatníka (daňový balíček vrácený Senátem s pozměňovacími návrhy bude v nejbližší době schvalovat Poslanecká sněmovna), výrazně se sníží daň vypočtená z měsíční mzdy. Ministerstvo financí vyrobilo kalkulačku s vyčíslením úspor.

15.12. Formulářová podání pro daně z příjmů

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku číslo 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů. Účinnost je od 1. 1. 2021. Vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z příjmů:

 1. podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
 2. formát elektronického formulářového podání a
 3. vzor formulářového podání.

14.12. Zahraniční stravné v roce 2021

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2021. Srovnání s rokem 2020.

11.12. Paušální daň – kalkulačka

Spočítejte si, zda je pro vás výhodné přejít do režimu paušální daně. Ministerstvo financí připravilo kalkulačku.

10.12. Zálohy na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy Účtu.

09.12. Kompenzační bonus – souběh s ošetřovným

24. Je možný souběh bonusu a ošetřovného?

V případě, že se jedná o klasické ošetřovné, které je jednou ze sociálních dávek, je možné čerpat jak kompenzační bonus, tak i ošetřovné. Pokud jde o ošetřovné pro OSVČ, nově je díky senátnímu pozměňovacímu návrhu souběh s kompenzačním bonusem v daný kalendářní den také umožněn.

Zdroj: Otázky a odpovědi MF

08.12. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

07.12. Kontrola nejnižšího průměru pro náhrady

Zákoník práce (§ 357): „Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku.“

V Účtu 2021 při pořízení mzdy přibude nová kontrola, zda průměr pro náhrady dosahuje nejnižší úrovně zaručené hodinové mzdy.

04.12. Paušální daň 2021

Poslanecká sněmovna definitivně schválila návrh na paušální daň. Chybí jen podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce předpisů. OSVČ s ročním příjmem do 1 mil. Kč, bez příjmů ze závislé činnosti, neplátci DPH, se budou moci přihlásit k paušální dani, která by pro rok 2021 činila 5.469 Kč měsíčně (z toho zdravotní pojištění 2.393 Kč, sociální pojištění 2.976 Kč, daň z příjmů 100 Kč). V dalších letech by se částka zvyšovala. OSVČ s paušální daní nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP. Poplatník si nebude moci uplatnit daňové slevy, např. bonus na děti či slevu na manželku. Oznámení o použití paušální daně se musí učinit do 10. 1. 2021. Zdroj: Tisková zpráva MF

03.12. Částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6/2 zákona o nemocenském pojištění sdělilo, že od 1. 1. 2021 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3.500 Kč (do 31. 12. 2020 je 3.000 Kč). Týká se například zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti, kde měsíční odměna do 3.499 Kč nebude podléhat zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Zvýší se také hranice pro zdanění srážkovou daní na 3.500 Kč.

02.12. Souběh kompenzačního bonusu a antiviru

Ministerstvo financí prostřednictvím Twitteru slíbilo, že OSVČ bude moci souběžně čerpat kompenzační bonus a Antivirus. Upraví legislativu tak, aby bylo možné nárokovat i zpětně pro již skončená podzimní bonusová období.

30.11. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo 487/2020 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2021 zvyšuje minimální hodinová mzda na 90.50 Kč a minimální měsíční mzda na 15.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

27.11. Dovolená v hodinách

Výpočet a čerpání dovolené se od roku 2021 změní. Místo dnů se bude počítat v hodinách. Změnu včetně kalkulačky Nárok na dovolenou připravujeme do Účta 2021.

26.11. Platba za státní pojištěnce 2021

Od 1. 1. 2021 se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 11.607 na 13.088 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

25.11. Kalkulačky dávek a náhrad v roce 2021

MPSV připravilo kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2021 a kalkulačku pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2021.

24.11. Daňový balíček 2021

Daňový balíček se změnami pro rok 2021 byl schválen Sněmovnou a postoupen do Senátu. Obsahuje řadu zásadních změn.

 1. Zrušení superhrubé mzdy. Sazby 15 a 23 % z hrubé mzdy.
 2. Zvýšení hranice pro odpisování hmotného majetku ze 40 na 80 tis. Kč.
 3. Mimořádné odpisy u majetku v první a druhé odpisové skupině pořízeného v období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2021. U 1. odpisové skupiny bude doba odpisu 12 měsíců (obvykle 3 roky), u 2. odpisové skupiny 24 měsíců (obvykle 5 let).
 4. Snížení spotřební daně z nafty o 1 Kč/litr.
 5. Navýšení slevy na poplatníka z 24.840 na 31.125 Kč/rok.
 6. Stravenkový paušál jako nová peněžní forma příspěvku na stravování.
 7. Zvýšení sazeb spotřební daně u tabákových výrobků o 10 % (v roce 2021), resp. o 5 % (v letech 2022 a 2023).

Zdroj: Tisková zpráva MF I, tisková zpráva MF II

23.11. Výsledek hospodaření v průběhu zdaňovacího období

Pro zjištění hospodářského výsledku v průběhu kalendářního roku můžete v Účtu využít několik nástrojů – součty sloupců deníku, rozvahu ke dni, kalkulačku daně z příjmů a daňové přiznání.

20.11. Redukční hranice 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2021 takto:

 1. první redukční hranice činí 1.182 Kč (1.162 Kč v roce 2020),
 2. druhá redukční hranice činí 1.773 Kč (1.742 Kč v roce 2020),
 3. třetí redukční hranice činí 3.545 Kč (3.484 Kč v roce 2020).

Sdělení vyšlo pod číslem 435/2020 Sbírky předpisů.

19.11. Zvýšení minimální mzdy

Na základě rozhodnutí vlády se od ledna 2021 se zvýší minimální mzda o 600 Kč, tj. z 14.600 na 15.200 Kč. Zdroj: Tisková zpráva MPSV

18.11. Kompenzační bonus – chyby v žádostech

Finanční správa poukazuje na opakující se chyby v žádostech o podzimní kompenzační bonus. Nejčastějším problémem jsou chybějící podpisy. Ty musí být dva, tj. na vlastní žádosti a na čestném prohlášení. V případě společníků malých s.r.o. je žadatelem fyzická osoba (právnická osoba nemůže být žadatelem), která žádost podepisuje a podává u příslušného finančního úřadu dle místa svého bydliště (nikoli sídla společnosti). Zdroj: Finanční správa

16.11. Kompenzační bonus pro OSVČ

Postup OSVČ při žádosti o vyplacení podzimního kompenzačního bonusu.

13.11. Odklad EET ve Sbírce předpisů

Zákonem 449/2020 Sb., který vyšel 2. 11. 2020, se odkládá povinnost evidovat tržby z 1. 1. 2021 na 1. 1. 2023.

12.11. Covid portál

Nový web „Covid portál“ přináší detailní informace v souvislosti s covidem v běžném životě (Jaké obchody a jaké provozovny nyní fungují, Přehled covidových kompenzačních programů, Jaké aktivity můžeme ve volném čase provozovat ...) nebo aktuální opatření, nařízení vlády, jejich detail, platnost a jednoduché vysvětlení (Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb, Omezení volného pohybu 5:00 až 20:59, Zákaz volného pohybu 21:00 až 4:59 ...).

11.11. Manuál k Antiviru verze 5.1

Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus byl aktualizován k 6. 11. 2020 a je nyní označen jako verze 5.1.

10.11. Minimální mzda 2021

V připomínkovém řízení je návrh vládního nařízení o minimální mzdě. Pro rok 2021 se navrhují 4 varianty zvýšení minimální mzdy: a) o 400 Kč na 15.000 Kč/měs., b) o 900 Kč na 15.500 Kč/měs., c) o 1.400 Kč na 16.000 Kč/měs., d) o 1.800 Kč na 16.400 Kč/měs.

09.11. Kompenzační bonus OSVČ – souběhy

Nárok na kompenzační bonus OSVČ při souběhu s jiným příjmem, dávkou či činností.

    Typ příjmu/dávky/činnosti         Nárok na kompenzační bonus?
    ---------------------------------------------------------------------
    Důchod (starobní, invalidní)           ANO
    Student                      ANO
    Antivirus A, A+, B                 NE
    Covid – Sport, Kultura, Cestovní ruch       NE
    Covid – Nájemné               k souběhu nemůže dojít
    Zaměstnání                    ANO
    Ošetřovné OSVČ                   NE
    Ošetřovné (klasické)               ANO
    Podpora v nezaměstnanosti             NE
    Pracovní neschopnost               ANO
    Rodičovský příspěvek               ANO
    Příspěvek na bydlení               ANO
    Dávky v hmotné nouzi               ANO
    Úpadek                       NE
    Nespolehlivý plátce či osoba            NE

Zdroj: MF Kompenzační bonus – otázky a odpovědi

06.11. Antivirus A plus, A, B

Podklady pro vyúčtování v rámci programu Antivirus A plus, A a B najdete v Účtu 2020 od verze 8.

04.11. Ošetřovné po dobu uzavření škol

Rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi mladšími 10 let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu uzavření škol. Nárok budou mít zaměstnanci (včetně DPČ a DPP, pokud bylo v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění) i OSVČ. Výše ošetřovného bude činit minimálně 400 Kč/den. Podrobné informace.

03.11. Antivirus A, A plus, B

Podklady pro zaměstnavatele využívající program Antivirus A, B a nově A plus připravujeme do verze 8 Účta 2020. Předpokládáme, že bude ke stažení ještě v tomto týdnu. Mzdy za říjen můžete vyhotovit i ve stávající verzi 7.

02.11. Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.
Archiv novinek

objednat upgrade účto 2024
pracovní doba
Pondělí – Čtvrtek
8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00